Goudsche Courant, donderdag 23 maart 1939

Dit blad verschtjnt daprelüks behalve Zon en Feestdag en tBONNEMENTSPRIJSi per kwartaal f 2 26 per week 17 cent overal wa r dr beiorgtog pet looper Keschiedl Franco per post per kwataal ƒ 8 15 Abonnementen worden dagelük aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bjj oBie agenten en loopers den boekhandel en de postkantooren Onze bureaux lijn dagelijks geopend van 6 uur Administratie en Bedactie Telel Interc 2746 Postrekening 48400 HITLER MET DE DEUTSCHLAND NAAR MEMEL Gedrukte stemming in Litauen TeleursteUing ook al was de overdracht voor itiemand een verrassing Memel is weer Duitach een hoofdstuk van de geschiedenis van het verdrag van Versailles wordt daarmede afgesloten De Fiihrer heeA ziuh gisteravond ingegcheept op het slagschip Deutschland dat zich begeleid door andere oorlogsbodems van Swinemünde naar Memel heeft begeven waar hij hedenmorgen is aangekomen Hitler bleef geruiraen tyd aan boord men verwachtte dat iiy in de middaguren Memel zou binnentrekken Voor het geheele gebied Utauen ia naar Renter uit Kaunas meldt een speciale wet tot verdediging van den staat uitgevaar iigd De Lilausche minister van financier heeft een decreet uitgevaardigd wdarbij tydeiük alle betalingen door de banken uit loopende rekeningen worden gestaakt in een officieels proclamatie waarin dit decreet wordt meegedeeld wordt gezegd dat Litauen thans een zeer moeilijken tijd doormaakt en dat het de taaJc van alle Utauers is lich kalm te houden Er zyn in Kowno berichten uit het Memeigebied ontvangen aldus Reuter volgens welke de nationaal aocialisten een aantal bekeade Litauersjn het iMemelland hebben gearresteerd Er heerBcht in Litauen een algemeene stemming van gedruktheid en teleurstelling ondanks het feit dat de overdracht van het Memeiland voor niemand als een verrassing is gekomer Daar Litauen ongeveer voor een bedrag van 200 millioen Hts heeft belegd in Bet Memeiland daarby zyn inbegrepen 40 millioen welke in de haven van Memel zi ir gestoken wordt de hoop uitgesproken dat Duitschland de economische rechteqj van Litauen zal eerbiedigen Reuter verneemt verder dat de Britsche regeerinR geen niededeeling heeft ontvangen noch van Duitschland Tioch van Litauen ofschoon Brittannië een der onderteekenaars ifl van de conventie van Memel Er wordt do nadruk op gelegd dat de conventie geencrlei verplichtingen hevat ten aanzien van eenige wijziging in den tuiun van Memel Na hetgeen met Tsjecho Slowakye geÏKwd is lykt deze Duitsch Litausche overeen komst inzake het Memelgebied van l TONICUM NOURY verdubbelt Uv energie iolh k r k J d i i 1 S0 p I C Oubb IA Koning George en president Lebrun Setuigen van hun gehechtlieid aan dezelfde ideaJen hïsident Lebrun heeft gisteren met r Iebrun ni de ontvangst ten palei e e opening door de Princess Royal van het JJische instituut bygewoond Na het verJ an s Konings zuster had een on nsst plaats in den loop waarvan ver ne der e leden van de Fransche kolonie i nin werden voorgesteld Om half tl vertrok Ubrun met zyn gevolg onder e twjuichin en van de menigte om naar t ftrham paleis terug te keeren 8 Avonds werd den Fransdhen president 2 mevrouw Lebrun een feestmaaltyd op kmgham Palaee aangeboden Er zaten J aan ondter wie o m Koningin het porceleln waren van onschatbare oÜl S gekleed in admiraalsunL JJ Hy bracht een toast uit op de gezond J Qjan den Franschen president en he r e aan de hartelijkheid waarmede het oZ ï Koningin had I XtT ® B f verklaarde de Ko 1 flat het niet noodig waa den presi Een Dagmeisje GEVRAAGD Brieven no 1120 Bureau Goudsche Courant Markt 31 Gouda Maandag 27 Maart a s AANVANG DER 38e WETTIGE PREMIE TREKKING DER N V H A C O ïBVRAAGD door Mij van Leven s l Ti Volkaverz ter uitbreiiliiiR van bpstaaiidp pfdeeling actief AanbrengerIncasseerder tegen toelage en provisie In lerljand met l ensioenre hten niet boven 32 jaar Br fr niet voll ini onder no 87 aan J H DONNER Boekhandel Botersloot Rotterdam TERSTOND GEVRAAGD Kantoorbediende De uitslagen der trekking zuilen regel matig in DIT BLAD verschijnen met eenig e ervaring Leeftijd 17 a 18 iaar Diploma M U L O strekt tot aanbeveling N V GALAK CONDENSED MILK Cy te Stolwykersluis 20 H TANDHEELKUNDIG INSTITUUT HOLLANDIA Café HOLLANDIA MARKT 40 GOUDA Spreekuur Donderdag ft 12 Geheele Gebitten f30 met jcamntie PlinlooR trekken inbejrrepen Zarah Leander in PRBMIKRB Vanaf VRIJDAG in REUNIE Plaatsbaaprekan aanbevolan fiAA f U HAA Sr u De schiHerende prijzen die er in zitten komen er uiti Daar zorgt de Notaris voor wint met 60 cent Uw keuze p KLM KNILM A dam Sydney voor 2 personen én reis Indië Austr t 6000 Het Landhuis De Rozenhof f 0000 12 Stamboekkoelen f 60OO Totale Pracht Prijzen Weekend huis Koelkasten Motorryw p KLM Rome Boedapest Ameublementen Radiotoestellen enz 6 APRIL TREKKING VLIEGKRACHTLOTEN 60 CENT nee n Verkrijgbaar in heel Nederland bij KL M Bur K LM Agenten Krantkioshen SIg Lotenioiccn N W5LM w Noa u CiWi v VkW Sx AMERICAN CIGARETTE VLIEGKRACHTLOTEN 60 CT Verkrijgbaar te GOUDA Sig Bakker Café Belvedère Sigr V d Eng Sig Faay Lotk Hendriksen Gar v Hoorn Sig de Jong Sig van Katwijk Sig de Kroon Lotk Lafeber Sig Langeraar Sig L Binnendijk Coiff Melkert Sig Eoos Kiosk Rijs Coiff Snel Coiff Wildenburg KONINKLIJK NEDERLANDSCH INDISCH LEGER Pfaats voor monteurs bij de Luchtvaart af deeling Het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger roept flinke geschoolde ongehuwde jongelieden op om bij de Luchtvaart afdeeling tot monteur te worden opgeleid Sollicitatie gelegenheid staat open voor machinebankv erkers instrumentmakers bekend met benzinemotoren electriciens en zeer goede smid bankwerkers Vereischt Is het bezit van een getuigscfirift van een 3 jarige of sinds 19352 iarige Ambacbtsschool Leeftijd 18 tot 21 jaar Ouderen komen alleen in aanmerking indien zij gedurende de laatste jat en gewerkt hebben op een goed bekend staande fabriek dan wel In het bezit zijn van meerdere technische diploma s maximum leeftijd 25 jaar Dienstneming geschiedt bij het Wapen der Infanterie voor 5 jaar Indien men bij de Luchtvaartafdeeling niet voldoet dient men dus het overblijvende deel van die vijfjaar uit bij de Infanterie Traktement van f O 75 per dag als soldaat tol f 530 per maand als ondertuitenant Soldaten ontvangen bovendien werkgeld Nadere inlichtingen worden op aan vra g verstrekt door den COMMANDANT VAN DE KOLONIALE RESERVE TE NIJMEGEN De Gruyter s CHOCOLADE HALVE PR i hUn OO aankoop g ggic t TxKia jji kg cu Gebruik het in de e maanden regelmatig bet verdrijft moeheid en slapte versterkt Uw gebeele lichaam en schenkt Uw enuwen rust dat U zich in korten tijd zooveel krachtiger flinker en opgewekter gaat voelen Duizenden hebben reeds baat gevonden bij Tonicum Noury sommigen voor zenuwachligheid en overspanning anderen voor moeheid en slapte weer anderen voor neerslachtigheid en moedeloosheid Ook U kan Tonicum Noury helpen I Neem eens een tijdlang regelmatig één theelepeltje voor cie maaltijden hel zal U zeker goed doenl Het bijzondere van Tonicum Noury is dat het een drievoudige werking op hel X nisme uitoefent Want hel ïs niet n krachtig versterkend voor hel geheele lichaam maar levens weldadig kalmeerend voor de zenuwen en pittig opwekkend voor den geest Drie Belangrijke eigenschappen in één middel vereenigd DAt is de reden dat het U naar lichaam en geest zoo goed doet Koopt een Miele die electrisch wascht én wringt Miele electrische waschmachines nu ver krijgbaar vanaf f 6 15 per maand of met draaibaren krachtwringer vanaf f 7 70 per maand Verkrijgbaar in alle e ïpste klas zaken No 19990 77e Jaarsrang Donderdag 23 Maart 1939 eoGMir NIEyWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOk GOUDA EN OMSTREKEN BlkCAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN T OSKOOP GOÜDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN em ADVEBTBNTIEPBUS Udt Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 6 refc els f 1 6C elke regel meer f 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs Liefdadigheida advertentiën de iielft van den priïs mCEZONDEN MEDEDEEUNGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke rOfeel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 60 liooger Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daaga vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zön Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bü contract tot zeer gereduceerden prils Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte DE VLIEGRAMP IN DE VER STATEN De Nederlandsch Amerikaansche Kamer van Koophandel te Amsterdam schrijft Omtrent de vliegramp by Alden in den staat Washington waèrby de heeren ir A G von Baumhauer ingenieur van den Rijksluchtvaardienst en F Guilonard onder directeur der K L M Zaterdag jJ het leven vsrloren bereikten ons inmiddels nadere berichten Ir von Baumhauer die zitih na ambtelijke besprekingen met H M gezant en Amerikaansche autoriteiten te Washington naar de Douglas Aircraft Cy te Santa Monica by Los Angeles in Califomië had begeven was op verzoek Vrydagsnachta doorgevlogen naar Seattle om daar met den heer üuilonard een proefvlucht mee te maken met het nieuwe stratospheervUegtuig der Boeing Aircraft Cy aldaar hetwelk plaats voor 33 personen biedt Om één uur s middags stegen beide iheeren op in het gezelschap van acht experts der fabriek waaronder haar hoofdingenieur KiJJstra die mede Nederlander van geboorte is Om 1 20 uur n m 8 40 uur n m Ned tyd bevond men zich op 10 000 voet hoogte boven de dunbevolkte bergen van Taooma Een radiobericht meldde toen nog dat alles wel aan boord was Slechts enkele minuten later zag een waameempost in een duikvlucht een vleugel afslaan en viel het vliegtuig pijlsnel omlaag in ten bergravyn op 80 mijl afstand van Seattle Een reddingsbrigade wist de tien slachtoffers nog denzelfden avond vandaar naar Seattle over te brengen Gisteren is aldaar om één uur n m een plechtige rouwdienst gehouden in de Masonic Tempte waar aller stoffelijk overschot stond opgebaard De heer A van der Spek Nederlandsch viceconsul en agent der NederlandschAme rikaansche Kamer van Koophandel vertegenwoordigde daarbij de Nederlandsche overheid de K L M en de familie der Nederlandsche slachtoffers en vertolkte namens hen de diepgevoelde deelneming in het gemeenschappelijk verlies voor beide naties waarbij hy aan elke baar een krans hechtte met lint in de nationale kleuren Heden vindt daar e crematie van het stoffelyk overschot van wijlen den heer P Guilonard plaats wiens um tezamen met het stoffelijk overschot van wijlen ir von Baum hauer daarop wordt gerepatrieerd per Nieuw Amsterdam die op 6 April a s te Rotterdam wordt verwacht feren in elkaar overgaan De president OCgde er aan toe dat deze vriendschan tusschen beide landen welke o a haar oorsprong vindt in het volksbeeef hem heden een van de natuurlijke en noodzakelijke eischen van het bestaan der beide volken toescheen Wij hebben dezelfde opvattingen jver eer en recht over menschelijke waar Jigheid over eerbied voor verdragen en het g geven woord dezelfde gehechtheid aiin vrijheid van gedachte van meeningauitinr in schrift en woord in het kort van be=taansvrijheid = dezelfde voorkeur voo Eifzy digheid ten aanzien van de zaken van tndere landen dezelfde liefde voor vrcdo Als een van deze beginselen in eenig do l an de wereld in het gedrang komt wordt i c openbare meening in onze landen verrntmst en eischen onze volken van hun regeerinRon een sterke bewapening ten e nde de veiligheid opnieuw te bevestigen en den algemeeiien vrede te dienen Zoo wordt onze wenach te helpen a in het weerophouwen van liet internationale ertrouv pn zonder hetwelk rust noch geluk noch voorspoed voor onze volken kunnen bestaan door onze gelijkgerichte binnenlandsche aspiraties gesteund Ik ben ervan overtuigd dat de Engelsche en Fransche rtaatslieden als zij hun krachten samcn opgen om dit odele doel te bereiken de 7 ereld behulpzaam zullen zyn om dezen moeilijken tyd te boven te komen President Ijebrun besloot zijn redp met een dronk uit te brer gen op Groot Brittan niti en op de geheele koninklijke familie Onderhandelingen over front tegen agressie De gezamenlijke verklaring waarin zal worden aangekondigd dat Engeland Frankryk Polen en de Sovjet Unle solidair zullen zyn in geval van verdere Duitsche daden van agressie welke verklaring door Groot Bnttannie bepleit wordt zal waarschynlyk in algemeene termen worden gesteld Reuter verneemt dat het document geen bepaalde verplichtingen of uitgewerkte clausules zal behelzen Terwijl de Russen en Polen wenschen dat het document clausules zal bevatten welke de onderteekenaars fciden tot optreden meent men dat Britsche kringen meer voelen voor een onmiddellijke algemeene verklaring die niet de mogelijkheid uitsluit van definitieve militaire verplichtingen of zelfs van een internationale conferentie later wanneer de onderteekenaars zulks wenschen Men is aan Britsche ziJde van meening diit een conferentie in de huidige crisis uiterst te onpas zou zyn vooral wanneer zy te Boekarest zou worden gehouden gelyk naar verluidt de Russen voorstellen terwijl de uitwerking van bepaalde verplichtingen te veel tijd zou kosten Men legt den nadruk op het feit dat de onderhandelingen die t de Russen gevoerd worden over het ontwerp der verklaring niet moeten worden uitgelegd als verschil van meening Men legt er voorts don nadruk op dat de huidige onderhandelingen meer betrokking hebben op de methoden dan op de aUemeene beginselen Reuter meldt voorts uit Washington Van l etrouwbare zy de wordt hier verklaard volgens Associated Press dat wanneer de door Londen voorgestelde antiagressieverklanng tot stand komt Amerika bereid zou zijn zelfstandig een verklaring van dezelfde strekking af te leggen De Duitschers in Denemarken Minister president Stauniag neem krachlig stelling tegen de Deensche nat ion aal socialisten Reuter seint uit Kopenhagen dat Minis terpresident Stauning heeft verklaard dat de leider der Deensche nationaal socialisten Fritz Clausen zich heeft uitgelaten op een wyze dat dit moet worden beschouwd als een beroep op Duitschland om met Denemarken op gelijke wyze te handelen als met TsjechoSlowakije Stauning voegde hieraan toe Indien een Deensch burger zich by dezen man wenscht te voegen zal hy als een verrader worden beschouwd Denemarken wenscht zich niet te mengen in de zaken van anderen en we wenschen niet dat iemand zich met onze zaken bemoeit Wy hebben de Duitsche minderheid in Denemarken grootmwdig behandeld Duitsch Slowaaksche besprekingen Berlijn zx u mede om economische slechts betrekkelijk belang behalve de Duitschers en Litauers hebben alleen de Polen er direct belang by AJgemeen ia de belangstelling thans immers geconcentreerd op de verhouding tusschen de groote mogendheden op de Britsche pogingen een front te vormen tegen Duitsché agressie de Pran sch l tali aan sche tegenstelling alsmede op de mate van hechtheid der as Rome Berlyn en van de Entente Cordiale Naar het ziqh laat aanzien gaan wij nog spannende dagen tegemoet Eenerzyds trachten Engeland en Frankrijk met de Sovjet Unie Polen en Roemenië en de Ver Staten op den achtergrond een democratisch eenheidsfront tegen Duitsche agressie te vormen hetgeen te Berlyn wordt opgevat als een poging tot omsingeling en ongetwijfeld heftige reacties zal uitlokken Anderzijds is er het FranschIta liaansch geschil dat een critieke periode tegemoet lijkt te gaan Over de hechtheid van ie as Rome Berlijn doen sterk uitoenloopende geruchten de ronde De groote fascistische raad heeft gisteravond zijn aanhankelijkheid aan de politiek der as Rome iBerlijn nadrukkeiyk bevestigd Attolico Italiaansch ambassadeur te Berlyn is in alle stilte naar Rome gereisd om rapport uit te brengen Beteekent dit dat de as kraakt Dit behoeft geenszins het geval te zyn met name niet waJineer zooals de Daily Telegraph ichrijft Attolico een boodschap van Hitler aan Mussolini zou overbrengen welke een toezegging van volledigen Duitschen steun zou inhouden voor door Mu8s olini te formuleeren eischen jegens Frankrijk Daartegenover gaan te Londen en Parijs geruchten volgens welke Frankryk een gang naar Canossa zou doen door Laval of een ander vooraanstaand staatsman naar Rome te zenden om concessies aan te bieden en op die wyze gebruik te maken van een mogelyke ontstemming van Mussolin over de Iwzetting van Bohemen en Moravië door Duitschland en over ai te eenzydige macKtBuitbereiding van den as partner Tegenover al deze geruchten staat slechts i cn feit de nadrukkelyke openlyke betuiging van trouw van den groeten fascistitischen raad aan de politiek der as Rome Berlyn De naaste toekomst zal naar alle waarschynlykheid reeds uitwijzen waaraan grooter waarde moet worden gehecht aan deze betuiging van solidariteit met Duitschland of aan geruchten over het kraken van de as redenen trachten Sïowaliüe zoo onafhankelijlt mogeiyit te doen schijnen Duitschland streeft er naar Polen gerust Ie stellen dat men de bezetting van Je Karpathische Oekraïne door de Hongaren niet kan beschouwen als de verwezenlijking der gemeenschappelijke PoolschHongaat iche grens zoolang Slowakije op min of meer venlekte wijze onder militaire controle van Duitschland blyft De besprekinjïen die gisteren te Berlyn begonnen zijn tusschen de Slowaaksche ministers Tuka en Durckansky en de Duitsche leiders heb ben ten doel het binnenlandsche en buitenlandsche statuut van Slowaky e te reg en Politieke Duitsche kringen toonen een merkwaardige reserve ten aanzien van dit statuut Het schijnt dat zy ter wille van het handelsverkeer willen vermijden in het buitenland en vooral by de toekomsitge cliënten van deze Duitsche federatie den indruk te wekken dat het statuut door Duitachland wordt opgezegd Het lijkt waarschijnlijk dat na de DuitschSIowaak sche besprekingen het verband tusschen Duitschland en Slowakije zal worden gepubliceerd in den vorm van een Slowaaksche grondwet die plechtig te Bratislava zal worden afgekondigd hetgeen den schijn zcu redden van den onafhankelijken staat Dö Slowaaksche minister Durcanelcy heeft Reuter een uiteenzetting van den nieuwen Slowaakschen staatsvorm gegeven Hij verklaarde door Tisso gemachtigd te zijn een verdrag met Duitschland te teekenen Over dit verdrag is reeds volledig overeenatemmnig bereikt De Duitsche be ïcherining zal niet veel meer dan een garantie zyn Binnen de perken van de om standighedeii en de noodzakelijkheden van het land zal Slowakije een eigen gewap i do macht handhaven het zal een klein di plomfltiek corps met gezanten of zaakgolastigden in de groote hoofdsteden behouden Slowakije zal een eigen valuta hebhe en een tolunie met Duitschland zal niet tioodzakelijkerwijs tot stand behoeven f komen Over de economische betrekkingen met Duitschland zal later worden beslist Dp besprekingen over het terugtrekken der Duitsche troepen naderen haar voltooiingen De oude nationale vlag zal in eere hersteld worden Het congres der communistische party dat Dinsdag besloten is na een zitting van slechts 11 dagen een record zal mogelijk gedurende verscheidene jaren niet opnieuw bijeenkomen daar het land feitelijk bestuurd wordt door het centrale comité In het door het centrale comité gekoaen politieke bureau zijn Kossior en Tsjoebar vervangen door Petrowsky oud president van de Oekraïne en maarsöhalk BlÜcher commandant van het leger in het Verre Oosten TSJECHISCH PARLEMENT ONTBONDEN Duitsch geld wordt in Etohemen In omloop gebracht Nj esident Hacha heeft den leider der Pr gl che regeeringBeran een besluit betreffende ontbinding van het Huis var A fgevaardigden en van den Senaat doei toekomen Omtrent nieuwe verkiezingen is niets bekend Volgens Havas zal Vön Neurath de protector van Bohemen en Moravië in het slot te Praap zyn intrek nemen Een ge vertrekken zullen worden ontruimd 0 i plaats te maken voor de kanselarij de kanrelary van staatspresident Hacha blyft In het gebouw TTenlcin de p ouwleider van Bohemen had gistermiddag op den burcht te Praag een onderhoud met generaal Blaskowitz den bevelhebber der bezettingstroepen en met staat= secretariK Frank In een snel tempo wordt Duitsch geld in omlooj gebracht De mark w ordt reeda on de stations in de trams en de winkels betaling aangenomen lederen dag worden nieuwe anti Joodsche maatregelen genomen De Duitsche autoriteiten hebben het tot nu toe vermeden in Banket op Buckingham Palace Italië brengt driehonderdduïMnd man onder de wapenen Ten deele ter bestrijding der werklowheid dent de verzekering te geven van de warme gevoelens waarmede hy in Londen evenals in de verste hoeken van het Koninkryk werd verwelkomd iDe Koning vervolgde met te zeggen dat hij vast geloofde dat de samenwerking v tn de Fransche en de Britsche regeeringen reeds groote diensten aan den vrede heeft bewezen en nog zal bewijzen Beide regeeringen zijn verlangend alles te doen wat in haar macht ligt om alle ernstige problemen waartegenover de wereld heden ton dage staat verder door onderling overle r op te lossen Maar zy willen niet deel hebben aan een oploaaing welke verkregen is door inbreuk te maken op de grondslagen waarop betrekkingen tusacheji de staten onderling gebouwd bohooren te zyn Wy zijn ons beiden bewust aldus de Koning van de moeilijkheden welke voor ons lig gen maar ik ben er van overtuigd dat wy met hoop en vertrouwen de toekomst tegemoet mogen zien Wij zyn ons bewust van onze kracht en van de onsterfelijke geestelijke en verstandelijke eigenschappen welke onze volken kenmerken en die vooral raar voren komen in de ure van gevaar De Koning besloot zijn toespraak met een dVonk op de gezondheid en het geluk van president en mevrouw I ebrun en de grootheid en voorspoed van Frankrijk Lobrun wees in zyn antwoord op der dronk van den Koning op de vriendscha T tussehen Frankrijk en het Britsche rijk wier gebieden op zoovele plaatsen der aarde aan elkaar grenzen en wier geestelijke Reuter seint uit Rome dat deze week inItalië ongeveer 300 000 man onder de wapenen zijn gekomen Het zyn mannfen van de hclitiug iyi8 het eerste kwartaal an 1919 voorts van de lichtingen 1915 1910 en 1917 de mannen 60 000 man die nog gden Dtilitairen dienst hebben gedaan daar zÜdestijds lichamelijk ongeschikt werden verklaard y De normale lichting welke iederVj r wordt opgeroepen bedraagt om3trfcek 200 000 man Men verwacht dat een gelak aantal manschappen die hun diensttijd hebben volbracht op 1 April met groot verlof zal gaan zooals gewoonlijk Py en bijna alle andere leden der Kc fluke familie Voorts waren aanwezig ï ïtabinet vele ambaseadeurs en de ïBbisschop van Canterbury De gerech werden opgediend op de beroemde gou Degenen die niet militaire kringen in verbinding stajin verklaren dat zy geer teekenen zien van voorbereidingen voor onmiddellyke vijandelijkheden Velen van de opgeroepenen die kunnen aantiwnen dat zij geregeld werk hebben zullen weer naar iiuis worden gezonder De maatregel is ten deele bedoeld ter be tryding der werkloosheid die vooral in Zuid Italië en op Sicilië terk heerscht Belangrijke wijziging in bestuur n Rchalei en ook de overige tafelstukken der Sovjet Partu Reuter seint uit Moskou dat de nieuwe aamenstelling van het centrale comité der communistische partij wyst op belangrijke politieke wijzigingen Van de 71 ledeii zyn er slechts dfi herkozen Het meest is opgevallen de afwezigheid van Jezjof die tot voor enkele maanden een der machtigste mannen in de Sovjet Unie was Zijn volledige verdwijning beteekent het einde eener zuii ering