Goudsche Courant, donderdag 23 maart 1939

Beurs van Amsterdam WI8SELK0EBSEN 22 Maart 23 Maart Olllcieel Londen 8 8ZA S S2i Berlijn 7S 3aj 76 40 Parija 4 99 4 991 Brussel 31 70 31 70 Zwitaerlaiïd 42 66 42 46 Stockholm 46 471 46 47 Kopenhagen 39 40 39 40 Oslo 44 65 44 65 New York 1 88A 1 88J a nfiiig lf irt nhfi 7 e f op te treden ij it I It HiajttrffjrUMi neitiMi door tussche il n t ui T jiMlus i ivt i tHnigiinRen Vun I Mi hci lt if i r V nijTU K Itnopliedci Mprkur tie arisdie handelaars uitgenoodigd ziih in hun eigen bplang te voor iui van hiljetten waaruit blijlct Uat ii Kols aan ariërs toeliehooron 10 Morgenwijding 1Ü 20 Declamati 10 40 Piano voordracht 11 10 Declamaf 11 80 Gramofoon ca 12 15 Berichten 12 30 AVRO Amusementsorkest en solistf 1 15 Gramofoon 1 45 A VRO Amusemertsorkest 2 15 Causerie De tuin in het Voorjaar 2 45 Gramofoon 3 De Palladians en gramofoon 4 Gramofoon 4 30 i Orgelspel 5 05 Voor de kinderen 5 3 VARAorkeet 6 28 Berichten 6 30 T tl rkundig overzicht 6 5o Hammond orgelspel 7 VARA Kalender 7 05 Socialisme enHoimanisme lezing 7 2 Berichten ANP 7 30 Berichten 7 35 Cursus Levenswaarden in het heden 8 Versterkt koor derVereeniginp van Vrijzinnig Hervormdeti met toelichting 9 De Ramblers 9 30 Gramofoon 10 Fragmenten uit de o M rette Ball im Sayoy 1030 Berichten AN P 10 40 Avondwüding il Orgelspel 11 0 Jazzmuziek gr il B5 12 Gramofoon DansOrfyp HÜversum II 41 i 5 M Algemeen Programma verzorgd door de NCRV 8 Schrittezing meditatie 8 15 Berichten gramofoon 9 30 9 45 Geluknvcnschen I0 3O Morgendienst 11 Gramofoon 11 15 Viool voordracht met pianobegeleiding en gramofooh 12 Berichten 12 15 Gramofoon 12 45 Quintolia en gra niofoon 2 35 Christelijke lectuur 3 Zang en piano 4 Gramofoon 4 30 Hollandsch Kamermuziekensemble en gjrami foon 5 45 Declamatie en gramofoon 6 15 Gramofoon 6 30 Berichten hierna voor tuinliefhebijers 7 Berichten 7 15 Literaire causerie 7 45 Gramofoon 8 Berichten ANP herhaling SOS Berlchten 8 15 Orgelspel 9 Nederlandsch kamerorkest opn 9 30 Actueel halfuur lO Berichten ANP 10 05 Causerie öezins en huwelüksmoeilykheden 10 35 Vervolg concert m m v solist opn 11 20 Gramofoon 11 50 12 Schriftlezingr LAATSTE BKRICHTKW Ben tweede Suezkanaal Plannen nemen vasten vorm aan De onderhandelingen te Kairo aangaande het graven van een tweede SuezI kanaal hebben tot een goed resultaat geleld Dit kanaal zal over Palestina de t Roode Zee met de Mlddellandsche Zee verbinden Een vennootschap zal worden opgericht met een kapitaal van 60 millioen pond om het werk te trekostlgen I Een Brltsche militaire commissie zat recht van toezicht hebben op het werk dat vijf Jaar zal duren Het kanaal zal I worden gegraven van Rafa bij Gaza aan de Mlddellandsche Zee naar Akaba In de golf van denzelfden naam Het zal door j de woestijnachtlgc streek van Negueb loopen welke door het kanaal vruchtj baar zal worden gemaakt zoodat er eerI lang plaats zal zijn voor 85 000 nieuwe Joodsche inmilgranten i De vennootschap waarvan sprake is zal in hoofdzaak worden geformeerd door Engelsche Joodsche en Nederlandsche banklera prü s niet wordt verhoogd want dat o w bedrUÏ den doodsteek kunnen geven Uitvoerig behandelde apr voorts de m nopoliorechten handels en cloaringBrr dragen welke een factor van beteoVenljvormen voor de zuivelwerold en waarhShaar belangen te veel over het hoofd wor den gezien De voortdurende stryd tusBchan zoo tallooze groepen om een tukje vanden regeeringsBteun is mede oorzaak datde ba is waarop de veehouder ataathteods smailer en wankeler wordt Het is dwaasheid te beweren aldua spr dot dip basis zou wegvallen omdat het bul tenland in zijn drang naar zelfvoorzienin onze zuivelproducten niet meer nu willen hebben Duitschland heeft van 9 9 f i probocrd zich inzake de voedseivoorzienin cnafliankelUk te maken en het eenig sultMat ia geweest dat de invoer van am nsche productt n er nog even groot voo DE DIJKVERZAKKING AAN I K NIEUWE VEERSTAL DE TSJECHISCHE WAPENVOORRAAD Vooideclen voor het Uuitsche leger niet ïoo trroot als wel llJkt üi hot Laficrhuis heeft Butler tn Lmtwüord op een vraag medugeUeeld dat voor zoover hij wist het offectiel vanhJt Dultsche leger gceii wijziging heelt 1 ondergaan door de inlijving vcji Bohe men en Moravië j Toen mi n hem vroeg oi de Dultschers iH i de beschikking hebben gekregen over een eerste klas uitrusting voor ccn meuw leger zooaR 7i 0 uitstekende vlieg tuigen en over de gcheele Skodatabrie j ken zeide Butler dat het moeilijk was I iniichUngon te verstrekken Sir Lambert Waru merkte toen op dal de Tsjechische I zware kanonnen en de geweren van an ucr kaliber waren dan do Duttsche zoouut Lic voordeelen voor het Duitscho leger nul zoo groot zijn als het wel leek dan in de eerste jaren na den oorlog Slechts het feit dat men moet deeien met Indië de industrie de scheepvaart Pn den trftnsitohande is oorzaak dat zoo wl mg kan worden geëxporteewl Men kü lirh dan ook niet onttrekken aan den in ruk dat de landbouw by het vastatellc der handelsen clearings verdragen slechls als sluitpost wordt gebezigd De Nederlandsche landbouw zegt sur heeft daarom het recht opheldering te ml gen over het verschUnsel dat de agrarische export slechts 72 millioen ontvangt van de l h 400 millioen welke jaarlijks uit de clearing beschikbaar komt Deze cyfers iljn 7 oiider nadere toelichting onaanvaardbaar en deze handelwijze is het welke de ve houderij in haar levensader treft In dit verband bracht apr voorts bet rap port Westhoff ter sprake hetwelk hij slecht dafl aanvaardbaar noemde wanneer voor if de positie der veehouderij wordt ba ïien en haar toekomst wordt geregeld Men pleit voor uitbreiding van den weidehouw maar de groote vraag is welke houding de regeering daarbij zal aannemen Wanneer men de bestaande hoeveelheid vee wil handhaven om deze uit te smeren over een grotHere oppervlakte is dit ten eenenmale oïu toelaatbaar De veehouderij vindt alleen dan pen bestaansmogelijkheid wanneti men zoo goedkoop mogelijk kan produceeren Mei r kalverscbetsen dus Dan wordt bet exportiiirplus nog ve l grooter Man thans reeds het geval is In dit vraagstuk moet worden voortien voor met de uitvoering var het rapport We thoff wordt begonnen T e werkloosheid rnag niet worden uitgevochten op den mir vin de veehouderij Volgens den heer van Wijnetï zyn er twee mogeiykheden welke men hierbij in het oog dient te houden De regeering geve de garantie dat de veehouderij uit ds ataatskaa zal worden gesteund dus niet uit verschillende fondsen zooals thans ge vhiedt De tweede mogelijkheid is dat de veehouderij een breedere basis wordt gegeven d w z dat ha r by de handelsbesprekingen een grootere plaats wordt toegekend Wanneer dat gebeurt behoeft men zich over de toekomst van de veehouder niet ongerust te maken Het daarheen te leiden is in de eerste plaats de taak van den veehouder zelf Spr deelde mede dat de exporteerende landbouworganisaties de hoofden reeds MJeen hebben gestoken om in deze een gezamen lijke actie te beginnen maar daarnaast lal rtte boer In zyn eigen organisatie hebbci te werken om het agrarische volksdeel di plaats onder de zon te verzekeren welV het uit hoofde van zyn beteekenis voor ons lai d toekomt BINNENLAND Koningin Wilhelnüna en president Etter lien telegram wisseling in verband met het verblijf van onze Koningin te Hüudrich Do witseische pers heeft den tekst upcnbaai gemaakt van de telegramwisseling welke tusschen Koningin Wilhelnüna en den president van Zwitserland dr Ph Etter heeft plaats gehad in verband mot liet verblijf van onze Koningin te Hondilch In het Berner Oberland Koningin Wilhetmina heett den Zwitserschon president hel volijend telegram gezonden Zoo juist van mijn zoo aangenaam verbluf te Hondrich teruggekeerd stel Ik er prijs op U mijn wormen dank te betuigen voor aJle vorgcmakkelijkuiëon en beminnelijkhcden die my gedurende de veertien dagen welke ik in Uw zoo gastvrij en schoon land heb doorgobi acht bewezen werden Ik zal deze dagen in de beste herinnering houden President Etter heett dit telegram van H M met het volgende bear twoord Voor Uwe zoo beminnelijke medcdeeling zun wij zeer ontvankelijk en wij danken U daarvoor van harte In naam van de regccnnt zou ik Uwer Majesteit wiUon verzekeren dat het Zwitsersche volk het nieuwe bewys van aanhankelijkheid aan ons land dat Gij door Uw verblijf te Hondj ich gegevfn hebt op hoogen prijs weet te stellen Duitsch bezoek aan de Jaarbeurs übtermiddag om twee uur verzamelde zich in de vergaderkamer van den Raad van Bolleer der Jaarbeurs een gezelschap Duitscho autoriteiten dat dezen middag een bezoek zou brengen aan de Jaarbeurs Tot het Duilsclie gezelschap behoorden o m Wüllgang Gans Edior Herr zu Putlitz gezanischapsraad der Duitscho legatie te s Gravenhage als vertegenwoordiger van den Duitschen gezant vervolgens Staatsrat Emil Helffrich president van de Hamburg Amerika Lijn verschillende Duitscho groot industrieelen en vertegenwoordigers von Wirtschaitskammcrn en von dom Werberat der Deutschen Wü Lscliaft Van Ncdorlandscho zijde waren aanwezig de minister van Economische Zaken mr Steenberghc de burgemeester van Utrecht leden van den Raad van Beheer en vele anderen Het gezelschap maakte in den loop van don middag een rondgang over de Jaarbeurs Vóórdien onderhield Z K H Lühaam en geest in orde willen houden J Romein Machten van dezen tijd 1336lft38 Het magistrale overzicht van de problemen der internationale politiek vindt zyn voortzetting in dit nieuwe deel Het geeft een volkomen afgerond overzicht van de gebeurtenissen der twee laatste jaren Schouwburg Bioscoop Benjamino 0igll in Marionetten De Schouwburg Bioscoop zal vanaf VrJjeag vertoonen Marionetten met Benjimino Gigli in de hoofdrol In deze vroolylie rolprent treden verder op Theo Linpen Paul Kemp en I uc e F ngliflch Zondagmorgen volgt een reprise van Zarah 1 eander s beste fHm Verbannen Thaiia Theater Het Roode Teeken Vanaf Vrydag a s draait in het Thalia Theater Het Roode Teeken met Robert Young en Cliff Edwards in de hoofdrollen Het is een epannende en avontuurlijke film De tweede hoofdfilm B2ate straat is t ven amusant De hoofdrollen hienn worden gespeeld door Kenny Baker en h i Carrillo Men raadpleg verder de betreffende ad vertenties Réunie Bioscoop Zarah Leander in Première De Réunie Bioscoop brengt de nieuwsto film van Zarah leander Première ren bijzondere showfilm geregisseerd door Geza von Bolvary Behalve revue scènes een boeiend verhaal komische avonturen van Theo Dingen R eeft dit bekende werk de zang van Zarah Leander de Zweedscüe actrice die in korten tijd een der prominente figuren van filmland werd Als tweede hoofdnummer wor t vertoond Tusschen Sjanghai en San Francisco een spannende smokkel geschiedenis met Constance Worth en Vinton Howard Voor de Zondagochtend voorstel ing staat op het programma Borneo het eiland der wonderen een verfilming van de wilder nisavonturen van wylen Martin Johnson Deze rolprent waarin ifi de Nederlandsche taal wordt gesproken wordt ook in de matinee van Woensdag vertoond Voor verdere bijzonderheden raadplege mei de advertenties I Kxamen kantoor stenografie j Voor het op 16 dezer te Rotterdam vanj wege de Vereeniging van Leeraren geöiou den examen stenografie verbeterd Groote 130 1 p m staagde mej C Noorlander 1 opgeleid door den heer H E de Kok i BurgerlijJce Stand I GEBOREN 20 Maart Philippus Adria i nuB z v Ij Lankamp en J N de Koning Boeken be rgstraat 109 Pieter z v J J van der Star en A Schenkel Gr v Bloisstraat 80 21 Maart Arie Hendrik z v 1 H Boom en W van den Bor v d Palni I straat 147 20 Maart Pieter Cornelis z V C Siewertsen en A van der Linde Bothastraat 04 OViERLEDEN 18 Maart Adriana deBode 34 j 17 Maart Antonie Coenraad Johannes Bourbon 1 dag 19 Maart I jerrit Brauns 71 j 20 Maart Jacoba Hofstede 7 m 21 Maart Hubertus Verkerk 79 j 20 Maart Pieter Jacobus I Riep 53 j 2 l Maart 8 uur Vergaderlokaal Geref g moente Openbare vergadering Staatsk i Geref Party spreker D van Leeuwen 23 Maart 8 uur Vrije Evangelische gemeente É fangelisatieavond 23 Maart 8 uur Nieuwe Schouwburg De Nederl Tooneelgroep Een adhoon t avontuur i 28 Maart 9 uur Leeszaal ge bouw Jaarlijksche Alg Udenvergadering 25 Maart 2 30 uur Nieuwe Schouwburgr Promotie leerlingen Ambachtsschooi en j uitreiking diploma s leerlingen Ambachta en Avondnyverheidaachool 30 Maart 8 uur Voorm Kazerne CursU transportcolonne Roode Kruia Beurso verzicht De wlssehnarkt die zich tijdens de spanning der laatste dagen verhoudingsgewijze reeds kalm had betoond had vandaag een zeer rustig verloop Hoewel de politieke situatie zich nog ernstig genoeg Iaat beoordeelen schijnt de meerling post te vatten dat op het oogenblik althans geen gewapend conflict zal uitbreken Do door den Koning van Italië uitgesproken troonrede was in leder geval in kalmeerenden toon gehouden Do koersen van de toonat ngovende deviezen verschilden weinig bij die van gisteren on tijdens de ochtenduren werden slecht onbctoekcncnde fluctuaties moegomaakt Ten aanzien van de prijsbeweging der laatste dagen dient overigens te worden overwogen dat de controlefondsen alles In het werk hebben gesteld om ongewenschte afwijkingen te voorkomen Brltsche ponden bewogen zich vanmorgen In hoofdzaak tusschen 8 82 en fl aa De Amerikaamcho dollars bleven zich onveranderd bewegen op den gron ag van den afglftoprijs van het Nederlandsche egalisatiefonds dat ook hedenmorgen geneigd was dollars tegen 1 8 te verjcoopen Do vraag naar hot Amerikaanscho devies was echter nllcrmlnst dringend en kon blijkbaar bevredigd worden zonder dat hot Nederlandsche egalisatiefonds l ehoetde in te grijpen althiins belangrijker bedragen behoefde af te geven Do belangstelling vtwrFranscho francs was gering Do koers schommelde tu Mihon 4 9 è en 4 99i waarbij hot disagio werd genoemd voor termljnfrancs van cents voor 1 maand en 21 cents voor 3 maanden Belga s waren 3168 i 1 71 Op de beurs bestond voor den effectenhandel een vastte stemming en naar verhouding van de reactie In Wnllstreet kon de tendens zelfs zeer vast worden genoemd De Amerlkaansche waarden werden vrij druk verhandeld en waren ten opzichte van gisteren hooger of weinig veranderd De locale aandeelen werden bijna algemeen boven de vorige prijzen afgedaan Prins Bernhaid zich met hot Duitsche kwestie vermindert de bedragen aan de gezelschap in het van de Jaarbeurs socretai iaatsgebouw Het Prinselyk paar op een galaavond van het Fonds voor Bijzondere Nooden Men schrijft ons Het dagelijksch bestuur van het Comité voor de Nationale film 1898 1958 heeft na overleg met de directie van het Me Van alle dingen welke men draagt is de gelaatsuitdrukking het beïangrijkste FVüU nXETON De vierde man Een tPval uit de praótUk van Inspecteur Sanders lid der Centrale Recherche door UDO VAN EWOUD Nadruk vertwden 4 Ik wil aarom ook met u niet redetv i slcn ov r de vraag ot het recht is dat een mun misschien voor dagen van zijn viijhold wordt beroofd louter en alici n omdat hij niet in staat Is t bewijzen dat hij niet schuldig is aan een moord dio door duizend anderen kan i iiii gepleegd Do wet verlangt althans voorloopig niet van u mij aan te tooricn dat Ik werkelijk schuldig ben Ik kan daarom slechts hopen dat u lat v van dozen stap geen spijt zult hebben Dio veranfw oording neem ik gaarne op mij inteiTumpeerdo de commissaris laconiek en opstaande gaf hij te kennen dat hij het verhoor hiermede voorloopig als geëindigd bcpchouwde Terwijl het hierboven omschreven ondv rhoud tusschen HelUnger en den oommi sari s plaats had trachtte Wils In een ander vertrek van het gebouw van de daar aanwezige getuigen in de moord zaak Leuvenst yn Iets meer te weten te konvn als deze niet groot zyn wij wel Ingelicht dan is indertijd een poging aangewend om met hulp van de regeering deze scliepon weer aan de achlppers in handen to geven Er Is daarvoor althans contact gezocht Nog niet lang geloden verhuisde een andore Nedcrlandficho Rijnvtüüt van eigenaar toen de Staatsmtjnen de vloot van Vani Drlcl verwierven Lettende op de Icoitljdcn der rcspcctiovolijko vloten en vele der door do Staatsmijnen gokochto schepen zijn eeiüge tientallen Jaren oud en de koopprijzon zou mon geneigd zijn te beweren dat men beter de nieuwore thans naar het buitenland verkochte schepen had kunnen bouwen Het zijn vaartuigen gebouwd oinsti eeka 193 1 do nieuwste die er onder dit type zijn want in 19M is de bouw van sloepschepen stopgezet en niet hervat Het zUn Rijn Herne schepen 1300 ton en Dortmundors 9ü0 ton do typen waaraan ginds do behoeite hot grootst Is Hot zijn schepen die in den crisistijd door een scheepshypothoekbank aan zich getrokken zijn om dat do scliippers hun verplichtingen niet konden nakomen voor deze nog In den duren tijd gebouwde schepen De schippers zijn or echter als zetschippers op gebleven on de hypotheekbank verhuurde deze scliepon vaak aan de Nederlandsche Particuliere Rijnvaartcontrale Hot staat to vreezen dat de Nederlandsche nu door Duitsche schippers vervangen worden Op don wal Is er voor Ncdorlandscho schlppors geen werk Een schoepsliypothoekbank Is geen recdorij en het was te voorzien dat de bank zich te ccniger tijd van de schepen zou ontdoen dio nu gekocht zijn door de vennootschap Bradaco De ouderwetsche el De Nederlandsche Vereeniging van Hulsvrouwen heeft een request gericht tot den minister van EconomLsche Zaken waarin zü haar teleurstelling erover uitspreekt dat de nieuwe IJkwet die in April 1937 tot stand Is gekomen nog altijd niet is Ingevoerd Reeds jaren lang ijvert de vereeniging voor afschaffing van de verouderde tengtemaat do el waarvan de juiste lengte niet bij do wet is vastgesteld Aangezien bovendien de schijnbaar lagere prijsnoteerlngen bij vermelding van d n prijs per ei In plaats van per meter op argoloozc hulsvrouwen suggestief werkt ondervinden de winkeliers die stoffen pei meter vorkoopen hiervan een ongunstlgon invloed hetgeen hen zelfs togen hun zin noopt ter wille van de concurrentie weer tot de el over te gaan tropole Palace besloten een galavoorstelUng te geven van de nationale film 40 Jaren met Llly Bouwmeester Cees Laseur en Math v Eysdcn In de hoofdrollen op Woensdag 2i Maart s avonds om 8 15 uur Dezen avond zal bijzonderr luister worden blJgRzot door de tegenwoordigheid van H K H Prinses Juliana on Z K H Prins Bernhard die hot voornomen te kennen hebben gegeven de voorstelling te zullen bijwonen Voorts hebben verschillende autoriteiten gevolg Sf geven aan de tot hen gerichte uitnoodiglng tot het bijwonen van do voorstelling Do opbrengsi van dezen gala avond waarvoor do toegangsprijzen verhoogd zijn zal door do directie van het Metropole Palact afgedragen worden aan het Nationaal Fonds voor Bijzondere Nooden waarvan H M do Koningin als Beschermvrouw optreedt en Prinses JuUana oerevoorzitstcr is Do voorstelling is voor ipdcr toegankelijk HOND VAN KAASPRORUCENTEN De heer van Wijnen houdt een krachtig pleidooi voor het zelfstandig bestaan van de Veehouderij Ondanks velerlei geknoei staat de Ne derlamiache zuivel nog steeds aan de spits Het bedrüf heeft een goodwill en döze staat or borg voor dat wy onze afnemers in het buitenland op den duur zullen tonig kragen aldus de heer A van Wijnen voorzitter van tien Nederl Bond van Kaasproducenten in een te Alphen a d Uyn gehnu iiin vergadering van deze agrarische groep Do lieer van Wijnen hield in de e bifecu komst een krachtig pleidooi voor het zelfstandig bestaan von de veehoudory en wee s dnnrby op haar grooten atrü d voor de tofkomst snmniige producten zelfs n g Rrooter I De vliegveldkwestie Tegenvaller Leiderdorp jjjuit over indeih ilf ii twee niillioen culdeii Mededeelingen van minister Van Buuren In de Eerste Kamer In de Eerste Kamer heeft gistermiddag minlfater Van tiuuren meüe icclingcn gedaan over üe vliegveldkwestie HU gaf I eeibt als zijn mooning to kennen cal liet betoog van den heer Ki opman tAmsteruanij wei wat eenzijüig was Do I kwestie van het verlangen van Hottor dam inzake de kwesue en de dctensie plannen heelt deze spreker onbesproken gelaten De kwestie was wel üogelijk grondig onderzocht Het denkbeeld van oen centraal vllt veld is rcHJds Jü ui 15 jaar uud Men is len lotte tot de con ciusie gekomen dat Leiderdoip do op lossing van de kwestie zou geven Onge iwijiotd is de bespaiing van de K L M by exploitalie van een vltc eld grondig bekeken Uo tegenvaller van Leiderdorp gaat over anderhalf i twee millioon gulden Spr zal niet ingaan op de houding van de Tweedo Kamer Rotterdam kan men met klelnhouden ten bate van Amsterdam Continueering van den bestaanden toestand brengt mede concm rentle tusschen twee centrale vliegvelden met dubbele organen De voorsielling van zaken betreffende de veiliglioidsadviezen is onjuist Spr hoort met voldoening en mot verwondering dat Rotterdam geen aanleiding gegeven heelt tot do houding der regeering Want ftot was alüjd het standpunt van Rotterdam niet mede te worsen aan een conti aal vliegveld Er was geen sprake van toestemming ten aanzien van Overschie voordat de kwestieWaalhaven was geregeld Zestig Nederlandsche Rünschepen verkocht naar Duitschland 75 ftXi ton SC heepsruim te van particuliere schippers gaat ver naar Duitsche reederUen Een vloot van zestig Nederlandsche Rijnschepen samen 75 0U0 ton metend is naar het Hbld verneemt naai Duitschland verkocht De SC heepshypotheekbank ontvangt oen millioon gulden in contanten zijnde 3U pet van de koopsom en verstrekt een hypotlieek op de resteerende 70 pet van de waarde dor schepen Voor zoover deze nog voor verkoop beschikbaar zijn sctïtjnen Duitscho ondernemingen riog wel moor schepen te willen koopen die in gooden toestand verkeeren In Nederland werkende ondernemingen die Lot Duitsche bedrijfsgroepen behooren hebben er nog al voorkeur voor hun gelden op deze wijze te beleggen Do aankoop van de schepen in De plaats der agrariërs in onze maatschappij besprekend waarschuwde apr fgen de thans veelal verkondigtle theorie rds zou de landbouw den grondslag van het opcononiisrh leven en do industrie slechts den bovenbouw vormen Zij heeft slecht i ten doel den landbouw in het gevlij te komen en daarnaast ziet men er een voor de hand Uptrend medicijn in om den toestand tg redden Een paar honderd jaar geleden toen bet menschdom voetlael als zU eenige levensbehoefte kende draaide indenload alles om den landbouw Tegenwoordig is de toestand echter zoo dat slechts een ktefn deel van het inkomen wordt gebruikt voor voedsel maar het overgrootft deel voor de aanschaffing van technische en industrieele produc ten die de mensch niet meer wil en kar missen Er is een industrieele productie ontstaan waarin veel meer menschen een bestaan vinden dan in den landbouw en het waro verderfelijk daarvoor zijn oogen te sluiten Anderzijds meende apr échter ook emstigi te moeten waarschuwen tegen het onjuiste inïicht als zou alleen de induatrie nog maar belangrijk zijn Men zal goed doen de i cheidslijn in deze niet zoo scherp te trekken en bij te stennverleening den gulden middenweg te bewandelen Hierby dient dan zeker niet uit het oog te worden verloren dat de waarde van den Nederlandschen bodem op 4 milliard 400 millioon gulden wordt geschat en dat de jaarlüksche opbrengst van dezen bodem £ 50 niillioen gulden bedraagt GEMENGD NIEUWS Auto tegen een boom erereden Vijf NUnneegsche gymnasiasten gewond Ai aarvan drie ernstig Gisteravond om 9 uur Is op den Amersioortsclien weg te Doorn n auto waarin zes leerlingen van hot gemeentelijk gymnasium te Nümogen waren gezeten door tot nu toe onbekende oorzaak tegen een boom gereden Hot ongeluk gescnledde dicht bij het landgoed De Zonheuvel waar de jongelui op hot Maarten Maartenshuis oen lezing hadden bijgewoond De wagen word grootendeels in elkaar gedrukt Drie der Inzittenden de hoeren H de M van L J L en Van N werden ernstig en twee licht gewond De zesde persoon bleef vrijwel ongedeerd Geneeskundige hulp was onmiddellijk aanwezig aangezien in oen tweede auto zich dr Van der Slt js uit Nijmegen bevond die ook bij de lezing aanwezig was geweest en die evenals de anderen naar zijn woonplaats terugkeerde Met drie ziekenauto s worden de erfi itlg gewonden naar het stads en academisch ziekenhuis to Utrecht vervoerd Indien zich goon complicaties voordoen wordt levens gevaar niet aanwezig geacht De twee licht gewonden werden naar het Maarten Maartenshula vervoerd De slachtoffers zijn ongeveer twintig Jaar oud en allen leerlingen van de hoogste klasse van bovengenoemd gymnasium De veehouderij beslaat 2 3 van den Nederlandschen cultuurgrond Zij vertegenwoordigt een jaarlijksche waarde van 100 millioen gulden terwijl voorts nog Jaarlijks een bedrag van 95 millioen aan han del transport en industrie welke op de veehouderij zijn aangewezen ten goede komt De waarde van den akkerbouw daarentegen bedraagt slechts 176 millioen die van den tuinbouw 75 millioen Deze cijfers aldus de heer van Wijntn spreken boekdeelen en het la daarom onbegrijpelijk dat de veehouderij zich op de tweede plaats laat dringep Zy heeft vooral in het buitenland een goeden naam en dat geldt niet in de laatste plaats voor ons vee Bij de oorlogstoebereidselen zooals men die thans allerwegen kan constateeren maakt ons vee weer een goede kans mits men zich niet laat verleiden tot het leveren van fancydieren maar zich bepaalt tot goed vee tegen een redelijken pr s TELEGRAFISCH WEBRBEBICHT viezen die moeten worden uitgetrokken voor do diensten van Nederlandsche schippers Er zijn meermalen klachten goult dat de Rijnvaart deviezen kost Op deze en andere wijze worden die uitgaven beperkt Aan Nederlandsche zijde is de l ewonderlng voor oen transactie Voor het binnenland Heldere nacht met lichte vorst morgen overdag toenemende bewolking en zelfde temperatuur als vandaag overwegend droog zwakke tot matigen wind uit WestelyTce richtingen Wijzende op de groote concurrentie van Rusland en Canada met hun geweldige massa productie en dientengevolge veet lagere prijzen gaf de heer van Wijnen al zyn meening te kennen dat de akkerbouw in Nederland geen toekomst heeft en dat derhalve de veehouderij een veel bruikbaarder instrument is Zij is echter in hoogc mate afhankelijk van den export en daarom vormen lagje prijzen een eersten eisch lli t buitenland vraagt niet naar kostprij2en en derhalve dienen de Nederlandsche veehouders er voor te waken dat de kost Ruwe en Roede Handen door koude door schoonmaak of ander werk inoct men vooral s avonds inwryven met Purol dan zyn ze reeds den volgenden morgcr weer gaaf en zacht Purol in doozen an 30 60 en 90 et ÖjJ Apoth en Drogisten Hellinger is clean shaven Bovendien lijkt me de laatste grooter en forscher dan de man die gezocht wordt Nee zustor vóór dat u een dergelijke verklarüW voor den commissaris aflegt zou ik u willen advlseeren eerst nog eens goed met uw geheugen te rade te gaan Zuster Robert bloosde na deze terechtwijzing en scheen zich te willen verdedigen maar Van Hagen Het haax niet aan het woord komen Do menschen vergeten wel eens aldus vervolgde hij dat het buitengewoonlastig is iemand met wlen men slechtskorten tijd samen Is geweest en die doorgeen enkel gebaar of handelwijze speciaal de aandacht heeft getrokken lat rposltjel te herkermen Ik reis zelf dagelijks met den trein tusschen Amsterdajnen Haarlem bevind me dus ook geregcWtusschen medereizigers maar denkt u dat ik in staat zou zijn een uur nadat ik uit den trein ben gestapt positiefIemand aan te wijzen die naast of tegenover me heeft gezeten Als het er opaan komt zou Ik niet eens graag willenverklaren dat u dezelfde bent verpleegster die Maandagavond bU nujm de coupé zat t Mag dan niet bijzonder galant zijn zuster maar ook u isniet m staat geweest dusdanig m i dacht te trekken dat Ik een blijvenobeeld van u in m n herinnering behouden heb En Juist dat blijvende f dunkt me in de eerste plaats nootoaKelijk om later desnoods onder fj kunnen verklaren dat men werkemK Iemand herkent Wordt vervolgd voorzichtigheidshalve nog eens had omgekeken had ze hem niet meer gezien Vaji een korte pauze In den woordenstroom van de verpleegster maakte Wils gebruik haar een vraag te stellen Zijn naar uw meening die griezeligevierde man en Hellinger één en dezelfdepersoon Absoluut klonk hel gedecideerd uitden mond van zuster Robert De forens uit Haarlem die de verklaringen van de verpleegster met belangstelling schoen te hebben gevolgd liet een schamper lachje hooren hetgeen de dame in kwestie aanleiding gaf hem een verbaasden blik toe te werpen Toen het antwoord uitbleef vroeg ze min of meer snibbig Waarom lacht u Om de beslistheid waarmee u op do vraag van dien meneeh een bevestigend antwoord geeft U houdt mij ten goede zuster m£iar hoewel ik toch ook ewilgen tijd bij dien gehelmzlnnlgen vierden man In de coupé heb gezeten zou ik voor geen duizcnde gulden zoo positie durven t eweren dat deze en de thans naar het schijnt verdachte Hellinger één en dezelfde persoon zijn Zeker de mogelijkheid bestaat op het gebied van vermomming schijnt tegenwoordig alles mogelijk maar zóö op het oog zie ik geen andere punten van overeenkomst tusechen belde heeren dan de ulieinbril En dat lijkt me in zijn algemeenheid nu Juist niet bepaald een artikel om Iemand te herkennen De vierde man die gezocht wordt droeg een zwart snorretje dat zal ook u geconstateerd hebben het gebeurde doch geen der aanwezigen schonk hieraan bijzondere aandacht want allen hadden genoeg met zichzelf te doen Reeds spoedig werd het gesprek vrij algemeen want enkele mcdedeellngen van den forens lokten natuurlijk aanvullingen er tegenspraken uit van de zijde der verpleegster die zich zeker niet ton onrechte als oen der voornaamste getuigen In deze zaak beschouwde en In tegenstelling met haar medereiziger zich ook tegenover den reporter aJlerminst gereserveerd toonde Zooals vanzelf spreekt was vooral de vierde man op aller lippen Zuster Robert kwalificeerde hem als een griezelige vent dien ze vanaf t eerste oogenbltk dat ze hem zag al niet vertrouwd had Ze was blij geweest dat ook de heer Lcuvenstcyn zich in hun gezelschap had bevonden want wanneer ze alleen met dien man naar Den Haag had moeten reizen zou ze zeker op het perron te Haarlem in een andere coupé zijn gestapt Overigens had hij zich tijdens de rcLs volkomen correct gedragen ZIJ zelf was verdiept geweest In haar lectuur en had daardoor weinig van hem bemerkt Slechts bij aankomst in Den Haag had hij nog even van zijn aaJiwezigheld blijk gegeven daar hij tegelijk met haar was opgestaan en haar behulpzaam was geweest bij het openen van het portier Een oogenblik was zij nog bang geweest dat hij haar zou volgen omdat ook hij zich gereed maakte om uit te stappen maar toen zij later op het stationsplein In de eerste plaats maakte hij kennis met twee van de drie andere reizigers die bij den vermoorden bankier in de coupé hadden gezeten tw de forens uit Haarlem dien hij Van Hagen had hooren noemen en de verpleegster uit Amsterdam mej Robert Eerstgenoemde bleek n wetnlg spraakzame man die vooral Journalisten als zijn natuurlijke vijanden schoen te beschouwen en er dientengevolge slechts met de grootste moeite toe te bewegen was oentgo bijzonderhodcn over zijn korte reis in gezelschap van den bankier en diens vermoedelij ken moordenaar mee te deeien Die bijzonderheden waren intusschen van zoo geringe beteekenis dat Wils er niet veel wijzer door werd en zeker zou hij zijn pogingen om den man aan het praten te kriigen reeds lang hebben opgegeven wanneer niet Adams er schijnbaar een eer in had gesteld om juist van dezen getuige iets meer te weten te komen Daar de procuratiehouder echter niet tot het edele gilde der ver slaggevers behoorde was de heer Van Hagen tegen hem wat mededeelzamer en daaraan was het dan ook voornamelijk te danken dat Wils nieuwsgierigheid tenslotte althans eenlg lris bevredigd werd Min of meer opvallend was de houding van den heer Van Doorn wijlen Leuvensteyn s compagnon dio maar stil voor zich uit zat te staren en slechts van tijd tot tild een zijden zakdoek te voorschijn haalr e om dan met een nerveus gebaar het voorhoofd af te wlsschen Schijnbaar was hij zeer onder den Indruk van STADSNIKUWS GOUÏ A 23 Maart 1989 De nieuwe Wejfenverkeerswel l ing van Veilig Verkeer De vereeniging Veilig Verkeer Gouda en Omstreken organiseerde gisterenavond in oilCöPdia i aamenwerking met de afdeeling Gouda van de Unie van diauffeurs een ie J K nieuwe Wegenverkeerswet Spreker was de heer C G T Sormani voonitter van het Hoofdbestuur van de Unie van Cliauffeurs Deze begon met te w jien op het belang van een goede verkeerswetgeving Er wordt zoo vervolgde hü tegen de zoo noudzakelüke strenge verIjg rsbepalingen echter vaak gesputterd men dient evenwel in het oog te houden dat een auto een mechanisch voertuig ia dat lich bovendien zeer snel voortbeweegt en daarom de inogelykheid van verrassingen insluit De beutaande verkeerswetgeving noemde spr onvoldoende De motor en rijwielwet was veet te beperkt de nieuwe wet Iheeft een veel ruimere strekking met meer uitgebreide werkingssfeer De wet treeft de algemeene normen aan het reglement en de beschikking vullen haar aan Spr verzekenle iat de bepalingen na ryp overleg met deskundigen zg vastgesteld In artikel 7 ia een nieuwe regeling neergelegd betreffende de maximum snelheden welke voortaan bij maatregelen van bestuur ïullen worden bepaald waaruit bljjkt dat men naar uniformiteit streeft terwy voorheen btl ia iiiderc geniecnti or ouii andermwinium snelheid op na hield Men gaat n i een middenweg volgen door voor de bebouwde kommen 45 K M per uur als maximum te stellen Artikel 9 betreft de nummerbewijzen Die komen te vervallen in de W ts ervoor komen motorrytuigbewijzen welke zullen worden uitgegeven door den imister van Waterstaat Ze behooren bj de motorrijtuigen zelf en zullen kunnen worden ingetrokken als deze niet meer aan de eiachen voldoen Van nog meer belang noemde spr de artikelen 16 17 en 18 die h t riJbewyB behandelen Men kent nu rïjliewifwn voor 3 categoriën in de toekomst iiillen ze voor S categoriën worden uitgegeven De daarin schuilende verbetering lichtte spr nader toe Voorts worden de eiachen voor bekwaamheid verscherpt waarby vooral aan de theorie veel aandacht is geschonken De twstaaade subjectieve keuring zal ook niet meer mogelijk zyn De dokter Itrygi een vngentyst in te vullen welke zoo is samengntflld dat dit alleen na serieus onderzoek mogelijk ia en aan de hand waarvan bet centraal btireau zal l eslissen over de at of niet geschiktheid Telkens bij de vemieuwii g van het rijbewijs wat om de ö ja noodig wordt is een keuring verplicht Veel aandacht besteedde apr aan de bepalingen betreffende het rijden onder invloed van alcohol Deze zoo verklaarde hg worden van toepassing niet alleen op de bestuyrllen van motorrytuigen maar op dre van alte rifen voertuigen Men kan verplicht worden het tijbewys af te geven aan den verbaliaant de wagen kan in beslag genomen worden en zelfs kan de politie agent Ben beschonken bestuurder het rijden verbieden Ook de straffen zyn zeer streng Jietgeen spr met voldoening constateerde Wat er tengevolge van dronkenschap gebeurt noemde hy ten hemel schreiend doch vwidaarde dat gebleken ia dat het meest heerrijders betreft en slechts zelden bcroepachauffeurs Een uiteenzetting gevend van de straffen deeWe spr o m mede dat in 4 gevallen met gevangenisstraf inplaata van hechtenis itan borden gestraft terwijl ook de z g bijkomende straffen aanzienlyk worden veriwiard Zoo zal het rylwwijs voor 5 jaar en by herhaling voor 10 jaar kunnen worden ingetrokken Na een opsomming te hebben gegeven van een aantal bepalingen van minder belang verklaarde Apr er van overtuigd te zlfn lat de nieuwe voorschriften in de practijk wellicht niet in alle opzichten zullen voldoen omdat het verkeersvraagatuk daarvoor te snel veranderlyk is Naast de verkeersopvoeding welke tot de taak van Veilig Verkeer behoort heeft de overheid de JJllcht loor doeltreffende bepalingen de veiHKheW van het verkeer zooveel mogelijk te bevorderen Met cijfera toonde apr aai dat het totaal aantal ongevallen nog steeds styWnde iö wat elkeen ter harte moet gaan a doen beseffen dat de veiligheid zooveel Wpilijk dient bevorderd te worden Met n beroep op allen om het werk van Veilig Vericeer te steunen besloot hy zijn betoog Nadat de heer Sormani eenige gestelde J ragen had beantwoord sloot de heer Mr C Jonker voorzittetr van Veilig Verkeer ie ook een openingswoord had gcBprokfi den avond Goudaoh Revue G elschap In de laatflt gehouden vergadering van net Goudsch Revue Gezelschap is Ihet beBtuur als volgt samengesteld A Gijsbertwn voorzitter Mej D Meyer secretarease B i er9traat 24 C Hofman penningmeester C lecte Christellike Kindervoeding OpbrengHt 206 De opbrengst van de op Dinsdag 21 en Woensdag 22 Maart gehouden deurcollecte n jiate van de ChriHtelijke Kindervoeding f 206 15 Het bestuur brengt gevers en BWffftera hartelijk dank Kind uit gracht gered Gistermiddag is het 8 Jarig meisje T v o iStarre by t spelen In de Karnemelksloot fjvallen Het kind dr ef naar het midden De heer J J van Steljn uit de Vierde J sprong gekleed te water De kranige r bracht de drenkelinge behouden op t droge Foto Studio Deze foto toont op duidelyke wijze aan hoe de kademuur aan de IJssel met een belangrijk deel van den weg met ai wat daarop stond verzonken is en een gat iheeft veroorzaakt van 4 i meter diepte Een gedeelte is in de IJssel geschoven Het houtgewas dat op den dijkberm utond en ook e zware meerpaal staan nu in de diepte Zooals gemeld is het verkeeif met ry en voertuigen over het intact gebleven gedeelte van den dijk gestremd Herstel van verzakten IJsseldiJk begonnen Werk van twee weken Met het herstt van den verzakten IJsaeldijk aan het Nieuwe Veersta is reed s een iwnvang gemaakt De weg is eigendom van de gemeente die het herstellingswerk aan en i ieer P Bokhoven aanntmer te dezer stede heeft opgedragen Vijf uur na de in stt rting was al een heistelling opgericht De weg zal langs den tuin voor den molen t Slot verankerd worden waarna langsde rivier een lamwand geslagen en hetgroote gat met grond opgevijld wordt Verwacht wordt dat het werk iwee weken zalduren ƒ De te treffen voorzieningen zullen een tijdc ijk karakter dragen in afivachting van de verkeersverbctering die ter plaatse zal tot stand komen Het werk is er op gericht het verkeer dat nu door de binnenstad wordt omgeleid zoo spoedig mogelijTt weer over de Nieuwe Veerstal te laten gaan De dijk heeft geen verdere werking vertoond Terpentijndampen waren inderdaad de oorzaak E e ontploffing op den Tiendeweg Bij het verhoor van den heer A Kempkes in wiens drogistery annex opticienzaak gistermiddag een ontploffing met brand ontstond waarbij de eigenaar ernt 4ge brandwonden kreeg is gebleken dat de toedracht van het gebeurde precies ia geweest zooalS de politie uit da aangetroffen omstandigheden en voorwerpen had geconcludeerd De winkelier was bezig was die hij den vorigen dag had gesmolten waarna hij er terpentifn bij gedaan had op te smelten waartoe hij de bus op het open vuur van de kachel had geplaatst Hy had er niet aan gedacht dat hy den vorigen dag na het smelten terpentijn by de was had gevoegd Het zijn inderdaad de terpentijndampen geweest die de ontploffing hebbi n veroorzaakt D heer Kampkea heeft nog getracht de fel brandende bus naar buiten te brengen en hierdoor komt het dat hy ook brandwonden Itan de handen kreeg De toestand van den eigenaar is naar omstandigheden redelijk wel litHeoiini uit Ct meentffonds De uitkeering aan de gemeente Gouda Lii t li t Gemeentefonds ia over het uitkeeringf tijdvak 1937 S8 vastgesteld op ƒ 320 150 Geraamd was ƒ 324 605 Wielrü l rter breekt bij val been Botsing door links rijden Hedenmorgen omstreeks half elf is op den hoek Wydstraat Dubbelebuurt een botsing mtataan tusschen een fietser en een wielrüdater de 21 jarige J Deeien uit Ouderkerk a d IJssel De aanryding ontstond doordat de wielrydsler geheel links door jde bocht feed Zij viel en kwam zoo ongeli kkig terecht dat zij haar rechteronderbeen brak Dr A Montague heeft de eerste hulp verleend waarna het meisje naar de Wijkverpleging is gebracht M A Samuel t Te Breda is op 78 jarigen leeftijd oveileden de heer M A Samuel die vroeger een bekende figuur in de Joodsche gemeoute te Rotterdam waa en geruimen tijd bi ptuursüd en voorzitter ia geweest van heï bestuur der stichting Centraal Tehuis voor lat aëlieten in Nederland te Gouda Openbare Leeszaal en Bibliotheek EIck wat wils Sigrid Boo Op een dag kwam ze terug Een onderhoudend verhaal van een jonge vrouw die jarenlang haar geluk buitenshuis moet zoeken S Koster Storm in t paradijs De vacantie avonturen van Sydney Atmerick Jones den bediende uit het reisbureau te Meadbridge met zijn vele ver wikkelingen en grappige momenten vormen een leer onderhoudend boek A Gatti Tam tams in den nacht Heel Afrika leeft in deze verhalen over vreemde volksstammen en hun wonderlijke zeden en gebruiken en over een dierenwereld even boeiend als gevaarlijk J G Menken Spaar u elf Dit boek is geschreven voor hen die zich interesaeeren voor den mensch Voor hen die gaarne de goede functie van hun U IPORT EN WSDSTRIJDSN Programma voor Zondftg KoD Ned Voetbalbond APDEELINO I lü klassr KFC Blauw Wit Xerxes Stormvogela DWS ADO CW HermoöDV8 APDEELINO II Ie klasse VUC DOB V8V DHC RFC Feljenoord Hanrlem Ajax DFC Het Gooi 2e klasse A ODS Qulck Overmaas Gouda BEC HVV Velox ÜVS BMT UW ie klasse B Het Noorden Hoek van Holland RVC The Rising Hope DNA DDC EDB Cromvliet VIOS Tonegldo e klasfac C Fortuna DHS Olympla VOC Laakkwartier OW Steeds Hooger Steeds Volharden MartiniU VFC 4e klasse A Waddiiixvcen BTC Roode nburg Boskoopsche Boys TONA Bodegraven Sportman DSO Wassenaar HDV 4e klasse C VOGEL Schoonhoven Te Wcrve GSV DelftMaasstraat 0B DVS DUNO Zwart Blauw 4e klasse F PVC EAC Woerden Gouderak Moordrecht Haastrecht Stlchtsche Boys Lekker kerk Oudewater Utrecht 4e klasse H Ammerstolsche SV Trans valla Dilettant DINDUA DLVS CKC DJS Schiedam Botnes Florissant 4e klasse I OLIVIA EBOH Merwe stad s Gravondcel Papendrccht Morwede Zwervers OSS Reserve 2c klasse A Scheyenlngen 2 VUC 5 HBS 3 EEC 2 Gouda 2 DHC 3 HVV 2 Quick 2 Reserve 5e klasse D VOC 2 Olympla 2 DHS 2 ONA 2 GSV 2 CW 3 Schoonhoven 3 Xerxes 3 AFDEELING III ie klasse Heracles Go Ahead Hengelo ZAC Enschedé Tubantla AGOW Wagcnlngcn Quick AFDEELING IV ic klasse JulianaRoermond NAC MVV BW LONGA Elnhoven WUIem 11 NOAD Bleljerheldc AFDEELING V lo klasse Achilles Sneek VeendamLeeuwarden FVC Bc Quick Heerenveen GVAV PromotiecompetlUe 2e klasse GRC WW Goudsche Voetbalbond Ie klasse GroeneWeg Groot Ammer 1 GSV 3 Gouda 4 U uur Stdwljk 1 Bergambacht l Moercapellc 1 Nieuwerkerk l Overgaiïgskiasee ONA 4 Lekkerkerk2 11 uur Nieuwkoop 1 Moordrecht 2 Nleuwerkerk 3 Zwervers 3 2e klasBe A Oudewater i ONA 5 u 30uur Nleuwveenj 2 Olympla 4 Over jschotje 1 Woerden 2 Haastrecht 2 iBoskoopsche Boys a j 2e klasse B Schoonhoven 3 Ouderkerk 1 ia uur Lekkerkerk S ÜUettant 3 Olympla GSV 4 u uur Oouderak 3 ONA 6 Se klasse A Moordrecht i GSV S 11 30 uur Zwervers i Gouda 6 llJO uur Moercapelle 3 Oudewater 3 11 30 uur Boskoopsche Boys i Oroeneweg 2 3e klasse B Haastrecht 3 Stolwljlc 2 12 uur Bergambacht 2 Ouderkerk 2 Groeneweg 5 GrootAmmers 2 12 uur 3e klasse C Gouda 7 Overschotje 2 11 uur ONA 7 Bodegraven 3 u uur Stolwljk 3 Boskoopsche Boya 4 U 30 uur Woerden 3 olympla 6 U 30 uur Wedstrijden 2 AprU Het programma voor Zondag 2 April vermeldt voor de Goudsche elftallen de wedstrijden Quick Gouda V F C Olympla Olympla a G S V 2 en O N A 2 VOC 2 MARKTBERICHTEN Veemarkt Gouda 23 Maart Aanvoer in totaal 1781 stuks waarvan 21 slachtvarkens Vette 23 H 24 4 cent per pond levend met 2 korting 636 magere varkens ƒ 25 38 509 biggen ƒ 10 15 Geldersche ƒ 14 18 6 runderen ƒ 190 220 581 nuchtere kalveren ƒ 3 50 6 schapen 5 lammeren 17 bokken en geiten ƒ 2 € per stuk Handel redelyk Kaasmarkt Gouda 23 Maart Aanvoer 72 partijen Prijzen Ie kw met r m ƒ 23 24 idem 2e kw ƒ 21 22 Handel matig Crisisaftrek 8 2 et EIEREN Aanvoer 217 000 stuks Pryzen Kipeieren ƒ 3 20 3 60 eendeieren ƒ 2 50 2 75 per 100 stuks Handel willig I BOTER Aanvoer 361 ponden Pryzen I Goeboter 70 75 et weiboter 65 70 et per pond Handel vlug CoÖp ZuidHoUandsche EiereveiUng G A te Gouda 23 Maart Aanvoer 180 000 kipeieren Pryzen 5658 K G ƒ 3 25 3 30 58 60 K G ƒ 3 30 3 35 60 62 K G ƒ 8 35 3 40 62 70 K G ƒ 3 40 3 75 bruine 58 72 K G ƒ 3 35 4 00 kleine eieren ƒ 3 15 20 per 100 st Eendeieren Aanvoer 1000 stuks Pryzen ƒ 2 50 2 80 per 100 stuks Graanmarkt Gouda I 23 Maart Rogge ƒ 7 75 16 gerst ƒ 7 86 8 50 haver ƒ 6 75 7 25 erwten ƒ 25 10 50 bruine boonen ƒ 32 en hoo Ker per lOO K G t mmi88ienoteering Nederlandsche boter De Nederlandsche boternoteering is heden vastgesteld op 80 cent per K G Botemoteering Kopenhagen De Deensche botemoteering is heden vastgesteld op 243 kronen is 96 cent RADIO PROGRAMMA I Vrijdag 24 Maart Hilversum T 1875 en 301 5 M 8 VARA 10 VPRO 10 20 VARA 12 AVRO 4 VARA 7 30 VPRO 9 VARA 10 40 VPRO 11 12 VARA 8 Gramofoon ca 8 16 Berichten