Goudsche Courant, donderdag 23 maart 1939

REUNIE GOUDA Vanaf Vrljda 24 tot en met Dinsitai 28 Maart SLECHTS S DAGEN ZARAH LEANDER in Het alles overtreffende tilmsucce PR EM lÈRE U Me Hoofdfilm Hel groole a4 tueele hlmwerii met CONSTANCE WORTH en VINTON HOWARD in TuBschen Shanghai an San Francisco Een zeldzaam Hensationc t amokkeldrama LET WEL ledere Vrijdag Populaire voorstelling entree 2S 4060 et voor ieder TREKKING 6 APRIL i M Jeugdluclitv Koninl u Li ed Ver van Luchtvaart Min v Jus 18 Juni 38 2e afd A y Vinf me ÓO cen naar Uw keuze LUCHTREIS A DAM SYDNEV 2 personen én rela Indie ZutdAuatralië vv per KLM KNILM Landhuis DE ROZENHOF f 6000 overal te bouwen In Nodei Iand t2 STAMBOEKKOEIEN f 6000 roodbont of zwartbont vepsUg ZONDAGOCHTEND 10 3 1 26 Maart De Hollandaeh gesproken Wildernis Avonturen van wülen MARTIN JOHNSON Bornao Hat ailanil dar wandaran Toegang lederen leeftijd ffoegang 2 30 en 40 cent WOENSDAG 2 UUR MATINEE voot lederen leeftüd met pe Wildernis Avonturenfilm I Borne o Hat altand dar wandaran Chamberlain legt een vage verklaring af IIETGiKBN bekend wordt of liever gezegd niet bekend wordt over dr Wnï kondigde viermogGndheden verkla ring tegen Duitsche agressie bewyst dat de onderhandelingen moeizaam verloopen hot geen gezien de beteekenis der ter spniki komende vraagstukken niet behoeft te verwonderen Vooral Polen verkeert in e n moeitüke positie Daarvoor toont men te Londen ook begrip Tenminste volppns het Britsche persbureau Reutor wordt de hachelijkheid der poaifie van Polen te Londen inRezien doch in Britsche regeerlngskringen hoopt men aan Poolsche bezwaren tegemoet te kunnen komen Het verluidt dat de voorgestelde Britsch FrsnBchPoolsch RussiHche verklaring de verplichting zou inhouden bij een bedreiging door Duitflchland vanden internationalen toestand terstond overleg te plegen Londen koestert den wensch éérst een principieele verklaring af te leggen om daarna te beraadslagen over concrete maatregelen welke door de betrokken mogendheden zouden kunnen worden getroffen om agressie tegen te gaan Het behoeft niet te Verwonderen als de Poolsche regeering lou eischen éérst concrete bindende toeleggingen van daadwerkelijken st un te ontvangen alvorens Polen tot het democia tischcommunislisch eenheidsfront zou toetreden Het Poolsche gebied is zoo kwetsbaar door zijn open grenzen welke than bovendien voor de helft gemeenschappelijk zijn met Duitschland en Slowakije dat het behoud van vriendschappelijke betrekking n met Duitschland Warschau zeer eol waard is Daarom zou het zelfs niet b hoeven te verwonderen wanneer Be ck op het laatste oogenblik zou trachten door een regelingi met Duitschland over den corridor en de minderheden kwestle tot stand te brengci de Poolsch Duitsche betrekkingen nog hechter te fundeeren dan in 1W4 het toen gesloten verdrag is geschied Daarbij rijst overigens de vraag welke houding de Poolsche publieke opinie zal aannemen Dat in Polen ongerustheid beataat over de Duitache expansie in Oostelijke richting spreekt vanzelf Het Ia voor Polen bovendien een levensvoorwaarde dpn toegangsweg tot de wereldzeeën welke corridor thans biedt te behouden Eenmaal van de zee afgesneden zou de Poolselie staat zijn levenskracht verliezen en in gevaar geraken weer door zUn machtige hu ren te worden verdeeld zooals d t in vroeger eeuwen is geschied Londen heeft inmiddels voor zoover bekend is geworden nog geen antwoord ontvangen van de regeeringen van Frankrijk SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDAs MOOISTE THEATER TEL 3750 VRLJDAG ZATEHDACJ ZONDAG BENJAMINO GIGLI IN ZIJN NIEUWSTE GROTE AMUSEMENTSPILM MARIONETTEN VEKDEEE MEDESPELENDEN ZIJN THEO LINGEN PAUL KEMP LUCIE ENGLISCH e a Kni erzoUiBt aniu santc film met prachtiuc zaïiB en muziek m r ALLE LEEFTIJDEN ionoatecmenci 26 Maart om 10 uur 30 op altemfen verioek slecht i één vertoning van ZARAH LEANDER S BESTE FILM VERBANNEN I VKIJDAGAVOND Pur lLAIRE PRIJZEN 25 40 60 Ct Nieuwe ideeCn steeds weer nieuwe vondsten geboren uit kunstenaars inspiratie en door iiem persoonlijk toevertrouwd aan de papierstof die al dit schoons toe leven brengt O heerlijke wanddecoraties weergaloos getrouw overgebrachtindeüjne transparante Fixa Color kleuren die alleen R D drukken kan met haar supermoderne techniek 7n Dit merk Sedert vele jaren het symbool P van Licht en Kleur in de Nederlandsche woning Alleen in stalenboeken met dit R D merk vindt U de echte R D behangsels Een collectie nu weer z66 schoon zóó kunstzinnig en veelzijdig als U tevoren nimmer zag En tot in de populairste prijzen is er nu wandenfleur voor iedereen Vraag omgaand Uw behanger de nieuwe R D series 47 48 49 die extra laag geprijsd zijn en vooral ook serie 5 O de keurverzameling nKunstenaarscoUectie Nieuw behangen behoeft niet langer te worden uitgesteld maar neem dan het echte R D behang en ziehier een kunstenaatscoUectie staat te Uwer beschikking tegen zulke lage prijzen als alleen de innige samenwerking tusschen kunst en moderne techniek mogelijk maakt I R Dbehangses Bihatigsilpapurfabruhtn tan Ralh Doedthafvir N V Amtirdam Tocmzulm in niginhm slidin dis lands Vm vrouwenpijn n depreiilt GRATIS AUTO RJOEN f 6000 Autotype3916 Ü00L benzine olie banden belasting vcrz lot nlkoman llchamtlijk IH j i één tUp Dl ilap II Wilt Krul poeder labiel ol cachal I p i j schreel oni Wlllt Kruli li hal amlgi middel dal mij van periodieke Dlln Ihelpl TOTALE PRACHT PRIJZEN VVeekend Hui3 Anneublemeninr p KLM Boedapest Stuckhr lrn Londen Koelkasten Wotoi i uwielen Radiotüealellen enz In heel Ned KIM Kantoron Kran tankloikan Coiff S IcTansoKon VUegkraci tPoï bj rU Or n Hricij ZETPILLEN BROEDER BENEDICTUS l fr iiïi L nd aambelm te J J t e toii l sur T r In de schaduw r r dooi van B tuk Bol m p rp5 OUTIM OBGSTGEIST riialia tlieater Vanaf VRUDAQ 24 MAART tm WOENSDAG Het Roode Teeken Robert Young Cliff Edwards 62ste Straat Kenny Baker Leo Carrlllo SWING MUSICRVTHMH BOEIEND EN CHARMANT Wanneer U na griep nog slap en moe bent Prlji per poeder 5 cl Per dool n 12 poaderi lafaleilan ol cichite 45 cl per koker van 24 lablettm 80 cl Verkrlijbea bij Apotheker n Oroglilen dan Mfip TontcumHmr l Bterki de apieren en schenkt nieuwe veerkracht en werklust En bovendien oefent Tonicum Noury een weldadig kaimeerenden invloed uil op de zenuwen Werkelijk om m korten tijd weer heeiemaal de oude te worden sterk flink en opgewekt moet men Tomcum Noury gebruiken I Dal ééne theelepeltje vóór den maaltijd is een weldaad voor Uw geheele wezen I Die eerste weken na hel ziek üyx dat is een gevaarlijke li d Men ib uil bed men doet zijn werk weet maar toch voell men zich nog lang niet de oude Nög stap in de beenen licht in hel hoofd luateloos en gauw moe én nog erg vatbaar voor kou en tocht Om in dien lijd snel op ie knappen niets zoo goed als Tonicum Nouryl De krachtige werking van dit buitengewone middel TONICUM NOURY mriuhbilt üw iner§el 77e Jaargang No 19991 Vrijdag 24 Maart 1939 eOIMM IIMNT RJIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bIIETmbacht berkenwoude bodegraven boskoop gouderak haastrecht moordrecht moercapelle nieuwerkerk ouderkerk oudewater reeuwijk schoonhoven stolwijk waddinxveen zevenhuizen enz Dit blad verschtjnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ADVERTEINTIEPRUS Uit Jouda en omBtreken behoorende tot den bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 0 elke rep meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 6 reyels ƒ 1 65 elke r rel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het ZaterdaRnummer 20 büfllag op den prÜa Idefdadlgbeida advertentiën de helft van d n pr s ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent overal wa ï de beior g per looper geschied Franco per post per kwataal ƒ 8 15 Aboimementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau HARKT 31 GOUDA by DBze agenten en loopers den boekhandehen de postkantooren Ooie bureaux it n dagelijks geopend van 6 uur Administratie en Redactie Telef latere 27tó Postrekening 48400 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Advertentiën kunnen worden Ingebonden door tusschenkomat van goliede Boek handelaren Advertenüebuwaux en onie agenten en moeten daaga vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn GewMxe advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerdenprys Groote letters en randen wofden berekend naar plaatsruimte LONDEN s POGING TOT FRONTVORMING Rusland zegt medewerking toe Het einde van den Spaanschen burgeroorlog Madrid liijBcht de witte vlag Morgen rukt Franco de stad binnen Naar de Corriere Delia aera uit Burgos meldt zouden aldaar gistermiddag leden var den verdedigingsraad van Madrid zyr aangck jmen om te oiidtrhandelen over cell ov irga e van Mt drid tan Franco De onderhaudelmgen zoüder pehouden worden in het pebouw an het De onderhandelingen zoo verneemt het b ad verder worden van republikeinsche zyde geleid door den commissaris van binnenlandsche zaken van den verdedigini sraad Garillo en door den vroegieren gouverneur van Carthagena Ortega De besprekingen zouden ertoe geleid hebben dat nog heden aan het front van Madrid de witte vlaggen geheschen zullen worden De intocht van de national istiöche troepen in Madrid zou zijn vastgesteld op morgen De 1 epublikeinsche gedelegeerden zouden zijh Acrder verplicht hebben alle toebereidselen tot het in de lucht laten springen van gebouwen enz te staken De Sportbetrekkingen met Duitschland hersteld De Regeeringspersdienst meldt De bevoegde officieele instanties van Nederland en Duitschland zijn in g edachtenwiaseling getreden over de aportbetrekkinyen tusschen de beide landen De besprekingen welke in een geest van wederzijdschc waardeering werden gevoerd hebben tot de bevredigende conclusie geleid dat aan een voortzetting van het internationale sportverkeer tusschen Nederland en Duitschland geen belemmering in den weg staat N O C voorzitter verheugd De voorzitter van het Nederlandsch Olympisch Comité mr A baron Schlmmelpenninck van der Oye verklaarde ons er met genoegen kennis van te nemen Gelijk bekend aldus deze nationalbportfiguur was de Nederlandsche sportw ereld g en party bij de betrokken aangelegenheid maar werd niettemin getroffen door de afbreking der sportbetrekkingen met Duitschland Des te meer stemt het tot voldoening dat men ook aan Duitsche zijde gekomen is tot de verheugende conclusie dat aan de voortzetting der sportbetrekkingen tusschen de beide landen geen hinderpaal in den weg staat Deze betrekkingen droegen van ouda steeds een hartelijk karakter en de hesterdlging daarvan zal naar mijn overtuiging door de sportbeoefenaren aan beide zijden van de grens met groote ingenomenheid begroet worden oomede voor de leveringen uit Duitschland ten behoeve van de militaire inrichtingen In de bovenomschreven zone worden de militaire souvereiniteitsrechten uitgeoefend door de Duitsche weermacht Personen vrn Duitsch staatsburgerschap die op grord van particuliere overeenkomsten te werk gesteld zyn aan de inrichting der militaire stellingen in genoemde róne staan op dat punt onder de Duitsche rechtspraak Artikel 3 De Slowaaksche repeering za haar eigen militaire macht organiseeren in nauw overleg met de Duitsche weermacht Artikel 4 Ingevolge de bescherming overeenkomst zal de Slowaaksche regeering haar buitenlandsche politiek steeds voeren in strikte overeenstemming met de Duitsche regeering Artikel 5 Deze overeenkomst treedt bij de onderteekening direct in werking en geldt voor 25 jaar De beido regeeringan zullen vóór den afloop van dezen termijn tijdig met elkander in overleg treden omtrent eventueele verlenging Slowaaksche regeering protesteert te Boedapest Tegen beweerden inval van Hongaai sche troepen Minister Csaky zegt onderzoek toe Het Hong Pers a ntsch moldt uit Boedapest dat de minister van buitenlaniische zaken der regeering te Bratislava een telegram heeft gezonden aan den Hongairschen minister van buitenlandsche zaktT waarin hiJ er tegen protesteert dat Hrn gaarsche troepen uit de Karpaten Oekraïne Slowaaksch grondgebied zijn binnengedrongen en daar militaire operaties zouden verrichten Tn zijn antwoord aan den Slowaakschen minister belooft Csaky direct een onderzo k te zullen laten instellen waarvan hij h t resultaat aan de Slowaaksche regeering zal mededeel en Tegehjkertijd maakt de minister er dt regeering te Bratislava op attent dat de oostelijke grens van Slowakiie nimmer was vastge ïteld en dat het derhalve mogelijk IS dat uit deze omstandigheid een eventueel plaatselyk geschil tusschen Hongaarscl e en Slowaaksche troepen ontstond Van militaire operaties kan echter gL on sprake zijn desbetreffende berichten tj onjuist Het Slowaaksche Persbureau deelde mede By minister president Tiso zyn den geheelen ochtend beraadslagingen gehouden waaraan de minister voor de nationale verdediging Zatlos de opper be velhebbe van de Hlinka garde Mach en de chef vin oen politieken staf van de Hhnka gardp Kurgas deelnamen De beraadslagingen betroffen het oprukken van Hongaarsche troepen afdeelingen op Slowaaksch gebied De Slowaaksche regeering heeft Berlijn in kennis gesteld van de loopende geruchten maar zij heeft Duitschland niet verzocht Slowakye te hulp te komen Italië wenscht langen duur van den vrede De Fransch Italiaansche betrekkingen Ter gelegenheid van het twintigjarig toestaan der fasces heeft koning Victor Emanuel bij de opening van de kamer van fasces en corporaties een troonrede uitgesproken Hoewel Italië zoo zeidé de vorst in deze rede zich niet overgeeft aan de illusie van een eeuwigen vrede wenscht het dat dJ vrede zoo lang mogelijk zal duren opdat het de hulpbronnen van zyn ryk volledig kan benutten Sprekende over de verhouding tot GrootBrittannië en Frankryk zeide de koning dat de Britach Italiaansche overeenkomst van 16 April 1938 gunstige voorwaarden heeft geschapen voor een consolidatie en een hervatting der normale betrekkingen tusschen beide landen Wat Frankryk betreft merkte de Italiaansche koning op dat zijn regeering in een officieele nota van 17 December 1938 had vastgelegd welke kwesties op dit oogenblik de beide landen van elkaar gescheiden houden Zijn rede vervolgend zeide de Koning dat aangezien tegenstrijdige belangen tusschen Spanje en Italië ontbreken deze twee staten in den meest uitgebreiden zin kunnen samenwerken Hoewel Italië zich niet over levering van machines en installaties voor den Roemeenschen mijnbouw Oprichting Du itsch Roemeensche ondernemingen Il van Polen ten aanzien van de gemeenschappelijk af te leggen verklaring De onderhandelingen worden voortgezet zoowel over het beginsel ala over de bewoordingen van een dergelijke verklariTig Ru sland heeft in beginsel de gemeen schappelijke verklaring tegen Duitsche machtsuitbreiding ten koste van onafhankelijke landen die door de Britsche regptring is opgemaakt goedgekeurd Daar Frankrijk dit reeds heeft gedaan met con verdere mededeeling dat het ook indirecte aanvallen op Groot Brittanni door Zwitserland België of Nederland met alle middelen waarover het beschikt zal helpen keeren kan men zeggen dat de Triplp Alliantie van 1914 weer tennaastenbij tot tand is gekomen Bluken s een mededeeling van Minister Chamberlain in het lagerhuis kan hy nog fcen mededeelingen doen over de beraad lagingen welke met andere regeeringen in verband met de jongste ontwikkeling houden zyn Ik wetisch duidelijk te maken aldus Chamberlain dat bij de regeering lii iProot Brittannië geenszins de wensch bestaat redelijke pÓgdngen van de zijde van Duitschland zijn qitvoerhande uit te breiden m den weg te staan Evenmin is deze regeering er op uit in Europa twee tegenover elkander staande blokken van landen met verschillende opblokken van landen die andere denkbeelden dan Duitschland over het binnenlandach bcftuur hebben te vormen De Britsche regeering kon zich echter niet neerleggen bij de processen waarbij op onafhankely Ie lunden zulk een zware druk wordt uitgeoefend onder bedreiging met geweld dat ij hun onafhankelijkheid moeten prijsgeven De Britsche regeering was vastbesloten zich tegen zulk een poging Indien zij werd ondernomen met alle middelen te verzetten De algiemeene indruk over deze verkl iring in Londensche diplomatieke kringenis dat de Britsche regeering spoedig hotRussische plan voor een conferentie tu schen Engeland Frankrijk en Rusland ende staten van zuid oost Euroia voor de behandeling van het internationale proble mzal overnemen Kenige dagen geleden wasde Britsche regeering van meening dat diteen te langdradige procedure was Het teckenen an een verklarinn door alle landen die in de eerste plaats ervoor Iti aanmer kinR komen was het plan vaniord Halifax Nu echter bUjkt dat niet alle landen bfreidzijn deze verklaring te teekenen zonderspecifieke militaire waarborgen te hebbenontvangen wordt het Russische conferentieplan weer naar voren gebracht Duitsch Roemeensche mijnen zullen wortlen opgericht tot exploitatie van het koperpvavelkies in de Dobroedsja van chroomsrts in het Banaat en het mangaanerts in de streek van Vatra Dornelbrostem Voorts zullen de bauxiet gebieden geëxploiteerd worden en zal een aluminium industrie worden opgericht Een Duit sch Roemeensche mij zal minerale oliebronnen explolteeren en een program opstellen voor het boren en distribi eeren der oliën Voorts voorziet het economische plan n een fusie op industrieel gebied Vrije zones zullen tot stand komen waarin industrieen handelsondernemingen zuHen worden opgericht In deze vrije zones zullen tevens pakhuizen en inrichtin gen voor het overladen ten behoeve van ds Duitache scheepvaart worden gebouwd Het economische plan behelst boven Een het leveren van oorlogsmateriaal en uitrustingsstukken voor het Roemeensche leger de marine de luchtmacht en de bewapenings industrie alsmede de oprichting van c penbire bedryven Met de uitvoering van het verdrag wolden de krachtens het handelsverdrag van 23 Maart 1935 ingiestelde regeeringacommissies belast Het verdrag treedt een maand na de uitwisseling der ratificatieoorkonden hetgeen zoo spoedig mogelijk in Berlijn zal plaats hebben in werking Het verdrag is geldig tot 31 Maart 1944 Wordt het niet één jaar voor dit tijdstip opgezegd dan geldt het als voor onbepaalden tijd verlengd Het is dan met inachtneming van een termyn van één jaar tot het einde van telkens een kwartaal opzegbaar Indruk in politieke kringen Roemenie behoudt onder de gistermiddag ir et Duitschland onderteekende handel overeenkomst zyn economische onafhanke 1 ijkheid In Roemeensche politieke kringen krügt men echter den indruk dat Roemenie heeft toegestemd in veel meer dan het oorspronkelijk wenschte te onderteekenen Het buitenlandsch beleid van Tsjecho Slowakije door Berlfln viwrgeschreven Politiek statuut van Slowakije thans gepubliceerd Verdrag van bescherming Het op 18 Maart te Weenen en op 23 Maart te Berlyn gedateerde en door rijksminister Von Ribbentrop eenerzijd n Tiso Tuka en Durcanaky anderzyds onderteekende verdrag van bescherming SchutzverIrag met Slowakije is thans gepubliceerd ROEMEENSCHDUITSC H ACCOORD Duitschland zal oorlogsmaterieel leveren In de inleiding wordt gezegd dat de Duitsche regeering nadat de Slowaaksche staat zich onder de bescherming van het Rijk had gesteld met Slowakye is overeengekomen de daaruit voortvloeiende gevolgen in pen verdrag vast te leggen Te dien einde zyn de volgende bepalingen vastgtsteld Duftschland en Roemenië aldus wordt in het verdrag verklaard hebben deze overeenkomst gesloten met het doel de wederzydache economische betrekkingen uit te breiden en in beider betangi op economi8 h gebied samen te werken Het tusschen Duitschland en Roemenië gesloten handelsverdrag bepaalt naar nader wordt gemeld dat een soort vijfjarenplan dat zich over verscheidene jaren zal uitstrekken zal worden uitgewerkt Dit plan zal de Duitsche in voerbehoeften moe ten bevredigen en rekening moeten houden zoowel met de binnenlandsche behoeften van Roemenië als met het noodzakelijke handel svarkeer tusschen Roemenië en de cyenge landen Het plan dient zich in de eerste plaats te richten naar de ontwikKeling van de Roemeensche landbouwproduc tie in dier voege dat nieuwe landbouwproducten zullen worden verbouwd en do voortbrenging van producten welke reed verijouwd worden met name van veevoeder oliezaden en vezelplanten zal wonlpn opgevoerd Het plan voorziet voorts in de Roemenië doet belangrüke concessies Na langdurige in vriendschappelyken KMst ge oerde onderhandelingen is volgens het D N B heden een DuitschRoemeen che overeenkomst geteekend die deKTondslagon vormt voor etm verdere uitweiding van de wederzydsche economische hetrekkingen Naar in een communiqué o m wordt geïCRd zjjn de Duitsche en de Roemeensche Wgeering het er over eens dat de RoemeenMhe productie nog vèrgiaande ontwikkelingsmogelijkheden bezit De Roemeensche productie kan door oen doelmatige organisatie worden uitgebreid waardoor zij in de aan Roemenië grenzende gebieden en in Groot Dultschland een grootei afzetgebied kan vinden Duitschland eeft zich by de nieuwe overeenkomst de id verklaard zyn ervaring op het gebied van landbouw en boschbouw ter beschikking te stellen en de benoodigde mdustrieole installaties te leveren geeft aan de illusie van een eeuwigen vrede wenscht het dat de vre ie zoo lang m Ogelyk zal duren opdat het de hulpbronnen van zyn rijk volledig kan benutten Voorts wees de Konmg nog op de bijzonder vriendschappelijke betrekkingen welke de Italiaansche regeering onderhoudt met Albanië Joegoslavië Polen en Zwitserland Ten slotte besprak de koning nog de betrekkingen tusschen Kerk en Staat waarvan hy zeide dat die betrekkingen zullen blijven streven naar de meest hartelyki verhouding en samenwerking op het gebied der wederzijdsche rechten en vemntwoordelyfcheden De nota waarop de Koning doelt werd door Ciano aan den Franschen ambassadeur oveihandigd Hierin word medegedeeld dat Italië het accoord tusschen Laval en Mussolini van 1935 niet meer als basis voor de Fransch Italiaansche betrekkingen wenschte te beschouwen Artikel 1 Het Duitsche rijk neemt de bescherming op zich van de politieke onafhanklykheid van den Slowaakschen atr it en van de onschendbaarheid van zijn gebied Artikel 2 Voor de ten uitvoerlegging van de door het Duitache Ryk overgenomen hef cherming heeft de Duitsche weermacht te allen tyde het recht in een zone ten Westen begrensd door de grena van den Slowaakschen staat en ten Oosten begrensd door een lyn die loopt langs den oostrand van de kleine Karpaten de Witte Karpaten en den oostrand van het Javomikgt bergte militaire posities in te richten tn in de door haar noodig geachte sterkt bezet te houden De Slowaaksche regeering zal er voor zorgen dat de voor deze stellingen vereischte grond ter beachikkinp zal worden gesteld van de Duitsche weermacht Voorts zal de SlowaAksche regeerin toestemmen in em regeling welke d n Duitsfhen troepen vrystellinjï verleent m douanerechten voor hun ftpprftv jandeering