Goudsche Courant, zaterdag 25 maart 1939

Het verwtlderen van rupsenneslen In verband mot het naderen van l April en het bepa lde in de algemeene politievel ordening waarbij het voorp e schreven is dat Itdei eigenaar of ge bruiker van houtgewas verplicht Is vóór i Apiil de rupsennesten uit de hoornen te halen en te vcrnlotlgon woiden op dezen plicht gewezen Dit is oen maai icgel die ook in het belang i van elgc naren of gebruikei s vin houtgcW s ter voorkoming van In de volgende mainden voorkomende lupscrplaag Provinciale stierenkeuring Bü do gehouden provinciale stierenkeuiing te Gouda behaalde onze plaats gennot de veehouder J van den Heuvel Jzn in de klasse i Jaiige sticron geboren ni 3i Augustus 3 37 mot Elfrlo een bc ki oning Vereeniging VVV afd Reeuwjk Dl Vereeniging vooi Vicemdeltngcn volkeer afd Reeuwljk houdt Vrijdig ts een ledenvt rgadoring In do 7111 van den heer Blesgiaaf nn de Biug Op do igtn da komt om vooi modcdeoUngcn om ticnt de plannen vin dioognnklng van do Reeuwijkseho plassen De Zomertijd B en W hebben bekend gemaakt dat de vervroeging mot oen uur van den wottelijkcn ti td zal aanvangen op 15 Mol ainstiandc Een witte paling gevangen Als oen bijzonderheid word gemeld dat door don hoer W van Wonsvccn in de afd Sluipwljk in den Pla fen witte paling is gevangen Arbeidsbeurs Bij de arboldsbemiddellnf staan deze week 169 wei kzockonden ingeschreven tegen vorige weck 175 Loop der bevolking Ingekomen Jin Hoogendijk in H l43aUt Goud Franclscus Min in H l uitGoudT Hendrik Willem V s tn E 66 uits Giavonhige Cornelia van Dam m E 68 Uit Waddinx Ln Willem MatthijsStalenuurg In H SP uit Scnonnhoven i aar LlleUwiJk J u Verburg r naar Mooidreeht H BaxTi ezin wijk L van DuyvenboX enT Bleiswijk P Hoogerbrufnai ï G K Timmerman en ge zinti me Pvd spek naar NSr CailiUaalenlUst i DA P De gioslijit vdii de candidalpn iaad vtiltiwl iB ü ab voltt S Mü l 3 B MüUcr i F zwc rf Wcitumg 4 R Hcmuui s k L man o Q wtcre 7 Mevi Br Kaïm 8 Adr van Tol A Htt laadilld de heer o Zwtei hecu edcgodceld dat hU Tn rb ma zm werkzaamheden eeen caaffl mm vüoi den ttmoemeraad Lvaarden ii san Verstrekking van kleedlngstukken aan werkloozen In ha j lar iaa weiden de onderstamde toedelen dooi het el U eomltê B Z welk oojen veutlekt 66 boi Uokkl hemuiokken u weikbioeken 26 i bloeken K wollen dekens i werktal 3 paai klompen 9 paai werSLï 1 werkboezeroen li cl Jaeger 6 el iSSlot en 4 molton dekens AUe toSweiden betrokken van winkeliers ia Stenieente woonaehtig Iiibekomen walen 6J ver oekca w daarvan weiden altewezen in t it werd een büdrag van 226 36 besZ Bemiddeld dus 4 53 per geval SPORT EN WEDSTRIJDilP voi iim j OerenwedstrUd G V B eittalhai Het ligt In de bt doeling op a Paaschdag deb vni il uur op hetQ v terrein len proelwedstrijd te laten m len tusBclien twie GVB elftallen Hiervoor muilen de volgende spelers worden uitgontwdtgd o de Jong Moer eapelle W de Knegt Moercapellc den Hertog Moercapellc w Vcrschm tMoercapellt J FUtr ONA j RjmeUer ONA J de Vroom Gouda H van Horwegen Gouda A Kostei Gouda J Honkoop Goudi A v i Neut Gouda H Appel Gouda A vm Wijngiaidcn Berg unb iciit J dcGraa Borgiunbacht A Bouler Bcrgam bacht o Timmer GrooUAmroers M Dekker Orocneweg E Krom Olyra I pil W do Bruin Nituwerkcrk Jat Honkoop Nleuwelkerk G Bunschoten Stolwijk L Hogenelst OSV Reserves P Britsemmcr Gouda M Bout Gouda J van Unon ONA D v d Sloot OSV L V Maien ONA Competltiestantien Ooudsche Voetbalbond lo klasse 0NA3 16 12 2226 54 21 162 Gouda 4 15 10 2 3 22 51 19 14 Nieuwerkerk 1 15 O 1 5 19 53 28 1 Moercapellc 1 IS 6 4 6 16 33 Jl 107 GSV3 14 626 14 31 34 100 Stolwijk 1 16 6 4 7J4 37 42 OB Nleuwveen I 16 6 1 9 13 31 4 081 Bergamb l 16 6 o 9 12 39 63 08 Groene weg 1 16 5 1 10 11 3 68 069 Gr Ammors 1 14 2 1 11 5 19 5Q 036 Overgangsklasse ON A 4 1 B 2 16 42 17 160 Gjudcrak 2 13 0 o 3 21 44 21 151 OlymplT 3 13 9 o 4 18 58 36 13 Lekkcrkerk 2 13 6 2 5 14 25 J2 10 Dilettant 2 1j i M5 3 J6 10 Moordrecht 2 13 6 1 6 13 36 57 100 Zwerven 2 13 4 O 9 8 26 54 0 8 Nieuwkoop t n 3 1 9 7 28 52 OM Nieuwerkerk 2 11 1 19 3 16 J15 02 Stout Alü lid van de raad van toe zicht IS herkozen de heer F in t Hout Als plaatsvervangende bestuursleden zijn heiközen de heeren P Valkenburg en M den HoUander Litvoenng Nieuw Leven In de zaal vanden heer Honkoop gaf de gemengde zangvereeniging Nieuw Leven haai jubileum uitvoering ter gelegenhtid van haar 25 Jarig bestaan De zaal was tot in de uiterste hoeken bezet Deze avond is een buitengewoon succes geworden Stoi machtig applaus oogstte het groote koor versterkt met oud leden Dooi het kinderkoor werd vooitnffelijk gezongen De opvoeiing van de revue Het wordt wel beter bracht het hoogtepunt van deze uitvoe ring Het jubilcumgedlcht van den voor zittel weid met geestdrift meegezongen De uitvoering kan geslaagd genoemd worden I Couden feest Chr Nat SchooWereen De Chr Nat Schoolveieeniging alhui jal dit jaar haai 50 jarig bestaan her denken Er is een commissie gevormd welke zich met Je verdeie uitwtiking der plannen zal bezighouden De heel K Stolk een der opriehtei maakt nog steeds deel van het bestuui uit Burgerlijke Stand ONDERTROUWD Pioter Molenaar te Capeiie a d IJssel 26 jaar en Adnana Cornelia Reym 24 jaai GEBOREN Arie Willem z v C Reijm en W Heuvelman Loop der bevolking Ingekomen Janna Jongeneel van HU legersberg Adrlana Buys van Capelle a d IJssel Teunis van Ek en gezin van Zwijndiecht W Verdoold en gezin van I Moordrecht Vertrokken J v d Weyde en gezin naar Capelle a d IJssel OUDERKERK a d IJbSEL LUTO verliest t e damverceniging LUTO alhier speelde een vriendschappelijk wedstrijd tegen de damvereeniging Damlust te Stol wij kersluis met den volgenden uit slag LUTO Damlust A W Goudriaan A de Frankrijker 02A Kreuk A v d Berg 2 0 B Eos G J Barbier 0 2 C Vuijk W Verhoeven 0 2 H Groen P van Dam t 2 0 F Loeve C Molenaar 0 2 L B Kool P Nomen 2 0 G Melgers G J Barbier Oj 2 0 A Dekker P van der Ham 0 2 S Neef A Boer 0 2 C Hoogendjjk M Vermeulen ft 2 H Goudriaan P Verboom 1 1 M de Jong A Rodenbach 2 0 A C van Pelt H van Eik 0 2 H D van Leeuwen C v d Grift 0 2 Jac Timmerman C Pater 0 2 Lulo verloor dus van Damlust met 11 21 As Donderdagavond zal LUTO al hier een aanvang maken met vierkam pen te spelen om prijzen Paaschwedstrljd B V L De plaatselijke afd van den Bijz Vrijw Landstorm zal Zaterdagavond een schiet wedstrijd houden waarvoor als prijzen paascheleren zullen worden beschikbaar gesteld de traditioneele Ptasch schiet wedstrijd dus De brand bij de N V Gebrs Baas Ofschoon het brandbluschmateriaal reeds lang js ingerukt rooken de nog aanwezige veevoederresten in het gebou wencomplex van de NV Giaanmaalderij en Veevoederfabriek Gebr Baas in do Kromme alhier nog steeds Zondag was de rook weer heel goed waarneembaar vanaf den weg De muren van de gebou wen zijn stevig geschoord teneinde in storting te voorkomen Al het nog aanwezige half gebakken veevoeder wordt uit de gebouwen verwijderd en in sche pen geladen voordat de muren zullen worden gesloopt Autobotsing Donderdag omstreek den middag had op de IJsseldijk alhier een botsing plaats tijdens het passeeren van een stU st landen auto E e vrachtauto van den molenaar L Kwakernaak geladen met zakken graan botste tegen een uit do richting Gouda komende personenauto Een jongetje dat in laatstgenoemde auto naast den chauffeur zat vloog door den schok met het hoofd door de voorruit en bekwam zoodanige verwondingen dat hlj medische hulp noodlg had De vrachtauto van den heer Kwaker naak werd zoodanig beschadigd dat hij moest worden weggesleept De personen auto kon op eigen gelegenheid verder Een vrachtauto van de NV Gebrs Baas nam de lading van ëerstgenoemdo auto over Been gebroken Een zoon van mej dê wed M de Jong aan de Oudelandscheweg kwam op de boerderij In een der varkenshokken zoo ongelukkig te vallen dat hÜ zijn been brak Schoolvereeniging De Vereeniging tot stichting en In standhouding van scholen met den Bijbel kwam Dinsdagavond in school I in Jaar vergadering bijeen De voorzitter de heer C J Hoogendijk opende na het zingen van Ps 19 5 en het lezen van Spreuken 3 Ie gedeelte de samenkomst met gebed Vervolgens heette hij de aanwezige leden welkom inzonderheid burgemeester mr Van Beeck Calkoen Daarna sprak hij een openingswoord waarin hij de voornaam ste gebeurtenissen uit het afgeloopen jaar de revue liet passeeren Hierna las de secretaris de heer C Evegroen de uitgebreide notulen van de vorige Jaarvergadering Vervolgens bracht de heer J de Jong By zonder fyti s MAGGI Asperge soepDe heerl ke karakfer st eke smaakvan asperges komt n deze soep volkomen tof zin recht en geeft hieroan een b izonder cachetMAGGI Asperge soep een ware delcates e f er tablet 8 cent MAGGPA$PER6ES0EP Czn verslag uit van cle linancien Dö totale inkomsten bedroegen ƒ 30688 38 de totale uitgiven ƒ 28 515 i9j zoodat de kas sloot met een batig saldo van ƒ 237 181 Het weikelijk bitig saldo bedroeg echter volgens veideio becijfeiing vtn den pon mngmeester met inbegrip vaai het legaat van wijlen B Hoogendijk ƒ 1365 lOi Namens de eommissle van controle Aipijorteerde de heer J W de Veer dat de boeken en bescheiden m beste oidc I werden bevonden waarop de voorzitter deze eommissle dank bracht vooi haar omvangrijken arbeid Hierop had een verkiezing plaats van drie bestuursleden Herkozen werden met giüole meerderheid van stemmen de heeien Ant den Duyf P Giaveland en G de Rek Na nog oenlge besprekingen betieffende de belangen van het Chr onderWIJS volgde sluiting der vergadering i Het pontveer Het pontveer Ouderkerk Nieuwerkeik a d IJssel nabij de centrale werkver j schafflnt in de Spreeuwenhoek is door de Gebis De Bruin eigenaars van het I persononveer aldaar aangekocht vanden heer A Mijnlieff aan wie het tot dusver I behoorde De tegenwoordige veerman van het pontveer üe heer L van Win den heeft tei evolge van deze ov r dracht als zoodinig ontslag verkregen Geen steen fabricage meer De steenfabriek De Schans zal naar we vernemen niet meer gaan werken Zelfs aan den onderbaas den heer W Heuvelman is tegen l April ontslag aan gezegd Daar de steenfabriek van den heer A Mijnllef door de normalisatlff an de IJssel Nieuwerkei ks grondgebied wordt zal dus In onze gemeente geen steen meer gefabriceerd wdrden In vroc ger jaien was de steenfabrlcage hier ter plaatse de belangrijkste industrie Burgerlijke Stand GEBOREN Leentje d v J Pols en H J de Jong Jakob z v T Bos en D Otterspeer Wllhelmina d v P Doctors van Leeuwen en W Terlouw Ds C C T Postma te Jaarsveld heeft voor het beroep naar de Ned Herv Kerk alhier bedankt xrOOR ertegeiiwoor liger3 van de pers heeft Reinhardt de staatssecretaris n het ministerie v n financiën gisteren n ede deelfng gedaan van de zoojui8t verschenen Wet op de financiering vin de nationale polit eke taken vaai het Rijk d e kan wor den aangeduid als het nieuwe financle r iigBpian De belangryke uitgaven m het afgeloo pen jaar moesten door de opbrengst der b Uitingen en voorts met de hulp van leenmppn op lai gen on kïrten termijn worden gedekt Dor deze leenmgen steeg echter zoowel de schuldenlaat als de rentedienst van het Ryk voortdurend De uitgaven zul len ook el Reinhardt verklaarde dat de bedoeling van het nieuwe plan 13 de financieele behoeften van het Rijk in principe 11 et meer te dekken door de mtf ifte van rentedragen de leeningen maar dooi het uitgeven van rentelonye belastingbons Evenals de ryl leeningei rmen deze belastingbons epn opgpnomeii oorschot op in de toekonr t te innen belastingen De bonn aullen bi d betalmg van rijksbelasting door het R ik worden ffeaccepteerd De uitgifte van schatkistpromessen zal met rnKsne van Mei as worden gcntaalt Ryksleeningen zullen nog slechts in zoo erre worden uitgegeven als de toestnn 1 öp de credietmarkt het om econon isrl e redenen p wensrht roet voorkomen De Ie laet ngbons zuilen d ir het minist r e in financiën voor het nominile bedrag vsoixl n citgpgeven Er aijn twee soorten belasting bons Volfl eng de nieuwe wet zijn het Rlik e landen de gemeenten en de gemeente or n nisatieR de ryksspoorwegen de riiksjiost h rijksautov egen ardere rechtspersonen ed lichamen verplicht leveranties pn an dere prestaties van Industneele onderr n Kwade kans n In uw wagen moet u niets wagen out jden m g geen kanïipel iljnl on den weg moet u het zéker w len WADDINXVEEN Gemeenteraad Nog g en beslissing inzake tie re betering van den Kerkweg De giemeentoraad kwam onder voorz t terschap van burgemeester P A Troost in openbare vergadeniiff bijeen De heer v d Berg was wegens ongesteldheid afwezig Nadat besloten was tot verkoop van grond van den Sniepweg aan den heer Kool voor f 2 50 per M2 en tot wyzi ng vin den prijs van den grond aan de Burgemees ter Trooststraat gmg de raad in besloten zitting ter kennisnemmg en besprek ngi van het ontwerp uitbreiding=ip an Na heropening van de openbare verga 1 ring kwam aan de orde het voorstal t t 1 Orbetermg van den Kerkweg hoek Oranjp laan waarvo r drie phi nen zijn ontw r jen ko itende ƒ 2000 ƒ 1600 en ƒ 800 Na uitvoerige besprekingen werd het goed Voopste plan m stemming gebracht De stemmen taikten n et 6 tegen 6 zoodat n de volgende vergadering opnieuw gestemd zal worden Zonder hoofdelyke stcmmmg werden aangenomen de voorstellen tot wijzigmg van de ffempente begrootmgen 1 Ï8 en 1039 or van de gemeenterfkening 1937 en tot het verloenen van ontheffmg van srhoolgFld Tn dnor bedanken ontstane vacature werden tot plaatsvervangpndo leden van h stembureaux bonoomd m difitrict TTT do heer T I uiten en in distnct V de heeren A G Vi iser n T Michtelen Ten slotte kwam in behindeling het voor stel van de heeren v d Hee en Uitbei er che tot terugbetaling van de in 193S r pven leges by politioneel toe icht op het vervjer van vee van besmette boerder T De voorzitter verklaarde dat de voorstel I Iers zich vergis en Hy zette uiteen dat de ƒ 0 50 ain de gemeentekas zijn verschul jigd voor de gunstige beschikking van den hurgemeestt r mgevnlp o de legesverorden ng D t het ft met het pol tietoezicht niets te maken Nad t versch llendp leden hot woord hadden gevoerd werd het voors el van de heeren v d Hee en Uitbeyersrh met tien tegen twee stemmen vo6r de oor=itpner=i verworpen Op een adres van veehouders om ter gbetaling werd met elf tegen een stem voodo heor v d Kpf 7ph ï hf chiVt I Burgerllike Stand GEBOREN Jasmy Elisabeth Adrlana d V W van Voen en E A Bos Jo hanna Maria d v W A de Goeij en A M Bannink Wllhelmina d v W Drlesse en M Wervers Bertha d v H Vink en K van Soest Cornells z V M A Alblas en A Honkoop Jan Dirk z v A Spek en A vin Leeuwen GEHUWD L van der Sar en A H van de Water Zevenhuizen Burgerlijke Stand GEBOREN Antoï z v A Boevée on C L Vermeulen Vertrokken H Wondergem en echtgenoote naar Bleiswijk W Weening 2e klasse A 4 2 22 42 19 14 2 16 55 17 13i 6 2 16 29 2 Jl 4 13 27 23 108 1 6 16 29 33 10 4 7 14 28 J3 08 7 12 30 44 OS 6 11 25 28 079 a 1 20 38 071 7 9 2a a 068 Gouda S Haastrecht 2 ONA 6 Woerden 2 Waddlnxv Bobk Boys 2 Nieuwveen 2 Overschotje 1 Oudew Iter 2 Oiympia 4 Reeuwük Het zoeken van eieren De Burgemeester heeft bekend ge maakt dat volgens beschikking van en Minister van Oe conomischo Zaken in het gehcele Rijk a het zoeken rapen en bulten open bare wegen en voetpaden vervoeren van eieren van kemphanen wulpen schol eksters grutto s tureluurs meerkoeten en waterhoentjes is toegestaan van l Maai t 1959 tot en met 19 April 1959 b net ten verkoop In verraad hebDen te koop aanbieden verkoopen al leverer en langs openbare wegen en voetpaden vervoeren van eieren van hot onder a gonoomde waterwild Is toege i taan van Maart 1959 tot on met 21 April 1939 met dien verstande dat het vervoeren gedurende de data 20 en 21 April slechts is toegestaan binnen de be bouwde kom dor gemeenten en langs openbare wegen en voetpaden v het zoeken rapen ten verkoop In voorraad hebben te koop aanbieden verkoopen afleveren en vervocreij van eieren van zwanen wilde eenden alle soorten ganzen duikers wateisndppen en goudplevieren niet Is toogiestaan De Wegen wetHet onttrekken aan openbaarverkeer i B en W hebbon ingevolge art 10 2e lid der Wegenwet bekend gemaakt dat gedurende 34 dagen ter gemeente secretarie is nodergelegd tor inzage oen ont worp bos uit van Ged Staten van Zuid Holland mot bijbehoorende teokonlngen te nomen krachtens art 8 2e lid der Wegenwet tot onttrekking aan het open baar verkeer van in de gemeente Reeuwljk het gedeelte van don Oud Reeuwijkschenweg in be heer on onderhoud bij polder Reeuwljk ter lengte van 127 meter en een gedeelte ter langte van 256 M Bolanghobbonden worden In de ge legenheld ge teld hun bezw iren binnen den gestelden tijd bij de Provinciale Sta ten in te dienen 13 3 2e klasse B 11 a 3 ü 19 41 20 17i 5 3 13 23 15 IJO 6 2 3 14 36 19 121 7 O 4 14 39 22 12 6 O 6 12 31 37 100 4 O 6 8 18 53 OS 14 4 3 7 11 22 32 12 2 2 8 6 1 32 1 3 7 5 16 31 04i ONA 6 OSV 4 Ouderkerk 1 Qouderak 3 Likk rkcrk 3 Olympia 5 Ammeistol 2 Dilettant 3 Schoonh 3 3e klasse A 12 11 1 O 23 67 11 1 1 J 17 45 24 IS 1 5 11 24 21 i2i 1 5 13 33 41 1 29 21 l 20 38 064 25 J2 0S8 2 ia OS 21 i5 5S Gouda 6 Moercapellc 2 11 8 Oudowater 3 9 5 Groeneweg 2 12 6 OSV 6 9 4 Nieuwerkerk 3 14 l Zw rvcrs 3 12 2 B Sk Boy 3 12 Moordrecht 3 11 4 9 9 7 78 6 3 1 3 O 5e klasse B Stolwijk 2 11 9 1 1 19 53 17 Bergamb 2 13 10 1 2 21 67 27 GSV 6 O 6 1 2 13 35 20 Ammerstol 3 11 4 3 4 11 l J a O Ammers 2 9 2 4 3 8 29 20 OW Haastrecht 3 11 3 l 7 7 25 J2 GroenewcB 3 9 1 82 li f Ouderkcik 2 9 181 l t 3e klasse C 21 79 14 175 18 66 27 IM 16 56 28 i Jl 19 25 1 Gouda 7 12 10 1 1 Woerden 12 10 1 1 Nieuwkoop 2 13 7 4 ONA 7 12 6 3 3 Olympia 6 114 3 4 Overschotje 2 11 4 1 6 Waddlnxv 3 9 3 0 6 Bodegriven 3 11 3 1 7 StolwUk 3 9 10 8 Bosk Boys 4 12 1 O 11 6 15 27 0 31 41 OW 2 6 70 022 2 9 66 O HAASTRECHT Brandweer Door het gemeentebestuur is afgekon digd de nieuwe verordening op het bi andwezen De veroi deiüng is gedurcn de drie maanden ter secretarie ter m zage gelegd Nedfrl Blindenbond Op Woensdag y Maait e k i door den Ivcacii ünnüLnbona ten piupaganda avond gcoigajü eerd in het gebouw Con corüia aünci Het dameskooi Nieuw Leven vciieent aan dezen avond hare iiitdewcrking Landbouu teil too nslelhtiffsschip As Maandag 27 Maart zal het land bouwten toonitelUngSbc hip Antoinette ligplaats kiezen in do Haven De ten toon telüng omvat gegevens op land en tuuibouwgebicd n is vru te bezichtigen Dos avonds woiden vooidi achten gehou den toegeheht met films Ouderavond In een dei lokalen dei o 1 school word op Ai Maait as een ouderavond È eoigAniseerd Gecombineerde uitvoering Jl Zaterdagavond had m de groote aal van het gebouw Cancoidia een ge combineeide uitvoering plaats van vier plaatselijke vcieenlgingen nl het km acrkooi Zangvogeltjes het dameskoor Nieuw Leven de tooneelvereenigiBg Nut en Genoegen en de gymnastiek verctniging Olympia De zaal was maar matig bez t zoodat het doel van den avond ten bitig saldo ton behoeve van de tooneclverhchting wel mot bereikt zal zijn Het piogiamma werd in een vlot tempo atgewerkt en viel bij het publiek wei in do smaak Een speldjes verkoop tijdens de pauze bracht ruim ƒ 10 op MOORDRECHT Gemeenteiaad De Raad dezer gemeente kwam Maaii dag m openbare veigadenng bijeen Aanwezig waren alle leden Uit de ingekomen stukken bleek dat de gemeentebcgrootmg dienst 1939 door Ged Stktcn is goedgekeurd De pensioen londslag voor den secretaris is op 1948 gesteld Vastgesteld werd de vergoeding lan bijzandere gcholen ex art lOl der L O wet 1930 over 1936 Volgens voorstel werd vastgesteld een verordening tot vei deeling van de ge mcentc in stemdistiictcn Bij de laatst j oehüudcn verkiezingen bleek dat stem huioau II zwaarder belast was dan stembureau I Wijk P het Oosteinde wordt nu van stemdistrict II naar stem district I ovei gebracht Stembureau II wordt nu met omstreeks 115 kiezers ver mlnderd Vci volgens werden do voorzit tors en leden der stembureaux alsmede van het hooldstcmbuieiu benoemd Ten aanzien van het voorstel van B en W betreffende verpleging van km dervcrlamming spa tien ten in de Adriaan Stichting te HUlegersberg stelde de heei Van Gennep de volgende drie vragen I hoelang denken B en W dat de kosten oor rekening der gemeente zullen zijn welke waarborg hebben B en W dat de ƒ 3 per weck ook werkelijk legelmatlg dooi de oudeis betaald zullen worden en 3 zijn er feeën andere middelen om de verpleging niet zoo hoog voor de gemeente te doen zijn Spreker stelde voor m geheime vergadering ovei te gaan waartot besloten werd Na heropening beantwooidde de voorzittei als volgt I de duui zal vermoedelijk ij è 2 jaar zijn dit hangt veel van Tiet verloop af 2 B en W hebben zich met de noodlge waar borg omringd opdat de ƒ 3 per week ook werkelijk betaald worden en 3 ei zijn geen andere middelen aanwezig om de kosten welke voorlopplg 2 per dag zul len bedragen lager te doen zijn Bij de vaststelling van een mstructle voor den gemeente ontvanger deed de voorzitter mededecUng van een schrijven d d 2 Maart van Ged Staten waarin de Raad bedankt wordt voor de vlotte mede werking v elke betiacht is dat de ge meenten Moordrecht en Gouderak voort aan denzclfden ontvanger hebben Tot onbezoldigd ambtenaar van den Burg Stand weiden benoemd de heeren H Prederiks wethouder en mr W H Sprenger volontair ter secictarie Zonder hoofdelijke stemming werden vervolgens vastgesteld een verordening regelende de werkzaamheder enz van de ambtenaren van den Burg Stand de bezoldiging van de ambtenaren ter se cretarie de gemeen te begrooting dienst 958 en 1939 gewijzigd alsmede af en ovcrsclirjjvmg in die begrootingen en als laatste punt gewijzigd de bogiooting van het Electriclteitsbedrijf dienst 1938 zulks in verband met het vcrleenen van een schadevergoeding groot ƒ 13 lO aan den heer J G Dirkzwager alhier vnens kind bij een lectriciteitswerk in de Dorp straat in 1937 brandwonden heeft be komen I Nieuwerkerk a d LlayeL Coop Boerenleenbank I De Coöperatieve Boerenleenbank hield ha r 35stc jaarvergadering In de zaal van den heer loh Boerop onder leiding van den voorzitter T Stout Uit het verslag van den secretaris bleek dat het lantal leden 28 is en dat 771 spaarders bu de bank zijn ingeschre ven Uit hetzelfde verslag bleek dat de economische toestand onder de leden niet zoo gunstig was als het vorige jaar Het verslag van den penningmeester gaf aan dat de inkomsten en uitgaven hebben bedragen ƒ 1700 764 70 De bezit tingen der bank bedragen gezamehjk ƒ 638 872 en de schulden 637 537 27 Er weid een winst gemaakt van ƒ 2534 99 Als bestuurslid is herkozen de heer T 77e Jaarjranff No 19992 Zaterdag 25 Maart 1939 KHMIIIË COHANT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGKAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAP NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WA DDINXVEEN ZEVENHUIZEN en z ADTfiBTENTIEPBUS Uit Gouda en ometr ften behooreiide tot den bezorgkrlng 1 6 regeld ƒ 1 0 elke r gel msiesc fO Van buittn Gouda en den be orgkring 1 6 regela ƒ 1 5 elke regel me r ƒ O fiO Advert ntien in het Zaterdagnummer 20 btjalag op den pr js Uefdadigheida advertentien de hellt van den prflB INOEZÜNDEN MEDbbJ ii LIN6£ fI 1 4 regel ƒ 2 25 elk regel meer ƒ 0 0 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeehngen btf contract tot zeei gereduceerden prtjs Groote letters en randen worden berekend naar piaatBruunte Advertentien kumm worden ingezonden door tusachenkomst van aoliede Boek handelaren Advertentiebureaux en on e agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingdcomen tenunde van opname verzekerd te ztin Ditbladverschyntdagelijks behalve Zon en Feestdagen ABeNNEMENTSPBUS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent overai waar de bMorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 8 15 Aboonementen werden dagel ks aangenomen aan oh Bureau HARKT 81 GOUDA Mj oAze agenten en loopera den boekhandel en de postkantoren OnEfl bureaux ztfn dageljjks geopend van 9 6 uur Adnunistratoe en Bedactie TedeftoSre 2745 Portrekenlng 48400 Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 85U0 ex Dit nummer bestaat uit twee bladen EERSTE BLAD Duitsche vluchtelingen kindeien komen in Gouda Een 40 tal Joodsche jongens worden m het weeshuis opgenomem Wat m December jl met migeiyk was 13 thans wèl mogelyk geworden Naar aanleiding van het aanbod in het vorig jaar gedaan komen er zeer binnenkort op 3 April a 3 een 40 tal Duitsche Joodsche vluchtelingen kinderen m hoofdzaak jon gena van 8 16 jaar naar Gouda in het weeshuis Ze komen uit het quarantaine kamp te Rotterdam Er moet nog een en ander gedaan worden in het weeshuis om die kinderen behoorlyk te kunnen verzorgen want sinds vele jaren was daar geen groot aantal kinderen meer aanwezig In het byzonder moet een keu ken worden ingericht om het eten aan de eischen van den Joodschen ritus te laten voldoen Een en ander is vanwege het Departe ment van BinnenJandsche Zaken waaronder de vluchtelingenzaken ressorteeren opge dragen aan het hier nog bestaande Vluch telingen Comite dat terzake weer handelt m overleg met de liegenten van het wees hms Wel wordt een bydrage m de kosten van de verzorging van de vluchtelingen kinde ren verstrekt door dat Departement doch overigens moeten de verschillende uitgaven bestreden worden uit de fondsen waarover het Comité uog beschikt en welke in Ko vember j 1 werden verkregen uit de be kende in de ttad gehouden inzamelingen Die m Gouda byeengebrachte gelden zullen dan toch nog aan de oorspronkelyk gedach te bestemming beantwoorden Verdere medewerkmg gevraagd Het Vluchtelingen Comité rekent nu gaarne nog op verdere medewerking van de Goudsche ingezetenen Wie mdertyd had toegezegd wat voor de vluchte ingen kinde ren te zullen doen kan daar nu gevolg aan geven Er wordt ook een beroep gedaan op vrywilUgers om ter gelegener tyd te hel pen de kinderen nuttig bezig te houden o a met het geven van leasen in de Nederland sche en de Engelsche taal in gymnastiek huisvlyt enz Al dadelyk zou het Comité zeer geholpen zyn met wat speelgoed voor de kinderen en allerlei artikelen voor nuttige bezigheid voor de ouderen Wie wat beschikbaar heeft het behoeft met meuw te zyn doch nog wel bruikbaar zende dat aan het weeshuis met de aanduiding voor de vluchtelingen kin deren of stelle zich even in verbinding met Mevr Vroman Krugerlaan no 87 Tel 3108 of den heer Kool Nieuwe Park no 3776 STADbNIEUWS GOUDA 25 Maart 1J39 Verbetermg van Fluweelenaingel gereed Nieuwe brug tuaschen de singels wordt m Mei opengesteld Het belangryke veikeerswerk tot ver breeding van den Bleekerssingei en de Hu weelensingel ia reeds zoover gevorderd dat de verbreeding van den Bluweelenaingel vol tooid IS Het bijgetrokken gedeelte wordt eti ter nog niet m gebruik genomen Lerst als de aannemer het geheele werk heeft op geleverd zal het gedeelte der verbreeding bestraat en de wegindeeimg gewijzigd wor den De werkzaamheden bepalen zich thans totden bouw van de brug tusschen de beidesingels en tot de verbreeding van den Bleekerssingel De brug die prathtig m een rechte lyn tusschen de smgela ligt waardoor de bocht b i den Bleekerssingei vervalt ia zoo goed als gereed De zestien meter breede brug is geheel van beton opgetrokken zy is de eerste massief betonnen brug m onze stad Moet het geheele werk in Augustus op fceieverd worden de brug komt reeds eer der voor het veikeer ter beBchikking De roei en zeilvereemging Gouda heeft met 1 inksteren nationa e wedatryden georgani seerd en dan moeten de vaartuigen de Keeu wyksche plassen kunnen bereiken Niet al leen moet men dan onder de brug kunnei doorvaren maar tevens zal dan de nood brug over de Karnemelksloot verdwenen dienen te zyn De nieuwe brug zal in ver band hiermede m de tweede helft van Mei voor het verkeer worden opengesteld Üp den Bleekerasmgel 13 men reeds begonnen met het aanbrengen van klei voor het ma ken van den opnt Minderwaardige streek Dappere redder die twee menschen uit Kattensingel haalde bestolen Len bmtengewoon onsympathieke daad s gepleegd ten opzichte van den aannemer i Koster uit Waddinxveen die Zondagavond zich zoo moedig gedroeg bij het redden van de twee inzittenden uit een personenauto die in den Kattensmgel waa gereden De heer Koster had toen hy toesnelde om hulp te bieden zijn jas uitgetrokken en deze op den singel neergegooid waarna hy te wa ter sprong Naderhand is hy tot de ontdekking ge komen dat een nieuwe portefeuille die in een zak van zy n jas zat verdwenen is H j heeft thans by de politie aangifte van dief stal gedaan De eigenaar acht het uitgesloten dat de portefeuil e in het water 13 gegleden omdat hy de jas ver genoeg van den kant had neergeworpen zoodat niets anders overblyft dan aan te nemen dat in den tyd dat hy in het water was om de drenkelingen te redden de portefemlle gestolen is een m de gegeven omstandigheden minderwaardige streek De portefemlle bevatte geen geld alleen papieren en foto s zoodat de zy het schrale tr osti bestaat dat de dader aan zyn ont vreemd bezit niets heeft Voor den dapperen redder is de diefstal echter een onaan gename gewaarwordmer geweest DUITSCHLAND s NIEUWE FINANCIEELE POLITIEK SCHITTERENDE COLLECTIE Belasting op verhoogde inkomsten ofS ouv autd s mingen tot een bedrag van 40 van de rekening in belastingbons te betalen Het ministerie van f nancicn zal de genoemde Instellingen de belastingbonq leveren De e msteilmgen ontvangen dan voor de toeP stane uitgaven 60 in contanten en 40 m belastingbona Het belast ngbonssysteem kan eenige ja ren lang gebruikt worden Het groot te gedeelte der bedragen welke aldus verkrcgen worden zal eerst In den loop van eeni ge tientallen jaren oor de betaling van rijksbelastingen gebruikt worden en wel dan wanneer de groote nationale pobtiette taken ter beveiliging an de toekomst van et Duitsche volk uitgevoerd zliUen zyn en de toestand van de njksbegrooting de aan vaarding m betaling van belastingbons zon dermeer zal toestaan Om het tekort aan belastinginkomsten an het ryk dat door het gebruik van de belastingbons ontstaat te compenseeren zal zoolang in verban 1 met de begroot ng toestand van het rijk noodig is een belaituigi op hoogere inkomsten worden geheven enwel voor de eerste maal voor het kalen derjaar 1939 De basis hiervoor zal zjjn de meerdere inkomsten van het vorige jaar iil vergel jking met dte m het daaraan voor afgaande jaar zulks voor inkom ten die r iet lager zijn dan M 3000 Deze belasting op vergroote inkomens zal uniform ZW bedragen an dat g deel te van het inkomen waarop de belast ng betrekking heeft Het tijdstip waarop deze wet van kracht wordt zal waarschijnlyk 1 Mei as zijn Het geheele systeem der belastingbons geldt ook voor Oostenrijk en het Sudeterland De mvoenng van de belasting op hoi gvre ink msten m Oostenrijk en de Stde tenduitsche pebioden b i ft o rloopif V üorbehouden voor het a s VOORJAAR Extra heffing van 30 ingaande 1 M a s Actie uit Reeuwxjk tegen droog making van Plassen VVV besluit op voorstel van bur gemeester Lucasse adres aan ml nister te zenden Mededeelingen over het nieuwe plan In een gisteravond gehouden vergade ring van de Vereeniging voor Vreemde lingenverkeer te Reeuwijk heeft de voor zatter de heer H J Lafebei medcdeelingem gedaan over de plannen tot dröogmaklng der ReeuwiJksche pla een Aller pe bt deelde hij mede dat het C unité van Actie voor behoud van de Plassen Is uitgebreid met bestuursleden van VVV afd Reeuwijk de heeren H J La febei en dr J Batelaan en als plaatsvervanger de heer J Michlelen Het bleek dat het Comité een conferentie heeft gehad te Utrecht met ir F P Mesu directeur van den Cultuurtechnlschen dienst en in deze adviseur der regeering om te spreken over plannen tot droogmaking van de drie om Vettenbroek lig gende plassen Ravensberg s Gravekoop en Klemvogel 3iaang GEZINNEN in de 15 gemeenten in de amgeving van Gouda kan men bereiken door de Weekbladen vooi de Knmpenei waard Reeuwijk Waddinxveen de Zuidpias en Boskoop 12000 Te De minister van Economische Zaken heelt aan Ir Mesu opdiacht gegeven aldus deelde de voorzitter mede om In verband met de sanecring vmi polder Vettenbroek plannen te maken om tot drooglegging van de dnc genoemde plas tien te komen Ook is een argument verhooging vin de bodemproductie om meer voedsel voor de stelling Amsterdam te verkrijgen en voorts woidt droogleg ging uit een oogpunt van werkverschaffing overwogen Over de plannen zal lapport aan de regeering worden uitgebracht die daarna zal t e3llssein DE BESTE RECLAME lOT ZEER LAGEN PRUS VRAAG INLICHTINGEN AAN HET BUREAU MARKT 31 1939 GORDIJNSTOFFEN HERFST OOSTMAVEN 15 Eemge kalmte in de Öuitsche politiek te verwachten Na tien dagen van zeer groott activi teit waarin het Rijk zich verzekerde van het protectoraat ovor Bohemen en Mo ravlé den terugkeer van Memel de verdragen met Slowakije en Roemenie ver waclit men algemeen een zekere pauze tot 2t April den dag waarop Hitler vijf tl Jaar zal zijn Dtze verjaardag zal dit laar met buitengewonen luistei worden gevierd Goring zal wel niet voor 15 AprU te Berlijn terugkeeren Men meent te weten dat Qobbels en Von Ribbcntrop zich opmaken om voor twee oï drie weken met vacantle te gaan waarschijnlijk naar ItaUë In politieke kringen te Borlijn heeft men den indruk dat een J aaschvrede wk door Itaiie zal woiden geëerbiedigd Men schijnt geen ijcnsatloncele ver swingen te verwachten In de redevoe ring welke de Duce Zondag zal uitspre l n Indien de Bchijn niet bedriegt schijnt men ze In ieder geval niet te wenachen De doodstraf geeischt tegen Weidmann en Millon De procureur generaal heeft gisteren in de zg zaak Weldmaim tegen Weid niwin en Mülion de doodstraf geëlscht TI LEGRAPISCH WEERBERICHT voor het geheele land Meest zwaar 7 1 eeen neerslag van blteekenls nenrt tot matige wind uit ulteenloo e richtingen weinig verandering in BIOTENLAND Het be ek van de Koningin aan Koning Leopold Ook LuJk op het programma KüalnL in Wllhelmina zal n ai dt lei Het is mot uitgesloten dat de opening van de tenLoonsitelUna min ot me r zal samenvUlen met het Koninklijk bezoek Koningin Wllhelmina zal een speLiaal bezoek liitngei aan de Nedeilanüfache aiOetliiiB waai nu niet man tn nutht gewerkt woidt om voor dien datum alles gereed te hebbeo De nieuwe DougUs mathmes Laatot besteUlng der KLM in Amerika Minister Van Buuien hoeft in de Eer i Le Kamer gezegd dat de KLM zich moet kunnen verdedigen tegen de felle buitenlandscht concurrentie en in de gelegenheid moet worden gestald tijdig goed materieel te koopen Dat beteekent dus dat de opdracht vooi zes Douglas DC 4 vliegtuigen In Amerika niet zal worden Ingetrokken De KLM heeft deze machlnéb noodlg voor haar Indlë lijn en de Nederlandsche Industrie zal Natuurkundig Genootschap voor Gouda en Omstreken Lezing van den heer C A M Spruyt over zyn dmvensport öp Donderdag 30 Maart te 8 uur spreekt voor het Natuurkundig Genootschap in een der zalen van Concordia de heer CAM Spïuyt over het ontstaan en de ontwikke Img van zyn duivenpark en zyn bewoners Zyn voordratht zal worden gevolgd door de vertoonmg van een zeer geslaagde kleuren film vervaardigd door onzen oud tadge noot Ir A M Mynheff niet tijdig gelijkwaardige toestellen kunnen leveren Verdere orders waar minder haast bij Is kunnen worden opgeschort en er zal overwogen en onderzocht worden of de nationale vliegtuigindustrie hier kan worden ingeschakeld Het spreekt vjinzelf dat ook het Comitie van Actie voor behoud van de plassen met dit nieuwe plan niet accoord kan gaan Wanneer de plannen voortgang zullen hebben en die kans la groot aldus de voorzitter gaat ook door droogmaking van den plas Ravens btrg het uitbreidingsplan der gemeente Reeuwijk van de baan zoodat dioögma king van Raven borg wel als hoofdscho tel mag worden genoemd De plassen s Gravenbroek en Elfhoeven schieten dan maar ovei voor nituuroord Gezien den pcrfaoon van ir Mesu had de heer Lafeber de overtuiging dat de adviseur In zijn opzet zal slagen om vooral Vetten broek hi de eerste plaats veilig te stellen voor do toekomst Dit moet dan gaan met opofiering vin oen drietal mooie plassen Wü hleitcgcn een intensieve actie gevoerd kunnen worden zal deze actie steik gesteund dienen te woraen door den gemeenteraad en t dagelijksch bestuur van Reeuwuk om uitschakeling van het ultbreidinghplan te voorkomen Ook met droogmaking van de drie plas sen zou het geprojecteerde verbindüigskanaal naar de plassen In het gedrang komeB Spreker wekte ten slotte op om het comité tot behoud van de plassen met geldelijke bijdragen te steunea JOH DE MOL v h J de Mol Zn KLEEDERMAKER Tel 2900 Turfmarkt 75 Gouda bsrlcht hiermede de ontvangst van de NIEUWE STOFFEN Burgemeester L J Lucasse wees erop dat met uitvoering van het plan stellig het uitbreidingsplan in het gedrang komt Spreker is voor zichzelf niet zoo bevreesd dat van uitvoering van droc maklng Iets zal komen Hij meent dat dienaangaande Èiets kan gedaan wor den bulten Ged Staten der provincie om De hoogste technisch ambtenaar der provincie verwacht wel degelijk kwrt van andere plissen De burgemeester had gemeend van den Raad geen uitspraak voor of tegen droogmaking tü moeten uitlokken Iets anders is het om