Goudsche Courant, woensdag 3 januari 1940

N 10210 on I r Wqenadsg 8 Janiiari IMO 78e jMurt ng NIEUWS EN BPIGAMBACHT BERKENWUUDE BODEGRAVEN BOSKOOP COITDFRAK EUWI KERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWUK SCHOONHOVEN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EIS ÜMSTKÜI enr émtth HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPEÏXE STOT WTJK WADDTNXVEEN ZEVENHUIZEN Wad verschünldafrelifka behalv Zon n Feestdap en hmtt barMox tün dtgvldka optiid tm 9 6 oor A tBiiiil tr li a Bcdaeti TtM Jfm XIU Portrakaulnc 4M00 kbomiMnntM woMan UgallllH uairaoiiwii mb om Banwi ilARKT IL cioUDA ml oBM c iit n ta loopan dra bo kli iidal m dt p Mtkaiitoor a itB6lirNBMENT8PBU6s w kwartwl ƒ tM pw WMk 17 l t ot i 1 w w MatKUf p r Iftopar laKhiMt rnaoo p r poit ptt kvatatl ƒ lt Ml voorpa tiaa M hooiw ADVKRTENTIBraUSi UU Goodm an omatrakMi dMhoomid tot den bc oriricrlnK i 1 6 mctH f I M dke leirel meer ƒ 0 28 Van buiten Gouda en d n bei T kTiair l t nyd f IM eUie tairel meer f O 30 A WerientlSn in het ZaterdMmumme M btialaK o des prUi UafdadlKheidi advertentifei de helft van den nrih INGEZONPEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels 2 06 elk regel meer ƒ 0 60 Op Advenentifa koanen worden ingesonden door taucbenkomit van loUede Boek handelaru Advertentiebuieaiiz en ome genten ea moeten daagi vó de plai talng aan bet Bureau itjn ingekomen teneinde van opname vertnkerd te lUn x Gewone aiiVerteritifai en isAgeionden med deelin8ei ibtj contract tut teer geredaeaerdcB prQi Groot letters en nwlen worden berekend va plaatsruimte IFINSCHE ARTILLERIE BEGON HET JAAR 194ft MET 24 SCHOTEN Vèirgeefsche actie vari Russische artillerie en infanterie in Karelië SneeuwHtorm boven Zuid Pinland 1 de strijdende tm ea o m de F sche kampioen Vanmnien i Aftonbladet me dt uit KembarN i datUlfRussen op Nieuwj aan dag tyde s den othtrndkerkdienst rijjatorg heMxf gebombilfrdeerd Het politieblinau en vM huizei welr den beschadigd Vier Rui si ich b vliogtuii n verden neergeschotea i oamen v f slachtoffers omen èi het hooae NooideU nèt FirtUlnd i 1 i recWvaanhpheid vrtm dat niemand xirh zcJrJtoïrf de t iperató H to e r Ö si hierH o kan ttrekkea Eert be m ia ge40 gVen ond Thpt vriêSrunt pi r M en maall mej ft bestrlHm vin de armi de Nog geen distributie van boonen en capucüners kon loo meldt het te HelslnkJ v rsc hy dat aan de frontch noodig zal aljn nend daftblaid Ainomat bijeenkomst van d n geheimen raad jj q raties in het bied van PetsUo heeft gisteren ongeveer rr uur gcdHiurd WmtJ t ir j Indien zooals m n verwacht In het E ï l cuwc Jijar een K mloklljk besluit de mn Mnperataur van 28 graden C o der miUvlng zal gelasten van nieuwe llch nni Het FInache front strekt sich hiei uit tingen tot aan d4 8 Jarlgcn zou het tot tan ds Noorache grtns I Britache leger volgwis Reuter eon sterkte V bolnnde skijeopers h b1ien vrlimfHHg bereiken van ten iilnate 25 000 man dUmt 4 i iiiwi tarimbn zich than bC ongerekend nog de overige strijdkrach UïTr Bntyhe perebureau Reuter meldtOj het slagveld van Aiglajaer i liggen dr iit fgevroren lichunen van hondeiticn jonge Rusaische siildatpn van de beste regimeenlen uit Midden Rusland Het grootste deel wan deie HuAsiwhe troetien was goe i gekleed en wel uitgerust zy hadden gasmsAera Nan Duitsch model De 10 r i Kanonnen van de Finnen welke op kun üce wUxi m bomvröte schuilplaatsen waren ge camouflPcrd steunden d Finrche infanterip m het mo rddadl g vuur I e Finsdie zware artjlkrie ep de Hi dengt van Kareltë luijde het njeuwc J ar tn mei 24 srhoteii Dit lolrtp een hevtü rtlllerievuur uit van de Russen die ge iurer de riegen uur ongevet r vijftig scholen er minuut tosten lond r tvi owel vee s Rsn te riditen Smörgftsbord slachtoffer tan den oorlog Boven Hetoinki en het Zuiden Van F n land woedde gisteren een sneeuwstorm waardoor het lirht werd Ijelemmerd e i luchtaanvallen onmogelük werden naaH Er nyn nieuwe voorschriften bekcnil srenaakt om te bezuimscn op voedsel er brandstof De smSrgisbord de traditioneele hors d oeuvTe tafel met honderderlei delicatessen lal verdwenen en hoU ls en restaoran hebben bevel gekregen eenvouUger moa UWen op te dieoen J e porties sün echte groot en van p genlöke scbaarSehte is wn iprake In leegstaande wxmingeti mogen de hiii eigenaarB niet harder stoken dan tot iet bov iJiet jmespnnt om de meubelen en andere gerMlammen voor dchao te behoeden Bewoonde vertrekken tUlIen Voldiiend wor den verwarmd y Bvtlgt koude M t hooRe Natfden de jeveehten tijV bcperkt tot hertt twHn gen UBschen piitrouilles BS Petaamo t het front duidelijker afgefaehend dan b j Salla zoi meldt de cor respondent van de Jlelsinki Sanomat De IWfcrvleuge van h t Finsdie leg loopt tot de Noorsche grens Het belatigrijke punt van dit front is de weg van R vanlemi naar de Usiee aong ien de Russen ziclt zelden buiten de wegen wage i De e weg Js evenwel door de Finnen zorgvuldig ondermijnd waardoor de Russen giroote verliezen hebtien geleden De t os8 n er langs zUn Wjia ondoordringbaar do Sh de Finnen w r er gebruik van te maken om de Rn eni dnver ïioeds aan te vallen Generaal Wallenhis lieeft öl jongste aan vallen op den Moermansk apoorweg let be estigd Wel heeft hij be estlgd d t F nïche skipatroullles geopereerd heHVn tot ver achter de Russische linies in de buur van Salfnljirvi Finsthe Roode Kmls trein sdioten Een Finsche ambulan iatrein di ffl en Russische i ewoiiden vervoerde ii SfW dag bü Rovaniemi het Finsche hoofdkvrtiJlfc tier in het Nonnl n rtftor rimoU li vT ewtuigen aangervallen De Russen lieten drie Iwmmen vallen die haar doel misten Een verpleegster werd door een splinter in het g ilcht awwond De trein was van een dnldeHilt iip iH i nr mnH kniii voorrien TJtter openden de Russische vliegers mitralHetirvuur boven de straten van Rovanlem tTleahoi g gelxdmlwirdcer De itrijd aan het front van a la en x i n Vt mmn In Noord Wnlxn is fBttp l V tn stilstand gekoanen tengevolge van de f llf Het Fineche le feAeridit n 2 Jnnuiitimeldt o a De eerste dag nJvan het jaar waren betrekkelijk tistig op de landergtö met uitzondering van acher herntutMlingen tus4 ziiim wooR clwn tronilles n afmattingavnur der arunérie dat van tfld tot tyd vrü hevig werd Aan her Oostelijlr front weroen geveehten geleverd op verschillende punten ten Noorden van het Ladogameer tengèvolge waarvan otae troepen wederom hun tollinBen verhoterden In e richtini van het meer LavajArvi heeft de Nyand ip steund do jr tanks den jrel eeUm dajr aanjrevalen hy werd echter afgeslagen Te AltoojokW werd een der vyandelyke bases irt den loop van den dat beurtc lin door elk der twee partyen bo el livn on p tropppn do basis innamen maakten z j drie machinpgcweren een ve dit i kfn 400 overjassen en ander mattriaal bu t Te uomussalirl werden de zuivenn operatlt vo rt t tp het door onze treepen gen mj i prrein De achtervolging van den tin if van JuntuerantJ DEN VAN PRA VERMAN e Hoe langer het hnidige coiif liet duurt des te is het gerech tvaisirdigd Oproep tot een spcfedifcen vrede Het Franschp periburitau Hava meldt Gisteravond heeft generaal France eeti radiorede gehoiiden faarin hy he ft e zegd dat sommiges in en buiten Spanje pogen de ibeweging ii jtUscrediot te bren en en valsche geruchten uitstrooien óver oude militaristische dictshiren en herstel van oude matsten Op deat wQze poogt men hel tweelKKrfdige bestuur te scheppen dat het weHc van Primo de H ra heeft vemieW Niets of niemand zal Ons ev SSwel ven onzen weg afbrengen zeide Franco verder vastberadenheid welke in zware velds agen ia getoond adlen w nog sterker toonen in de verwesesJlJkinjï van onze na tionale revoltttie aaje heeft een eenagelind geweten noodig ie haat en de pasai welke door den oorlog tyn nagelaten motten uit den weg wonhn geruimd door ar bied berourw en boete De schade welke ij aangericht aan hüt Kaderland aan de gezinen en de moi is op Spaansche bodem wonfen geteeld Dit moet georgraniseerd worden Hierdoor zullen devieaen in het land blu en Bovendien moet het goud dat een railmiddel is geer doel worden Men moet terugkeeren tot den tyd waarop rykdom niet alleen werd gemeten in goud do o in voorra ten go fleren welke gemakkel bewaard kunnen Worden Ten aanzien van den huidigen werwldi rlog zeide Fn nco dat deze voor een liroot deel te wijten is aan internationale l iecuWteh Hoe lang r het conflict tiuurt des te mirder is het fereehtvaardiH Wat oök het resultaat moge zqn het zal een catastrophe ztjn Wanneer eenmaal de dSjken van de disciplihe zijn gctmoken en men tt eogsten wat gedurende zooveel jaren vn emasogie is gezaaid dan zullen vele volken het lijden kennen dat Spanje heeft doorgemaakt Ons land heejft drie jaar gestreden om te volken van Europa te redden en het veieentgt zlJn stem tV et die van het hoofd d f R K Kerk en met die van het Imjienale Italië alsmede meè die zooveel andere moRencBieden die een einde hebben willen maVen aan het conflict welke het Azintischq en detuberc§ose welkirfeliige klassen bevolklBg teitei n Do r dtt werk ijped te I r1 risme de pottrt naar het Westen nfient Spanje zal in deze gespaimen dagen een heldhaftige eensgezindheid bewaren on ï bereid het hoofd te bieden aan lederen toestand welks door den ooiiog in Europa 7al worden geschapen doen i oeteA We tefenstandirs wor l gewonnep Ook moet het ecopcoiach even rtcht van het land worden hersteM De meeste gwederen welk worden ing roerd kunnen ook Twee r llioen Ëng lschen dienstplichtig geworden Het Artt he legei naar een steflcle van 2 5 O0a man I Koning Oeorge Vcin Engeland Ivccft in con Privy council eon proclamatie onderteekend op grond waarvan bijna twee mllUoen man dicnitpUchtlg worden voor de gewapende strijdkrachten Het betreft alle mannen die gisteren 19 Jaar oud waren do h nog geen 28 Jaar De inschrijving en oproeping van de j verschillende groepen tullen In den loop van het laar wordoi bekend gemaakt Do eerste groep al die der 23 Jarlgen zijn Het Is evcnwd niet waarschijnlijk dat deze mannen voor l Maart zullen worden opgeroepen daar zij die In November on December werden ingeschreven nog nlot zUn opgeroepen Sir Thomas Philip van het ministerie varl Arbeid heeft gisteravond verklaard het als vrij zeker te bcachouwAï dat alle nieuwe lichtingen einde 1940 onder de wapenen zullen zijn De oproeping van do Engelsche soldaten waarvoor de Konlni gisteravond een proclamatie geteckend hjeit zal niet onmiddellijk gcschle leii inachrUvlng en d oproeping rulU n nËhlcdon volgens oen nauwkeurig ultgewn jt pun gn spoed waarmede dit godaan zal worden 7al afhangen vaii hd imntal menschen ten en de bijdragen van de Dominions rltsch Indië en de koloniën In den vorlgcn oorlog heeft het impeilalo leger een sterkte bereikt van bUna acljt mUlioqn man Volgens bevoegde schattingen was de stei kte van het Brltschcv leger begin October één mlllloen man waarbt slndSdlens zeker nog een halt mlllloen Is gekom De recruten ivn de nieuwe lichtingen zOuden tezamen ook nog ongeveer een mlllioen man oplevereh SPAAnVh PASSACilERSSCHIP VERGA N Mei 200 passaKiers aan boord in oilind Keraakt Aan boord van het Spannschc passa glersschlp Cabo San Antonio Is brand uitgebroken tor ljl het sehlp zich tus§chen § Kaap Verde en Villa Clsneros bevond op 4u mlJl afstand van Tenerlffo Het schip was op weg van Buenos Alrcsinaar Spanje met tweehonderd passagiers aan boord Geholpen door de passagiers bestreedde bemanning het vuur doch Zaterdagochtend moest een 8 Oi6 signaal worden uitgezonden J Een rranschc torpedoja cr snelde te hulp en nam de bemannlflg en Öp 200 pas saglcrs aan boord Vijf personen worden vermist Onder de geredden bevindt zich generajl Juan Vigon 8i ero Dlaz 1 chef van dem grooten gencralen staf In verband met den oorlog fat dePransche oorlogsbodem noch naaiit noch bestemming op Korten tlJd later kwamen ook het 1I glsche schip Bruges en oen Zuld Öla vLsch schip bU de Cabo San Antonio aan Het Pransche schip deelde glstoiV I aVond draadloos mcae dat alle gereddeiv van het Spaansche schip gecond en wel waren De oorzaalit van den brand is nog niet bekend Oe Cabo San Antonio gexooken Nader wordt gemeld dat de Cabo San Antonio iB gezonken De Cabo San Antonio behoorde toe aan de Spaansqtie reederlj Ybana mat 120Ó0 ton en we d In 1931 gebouwd Oversti oomingsramp ini Turkije Het aantal verdronkenen minsitens duizend Haiva dneldt it Ankara De overstrooniingen in dfe stileek van Izmir hebben rich uitgabreid tot geheel Anatolië te beginnen by Adapazar n tal van dorpen o m in Mustafa Kemai jPasja staan alle huizen onder water en ik de b oHcing op de daken gevlucht Hulp deelingen en militair n hebben met vraOhtautjo s booten en moto booten hulp gebracht Men raamt het a iutal verdronkenei op ninstens lOOO President IraMoe heeft een dag doorsobracht in Tokat vaJiwaar hy een benioedigingsbdodschap Iraleft gezonden aan d slaélitoffers Vsil Tokat heeft hij zich naar Malattia begcfwil De overstrooi gen op de A lakten van Broesa ten Oostefii vak de zee van MaDnara houdmi met toenemende hevigheid aan Do beroemde stoeteil on van Karadjabay lyn overstroomd al e kostbare renpaarden stamboekdekhengsten en stieren zyn verdronken De toesiand in de gebieder van Smyrna Amairaia ir Adrianopel is ongewsijzigd Het weer is er iets veiibeterd zoudat men een gelekielQk teru rekken van de watermassa s vevwaeht R Winterhanden Wmiervoeteu Wintert oren P Q L tegen jeuk n zwcUing Doos 30 o 60 et Bi Apothekers en Drogisten Gebrek alan spoorwagons veroorzaakt gebrek aan tiuisbrand in Duitschland Fe ile koude heeft In Dultachiand onaangename gen olgen De laatste dagen Is er naar do corr van het Alg Hbld te Berlijn meldt in do voorziening van de groote iteden In Dultscl land Berlijn Ih de eerste plaats met steenkolen voor huisbrand stagnatie gekomen De oorzaak ligt niet bil de mij ncn dlc voldoende pfoducecrcn maar blijkbaar blJ de rijksspoorwegen dlc geen voldoend aantal wagons ter bescn kklng hebben Gezien de groote koude die op het oogenbllk ook in de vele dcclen van De voon aden zijn nog niet groot i RènoeR j Maatregelen van den minister oi i de inlevering te bevorderen Het ANP meldt 1 Naar aanleiding van de van verschil lende zUden gestelde vraag wanneer metde distributie van bnitnc boonen en capucijnors al worden begonnen betreurtde minister van Economische Zaken temoeten mededeelen dat de voorradenvan deze artikelen nog niet voldoende zijn om tot distributie te kunnen overgaan i Men bedenke aldus de minister dat tn normale tijden deze boonen eerst ge f leldelijk naarmate de boeren gereed ztjn met dorschen aan de markt komen BD de distributie echter moét op een Ijepaald oogenbllk de göhoele voor den consument beschikbaar gestelde hoovecl i held aanwezlftjdjn ón gereed llgs en blJ de wlnkcllers B een half pond per persoon te kutWöT dlstrlbueeren Is reeds een mlnlmumvoorraad van 210000 kg noodig welke hoeveelheid In de practUk nog belangrijk grooter moet zijn omdat aan de winkeliers niet afgepast geleverd kan worden wat zU denken voor de klanten noodig te hebben Een marge I van pl m fiO pet moet zeker aanwezig I zUn om te voldoen aan den redelijken clsch dat wanneer met de distributie wordt begonnen het artikel ook Inderdaad allerwegen bij do detaillisten ver krijgbaar is De thans van overheidswege Ingeifomen hoeveelheid Is niet vol doende om met de distributie te kunnen aanvangen Bovendien moest van deze toch al onvoldoende hoeveelheid nog on Dultschland heerscht zijn de gevolgen van dit uitblijven vün steenkolen die ook een zuinige behandeling der centrale verwarming in de huizenblokken ten gevolge heeft zeer onaangenaam Men lioopt echter at In do crstvolgende dagen de hoeveelheid steenkolen y er zal toenemen en daardooi de hulzen weer OP behoorlijke temperatuur zullen kunnen worden gebracht In een artikel In de Deutsche Volkbwlrtschaft het flnancleele bUblad van de Volklscher Beobachter hchrüft dr DorpmüUer de Dultschc minister van het Transportwezen dat een van Dultschland s grootste moeilijkheden in zijn strijd tegen de blokkade door het transportvraagstuk werd gevormd zoo meldt U P lilt Berlijn Ondanks de systematische vernieling der spoorlljhen door do Polen Is ijet verkeer met Rusland hersteld Vele Dultsche goederenwagons zoo schrijft dr DOrpmüllet voorts zijn naar de Balkanlanden gezondeïl om het vervoer van goederen uit die gebieden naar Dultschland te vergemakkelUkcn Ook dr Funk heeft bij dq opening van een filiaal van de Dultsche Rljlcsbank te Salzburg gewezen op zekere transportmoellllkheden Hij rlchttef verwijten aan het adres der hamsteraars die In het wilde weg allerlei goederen zelfs badkuipen hadden gekocht Volgens U P wordt aangekondigd datvóór het einde van deza maand nleüw Ersatz produclen voop koffie tlve room melk mayonnaise eiwit likuu nen twintig andere artikelen die blndb hetuitbreken van den oorlpg schaai sch waren geworden op de maikt zulleii komenHet product dat de kgjtflc moet vervangen is vervaardigd door de I G FarboiiHet zou veel betar zijn dan de bestaandegerstmeng els en niet te onderscheidenvan echte koffu Het jcvat kunstniatlgicafeïne waarvan een fcoortgclijka stlmuleercnde werking uitgaat als van dc echte cafeïne INLICHTINGEN GEVRAAGD TF BERLIJN OVER ONTVOERiDE BRFTSCHE OFFICIEREN Naar verluidt heeft de ambassade vin de Vereenigdè Staten te Beriyn op fii i k van de Bntsche regcoring inliiihtinj ii f evrai iOver de verbl fpli ats van de tw e Britsche trff icieteii Best en Stc ens die a Bn de Nederlandsché rens nabu Venio oritvoerd werden doch de kwestie om hui lofclating te verkijjeen wordt ain de ederflandsche regeerinff ovcrgelatien De res i l taten van de stappen van de Amerikaar S 9 he ambassade werden tot dusverre nog niet bekend gemaakt langs een groot deel voor de voedselvoorziening van de militairen worden afgestaan Daarnaast moeten dan nog de iKïhocltun van ziekenhuizen en scheepvaart worden bevredigd Een en einder heeft tot gevolg dat eerst met vertrouwen tot een goed loopcnde distributie kan worden l egonnen wanneer ongeveer de helft van den totalen oogst hier te lande Is Ingeleverd Ondanks het feit dat reeds eenlgen tijd tot een aanzienlijke verhooging van de prijzen der bruine txxinen witte bootten en capucijnërs is overgegaan zUn deze producten nog niet In voldoende jnatc bij de provinciale voedsclcommlssarlssen gdevei d Ten decle is dit toe te schrijven aan den natten herfst eh aan het feit dat vele landarljeldeVs door de mobilisatie aan hun werk zl n onttrokken waardoor het dorschen later dan anders geschiedde VcrmoedclllK zlJn er ook onder de landbouwers die voonaden hebben vastgehouden In de hoop op hoogerg prijzen Inderdaad zijn die soms betaald in denIllegalen handel Het spreekt vanzelf dat de laatste handelwijze welke getuigtvan een volkomen gebrek aan gcmecnnschapszln niet genoeg afgekeurd kanworden Afleveren en vervoeren verboden De minister heeft dan ook besloten enkele maatregelen te tretfen waardoor hl de Inlevering van boonen en capucljners hoopt te bevorderen en daardoor het Instellen van do dlstrtbuUfe te bespoedigen Zooals bekend mag worden verondersteld Is hot afleveren en vervoeren onder meer van bruine boonen witte boonen grauwe erwten en capucijners verboden f