Goudsche Courant, woensdag 3 januari 1940

tVnimatM Tot tfittmre U van dete nrtMUlMpallni e n el onthpfdnc valeend oor aoover het betrelt de aflevering man lutclndrli ke verbruiker Dece oathefflng U nu Ingetrokken Elk verkoop van de genoemde producten ook aan het publiek is derhalve verboden Den telera wordt daarom nogmuols ten sterkste aangeraden tot in vering bij de provinciale voedaelcomrnl arl Bcn over te gaan Dit te iccr mndat de controle op de vermelde verb xlRbepallngen zeer zal worden verscherpt Mocht blijken dat desondanks de geno mde producten nog niet in voldoende male worden ingeleverd zoo zullen verdergaande maatregelen genomen worden Koo noodig Ingrijpender maatregelen Het ligt namelijk in het voornemen van dien minister om indien onverhoopt nog niet tot voldoende inlevering zal worden overgegaan de totstandkoming van oen Koninklijk besluit te bevorderen waarbij het voorhanden en in voorraad hebben van bruine booncn witte boonen grauwe erwten en capucljners in ongedorschten toestand met Ingang van 2 Januari a 8 zal zijn verboden Het govc l van deze bepaling zal dart zijn dat elke teler verplicht Is de door hem geoogste hoeveelheden bruine boonen witte 5ooncn prauwc r rwten en capucllner s te dorsohcn indien hij zic i Ithans niet wil blootsteUen aan Inbeslagneming van de in ongedorschten toestand aanwezige partijen Zooals overigens bekend zal zijn Is het dorachen met het oog op de controle zonder verlof verboden De minister vertrouwt dat hij vooral v n de landbouwendc bevolking zooveel modowerklng zal ondervinden dat ook zonder het treffen van nog verdergaande maatregelen binnenkort voldoende nen aanwezig zullen zijn om het Nedi landsche volk van dit zoozeer tiegeerjlo voedsel te kunnen voorzien Teneinde in den overgangstijd waari do verkoop van boonen grauwr erwten en capucljners verboden zal zijn diegenen niet te benadeelen die aan deze peulvruchten op medische gronden behoefte hebben zal een aparte regeling voor zieken en daarmee gelijkgestelden worden getroffen Ook met do bijzondere bchoeftin van ziekenhuizen zal rekening worden gehouden Rotterdam thans voor den loop verkocht Vrijdag aji nau Hendrik Ida 4mbach De directie der Hol and Amerika Lün deelt medje dat het s s Kottcrdam voor den sloop verkocht is aan de N V Frank Ry dük s Indu trieele ondernemingen te Hendrik Ido Ambacht Het schip ial onvooriiene omstandipht den voorllehouden Vtydag wotden afgeleverd Argpentinië vrasjpt Nederlandsche kolonisators Bliji ens een telegram van U P uit Buenos Aires stelt de Argentljnsche regfjCrlng thans een onderzoek in naar de mo alljkheld om Nederlandsche Immigfanten naar de delta van de Rio do la Plata te halen teneinde de kolonisatie van dit gebied vcfor te bereiden zulks overeenkomstig een voorstel van de Internationale Belegglngs en Admi nistratieMaatschappij Zandb frgen te Amsterdam or ie PrysvraaK Voorliet Kiiid Donderdag j l is te s Gravenhage dotrekking gehouden van de prijïjpn voordo Prijsvraag Voor het kind De hoofdprijs uitgelooid door H K lU Prinses Juliana viel ten deel aan A Key te Rotterdam Een Philips radiotoestel 4a0a w cj tewonnen door A Altena te Arnhem T Snel te Nijmegen H J Goorn ian s te Wamsveld O Hemmers te Enschede L V d Woude te Wageningen H Saiider tte Groningen A M Stomps te ütrepht J J Boersma Jr te Akkrum G Visseri de Bries te Wageningen A Stroband te Haarlem Voorts werden uitgeloot 300 Oudejaarspakkctten welke aan de winnaars zijn toegezonden Wie heer is over anderen tijn geduldig met de zwakken FEUILLETON Mist over de stad TT i Roman van WALDEMAR BRINKMAN Nadruk verboden 22 Mot ihgehouden adem glipte Dixie nu geheel uit haar schnilhoek to voorschijn De hoüteii vloer van de corridor kraakte onder haaiV schreden haastig schoot ze haar kemcr tolnncn en deed de deur op de knip Het riart bonsde haar in de keel Had Big Joc haar gehoord Bulten klcurth do hemel zich reeds Inh£t Oosten Het oest tegen 7 uur zijn Dixie verlangde rtaar wat frlssche luchten ze schoof jaaVom het raam open Onwillekeurig wterpNze een bUk In de op dit uur nog vrij sUlleXstraat en daar zag ze zoowaar Bessie stakn Zo was duidelijk te herkennen aan tjnar grijze cape dezelfde die ze gistermiddag had gedragen Zf stapte julsl in een auto welkeonmiddellijk wegreed En niotscllng begreep Dixie Bessie Uoyd riioest de woning hebbon verlaten langs éen anderenuitgang dien ze nog niet kende Ze slootsnel het raam en kroop weer in bed Door on door vermoeid was zonti den doorwaakten nacht en nauwelijksliad zezich behaaglijk in de dekens geneteld of ze viel opnlcMW in een diepen verkwlkkondcn slaap Naar wij vernemen Is er een speld inden handel gebracht die niet alleen doorhaar artistieke uitvoering modelë J C Wienecke maar meer nog door het l euogdc doel onze bijzondere aandacht verdient DL ze s eld waarvan hierboven een vergrooting is afgedrukt is 15 m m breed on 21 m m hoog Waar in deze eritieke tüden het oorlogsspook zoo nu en dan biijkbüt r een angstpsychose bil o volk vei wèkt zich uitende In de meest dolzinnige geruchten kan deze speld mee een middel zijn um ons er aan te herinneren dat het verspreiden van die niet te controleeren geruchten absoluut te veroordeelen Is Overal en te allen tijde zullen wc haar om ons heen zien deze speld met de woorden 3preek mij nooit over oorlog Zij zegt ons Zwijg dood het booze gerucht Negeer het dring het terug er is zooveel beter om aan te denken We voelen ons één als volk we willen een cUan l zijn bevolkt met goedwillende menschen emidden van het oorlogsrumoer AlUjd aat maar ook altijd bereid de hel jende vriendenhand toe te stekpi Clearingpublicatie Zul nog slechts één maal per maand geschieden De directie van het Nederlandseh Clea riuginstituut maakt het volgende t ekend Blijkens de gegeven opgaven zijn de al gemeene clearmgrekeningen met alle lan den vrijwel in evenwicht van wacHttermij nen hy j e uitbetalingen hier te lande i dan 0 k piacüsch gjcn sprak meer In verband hiermede zal publicatio van den stand der clearingrekeningtn in stede van wekelijks voorshands slechts op liet einde van iedere maand pla Us vinden PROBFTOCHT VAN JE JOSIF STALIN Zaterdag heeft de JoSlf Stalln eenvan de beide turbineschapen die door de Ned Scheepsbouwmaatschappij zun gebouwd in opdracht van de MactUnp Import het Rus itefae staatsUchaam k oï aanbouw en bestellingen en wel voor deafdeeling Sovtor Flot te Leningrad zijn proeltocht genu akt Niet zooals datgewoonlijk gebeurt bij een proefvaart koos het schip het rulflie sop In verbandmet het risico dat nog gedragen wordtdoor de scheepsbouwmaatschappij werdtusGchen Amsterdam en Umuiden en Inde Amsterdamsche haven heen en weergevaren Aan IXKird bevonden zich a behalve de directieleden van de Scheepsbouw Maatschappij vertegenwoordigersvan Stork en Co de 39 leden van deRussische commissie voor overneming die onder leiding stond van den he4 r W Fomin Het schip is speciaal gebauwd om tovaren in koude streken In verlmnd met de temperatuur diè soms tot 35 graden onder nul lean dalen zijn zoowel de buitenwanden als de binnenverblijven voorzien van een isolatielaag bestaande uit 44 mm kwik en 6 mjn triplex waartusschen een isolecrendc luchtlaag en dwarsschotten om trek te voorkomen Ook is het geheelc interieur zoowel de gangen als de verblijven voor I i en van plafonds Het geheele schip is j v przien van een luchtverwarmingssielselv dat het tegen polaire koude kan op I nenten Naar Whltechapel IlIJspecteur Ralley beet zijn factotum nijd g to Onthoud nu voor eens en vooi altijd dkt ik voor Messter op elk uur van den dag te spreken bent Laat henj binnen Dji man verdween en eenige oogcnbllkkenj later trad Sir Maurice Messter het vertrek binnen Morgen Maurice ga zitten Wat is er joor nieuws Sr Maurice schudde de hem door den lnsi ecteur toegestoken hand Geen nlcnws helaas althans geeft resultaten He je veel te doen I f Aha openbaringen dus Prachtig Ik ieb een half uur Ujd I Ken JU de Falstaffclubl vroeg Me j ste ter Inleiding I 4 Allicht Zal ik Je er wat van vertel en Inspecteijr Ralley nam een klappol uit de lade van zUn schrljfbureau bl Idt rde daar even In en belde vervolgebs zl n secretaris I jU Breng mij eens even uit Kaat N Bjmd 2 Bundel ii Wat wil je weten wendde hij zich d arop weer tot zlJn bezoeker Ledenlijst rlfeenaars karakter van de club WIJ hebben allea hier I Ralley was met recht trotsch op sljn totheck Alle mogelijke bijzonder leden Zoover ik weet zelfs uitvoerige cdedcelingen van verschillende men hen die de club geregeld bezoeken De secretaris bracht een grooto map et ongeveer 160 pagina s Inhoud Ralley aderde er even in en ael Hierin vind e aUes Etgenaars gijn officieel iOr ILllI i LU I I I U g8W W De grootste lengte bedraagt nUm iS meter De breedte 18 36 m de holte m de diepte 6 36lm Het laadvermogen Is 3Stu ton de waterverpiaauung vtao ton en de grootstu cUenstsneiliOd t edraagt 2U knocq Br is ruimte voor 4u eerste kJaoM 164 tweede krai 2 derde klasse passagiers De bepiannUig zal bestaan uil lUd koppen w aronder eenige vrouwen Aanvankeiuk was de bestemming van het schip om te varen op de lijn Wladlwo8t9k Petropawlowsk De oorlogsomstandigheden hadden echter teiigevolge dat hiervan althans voorlooplg niets komen zal Over de bestcmnung lieten de vertegenwoordigers der Sovjet regeerlng zich niet uit Het merkwaardige van den proef tocht onder zoo buitengewone omstandigheden met dit prachtige schip la geweest dat het tenslotte tijdens de vaart door do vertegenwoordigers van de Russische Sovjet niet overgenomen is Van den directeur der scheepsbouwmaatschappij den heer D Goedkoop vernamen wil dat de commissie voor overncmmg met enkele bezwaren tegen het schip voor den dag kwam hierover Is urenlang van gcdacnten gewisseld De heer Goedkoop stelde vast dat de heeren bij verschillende proeven tuèens den tocht niet aanwezig zijn geweest doch dat de gebruikelijk genomen proeven volkomen bevredigend verloopen waien bij atloop van den tocht toen het schip in den laten namiddag weer in de Coenhaven gemeerd lag was men nog niet tot overeenstemming gekomen De lag van de Scheepsbouwmaatschappij was niet verwisseld voor de vlag met hamer en sikkel wel symbool reeds op oen scheepswand geschilderd staat Ingevolge de contractueele bepalingen IS 55 procent van de bouwkosten reeds betaaio Een zusterschip van de Josil Staim nl de Molotow ligt bijna voltooid aan do werk van do Ned Scheepsbouwmaatschappij Na den proeltocht zijn wederom besprekingen gehouden tusschen de directie van de Nod Scheepsbouwmaatschappij on de leden van de overnemingscommissie Op formeele bezwaren kon deoverdracht van het schip nog niet plaatshebben doch deze zal morg geschieden t Van passieve eerwaardijfheld tot actieve bsdrUviKhcid Het 25Jarig be taan der P T T aU bedrilf Evenals andere jaren werd gisteren op 2 Januari een bijeenkomst van P T T ambtenaren gehouden ditmaal in de Kon Schouwburg te s Gravenhage De bijeenkomst had ditmaal een zeerbijzonder karakter doordat het fplt werdherdacht dat 25 jaar geleden door toepassing van de bedrtjvenwet de P T T diensten de vorm van staatsbedrijf krescaa 1 nder Wrtike aan we lgen zagen wtl de minister van Binnenlandache Zaken den heer H van Boeyen De direcieuj generaal van de p T T dr ir M H Damme heeft aan het begin van den middag een uitvoerige uiteenzetting over verleden heden en toekomst van het bedrijf gegeven Als belangrijke punten in de geschiedenis van het P T T bedrijf noemde ir Damme o a Instelling van het postchcque en giroVerkeer U918 radio telegraafverhlndlng met Indlë 1923 luchtverblndlng met Indie 1934 erste kruisgesprek met Indlë 1927 instelling van den Postraad 1928 radiotelefonlsche verbinding met Indiè en insteUing van den Postraad 1937 beeldtelegrafle 1951 indienstste ling 1936 van den verreschrijver telex die o m gebruikt wordt door het Algemeen Nederlandseh Persbureau bij de nieuwsvoorziening aan de Nederlandsche dagbladen De minister van Blnnenlandsche Zaken de heer H van Boeyen wenschte den directeurgeneraal het beste voor 1940 toe en hoopte voorts dat de bestaande harmonie tusschen P T T en Blnnenlandsche Zaken alUjd gehandhaafd zal blijven De regeering kan In vollen omvang op P T T rekenen en preker bracht den James Uoyd pn Clarence Brown genaamd Big Joe De club die een aJcoholvergunning heeft staat onder protectoraat van Lord Ledie Ponsonny Mc Lister en Paul SackvUle West natuurUJk tot een of ander gefingeerd doel In i werkelijkheid wordt er grof gespeeld De eigenaars Uoyd en Big Joe worden reeds sinds lang verdacht van ctandestienen handel in vordoovende middelen WH kunnen echter niets bevrijzcn Sinds die geschiedenis met Charlie Marvell Wat viel Mauiice Messter den Inspecteur verrast In de rede weten julliedat ook Natuurtijk Charlie MarveU heeftImmers het geheele vermogeA van zinvader verspeeld pi behoefde zijn schulden gerechtelijk niet te betalen maaraangezien menschen als Ponsonny dieUoyd en Big Joe als managers van hunamusementen noodig hebben het standpunt innemen dat clubschulden ö6k alszU onder duistere omstandlghedtfti gemaakt worden dienen te worden betaald hielp dat den armen jongen niets Kom Je misschien daarvoor Neen maar wel omdat Gerald EUSb evenzoo in de knel zat als Charlie M rvell en stellig nog wel een dosl n andere Jongelui wier namen Ik alleei nogmaai niet ken Maurice Messter stelde Ralley ervanin kenkis welk systeem de leiders vande Falmffclub er op nahielden om debezoekers aan zich t binden Inspecteur Ralley luisterde geïnteresseerd Toen Messter aan het eind was van zUn relaas zei hIJ sctaouderopha wmmtmÊmmmmÊÊÊÊKgmsaKBiSimmiÊm dliMsteurgenerMl dank voor aUn toeifewtlde lorf VerbfdlstrÜiutiekaarteii voor mUitaireB Militairen die wegen zi kte uf om andere redenen na het eind van hun verlof niet naar hun garniioen terugkeercn kunnen ee verlofsdistrUMitittkurt krijgen Om in het bezit van een dergeluke kaart te komen moeten y nch wenden tot den commandant van hun legeronderdMl en hem verzoeken hun en verlofdittributiekatirt geldig voor zeven dagen te doen toekomen Tegen inlevering van deze kaart wordt op een distributiekantoor rantsoenboekje 1 verstrekt hetwelk bonnen bevat t r verj krijging van in distributie gebrachte goeI deren in een hoeveelheid benoodigd voor één week Na verloop van een week moet de aanvrage worden herhaald Gift van Prinsvlük Paar voor Bio Vacantie oord De directeur van den NedoriaJIdschen Bioscoopbond heeft van H H K K H H Prinses Juliana en Prins Bernhard een J ricf ontvangen waarin zU uiting gaven èan hun sympathie voor de stichting Blo Vacantieoord Deze brief was vergezeld van een belangrijke gift voor deze stichting r KMKNT DF KKKICHTFN Internationale oplichter jjearresteerd Hl gaf zich uit voor gouwleUler De politie te Delft heeft een zeldzaam brutalen zoowel in hot binnen als in het buitenland beruehten oplichter een ongeveer 34Jarlgon man afkomstig uit Delft aangehouden HU maakt er zijn werk van exporteurs van groenten en irult voor te spiegelen dat zij bij levering aan Dultschland voorkeur zouden genieten door gebruik te maken van zlJn bemiddeling Hl deed zich voor en teekonde zijn met een hakenkruis verlucht briefpapier ook als gouwleider van de Nationaal Socialistische Nederlandsche Arbeiderspartij be tuinders die van zÜn diensten gebruik wilden maken moe sten zich verbinden 20 pet van het bedrag der levering in de denkbeeMige partijkas te storten De man die verscheidene Nederlandsche tuinbouwgebledcn als cxploltatléterreln koos Is op verzoek van een der Haagsche commissarissen van politie geurrestecrd en zal naar s Gravenhage worden overgebracht Dat hij niet voor het eerst met politie mi justitie in feiantaking komt bewijst het feit dat hU o a te Lausanne Zurich Wiesbaden en BeriUn vrijheldsstraftéö heeft ondergaan wegeti £ verduistering oplichting bedriegelijke bankbreuk en het onrechtmatig dl gen van onderscheldingsteokenen en atndere feiten Inbraak bij den bargemeesfer van ZwoUe iNaar eerst thans bekend wordt 1 $ In d n nacht van Donderdag op Vrijfiag céi brutale inbraak gepleegd bij dén biffgemeester van Zwolle den heer Van W lsum De burgemeiester woofit an Wipslrlkkerallee In een groot hul en hoewel de geheele familie thuf was heaft niemand iets van de na htelijke bezoekers bemerkt ZU zijn door een Xaana in de bijkeuken binnengedrongen eti Agaven zich regelrecht naar de slaapkamer van het echtpaar van Walsum Daar hebben zlj van een nachtkastj i een portefeuille met een groot bedrag aan gold en een horloge weggenomen Daarna hebben zij zlql lilt de voeten gemaakt De politie stelt een uitvoerig onderzoek In ST 4j 2e STAATSLOTEMJ 4e klMse lyitUng van Jan Hooèe prijzen ƒ 25 000 2805 ƒ 2000 6207 f 1000 5621 8084 128T 8 1 170 ƒ 400 12190 19736 ƒ aOO 6645 IJSeS ƒ IOC 4468 13043 14781 15 61 1683 20157 Prifzè Tsn ƒ 85 V 1004 1007 1043 l 60 1056 1079 1080 1092 1096 1108 1162 1327 1228 1240 t i 130B 1804 1386 1447 1472 1541 1786 17 NITS 18 3 1823 1869 1871 1878 1916 1918 1331 lend Wat wil Jft elgenlijk Daaraan is immers toch niets te veranderen Voor Uoyd en zijn wakkeren compagnon s het een ongevaariHk spelletje waar gceA haan inaar kraalt zooiang er geen aangifte wordt gedaan En dat gebeurt nu eenmaal niet omdat niemand zich graag compromitteert Zoolang t geen klachten van slachtoffers komet kan de politie echter niet ingrijpen Maar m n hemel dat Ig toch verschrikkelijk Goed beschouwd wil datdus eigenlijk zeggen dat de politie rustig tdêriet hoc een heel legertje jongemensdhen van eerste famlUe ch ruïneert Inspecteur Ralley glimlachte en antwoordde spottend Maar Maurice waarvoor zlJn die établissementen er anders dan om dwaze jongelieden in d degenhetd te stellen zich te ruineeren Ze zoeken xe immers zelf op Wat wil Je nog meer van de Falstaff weten Wie is die Bessie die daar zoo nbelangrijke rol schijnt te spelen Bessie Daar is niet zoo heel veel van bekend Het eenige wat vaststaat is dat 1 de dochter is van Uoyd Eenige Jaren geleden Is ook zij verdacht van handel in verdoovcnde middelen Ze moest echter tegen borgstelling worden vrijgelaten en daarop is ze eenigcn UJd naar het buitenland gegaan Wat ze daar uitvoerde Is ons niet bekend Ze la pas t yorige jaar woer in Londen opgedoken Waar het chlint dat zij niet geheel uit élgen bewealng Is teruggekeerd Dat heeft altluuu een van onze menschen kunnen vastatellm naar ik hier iie 2007 attu És m aoea S108 tilt tuH 81C8 tSlO ailB 2347 Ma 3410 1 88 t U tfiSt SMS tMT tn7 aeM flIM tTOe 2714 t719 2TB6 64 tM 28eK 2870 8913 2946 3966 9967 tMO S9TS 300K 1S6 S148 31fW 3181 319S aD7 StVt SS21 r a 8S54 3265 7890 3490 4 S 680 36 3678 3587 3 w actt aak saas m a te 3749 im r 3808 3818 aSSl 3874 3878 883 388K 3908 3982 3984 4127 41681 4198 4 6 4241 424 4260 4266 42S 5 4316 4329 4J 41 4371 4379 4411 4412 44Bl 46 4646 4 t76 4601 460 4iaOS 4680 4682 4711 96 nSO 4764 4T 4 4806 4814 4849 4863 4911 9K9 499n 6032 056 609S 613 6168 5206 2 48 5S4T 6266 6279 6306 637 0 63T2 5421 123 64 5b3S É660 5553 8577 t591 8688 5662 5685 S 6708 5781 6811 6868 5866 E987 5976 6981 e0 4 6067 aj6fr 6171 6206 11 82 630 1 63 17 6399 6416 482 6437 6465 6 22 6fi2 6331 6547 6573 667 6715 716 6 6761 6788 6812 6886 69 U 6909 6947 i 4 6980 7007 7029 7106 7148 7164 7184 7211 7203 7285 7297 7329 739Ö 7410 7428 446 752 7542 7663 7564 7677 7606 7022 7fi36 764 7767 7792 7fl7o 808 8062 8080 8109 8U 8164 8166 8109 818 8192 8196 S244 82 3 329 8330 8337 378 83 S3 g 840 8447 S451 85 32 8546 854K 8620 i 621 8638 86 19 J685 b6 8707 8744 8787 8801 ïR ia 8S40 8844 Ni74 8885 889 8914 8021 S966 008 SOW 9018 9108 910Ö 9124 9128 9154 9184 9208 9211 8236 9286 9298 9 14 V22 9845 939 9418 9434 9441 944f l 7 9520 9W1 96S6 9689 9593 9608 9621 t Mt ftó 9764 9781 9814 826 983lo 9850 3 iteö 995Ö 995 996B 10002 10007 10024 ir049 10071 10113 10126 10133 10134 10149 1U I5 10204 10243 10291 10302 1 361 10381 li 4 2 10475 10S27 10571 1 589 1 699 10602 l 28 10630 10668 10690 11698 l l73l 10866 0942 J0967 110Ï9 11087 lll U 11126 11139 tlU3 11233 11272 11295 11 16 l i326 1137a 11404 11482 11483 11509 11544 11568 11593 11632 11635 11638 11649 116 11664 11710 l 711 11716 11736 11790 11881 lb84 11966 119T0 11976 11968 ia019 1206S 12095 12123 i il 3 12174 12232 12295 12301 12305 12367 2387 12 9 12414 12426 12435 i 446 124fi4 12459 13490 l24r t 12643 12558 12572 12578 i2582 12606 12720 12756 12767 1Ï778 lü ü 12g 9 12860 12S84 12904 12993 13064 13092 1319 13222 U2B9 10282 13338 13842 1 1362 1 H378 13416 U43S 13490 13545 lésie 135 i5 3577 13616 131 18 13683 13716 13728 13763 13774 13827 13885 1S946 13047 1399 13938 1401 3 14049 110 9 14096 14202 l432i 14376 14S 13 14406 14428 14472 14481 14489 14496 14523 14586 14614 14659 14662 1 707 14776 147 3 14789 1480 14622 14826 1 2 14913 14922 14960 14968 14976 14978 14996 15053 15166 16214 15261 ISSni 1534 © 1Ö349 18851 15420 15421 154 15472 15498 16l54fi 15 16 16747 16754 1678 15826 15862 1 54 16Ö67 151935 16083 1608 1C120 16173 1 201 162Sg 16264 16280 16283 16823 16337 1 16356 16369 16422 16430 16435 1644S 16452 16476 16541 16550 18593 6630 16640 161662 lé654 lfl 58 16678 168 i X6733 16798 1$839 16866 16059 16969 16 2 1 IQ09 17018 17061 17082 l7084 17108 17126 ITiSO 17138 lipi 1 246 17261 17262 i 68 17296 17380 ll I 17387 17435 17547 17610 1 640 17649 17068 17T29 17888 1T857 1 860 17880 17912 l J 17941 17973 17992 18011 l 01fi 18097 18079 lfi09l 18150 WWl 1818 18185 ISaite 18 20 18246 18283 18320 18323 18833 18353 183l60 18394 18396 18541 18570 If 621 18686 187J06 187127 18732 18765 19805 18853 18R89 18984 18946 18949 18961 189 J9 9061 19067 19151 19168 19194 19206 19 J3T 19248 198511 133103 19304 19332 19S 7 l iS 19397 19399 1946 19485 19530 1961 0 196 9 1964S 19647 196 8 19694 19771 19833 19865 19936 19946 199 7 19967 SmS 20066 20080 0087 20117 201 1 20222 2 0229 20297 2 0349 20y 8 20390 8041 20410 2041 S 20476 2 47 20488 20580 20548 20589 20592 20695 20 0l 20697 20714 20728 207 38 20869 20794 20 6 SOSMf 20853 208Ö3 20875 20882 20909 21000 21026 21046 3106 8 21074 21103 21174 21205 21224 21244 2126 21264 21285 21319 21345 21388 21424 21434 21467 21488 214iif 21501 21606 21566 21571 21619 21645 21646 21666 218B7 21680 2188 21699 21723 21739 217 21747 21748 21751 2l7 6 21 4Ó 21868 21891 i 84 Wat hebben Jullie daar spionnen Er is zooals Ik reeds zei voortdurend iemand va i ons in de Falstaff maar het Is geen gesalarieerde beambteDat behoeft ook niet want hij verdientdaar meer dan bij ons Hij la er destijdsheengestuurd In yerband met die opium a alre en hij Is er op ons verzoek ge bteven Het is een van onze beste men schpn HU heeft Zich daar van een uitstellend baantje mixer weten te verzekeren en de Falstaff bUJkt een heel wat walere werkgeefster dan Scotland Yard tBen Je er sieweest Wel dan moet je hort toch gezien hebben Je kunt er zeker van zijn dat jij bij hem niet onI gemerkt bent gegeven Hij houdt ons voortdurend van alle wetenswaardigheden op de hoogte de gedragingen van do eigenaars nlouwe clubleden enzoovoorts Een handige jongen wat Misschien kan hij je liog meer verteUeai dan ik Je kunt hem owerdag telefonisch bereiken Hier is zUh nummer als Je hèt wil hebben Dank Je zei Sir Maurice Ik zal me met hem in verbln ling stellen HIJ stondop om weg te gaan maSr alvorena vanden Inspecteur afscheid te nemen gelhij Ik mü Je nogt één ding verraden RaUey Ik geloof dat ik een draad tePlikken heb En die zou ik dan in de Falstaff door een toeval hebben t0votulen In verband met Arrow Ja antwocHtide Sir Muulce Ikhoop Je spoedig naidere mededeellngente kunnen doen Tot ziens I Wordt yerrolgd