Goudsche Courant, woensdag 3 januari 1940

tiOUDA a Januari 1 40 Rondom CSouda betrouwbaar jg Dr riniraalaiMbiKet trok lalryka diaaUfnrüdcn e Bled nHfaltcl niat afaafaafald Gaeda varfaiadtafta 1 ia bat tta niet aifMi Tal van ttfltterdaniaani naar Ooiida D gtiwm yoelt der laatate dacen haaft lk w t wn anel met een tevlge yricoist y kt waardoor de liefheUiar van afhaatienrö n kunnen profitaeren Nu de yatMMMi dar aid Gouda van den 2 H U B door Defenaie niet ia vrUgegcven en de baan op StolwUkerahiia er niet al te be t buligt ia he een hik dat de Fluweeluiaiiwel voor da achaKtsenrüdera ia opengmteld kunnen worden waarvan dan ook Ullooze liefhcbbM gebruik hebben gemaakt Vanmiddag was deze baan druk ezet Óa Wackenainvel ia noc niet berudbaar verldianl H t üa in de v Jiver bU de CronJ straat in het Park en by den Boachwe IK wel i erk jtenoef maar slecht Daarenliiren z n de I ut in de WiUenb alsmede de I reevaart Boed berijdbaar De vertiimingen naar de richting Reeuv Uk Haaatrecht en Rotterdam lün In orde huowel het ta den sneeuwval niet bijster mooi is Reeirwvk kan via de Breevaart worden bereikt ala ook door de slootcn die aan den Bodeerraafschen weK uit komen In de sloot nabU et gelwuw van de Croentenveiling hgt echter e n waji waarvoor alle voorzichtigheid geboden is Vanaf Ie Breervaart is bg den u ang van EVfhoev i een overstap gelegd naar de Plaaaein De Plassen oijn ateifc en ftoed Bij Elfhoeven ön banen aangelegd waarop Donderdai iddag te 2 uur wwistrüden voor de militairen uit Gouda zullen wordenl hou den De Reeuwüksche Uaclub organiseert ook morgeft en Vrvjdag viredstnijden op haar haan Wie naar HaSiitrecht wil rüden moet ov lien Haastrechtwhen d jk vootbq de spoorbaan faenedendiljks opbinden en den Hais trechtechen Tiendeweg volgen vanwi ur ook de weg vender naar de Knmpene aarl openligt Oak kan vanaf Stolwljkersluii uver de Vliet nitast den Gouwweg naar Stilwijk en ver i r de Krinwenerwaanl wor len fr redcn Wie naar iRotterdam wil moet voorfiÖ de Julianasluis opbinden om vanaaar langs Moordrecht en Nieuwerkerk Rotterdam te bertiiken Tal van Rotterdammers kwamen reeds naar Gouda om den tradiUoneeleit püpentoóbt te maken en in de komende dag n zal 4at aiital nls 4e vorst aanhoudt seker toenemen De autobusonderneming Van Gogh die den dienst Goudi Rotter jam v v nderhoudt maakt liet den sehaatsennjders l emakkei 4jk om van de Julianasluis s ar Ak Markt te komen daar deze wagens tien m iuten na elk half en heel uur daar toppert en rei iiger opnemen om hen voor een kleinigheid niwr het midden der stad te brengen Van Moordrechtnaar Waddinxveen is de verbinding ook goed terwyi ook de Rotte onder Zevenhuizen goed ber dbaar is p ldt r De schaatsenr jde s kunnen dus in de komende dagen zoovrel binnen de stad ais naar Reeuwijk an de PLasaep de Krimpener waard en den Zvidpla p ld r en Rotterdam UlrUke tochten maken NieWe brigade commandant RÜkBveldwBcht Tol brigatle commandant der Rgkivelrtwacht te dezer sttde is benoemd de heer A Jakubs thans hngade coèimaiidant te Noordwolde Gr Slachtoffers van de Kilheid Juffrouw brak een been De 25 jarige n ej A Vermey wonende in de Mr D S van Heusdestraat is het lachtoffer ge jrotden van de gla ieid van den Tgeg Toen g Nieuwjaarsdag melk ging halen is zij vlsik bif huis uitgegleden waarhu zu haar linkerbeen op twee plaatsen brak Per auto van den G G D is zij naar het Sint Jozef paviljoen gebracht Sleutdbeen gebroken De 15 jange kantoorbediende Chr Pol uit de Walvisstraat is doer de gladheid nabüzijn huis op straat gevallen ten gevolge waarvan hij een sleute4be n brak De jongen wordt thuis verpleegd y 2 1 iatf bij de gemeelite Vrfldag 8 Januari a a al het 25 jaar geleden ilJn dat de heer IJsselstifn straatmJcer bij gemeentewerken wdnende Onder e Boompjes BÉ in geteeentedjenst trad DMatal en naMcle van patroon De politie heeft een 14 jarigen loopjongen aangehouden die ten nadeele van een bloemenwinltelier bij wien hg in batrekking fas een bedrag van 2 60 had ontvreemd Procesverbaal is tegen hem opgemaakt De jongen was reads wegene diffstal tot oen voorwaardelijke tuchtachoolatraf van zeii maanden veroordeeld RQwiai ontvreenMl Ten nadeele van een bewoner van de Wfid traat is üt de portiek van tijn winkel een wiel ontvrsemd EM Maand tuchtachoal De politie heeft een 17 jarigen jongen angefttoBden die een maand tuchtschool straf mo t ondeiiraan voor een vonnis wewns diefstal met braak 1 I LM waw aa iff ggBBg KANTONGiUBCHT GOUDA He Ter wenca bord Zes zaken werdM 1 d aerate sitting in hat nieuwe Jaar btlmti klein goed dat in een kwantier wa afgedaan No een EngeUchc ouverture van een soli aut ule b f het ai P van zijn aaam inet ea antwoordde kwam er een automobilist uit Woerden 4e was bekeurd wegens het berUden met z ljl auto van de Zuidkade te Waddinxveen welke w g op den legger van wegan en voetbaden ia geplaatst n waar men dientengevolge zonder vergunning niet mag komen i tr bord geeft het verbod aan maar dit boni is een poosje terwyderd geweest en juist In dien tyd had 4e bestuurder den weg iTeden De betrokkene is t plaatse undekend en dies was de eerste opmerking die hij maakte dat een rijverbod t ch aangegr ven moet staan Al er geen bon staat ryd Je door want ik kan toch met by eiken weg stil houden om te gaan visgen of ik er komen mag aldus het verweer Het was een logisch betoog en de afwezigheid van het bord hsd tot gevolg dat de kantonrechter mr A J M Ooninc c den automobilist overeeokomstig den eisch schuldig verklaarde aiaar xonder toepassing van straf T Zonder verlof naar liaia De politie heeft een 23 jarigen dienstplichtig soldaat aangehouden die zonder verlof paar Gouda wal gekomen De militaire politie heeft hem afgehaald en naar zun standplaats gebraekt Juiianailuia In December yn dooi de Julianasluis geschut 2713 schepen oet ean inhoud van 81 263 M8 in totaal kwamen in 1939 door 412TS schepen met een inhoud van 4 674 808 M8 r MaUegaliluia Vorige maand kwamen door de Mallegat j slui s 720 vaartuigen met een in ioud van 55 514 M3 Voorts passerde 1 houtvlot me tende 84 M2 Totaal verkeer in H39 13073 schepen inet een inhoud van 871496 M3 en 15 hout vlotteh van tezamen fife M2 Gaarkeaken In Decemier ziJn in de Claarkeuken genuttigd 1266 en afgehaald 465 porties totaal 1721 porties De totale verkoop ofsr 198 bedroeg in de zaal 12 963 afgehaaM 4439 tesamen 17 3 2 porties Gouden sierapeU gevonden Aan net uureau van poutie zijn inlichtingen te verKrygen omtrent een gevonden e4 n eaelgK in jum J I verloren gouaen sierapeji voorzien van twee Oianiuiten Drietal Ved flerv Keri Dnzc aud ata anoot Ds W Deur Ned Titnv ptedikant te ReiÉum komt voor op het dnetal voor predikant bü de JJed Herv kerk te s Gravenhage Reaerve antowiel gevonden Aan het bureau van politie zijn inlichtingen te verkrijgen omtrent een gevonden re serveautowiel m TtfaL Consultatlebareaa tp 12 Januari gesloten Het consultatiebureau voor zuigelingenvan de ZuldhoUandsche Vereenlglng HetOrocne Kruis zal op Vnjdag 12 Januari a s gesloten zijn i AGENDA Ilialia Theater Familie Zaïigvogel en Dr man in de sneeuw Sehouwburg Bioecoop De mikadi 8 Jan 7 30 uur Oud fieref gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen Jan 6 uur Reunie Spreekbeurt ds J Borger voor Logos veiband Jan 2 30 uhr Kleine Kerk Vergadering afdeelimr XJouda Ned Hervormd Vertxmd tot keridierstel spreker ds H Schroten 4 Jan 8 uur Le rer des Heils Samenkomst te leiden door kapitein en mevr Groot 8 Jan 8 uur Gaienspinner HervjatUng re petities Stedelijk Muziekkorps 8 Jan 7 30 uur De Zalm Verkooning notaris K Zeevat 9 Jan 8 16 uur Daniël Vet t eri g tot oprichting Geref vronwenvefveniging spreekster mevr Heuzevtldt Jan 8 16 uur Rétmie Eerste x leergangi Gerard J Pilger vot VolksunivendteiL Jan 8 16 uur Nieuwe Schouwburg Penh Nutsavond Jen 2 inir Stadhuis Zitting commissieGedeputeerde Staten b tre knde plan onteigening Graaf Kloriswe 23 Jan 8 15 uur Béujfc Twtede oordraclit teergang Gerard f r voor Volksuniversiteit n i p 27 Jan 8 uun Coni tfa Jvbfleum uitvoering Tooneelgecelscl p Nieuw Leven to Jan 8 15 uur Réui ie Dorde en laatotj vtiof lracht leeenrang iGerard J PHger voolWlksuniversitelt MOERCAPELLE If Beroep optraBge Ds t Hofman pied ant van de G r gemeenlite alhier heeft een beroep ontfa gen naair GenemuMeii Tk RIBttwiJK hntppredlker benoemd De hee r C J Verkaik candldaat is benoemd tot hulppi Uker van deNis Hervormde g neente te Hekandan RUeUWUK PrAcktig Ü8 op de Piassen WedstrÜden voor burgera en MUi ren Morgen sullen op de IJ baan on op de olw Elfhoeven schaaUwedstrijden plaata Tit bben De IJsdUb is druk in de weer en ook èe militairen uit Gouda houden DonderdiigTOiddaK een h rdruderU op de plas Elfliteven waar banen zijn ingericht Hek üa ia pisohtig en ateik De verbindiigen naar de Plassen van Gouda uit zijn in orde de Bi evaart is berijdbaar in de sloot nabü het Veilinggebouw is een wak waarvoor men zeer moet opvMsen Alle voonichtighcid is daar gefa en Bij Elfhoeven is een overstap gemaakt naar de Plassen Het ziet er bü den prachtigen winterda van heden naar uit dat de Plassen talrüku liefhebbers van de yMPOf tot zich zullen trekken Eervol ontslag verleend In de raadsvergadering is aan 3en heer H T Arends op diens verzoek eervol ontslag verleend als administrateur der bedryven met ing g van 1 Maart 1940 of zooveel eerder als in de vacature is voorzien onder dankbetuiging voor den üver en de acourates se waarmede den heer Arands gedurende 11 jaar de administratie der bedrijven heeft gevoerd en voor de aangename wüze waarop hü met gemeentebestuur en ambtenarencorps heeft samengewerkt De heer Arends heeft ontslag gevraagd wegens vertrk naar Go da St ORT EN WEDSTRIJDEN Kampioenschap van Nederland op de schaats De Nederlandsche kan pto n8chaippen in het hardrijden op de schalt zün thans vastgesteld op Vrydag 5 en Zaterdag 6 Januari a s te Groningen op de jean van e IJsclu Groningen in het Stadspark Op den eersten dag vArG gereden over de afstanden 500 en 6000 meter op Jen tweeden dag over 1600 en iaOOO meter SCHAKEN Euwe Keres De zevende partij rii r Ruwe gewonnen Te s Gravenhagie werd gistere i nd tus chen ïhrwe en Kere gespeeld in Gebouw Amicitia Na eer Spf r whe opening Kflukto het Kuwei refln s 3 n Keres te winnen De stand is tbaps Euwe p pl w l fgebr p irtij Kera 2 p plu 1 afgobr party VOETBAL j Nederland s IntertiationWI jProgramma Op verzoek van den Kon Belg Voetbaltwnd 4 n de lata van de WedStrijdSn t siwhen Nederland en België veranderd Er zal n l eerst te Antwerpen en later t Amsterdam worden gespeeld Vermoedelijk zal het prograntlna er nu als v gt uitzien 3 Maart 1940 Bdgië NederUnd 91 Maart 1940 Nederland lAixwnt ir i April 1940 Nederiand BelgU 1 Mei 1940 Luxemburg Nederiand Programma 7 n 14 Januari Voor de GoudscJie elftallen lijn voor dt twee komende Zoi dag n de volge ii wedstrijden vastgesteld 7 Jajmari DOI Gouda Lugtiimum ONA OSV iSchoonhover Olympia Haastredit Gouda 2 HBS 2 ONA 3 Gouda S GSV a ympla 2 11 uur 14 Jamuuri Unitas TGouda Lugdunum Clyimpia GfV Haastrecht ONA Alphen Gouda 2t imC Gouai 3 ONA 2 Olympia 2 ONA 8 MARKTBERICHTEN + Kaaamarkt Woerden S Dut Aangevoeld 60 partijen nu rjn Prü en Ie fci m r m ƒ 2 31 2e kw to r m fn eeii Handel matig lUCHTVAART Blaak en HvUseboe zullen de Ret ir r naar Zuid Afrika vMegen Neg passagiers hebben aich reeda aangemeld Do bemanning van het K L M vliegtuig Reiger dat over veertien dagen een tweede yludit gaat maken naar ZuidAfrlka ia thans definitief samengesteld de reeds aangewezen gezagvoerder Hulsebos die de vlucht als tweede bestuurder mejemaakt Radlo telegraflst Is Slemer ter vUl de bemanning wordt gecompleteerd door Buitenhuis boordwerktulgkundlfje en De Visser steward We vernemen dat reeds negen passagiers voor dcivlucht zijn Ingeschreven twee plaatsen jdln dus nog beschikbaar De passagiers vertrekken 11 Januari per trein via Frantórijk naar Napels w ai de vlucht 16 Januari begint 19 Januari zal het toestel in Johannesburg aankomen Tot het gezelschap dat deze tweede Afrlka vlucht inèemtiakt behoort een In Indlë wonende Nederlander rile met verlof naar Etiropa komt en en passant een uitstapje naar Johannesburg maakt Deze passagier vliegt eerst met een thulsvltegend jtoestel van Batavia ixaar Alexandrlë stapt dan In Cairo over In de Reiger e Is op deze ganjlka In Z de eerste vludht P B Radio rede van den Minister President Jhr Mr D J de Geer Waidizaamheid en vertrouwen De Miniater Presldent Jhr Mr D J de Ge heeft hedenmiddag een radio rede gehouden tot het Ned rlapdsch volk m eigen land en overzee Na allereerst namens de Regeering aan aU landgenooten veel goeds te hebben toegewenscht in den nieuwen jaarfcring wees de iMimster er op dat ook de Nederlanders in materieel maar ook geesteiyk opzicht offers brengen in de huidige omstandigheden en dat men er rekening mede moet houden dat de toestand nog berwareiider kan worden Vele militairen hunkeren naAr het oogenblik waarop de naburige landen die in bitteren strüd zün gewikkeld en die allen zeggen dat zü streden voor een betere toekomst eikander weder de hand zuUen reiken en weder vertrouwen in elkaar zullen tellen De strijdenden zeggen te zullen vechten tot het bittere einde Laten we hopen dat het niet zoover zal komen dat zy spoedig zullen inzien dat het beter is zich rond de conferentietafel te scharen en de geschülen die er zyn op vredelievende wjze op te lossen Een vrede op deze wgze verkregen heeft meer kan een duurzame vrede te zijn dan een vrede die door een overwinnaar aan den overwonnene wordt opgelegd De ooHog ia een zich zelf voorttelen l kwaad Een vrede dien alltn oprecht na streven kan niet een kind zy van den oorlog maar van begrüpend overleg De Mimster uitte de hoop dat dit zal worden ingezien voor het te laat is Verheugend is het dat er steeds nieer i temmen opgaan in Europa en Amerika die den vre le bepleiten Wel vindt hun woord nog geen weerklank m iar wy weten niet of dit inderdaad het geval is want de strü loi Jeii hoeden zich er voor hierover iets i t te laten ilupen we aldus de Minister President dut wanneer eenmaal liu vrede tot sund komt hy duurzamer ial zyn dan de vrede van 1918 Wat ons eigen land aangaat we mgen dankbaar zün dat ons land no voor den oorlogabrand gespaard bleef Itegeering en volk zullen de tot heden gevoerde waak zaamheid moeten blyven betrachten on vertrouwen hebben De ervanng heeft geleerd dat wie ook in bange uren zyn vertrouwen in den Allerhoogste blyft steller het ge makkelükat zij n evenwicht kan bewaren Weest niet bezorgd te leven in deze zorg EAblO PROG KAMMAa Donderdag 4 Januari Hilveraam I 1875 en 414 4 M AVKOl itzentfng Berichten ANP gramofoon lO Morgenwijduig 10 15 Granurfojii 10 SO Voor de vrouw 10 33 Hk Omroe K rke5t en solist 11 ll U Weekoverzicht 12 16 Het PusBta orkeet 12 45 Berichten ANP gram rfoon 1 Or i spel 1 28 Hot Rtnova M tet 2 Voor de vrouw 2 30 I ianoft Wirdracht 3 BreL en 1 jrduurciirsus 3 45 Grantpfoon 4 Voor zieken en thuiiizittenden 4 80 Cranio n 5 AVRO Weekkaleidoscoop f 30 Het AVRO Aïnusementsorkeet en solisl 6 30 Sporthalfuur 7 Voor de kinHer 7 05 Vrooliik progranuna voor militairen 7 30 Kngelsche les 8 Berichten ANP mededeeliiigen 8 20 Het Concert ieoouworkejt e nsolist otn c a 9i6 Gramofoon 10 30 Or imoto n 11 12 Berichten ANP hierna het AVRO Dansorkeet en granMxfoon HUvenram II S01 5 M 8 9 15 KRO 10 NCRV 11 JCRO 2 12 NCRV 8 Berifiten ANI 8 05 9 15 en 10 Grunofoon 10 15 Morgendienst 10 45 Gmmofoon IIJO GodadienrtiK halfuur 12 Berichten 12 15 KftO oAest 12 45 Berichten ANP gramofoon 1 10 Vervoeg concert 2 Handwerkuurtje 3 Pianovoordracht en gramofoon 3140 Gramofoon 3 45 Bijhe lezing 4 46 Gramofoon 5 Handenart eid voor de jet d 5 90 All Round sextet en gramofoon 7 Berichten 7 1p Boekbespreking 7 45 Gramofoon 8 Beijchten ANP herhaling sOS Berichten 8 16 NCRV Karmomeortcest en gramofoon 9 Lezing Gdbieden en verbieden 9 30 Bel Conto 10 Berichten ANP actueel halfuur 10 90 Bel Canto IIJO Gramofoon C a ll Gft 12 Schriftletdng LAATSTE BERICHTEN Twentsche KrensKant ers krijgfen ontslag Devieiengebrek en Dnltaohe vrees voor tonnage Met Ingang van i Januari Is de Dultsche deviezen regeling afgeloopen betreffende de uitbetaling van het loon van de In Twente wonende Nederlandsche arbeiders die op Dultschc fabrieken wer teiK de zoogenaamde grensgangers Er wordt geen HoUandsch geld meer b schlkbaar gesteld voor de uitbetaling van het loon van de Nederlandsche arbeiders en Dultsch geld mogen zü niet moor over de grens brengen Dat beteekent voor die ongeveer 560 Nederlandsche arbeiders het verlies van hun normale bestaansmogelijkheid als zij zich niet in Dultschland willen vestigen Dat wUlen tü Inderdaad niet en vandaag zouden cU dus werkloos zijn geworden Maar de overgroote t ieerderheld ts vandaag In Duttachland toch nog aan het werk mogen gaan AUeen t U de Irma N vau Deldan tn Oronub Is voor 4U t lederlandKhe arbeiders het ontslag vandaag inderdaad Ingegaan meldt onze correspondent te Enschedé Doch bU de lubrlek EUermark tu aiancrbrug zUn de Nederlandsche arbeiders nog aan net werk motsen üuan omdut de directie nieent dal ar dei s niet Lon voldoenden opzeggingstermijn In hcht zou zUn genomen Ook op de laturieken te Nordhorn dia voor net Dultscnc leger werken mochten de Ne 0erland8che arbeiders nog aan het werk gaan doch wel is ontslag aangezegd l k hter alleen aan de nlei vakkundlge arbeiders De vakmenschon villen de directies van de fabrieken vael ie gaarne in dienst houden en UJ stellen daarom te BerlUn nog alle pogingen lu het werk een loun en devlczcnregeimg te treffen waardoor de Nederlondbclie arbeiders in het Duitsche grensgebied kunnen blijven werken Eenlgc maanden geleden gelukte het de Dultschc textleliabrlkanten nog te bcreli en dat zij hui Neoerlandsche arbeiders tweederden van hei loon In Neoerlandsche munt mochten uitbetalen Men gcloott echter njet dat dit nu weer zal gelukken Zoowel te Nordhorn als te Qronau kou den laatsten keer de uitbetaling dor loonon aan de Nederlandsche arbeiders door het gebrek aan deviezen slechts in marsen geschieden Zellts werden niet voor het geheele bedi ag zUverrilarkon gegeven Voor epn deel moestei de rbelders zien met piplermarken tevreden stellen dieIn het vrije verkeef Ibijna niets waardzua En zelfs wann e het fehcèlc loon In zllvermarken zou zUn uitbetaald souden e Nederlandsche arbeiders een groot verlies hebbefi geleden want zl hebbciji een fvaarde v n nog geen 2b et terwijl volgens de toti dusverre geldejndc dcvlez nregellng twee derde aan het marke nluon i 72 cebt per mark werd betaalil I I I Ander motief In greöte In ops grensgebied gelooft men echtier dat dc Duitsche maatregelen met Intrekking tot de uitbetaling van het loon vati ae Neoerlandsche boldfi s In Dultscbland met alleen voortspruiten uit duviézengeprek maar da Duitschland utj vrce s voor splonnage zijn potdl tht wU afslult i Pensioenfonds i oncertRebou c Orkfst Dr H P Helneken schonk iwlu silver sluitsteen Na r het Handelsblad verneemt eeft de v K rzlttet van h bestuur van tw Concertgebouw dr w P Helnekei hfit Pensioen f oncjs voor de en van hetorkesjt veirUkt met èen gilt ter grootte van f Soxio Deze voorliame bUdrage completeert thans het bedrag van f 2UuJquo dat npodlg was voor de reorganisatie van dit fonds en ten bate waaévan i eeds van Februkri 19S9 af ccn actiewerd gevoerd waarbij odk concertge bouWbal en radio niet zonder finaiifié succes werden Ingeschakeld i Veerdienst Gorkum Sleenwiik gestaakt Najar w vememenis M veerdienst Gorkum Sleeuwijk tengelfblge van het ijs van 23 18 uur tot 5 30 uur van jiorkum en van 23 3fl uui tot 5 4S uur van Sleeuwijk aTgestaal I eurs van Amsterdam WlSSELKÜKU h N t Jai 3 Jan jOffIcieet Londen 1 t 4 20 91 80 42 1Ï 3 26 44 7S 42 66 i r i At I Parijs Brusjsel Zwitaeriand Kopenhagen Stoctdioini Osk New Yorlr ï iao 31 68 Df 42 14365644 77 I 40 16 l£8 BEURSOVERZICHT wisselmarkt te Amsterdam had hfV een onbelangwekkend en onbewogen ver Joop Er waren geen nieuwe factoren d f in d epn of andere richt ng invloed konden uitoefenen De handel b fpaalde zich tot d beeltst noodzakdijke traUsaicties waarbb da koeijwn vergeleken met giaterfen niet of niet noemenswaardig vei hilden Bovendien wai en de fluctuaties zejtr gering De koer senJ die werden vemonii waren als volgt lEWtache ponden 7 41 i 7 42 FrSn sche francs 4 aOVi k 4 1 Amerikaansche dollars 1 87 4 LST belga s 81 66 a 31 68 ZwitsersChe francs 42 11 42 15 Duitsche marteen 76 S5J4 75 40 Tegistermarken waren een kleinigheid opgeloopen en bedingen circa 1 H De Scandinavische devfezen waren practisch onveranderd Op fc tarmijnmarkt wis het disagio voor belga s speciaal voor den lateren taim n ielM kleiner gewiardei en dit bedroeg thani cip a 17 cents oor 1 maand en 60 cents voor 8 maanden Overigens vielen gceti mutaties te vermelden De effectenhandel Las zeer stil De Anie rikAanache waanlenl waren conform Wulistreet meerendeels Uts hooger De locale waArden waren uijahoudeilid maar nauwclüto verandend I TEl EC3RAFISrfH WEERBERICHT 1 É BUtaeint lig tot morgenavond onn aanvankelijk nog nta8 lichte vorst tot om het en tot zwaar be ollct neerslag doch niet van tot matigen verander