Goudsche Courant, woensdag 3 januari 1940

DE GROOTSTE VAN NEDERLAND UITSLUITEN 9 NIEUWSTE MODBULEN BAMAMBN NIEUWE VUGEN DOOSJES TUNISDADBL8 VRUCHTEN CONSERVEN DIVERSE SOORTEN NOTEN TAFBLAPPBLEN 8INAA9APPKL6N crrROEinc De Gruyter s gV 5 CbocoWd s iV ow l wt oo a r i V aOJkm I I M Oaè0gÊ Mkmét Malat mat wwMu ritn b hNOMk Ifft huTtetiiken dank oor dt gMkmtméimn hll d jMrwinaUnic a t Dr P nBU AVBR Goa S Jannari Ifb MILITAnu kt voor fln vroow en Wnd oenl 09111 Zitlen Slaapkamer met viije keuféi of jjed pension Brieven ader no 19 Bureau GotidBChe Courant Markt 81 Goudu OPFIQEELE CRISIS PUBLICATIE Dittribgtie van boonen en erwten laor bUxondere doeleinden D Minister van Fconomiache Zeken deelt nede dat het intrekken van de ontheffing van het v rbod tot yervoeren èn afleveren van bruine faponen witte boenen cajxic mm n Ij uwe erwten aan den uitelndelühen veitniiker het gewenacht maakte voor aJake bep ok cataKoiieën veibmiken eer epeciale rfljeling te treffen Zullu g iik in de eerste plaats voor hen die oP r iediMdie grorden bruine boonen be hoeven Op dwuslAte wt als by suike en rrwtem gengêA to zullen dese jjebruikers op een attest pn den behandelenden g neeeheer by de itaartoe gemeenteiyk asmgevleien controletiendo media he instantieeen verklaring lunnen werkryigw welkt Ai by lfn plaaWiyken ristrihutiediei i dienen in te leveren Op deze verklar n r zullen zü een bewA ontvanRen waarmeJe ïU de üoodige hoe Vlh l Iboonen kunntn lerkrijgen Verrvolsrens is een peci lp regeling ge troffen voor ziekenhuSsenl gevantjeniascn weeriiuUen en dertrekijkik Heze inat llin dienen len verzoek ii bi rten nlaatseliike Hstribuiedienst ter ve Hjgingi van de noodIg hoeveelheid biuirti booneij witte boonen grauv f erwton of jVapiKyriers redurendt en nia nd on er JliMeiyk npgavc van haar naam adres en I ev pntu el c vlr ntmnnp aar an do insW Hrt jlor raam n het adrea van haar iebruSkéiyken leverancier enhet aanta b vonorA vcn iB7 den m ersoneel afzond riyik op te rcv n Na ijMiening van dit verzoek OT in zH van He Centrial Distributieki W een v tgunn ng ter take ontvangen Zoowel dieig iien dit op medlit heXgrondcn deze artikeljen noodig hetfrei al ïe vermelilï instellingen wenden tkh mecihct antvang n ibeiwys of de verg nnin tot Kun gebniikeiykèn leverancier T m leverancier kan indien hö vo rraa heeft in op de e forn iuli ren voorkoirend hoeveelheden na invulling van het desbetreffende geleidebil iet hetwelk hii met dr goederen med iendt die artikelen afl vercn Hééft de leverancier een voorraad en is hyzelf geen grossier dan dient hy lich met bewijs of vergunning tot een groesier te w nden De grossier levert het bestelhen elte van de vergunning wor instellin ien by de Nedarlandache Akkerbonwcentra te s Giavenhage in ter verkröging van d daarbp aangegeven hoeveelheid Voor de voorziening in de behoeften var ben die op medische gronden bruine boonen noodig hAben kan een ffroasier or aanvr a bü de Nedtrlandsdie Akkerbouwcentrale een voorschot van in k g trelcken iiitBluitend voor dit doel bestemd Volgende aanvragen kunnen échter alleen tgevoerd worden tegen inle ering van de besteTbongedeelten der genoetade bcwyien noor zieken in minimum hofsveelhed f an 10k g Voor eveptueele nadere byzonderheden wordt vemrewn naar de plaatseiyke distri butiercSentten sjGravetÖMige 2 Januari 1940 A utomatisch deidtt nen Wj Verimiaen aan Poldervaart miE KOBW DITT Omdat wtt HWlk en voor alles vertrouwd L W POLDERVAART TURFMARKT Tel 2584 GOIJD HET i e e Hs LICHTJE PAT DREier f UIT TE GAAN In tijd van oorlog zullen zoowel miMtairen als iJurgers gewond worden Het bloed van 100 000 mannen ttl vrouwen i il noodig zijn om het leven van de gewonden te redden I Het Nedei andschc Roóde Kruis organiseert dei bloedtranslusiedienst over het geheeiï land Meldt U aan als bloedgever bi de Plaatselijke werfcommissie of bij het Secretariaat van de ♦ Centrale Commissie t Prinscssegracht 27 te s GravenhageSteast Inet een Wjdrage op giro 138132 OUDSTE ADRIfö oor OPGEMAAKTE FRUITMANDEN De Goudéciie Fruilhandel Prima kwaliteit BIikfn iten tcffen Kherp eoncorreerrade pH een Wed A RIETVELD Fimut TELEFOON 3316 LANGE TIENDEWEÖ CT