Goudsche Courant, vrijdag 5 januari 1940

i Vrijdaff 5 Januari m HgglI J M j 78e Jaargang No 20212 NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN üMblREKËN BERGAMBACHT BERKENWUÜDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDTOEpW NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN en Dit blad ver8chiJnt ajrelük8 behalv Zon en Feestdagen rtaie Iramuu xUn dagaUllu leopetM ras w Adminiitrstle en IMaetlii Teieif Jntore 3746 Poatrdteuinc 48400 I Aboniwmentea wordeo dagelUk Hiiflenom o mb one Boremt MARKT n bil OBM eic nt n en loopen den boekhandel en d poetkmntoorea AB0NNEHENT8PBU6S perkwartiul t 2 28 p weei 17 MBt o ei l MwtKuig per looper giuchiedt Prmnee p r poit r kwauU ƒ S 16 FINSCHE SUCCESSEN OP DE KAltEUS LANDENGTE Finache troepen benoprden het I dago meer Russisch gebied doorgedrong iu Ook het eiliind Dagoe ic mbartk erd door de Finnen ITËT Deanaehe blad 3erUiigBke AR n U vil beric4it dat met alleen het Eitlan l iche eiland ObmI docit ook het eiland Dagoe waar tick eveneens Rusaische vlic fvrldon bevinden door d finnen is veiwmbsxdeerd Dit blad bericht ook dat er rvehtch gaan dat de Moermanskspooriyn o twco plaatsen waar bruggen verwoest berden is V6fmield waardoor de v rbindinj v an Le ningrad met het schiereiland Kola eA i kén fm Hierdoor zouden dé steden llo r nandf en Kirovsk met 60 000 injlrone asn eetfVoedseltekoirt heliben te IQaen De FVneche militaire autoriteitei bevestigen dat de Pinnen op vier versc llende rlaatsen op Russiich irrond Mtied zijn doorgedrongen Gisteren w W Hang t mifal door RUMisehe vliiwtnigen gelwribardeerd Tosscben de veertljlr en v Jftigi brandbommen wertten uitgeworpen Er werd slechts lichte crliade aangerirl Bovendien Is fristeren te Ab Turku lu Ata1ann geslagen Het is mog lök dat n sommige haivctis aan de Botrtische Golf eveneenk alarm gemaakt is a n ezier de KiiRsiarhe luriitmaclht annvallen onrferneeml op de havens via vfelke de Plni eh hulp van bolten kunnen ontvkngen Naar Reuter uit Oslo meldt heeft Finland driehondend rtrisleden bes teld voor het pmwr van srpwonden Noorwetren zal bovendien tweehonderd skisledeii cadeau doe i Op te Karelische landengfc was naar HavBs meldt een kleine Fin e fortificatie Pinviatf boïAeenldoor drie Sovjet Rus sche tarilf die all uitiwmiren met hanr vuur bestreken De Finnen bezaten slechts twee antitahkkanonnen en spoedig verscienen nog drie Russüiche V n s De veldtelc foon der Fihnen was bovendien afiresneden Een Finsch soldaat lag Mhter kan om uit dl sterkte te komen en de draden te herstellen waarop de beiv lvoerende officier de Fin be artillerie zoo nauwVenrinfe nnnw iihiiren wint t i gewen dat vlif de Fii l rhe ttnks ivemleld werden De zesde werd onechadeiyk gemaakt door een mldtat uit dr fortificatie met MÏuIp van een handffranast Op een ander piont van de landengte Duitsch U8si8che samenwerking in N O Europa 7 Moeilijkheden in Finland zouden Stdlin tot een DuUsch Russtsch militair bondfrenootachap kunnen brengen In Finsch politieke kringen gjelooft mefi volgens Havas dat de Finsehe kwestie in A naaste toekomst de grondelag zou Icunnen vormen voor samenwerkii r tusschen ie SovjetUnle en Dultschland in N CEuropa Men heeft den indruk dat Dnitsehland gabmik wil maken van het feit dat de Sov jets in Finland moeili iheden onderrindsn en de Russen een militair bondgenootscha willen opdringen dat Stall tot dusver teeds gCTreigeiy heeft te teekenen In dezelfde kringen zoo gaat Ravas verder tracht men zich een voorstelling te vormen van den vom waarut deze Dult cha interventie aan de sijde der aovjeU ich on voordoen In de taff nWo rdl ge omstandigheden Vnt het aMnH Hivas weini waarschUnm dat vw r het einde van den winter een Wtsch xneditleleeer on het Finw e fr mtl 1 WTBcbUnen ett rtlemand kan izeggen in welke militaire situatie Dnltsthland zich In nel begin van de lente zal bevinden i Wanneer DuitscWand met tijn uchtmach l land te hulp zou komen zou dit oiwtwttfeld zeer gevaariHk voor Finland irfM maar zeker niet Van r la povwwV hf w i vmn de lnv1oedscf r n I Rvriand en DnitaehlMM in Noord timgitn Finaehe Mtditai er in een achter de Ibisaische linie rustend dktachement te v rrt sen ZU vernietigden ee deel van het deUchement ZiJ ronden op en Russischen bevelvoerenden offictor het blan voor een aanval die den volgenden ntorgen zOu hoV b n moetw worden ingeiet Zij konden de Finsahe artillerie waarschuwen dkS bü nadering de Russische tanks vernielde welke den aanval vm den volgetóen ig hadden Vtoeten steunsn ƒ In de streek va n Suomussalmi heM lt d Finnen d kas vam een Sovjet Russisch regiment gewonden waorii zich 92 000 Fhische marken bevonden Begin Novem er hebben jé Riiiseen verseheidene nuUioenen Finsche mariten opgekocht Ongetwijfeld Joopten zy met dit geld hun inkoopen In Finland te betalen M herinnert er aan dat de Sovjets óp dezelJdB w ze opgetreden ïiJn in Polen waar ilJ belangrijke hoewetlhcden ziotys opkochten intudi legerbericht Het gisteren uitgegeven Finsche legettcricht veimeld o m Te land Wet uitzondering van het ge bnilkelitke geschutvuur en het optreden van t atr ninie van weprwll Vn riin de Aw van S Tumiari en T oTideT l n htoi i1 V troVkelijk rustig geweest op de Karellsche land engte Aan de oostgrens ten noorden van bet Ladoimnieer U de toeotam oneew ird Te AittoloVI triK btte d v Und een st Fimien zich meester hebben gemaakt A le aannnallen werden echter afi i l en Te Puomussalmi is gisteren de niivering Inhet terrein voortixerH en 169 Rossen wfr den cevRnw n penomen i Ter zee Een vijandeig e Meeribont is glstcravond afgedreven in d buurt v n het fort Koivisto Batterüen vai het fort dpendeu het vljnr en de bemanVjine van het chin vluchit over het iis T m F nBcbe oatimiille maAWe 7lrh meenter v n de 1e p boot t aar ese zonk in den toot vjan den nacht In de lucht Op 8 Januari heeft Rnssiwhe InchtmnMit de itreVe van Ahn rn HangS gebomhardeerd en zeker puntten fti het nooiden va i Finland E Russlwb vliegtulfr werd eergehaald De i teriwHe srtiade was onbeteekenend tot Hu looft mn niet dat er slaehtoff t n Europa hetrrft weet nlewaiyd h wi naar er gaan genichtcn te Mo kou trouwens ook elders over een lamfkaart niemand nog schijnt gerien te bebben De ijzermijnen van Zweden welke van vitsai belang zö n voor de zware Industrie vati Dultschland zouden zich op deze kaart 1 vinden in de in oedn rfeer v n de Soviets Wat betreft d MrevarBn die Zweden bedreigen kan men aldu8 mefdt Hava voort met goed recht aannemen dat dit land i et defensie vsteem van j n k4 ten rsj Ibrefden en maatregelen zal nemen welke een poging om het te ver ve ren kottbMr en moeil k zal maken l Engeland vordert schepen Met Ingang van j Februari R mter mekft uit Lortdin Het ministerie oor d4 leheepvaart heft on mededeeling uitgege n waarin gadtegd o dt Op 4 Januari heefi Sb John Oilmonr de n iniater voor de obeeknravt er de vertegvnwoonligvn v n de kamer van scheep vaart en de veree hl in vrni reeilers te LI verpool betrokkeii by gferegelde iMusaglem en vrachtlijnen Aran in kennis gesteld dat hy besloten heeft Fpoe ig pn politiek vsn vordering toe e passe nil p alle schepen weike imjeechrevtfn lyn op Fngelscbc mi koloniale registers fn op de oto vaart dbmat doen zulks van den do af waarop TÜ Voor het enrt los n In het Ver onlr Kof krijk nadat het i4an In warktng sal ttjn getndta Het plun tal niet oitKebre d wmnfen tot schepen Ingeaohreven op Mgi rs der di minions van Indië of iBirma Aeslotmi dat het plan op 1 Fehruari a s n weiting zal treden De data voor schepen die op on der dan Engelsche liavens vnewn zullen nog overeengekomen worden De maatschappuen zullen zelve de leiding houden over het aren der schepen en rich Elechts moeten ondtTwerpen uan de instruc ties betreffende te vervoeren ladmg en route welke de m nister xtl kunnen j even De exploitatie ge n biedt op rekening van de regeerirp Besprek gen ovpr voorwa rden van bewrao rtkjij cns beginnen deze week Groote overstroomingren I in Spanje Hoog wflter in de provincie SeviHa neemt omvant van een catastrophe tuui De ovemtrooming in de provincie Sevilk is grooter égn die van 193 en neemt rc di den omvang van een catastrophe aan It Guadalqatvir staat het water 16 meter boven het normale peil Alle havenmuren en opslagplaatsen staan onder water Het voortwoelinde water sledrt allerlei hui raad iiïokstukkah en verdronken Vdlerai mee Het spoorwegverkeer is voor het grootste deel verbroken V Sie personen kon den slechts met levensgevaar gered worden Tydens een dergelijke redding schonk ee Vrouw het IcR en aan een tweelingi De rt oe der en de beide borelingen werden door een raam naar buiten getild en in veiligheid gebracht Hun toestand is naar omstandignc den wel Een wagen K nnee gercdcWn vervoerd werden is door de watermassa iRklden op den we verraiA en omvergeworpen Zeven personen vetidronken Stioomafw arts zi grOote v kten overstroon d Als eilanden steken hii r en daar hofsteden uit de wateren op VJliegtoigen hohbei den gelsoleerden bewonu levensmiddel v giworpen N Ook in de piwv es Ooidoba en Culdad HktX is door heV water groote schade v OiOrzaakt eyenals in Estramadura Almad ri i geïsoleerd Jti Badajoz zf n verscheidene buurten ond f water eloopen De Guadiaha is bi de stad vier kilometer breed De Belgische Regeerin Pieriot aan een reonranisntie bea R De eerste minister Pieriot heeft gi teravoiM tegenover de pers een veriüaring afgelegd waarin hy zeide in den loop van den middag heb ik i4en Koning een mededeeling ontvang waarin il er mede belast wordt hem zobk x edlg mogeiyk voorstellen voor te leggen b iefiendé de w zigingen die in a sm nreVutelUng van de regeenng zoivi kui nen worden aangehracht Ik ga dus aan het wnltNnet den wensch sonder verwyi Jol en resultaat te komen ment ment In lyn verklaring tegencfver de pers heeft PVrlot o tn nog cezegd niet tè vprwacht n VOO morgen vry laat op den dag resultaat zal Icpnnen komen Weleen kprte verklaring in het parterdan afgelegd wanneer het parieir Wjeen sal komen De itsdie kolonisatieinliet be tte Polen Verhuizing van kolonistenreserveait hct onde ruV CA Ovw de kolonWie de oosteiyke g bie den worden volgrtu het D N B door hèt rykrfnirean voor nkimte oi enin de volgendb biJzonderfaedenXbekendXgemaakt Er zal door byeenvoeging van het kanrtenmatcriaal een atlas voor de Dnittw heVoosfc Itjln ruimte samengesteld vrorden R U de kolonisatie van de nieuwe rUk gony In hgi oosten zoW Verklaart men moet alWeerst tireRteld worden hoeiveel DuitschVr In d toekomst b J een grronde agrariscb en bedrijfsstiwctuur in deze ruimte kunnen bestaan t De kolonistenreserve uit het oud ri c b dnuRt oftp veer 00000 fretinner Een nrjftlscJi onderzo Is reed Iniresteld Ir Rpden wssr vsn de DWODO l T dboii ed tl ven slecht ORCOO rfh fsteden rün ITltiranilng n Is iibteken diat in Rademi 00 000 in den landbouw wericende g lnnen eml ree r n fcminen Het ondentoek heeft zich verder AOVEBTBNTIEFRUSi Uit Gonda n omstreken behoorende tol den besorgkring l S i c U 1 0 elke regel meer 0 2S Van bulten Gouda en den besorgkring 1 reuaU ƒ 1 C6 elke regel meer 0 80 Advertentie in het Zaterdagnumma SO bijslag ep den prijs Uefdadigbelds ad ertentWn de helft van den prits INGEZONDEN MEDEDEELINGEN i 1 4 regeU 2 06 elke regel meer ƒ 0 80 Op i voorpa ina 60 hoogwr i AdvertentOn kunnen worden ingezonden door toascbenkomst van aoUede poek handelartu Advertentiebureaax n onze agenten en moeten daags vóór de ptasUing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te sün Gewone a verte tlën en iugezonden madedeelingei by contract tot zeer geredueeardea prils Groote letters en randen wordaii berekend naar plaatsruimte Ill 1I T 1 Een Koolhoven vliegtuig bü Waalhaveh verongelukt De beétuurder luitenant Coppe rs hivlieKeil van Koolhoven p het levenN jrekomen N bU het vliegveld Waalhaven te Rotter4sni Ig glsternflddag een door do N VKoc oveh vewaardlgd vliegtuig datbsstemd was voor de militaire luchtvaart tlldens een ofticlecle proefvlucht neergestort on totaal verntBld De bestuurder de InvUcgcr van de fabriek Th H JCopperis Is bij dit ongeluk om het levengekomcnx HIJ sprong op ongeveer honderd mete met zijn valscherm uit hetnteistortende vliegtuig maar de hoogtewa onvoldoende om de parachute gelegenheid to geven zich te openen Hettoestel was er eerKvan het type F K 56 een z g tralnlngstoéstel tevens lichte verkenner dat plaats bWdt aan twee personen Het ongelujc had plaativpm kwart voo vieren Kort te voren wiik de InvUeger met het toestej opgestegen o n een nffloleele proefvlucht t maken De F K 56 kwam terecht op een sjuk l j ro ld liggende aan den Tijkenw g onder de voormalige gemeente Pem op ongeveer 4 fcm afstand van het vU gveld Ooggetuigen hebl en gezien dat de bestuurder ft het vliegtuig sprong toer jllt naar schatting een goede Vionderc meter van den grond af was Het valscherm kon zich niet meer openen 3 dezen korten afstand zoodat de heei Coppers een pljlsneUen val maakte en op sl£ g gedood werd Men vond httii utak bij het wrak van het vliegtuig d i Lij den slag tegen den grond volslag6h omleid werd In Pcmls was men door zeer zwaar Motorgeronk reeds op het vUegtulg opmerkzaam geworden en daarna zagen veracheldene menschcn het ter aarde Storten Dr Meerwaldt was zeer snel op de plaats waar de Koolhoven was neergekomen maar kon slechts den dood van den bestuurder constateeren Even later arriveerde nabij de plek van het ongeluk een ziekenauto van de mUitalron op Waalhaven met een dcAtcr Het stoftelijk ovcrsctioP werd kort daarop nuar het Zulclcr2eezlekeiuiuiü gcbiaclit Van de zijde van de cont uucnuiii vernamen wlJ dat tiet toestel rcedü verscheidene proefvluchten had gemaakt Aan den invlieuer wajs voor de ottlciceie pruelvlucht gistermiddag niet üevraaga ten zeer diepe dulkvlucht te maken up Waalhaven zag men hot vjlegtulg den ingezetten duik WUvcn voortzetten en daarop neciitorten De sprong met het vdit£herni maakte de InvUcgcr te laat urn zich nog te kunnen ledden Waarichijnlük heelt hU in de mecnlng ver keard dat hij het toestel waarmode hU al veischeidene malen had gevlogen nog 0él zou kunnen optrekken DosKundlgcn op Waalhaven ki egen gistermiddag den Indruk dat het breken van ecn ichroelblad of van een onderdeel van den motor wellicht de oorzaak kan zijn geweest Het ongeluk is ebetird bij een der oilicleele proeven die aan de ovej ncinlng Yan het vliegtuig üooV £ p enslc vooraf plegen te gaan Het tociitci was dus nog eigendom van de fabriek Til H J I oppers t De bu dit ongeluk om het ven gekomen piloot was reeot jaicn inviu gor bi de NV Koolhoven voor Wcike uuoerncmingj hl tal van toesieucnwoor de rste mual In d lucht tuacnt bij de oun tructqurb genoot hu veel avinzien zoowel om zijn capaci tcjiton au viit giuig4 ctiWutaer Kijn onveiïcmokiu iineia als uin inu uviatu chc Kenuu waaiuoor bijin stiUt was Ciikundige auvic en uit teDrengen over üo tuehtcUen weme hiJicreeg in te viliigea Ue heer Vh h J Coppers die in 1 06 geboren wa oilicier viiegci bij de Kun Mdtine gtewce t Hij bestuuruc zeven Jaar golea n de vUcguoot aie een botn het vaiien o de Zeven Hovincien waardoor aan dC m itcrif een euioe kwam Na zijn terVgke er uit incué kwain de heer Coppers bu üooUioven ais in vlieger en werd reseive ecistc luitenant van de milif e luchtvaart hier ic lanue Den laat n lijdiheeit de neet U pJjers over het werk van den invüeger fltnige kceienecn lezing gehouden waaiUi hu zun au itoiiuin wist te boeien uoo g eauge kwinkAl gcn en grapte konnio van zuken Uu een van aczc le ungen deelde de heer Coppers mede oai ny niimner van een pai annate gpbrmb wilde maKcn otschuon tuj het valscherm nieviis mee naar boven nam Voor iviin wai het neerzetten van de kist op den biund wat er ouk gcCMuiue nootufcaak Hciaas is hem dit gistcrmldaag met mögcn gelukken qn was no noogie toen OU den l sprong alsnog wUdC maiccn te gering om reddliii te breqgen Duitschland s portie teigenover ItaUe on Spanje zou bemoèilQlcen Molotovs bezo i zou olficieel wordu i voorgesteld Ut eek beantwoordmg van ds twee bezoeken vanV Von Ribbantrop aan Moskou Stockholms Tidningen meldt uit Tallbin dat volgens bericht uit Mookou Molotov d n steun viM Duitachland zou vragen voor Iwt tegengaan van het zenden van wapens voorFinland via Scandinavfi Al ERIKAANSCHE EGEERliiö TEGEN DIPLOMATIEKE BREUK MET MOSKOU Repubiilieinsch voorstel om post YOtX amiiassade te Moskou te schrappen De Amerikaansche rejiublikeuisohe afgc vaardigde Boll heeft Uet congres woorfB teld doh pOst voor de Amerikaansche ara baasada te Moskou te a rappen tenelr ae het afbreken der diplomatieke betreMongen met de U SJSJI ter sprake te iirengen Nsar in de wandelgangen van het Kspï tooi vertuidt had men den indruk dat en gioot aantal rqmblikclnen n eenige den ocrsten dit vooratel rtljen ondersteunen maar dat de regeeringf zich zal verzettjn t ien een ijespreldi ypn éne motie In de cornmissie voor buiteplindsche zaken De i fMCln U van Leening da hat nit infonnatiif oaapant n odzakeiyk ia de ani baaMde te Moskou ie handhaven Hamilton Fli repüblikeinach afgevaar lgde voor New YoA hneft In een vetWaring g eppotesteerd tegen den vertcooo vanacht Am riVssn che scheipen asn Noorwegen aangezien volgens hem deze verkoop In trijd is met de erikaansche Nsutrallfeitswet I nitgertrekt tot andere gebieden In het byzonder is aand c it geschonken aan de emigratie van handwerkers uit het middejiOuitsche industneig bied naar het oosten Balkan stoten plegen overleg BQeenkomst op t F bmari te Belgrado Dip Roemeensdie minister van Buitenlana Bche Zaken Gafencu óv de Balkan entente Waarvan hy voorzitter is tecen 8 Februari te Belgrado buee ngeroepen hebben I e door Joego Slavië Gemaakte beswaren ten aanzien van Turicye in verband met de neutraliteitspolitiek van fielgrado zouden naar de Roeimeen ie correspondent van de NationalZeitung meldt onder Itallaaiiiwhen invloed it den weg zyn geruimd H t D N B deelt nog mede IM bericht dat de raad van de Balkan enteme in een bultengiewone vergadering byeengeroeiien is M niet juist De raad komt voor een geregelde bUeeidtomst in J eerste dagen van Februari byeen MOr OTOV zou BR OKK AAN BERUJN BRENGEN In verband met nauwere RussischDuitscbe namenwerldnK De correspondent van de 3eriingrtce Ti lEnde te Beriyn maakt melding van de lAogelQkheld dat Molotov deze maand naar Beriyn ml gaan om de Russlscli Duitsehe samenwericintr verder te versterlten in het bijsonder m het oog op d n tegenslag van het roode l g r in Finluid Ben eigcniyk militair veAond wtoidt n enwel twIKeladitig geoonMeU daar dit