Goudsche Courant, zondag 7 januari 1940

v nt J 1 1 luv i 1 1 1 h 1 1 r L L 1 Sprits en püpen haleii ir Gouda aun stüiKu kcmnBcii nanut niPt mpr I van ae staa van de Markt Van de Zalm I ren zlJn vermoedeUJ c komstlg van de eomt l tïï JSVw tl i leurs die wanneer Lavaèri niet slaagt samen de erfenis mogen deejen voor de noo dige moeilijkheden én hi derpaJe zorgtDesondanks komt Lavarède echter op vernuftige wyze j n boord v n de Normandife ïydens zijn reis over den oceaan volgt reeds de eene verwikkeling op de andere Zonder het zeJf te iveten bereikt hg San Francisco waar hij op dei lectrische stoel belandt op t uiterste nipj ertje ontkomt en voortreffelijke dialoog en het zeer goede 4 dank zy een groote dosis v ine en een beet voor de gemeente Israël en de v lken Voor tijd en plaats zie men de adver ® ® gesteund door een groote mner I Ipe kracht volbrengen te haar Op den vastgestcldeji dag van de ontmoeting die het huwelijk zal brengen gebeurt een oh j geluk zij wordt gewond hij wacht ver geefs Vol fijne trekjes verhaalt dan de film J 1 het verdere gebeuren waarin de liefde sterk blijft en op een witte Kerstmis het licht doet schijnen d ajm de twee elkaar en zich zelf gevonden mensclienkinderen het biyde geluk geeft Een heel mooie lilm die tot bet hart spreekt Het goede büprogramma bevq t de Nederlandsche actualiteiten het wereldnieuws een in deze dagen van svreugde aeer toepasselijke sportfilm óver slueën en een vlotte musical Zondagochtend gaat een spannende film De onzichtbare macht met Borlia Karloff en Bela Lugosi Thalia Theater Met een kwartje de wereld rond Het bekende boek van Paul d IVoi Met een kwartje de wereld rond heeft de tof g everd voor de gelqknamige film die deze week in Hialia draait In de film is het verhaal echter sterk gemoderniseerd doch het beeft daarbij aan spanning en humor stellig niets ingeboet Lavaère de erfgenaam van 30 millioen op voorwaarde dat hy binnen 100 dagen een reis om de wereld maidct met niet meer dan een kwartje op zak beleeft oók op het witte doek massa s avonturen die om beurten zoo spannend en komisch zijn dat de aandacht voortdurend gespannen blijft en men vaak hartelijk moet lachen De rei gaat niet van een leien dakje daar een van de beide coatro vwklaanla mnln dit da Ch d bMTtWiiff uit hrt WMtclUk deel vut Polen vmn hwir hwuditedui verjaagd is en dat in Gdyngen n ¥ o ta gtita enkele Pool meer over i Een groot aantal Pooladio lieraooniykheden ia In ooncentratiek vrnpcn iip0Bsloten en duizenden z n tereclitfcestold De Polen luilteren naar de l igelsche radiouitzendingen ofachoon die tneeste ontvang loestelkn in beelag zün gnomen De U iicht n worden met verraaaende BneUne d verapreid lelf In de meeat geïfcoleeHi treken do landa DUIKBOOT VALT ZWEEDSCH KU8TVAARTUIG AAN In het smalste redeelte van de Botnlnchc Golf Het Zweedschc kustvaartulg Fenrls root 484 ton is volgens berichten uit Stockholm aangevallen door een onbekepdp duikboot In het smalste gedeelte van do Botnlsche Oolf Het vaartuig ïlöu la taranji De bemannln la gerede GRMENGD NIEUWS J De Usganif in de rivieren Betonninf weKgenomen IX hoofdingenieur directeur van den Rijkswaterstaat In de directie Bovonrivleren verzoekt mede te deelen dat in verband mot den Ijstoestand op do rivieren de betonning van de Waal de bovenMcrwede den Ncder Rljn en dg Lek en den IJssel is weggenomen Uit Grave Doordat de stand bij de Maasbrug te arave Is opgetrokken valt de Maas voor deze gemeente sterk Een derde gedeelte langs den zuidelijken oever gaat met licht drMflJs overdekt Het scheepvaartverkeer op de Maps schijnt geheel stilgelegd te zijn daar men gfien enkel schip of st mboot ziet passeeten Uit Schoonhoven De jijs gang op de rivier de Lek is dermate toegenomen dat glsterpiorgen de motorveerpont uit de vaart genomen Is Het verkeer met de Alblasserwaard voor voetgangers en rijwielen wordt echter met do niotorboot van hot veerbedrljf regelmatig voortgezet De rivier Is over ongeveer 2 5 met tamelijk zwaar drijfijs bedekt Verschillende ijsbrekers zijn gtótermorgen de rivier opgevaren en hebken tal van schepen naar lager gelegen havens vervoerd De scheepvaartbakens zijn weggenomen Verbinding Tlel Maas en Waal Het drijfljS dat de Waal reeds enkele aagen bedeki Is gistermiddag voor Tlel zoo toegenomen dat de veerdienst van de stoomboot met aangekoppelde pont op Wamel gestaakt moest worden De rivier is nagenoeg geheel met ijs overdekt De betonning is weggenomen en slechts sporadisch beweegt zich nog een schip zeewaarts De opgaande vaart ligt gfheel stU Tot 9 uur is men er nog in geslaagd met de stoomboot een verbinding voor klein verkeer met het land van Maas en Waal in stand te houden maar toen locst men ook deze verbinding verbreken Hedenmorgen zal getracht worden de verbinding voor voetgangers en fietsers te herstellen Het ijs ii Friesland Hoewel verschillende vaarwaters in Friesland voor de scheepvaart nog worden opengehouden zijn er toch al heel wat kanalen en plassen welke uitstekend te berijden zijn In het Noordwesten vail de provincie Is het Ijs echter onbetrouwbaar omdat er door middel van zeesluizen nog gestroomd wordt Ült de berichten van den Frleschen IJsbond blijkt dat van Leeuwarden over Bonke en Oudkerk naar Dokkum kan worden gereden Ook Leeuwarden Sneek Is uitstekend terwijl eein tocht van Leeuwarden naar Grouw In het bijzonder kan worden aanbevolen In den Zuidwesthoek Is prachtig Ijs tuslschen Workum en Heeg terwijl In het Zuidoostelijk deel van de provlnsle Wolv ga het middelpunt mag worden genoemd voor het Ijstoerlsme De Friesland weer binnenDe ijsl reker Daniël Goedkooj heeft glstermidflag om ongeveer twaalf uur do Friesland welke eerglstermorgen om zes uur uit Lemmer was vertrokken tusschen Mirken en Urk gevonden Omstreeks vier uur heeft de Daniël Goedkoop de Friesland de Oranjesluizen binnengebracht Mededeelingen van den KnldHol landschen IJsbond De ZuldHoUandschen IJsbond meldt ons Rotterdam Gouda Waddlnxveên goed Waddlnxveen Moercapelle berijdbaar Mocrcapolle Rotterdam Terbregge goed gedeeltelijk zeer goed Zcvenhu zfia Nlcuwerkerk berijdbaar Vlaardlngen Schipluiden Maassluis Vlaardingen goed Rceuwilksche plassen zeer goed Krlm penemlaard algemeen goed vooral oostwcstbanen Alblasserwaard Glessendam over de Qlesen tot Alblas deze volgen tot Oud AlblasJ Kinderdijk goed Weer bruine boonen Een Italf pond per maand Het moét In het voornemen der regeering ligienV r 18 Januari a de distributie vün brtilne boonen witte boonen en capucljners tp doen Ingaan Do hoeveelheid waarover men de beschlkklnij zal krijgen zal wa schHnlIjk niet groot zijn najmelljk een h1alf pond per hoofd per ma nd en dan niet oen half pond van élke soort maar naar verkiezing uit één van de drie soorten To voren zal een begin gemaakt worden met de voorbereiding cencr regeling voor zieken en zwakken die meor dan gezonden op boonen als voedsel aangewezep zUn Bijzonderheden over deze regeling en over de algeme ene distrtbutte van boonen zullen later volgen STADSNIEUWS GOUDA Januari 1940 OntJieffii winketeluiUntr voor Zondag 7 Januari Burgemeester en Wethouders brengen ter algcmeene kennis dat op grond van het bepaalde bU artikel 9 5e Ud der Winkelsluitingswet 19 S 46U en Ui verband met het aanhouden van de vorst algeheele onthet l ig van wlnkelslultlng wordt verleend Op Zondag 7 Januari 1940 van des voorn tddags 10 30 tot des namiddags 5 uut Reigera in d KattensingeL Voorva ed rYeYbll f veriateu De vorst heen ongewone gasten In de stad gebracht De vogels hebben het In deze dagen heel moellUk voedsel te vinden men geve deze dieren wat eten en drinken en op zoek naar het verlangde maal komt op den Kattenslngel herhaaldelijk een aantal reigers De die Reeuwljkiche Plassen en nu deze ïougevroren ziJn genoopt elders naar eten te speuren Tusschen de Ijsschotsen en in het water naast de schuiten op den Kattenslngel zoeken de reigers naar het begeerde voe l Blijkbaar Is het alleen om vlsch te doen want brood dat de bewoners aanstonds gestrooid hebben wordt niet opgegeten doch dat accepteeren andere dieren gaarne Het Is een Imposant gezicht de grootc vogels zoo van nabij In breede vlucht te zien vliegen en neerstrijken MODEL WASÜCUBBIJ Fa l JtjL oan Straaten Bedr awath iioo xacht als regenwater Slagerü van den heer C Jansen weer op de Spoorstraat Nieuwe moderne zaak De rund en varkensslagerij van den heer C Jansen is van het tijdelijk adres Kleiweg 61 verplaatst naar Spoorstraat 7 en daar gevestigd In oen nieuw en fUnk pand Het huis waarin vroeger dé zaak werd gevoerd Is ten behoeve van den tunnelbouw afgebroken en het daardoor ontstane vraagstuk van de verhuizing heeft de heer Jansen opgelost door elders In de straat eenlgo panden te koopen en er een modern fbrsch pand te laten optrekken Op deze manier is de zaak gebleven In de omgeving waarin zij al meer dan veertig jaar gevestigd Is De nieuwe zaak mag er ztjn Winkel en werkplaats voldoen aan de laatste elschen zoowel wat Inrichting als hygiëne betreft Er Is een mooie moderne winkel tot stand gekomen die een gelukkige oplossing voor de verplaatsing van het bedrijf Is en een aanwinst voor de Spoorstraat beteekent Voor bijzonderheden over de nieuwe zaak raadplege men de advertentie Meikhandel Bet Boertje aan Koningin WUttelminaweg geopend Aan den Koningin WUhelminaweg au3 Is hedenmiddag de meikhandel Met Boertje die ook reeds een zaak aan de Karekletstraat 66 heeft geopend Deze nieuwe stadswijk Is er een keurlgen winkel mede rijk geworden waarin men een goed adres heeft voor melk boter k eieren fijne vleeschwaren koek biskwle beschuit en chocolade Aan öe opening Is voor het publiek een reclame attractie verbonden Bijzonderheden vermeldt de advertentie in dit nummer Tegen alfa winlcrseha kwalen Münhardtjes TwM lulci 10 Cl Twaali ituka 90 Vrije Evangelische Gemeente Maranatha iezi igen tentle Ned Vereen voor Natuurgeneeswijze afd Gouda Men schrijft ons In de vorige mobilisatie zijn er vele ondervoeden geweest Zelfs zwakke personen die het onder de onastandlgheden van toen het leven heeft gekost Tegen dergelijke omstandigheden zUn we nu beter bestand Ie doordat de schaarste zooals de regeering verzekert niet zoo groot zal zijn 2e doordat de voedingsleer zoo Is vooruitgegaan dat van de aanwezige levensmiddelen een veel nuttiger gebruik gemaakt kan worden 1 Deze noodzakelijke kennis over de bereiding der verschillende voedingsmiddelen ontbreekt bij vele huisvrouwen geheel of ten deele t Behoort dus tot de plichten der hulsvrouw zich van alles wat op dit gebied geboden wordt op de hoogte te stellen De toegang is vrlJ zoodat er voor niemand eenlg financieel beletsel kan bestaan de demonstratie In de huishoudschool op Woensdag 10 Januari a s des avonds 8 uur bU te wonen Men zie de advertentie Enkel gebroken bQ val tijdena schaataenrijden BU het schaatsen is gisteren een 28 arigc vrouw op de spoorsloot achter het rt K kerkhof aan den Graaf Florisweg gevallei waarbU zij baar rechterenikel brak Per dato van dpn Ö GJ is ïÖ naar Jiet Van IteTon ziefkenhuia gebracht Voor de Vrije Evangelische Gempente hoopt de heef Joh dq Heer te Driebergen redacteur van Het Zoeklicht op a s Woensdag en Donderdag Maraiiathalezlngen te houden met als onderwerp De beteekenls van het wereldgebeuren Een sportieve prjestatie op de schaal Sr wordt de laatste dagen volop gereden van Rotterdam naar Uouda Kenmedewerker van een dpr Kotterdamschcbladen heeft dezen tradltlonceleti tochtondernomen en vertelt fer op onderhoudende wijze van In onderstaande bijdrage iiaii één van den Kralingschen weg LcKKcr lU de nuauug zon Do stdOa stialeu zwartig ao weuuimen dioog wit not IJS harü lieen spoor van oe Zuiaen en aiawe tun wuiuen van Dé but UchtDiuuwc neinei duorzicnilgc aimuweer tuituiena en prikKeienü leis Zvwtserscn bun giKu inzet het vaaiije langs aen Kiaiiu bcnen weg ben paar bruggetjes over waar i H u U wacntors huipvuaiüig ue aaines lieipen onaer ae ceuituurUaan oooi waar een houten brug die jieomgTJ iSr z oo st e rk te ftt t iis iian dtr lecnte vaart tusschen de fuinbouwkas en ontoiaerbroKen vpor me ia vi uiü wekt weerstand meer veel moer dan zijn staüskracnt deed vcrmoeaon IK buig wat meer naar voren ik ga myn strees voelen Ik krijg het rhytnmu te paKKen riet rhytnme ttat het groüte I genot de mysteiieusc bekoring vun het schaatsenrijoen Is Leg I s op hoor Ik ineens achter me oin dc beurt voor Een jonge stevige Kerel z t zyn h nd in majn rug Ik voel me geVleia Nou gaat het nog maar straks feaan we den wind voelen Ik voel ac gaugmaking de opstuvving Na een hunaerd meter hebben we het gelijke rliytnme al Dertig slagen in de minuut iiegt mijn onbekende pai tner Het gemiddelde stligt Over gocu ijs hier en daar wat bobbels hier en daar öen scheurtje maar hai d en betrouwbaar komt Nieuwerkérk al In zicht We passcorcn dèn weg over teil pad van zacht stroolscl dat d icnaatsen spaart prijzen de zorgen van den Z H IJ tl die van oordeel is dat er veel te weimg rijders lid van zijn en gaan op Moordrecht aan Maar eerst komt hot tpoorbaanoDstakeltjc Eerst moeten wo het cenige water dat wc op dezen Ustocht oritmoeten passeeren Op den ijzc ren brugbmt staat met krijt Eén tegelijk net zou moeilijk anders kunnen Het is een soort hangbruggetjc onder de spoorbrug de plank zwiept een beetje In hét water de bJqsjes van en paar jonge dimes loopcn Iets m mtensivitelt terug maar een stevige spoorwegwachter Is voldoende waarborg voor de veiligheid Kn dan kctmt een ander landschap Dan komt inplaats van het rechte kanaal ten echt HoUandsch vaartje met boerderijtjes erlangs met vlonders en bijten en ertjes hier en daai nog wat riet pe breedte van de schaatsenbaan wordt mmder Mn maat die nu voorrijder is houdt het tempo strttl het wordt me te machtig Ik voel de rem van de feaclie van ce spieren die ongewonen aSbeid moeten doen Ik voel oen duidelijke moeheid Ik geef Ine niet over aan het genot van het rhythme ik krijg meer aandacht voor aües rondom me Ik laat los En als mun maat omkijkt en remt zeg Sdiouwburg Bloacoop Love affair Een eenvoudige geschiedenis vol diepimenschelijkheid een verhaal dat verkwikt door bruischende opgewektheid en ontroert door jrroote teederheid is het gegeven in de film Lovc affair het Jioofdnummer in iIp SchouwburgBioscoop Een fyne en tref fende fijm ook al door d knappe regie de spel van de hoofdpersotfen twee groote figuren van het witte doek Charles Boyer en Irene I unne die door gaaf en doorleefd spel leven geven aan de hoofdfiguren Dat zijn twee pleaante menschenkindere p die de ïaken van den luchtigen kant bekijken t ze elkaar aan boord van een oceaanstoomer ontmoeten een kennismaking waaruit een groote liefde opbloeit die zuiver en eerlijk is Zes maanden geven ze elkaar om een groöteren levenszin te krygen om aan hun iiellfle diepte te geven zich den weg te banen naar een nieuw edit geluk Beiden geven zidh geheel aan de zelfgestelde op ik eorlUk ddt ik wU rusten 1 Verdraaid ik ben stevli in reactie ik ilu te truien m n spleten de en buna pijn Ua lieverterug itavisoert hu Je walt pas op dcheUt en terug heb je uen wmet m e Ikmoet door uus j IK naar ee n ijstentjo uan t un gejoel acnter n e en opeem ben IK opgenomen in een trioepjc beKeii flen van een jongere generatie met windJacKen en bonte truien en bJoote hoof aea en niotorKapen en biog enoe gezicn tjes en tintelende oogen Met z n negenen gaan We uouda tegemoet Mijn gevoel e mn beenen hebben niets teJen aeze laatste kilometers Uouoa aat la t enwoordig f c nieuwe siUis Dat Is niet meer huc weggetje met net laatste slootje dicht by de Uouwe Waar het voi stond met tentjes met sprits en stroopwaleis en pupen Het is nu de dijk zeker irle Kilometer m as gr terts van Beetnciven tussct u motorgeronK door zün we l n tien minuten bij t stadnuls Kn wei genieten een poosje later met z n allen van een lato ciwteiisoep en wo voelen iueiiiaal onze beenen en enkelen verzwaren dat gevoel met Dior bier En een paar zien toen wel togen de terugreis op p nemen aenLiicsei in zestien minuten i terug in Rottuiuam En loom staan wo op een paar jonge Kerels uitgezonderd Hun animo is iiibpiieerend i Mot sprits en wafelen en lange pijpenup een noutje gaan we terug Moorarecnt is er voorokt ik het bclueiK Maar dan bü den tweeden overstap met ver van Mcuwer kerk stijgt het lüoa pp in m n beenen Ine eroaad stijgt IK voel net opkruipen Ik oei de spioieii üwaar worden zeiis die in de armen en van den rug IK voel ie cjertlg kuonictcii van een eerste winterrlt En Ik moet er nog tien Doorrli i IK pcu naar hel slihoui van Kralingons KerKen en wolKenijjraaber 1I5 passeer uruggetjefc en vraag hoe ver net nog ia Aj oaioai zoggen zo nog een Kwartiertje ik herinner me het irerhaal van ae luatstc Kilometers van ilen eiistödcntocht dat Timmer me get aan heelt Vat cyn tocht meer dan IWJ £ iiometer En Ik zwoejf over veertig Ik kan by Capetle ot aaaiomuent een Dds rjeraon maar ilc V 1 1 er komen Daar is iii Ceintuurbaan weer daar Komt het vaïrtjö en de laatste bruggetjes f U En kwart voor vyf zlfik iJi het restaurant hoor de muziek geniet mijn thee geniet nog meer van de volbrachte prestatie Wat een mooie mjddag wat een goddeluk winterweer wat een wijd land ppie crli and wat een ons Holiandsche vrede VERKOUDEN Wrtjf dan Ittf I ni n borttje n mei ro Oami f et l ll iioo lidM h lpt 40 Deo 30 el DAM PO je handigheid de dochter tan den anderen controleur uit de handen van een bende gangsters redt In een Gltikeeeche doodkisti waar hy evenwel reeds spoedig zijn plaat door den kapitein laat innemen aanvaardt hü de tocht naar Calcutta waar bij wederom in moeilgkheden gebracht wordt nauwelijks aan een huwelijk met een inheemSche prinses ontkomt omi daarna als Hindoedanseres zijn reis vo rt te zetien Na veel andere belevenissen bereikt hy tenslotte als iferraeend winnaar van de tour de France door een entljousiaste menigte toegejuichd net op ty d hejt einddoel Parijs zaifs zonder iets van zijYi geleende kwartje te hebben gebruikt Weinlig films zijn zoo vol vaart en afwisseling als deze Femandel die de rol van Lavarède verv levert bewonderenswaardig spel vooral als komiek is hij uitmuntend ikareel Vallée als Bou vreuil de kwade controleur is een voortreffelijk tegenspeler Oo de beide andere j hoofdrollen vinden in Josette Day en Jean Dax uitstekende vertolkers Men kan zfch met deze onwindende en itegelijk zeer lachwekkende film kostelijk amuseeren Een uitgebreid bijprogramma gaat er aan vooraf Gaat het leven tegemolet met een glimlacht inplaats van met g fronsd gelaat Er blijVen altijd nog pesajmipten genoeg over Een goed behandeld spaarboekje van de STADSSPAARBANK G iwe 2 hoed wyd straat bezorgt U ook een glimlach I Iteonie Biaa p Mr Moto spedl hoog spel Pteter Lorre is in de bekende mr Motoserie altijd de overheorsChendê figuur die zoo uitstekend in de myakerieuze sfeer van deze detecüve lms paat koelbloedig onbewogen en scherpzinnig met over zich iets van de geheimzinnigheid die hü heeft op te lossen Dat is In deze rolprent een raadselachtige gebeurtenia in de bokselewereld waarin deze fUm speelt die b alve de spanning van het avontuur zelf ook een pa r stevige bokspartvjen geeft Men kan daariwast dit werk ook als eeiv scherpe zeKcritiek beschouwen op de bokstoestantoi voor zoover het geld met prflzfn en wed I denschappen daarin jen groot rol apaalt In deie roerige omgeving gebeuh de misdaad die mal vele raadselen omgeven is want niet alleen taat men in het duister omtrent het daderschap kok de manier waarop het misdryf gepkegd k erd is onbekend Mr Moto oi trafelt geleideliik de toedracht en ten slotte kan hy mèt de onomatootelijke bewijien m handen opk den dader aanwijzen een oplossing die als steeds een verrassing is Petor Lori e beeldt den detective ook ditmaal ntatekerfd uit Naaat hem ontmoet men een aiidere bekende type Keye Luke zoon nuiijuner één uit de QiarUt Chan films A s tweede hoofdhummer staat op het KeunK nrogramma De tyran het verhaal van een vaoei i naai de strenge wetten van het onbuigzame bergvolk over ziji dochter die verpleegi ter is en in haar eroo te liefde oor hist bergvolg in dit land wei Ü p slechte hygiënische toestanden een kliniek wil chten negeert maar niet verhinderen Om dat he t mooie doel wordt be reikf Een Kurnaal completeert het programma Zonda ichtend komt terug de kostelijkfe klucht jwie razende jockey s met de Rit brother De voetbalwedstruden voor Zondag afgelast De voor Zondag a s vastgestelde wed strijden van den Koninklijken Nederlandscïien Voetbalbond en van de G V B zljn alle afgelast De politie op de schaats j Geanimeerde wedstrijden I Het Goudsche politiekorps heeft gisteren oj den Bieekerssingel wedstrijden op de schaats gehouden Het is een geanimeerde kamp gjeweest waarin menige spa inendc nt is verreden Er wairen twee klassen bei neden en boven 35 jaar en in elke afdeeImg waren wedstpüden hardryden 100 205 e 3000 M seniores 1500 M een behendigheiéïwedstryd en een wecfetrfd schojn Vyden Er werd hard gestredeffom de Je schillende pry zen be staande uit een paar schaatsen plateel en medalHes door ingoze tenen en autoriteiten beschikbaar gesteld Burgemeester dr K F O James die de wedstrijden bijwoonde heeft des middags ten stadhuize met een geestige toespraa n de prijizen uitgereikt waarna de waarnemend commissaris de heer W Be cnuin namens het korps den burgemeester Bedankte Dc uitslagen luiden Beneden 36 jaar lOft M hardrjjden 1 K Behlin medailleconunissaris van politie 2 a W de Groot 3 J de Bruin 4 D J C Peters 200 M hanirijden 1 IC Behling 2 W C Bijl de Vroe geen piije 3 R P Dgsselhoff 4 J de Bruin 5 J B Jansink 6 R Bonke 7 D J C Peters 8 C W de Groot HindemisrijdMi 1 R p Dijsselhoff 2 K BeWing SchoonrtJden l C Zwankhuizen med nille RPmeente sWretaris 2 D J CPeteirs 30e0 M hardrijde 1 K jBehüng 2 W C Biül de Vroe géén prijs 3 H P Dijsselhoff Baven S6 jaar 100 M hardrijden 1 J G Siot medaille burgcmeesèer 2 H ds Bok i A Oudenaarden 4 C iiwankhuizen 200 M hardrijden 1 E l gerwey 2 C Zwankhuizen 3 H de Bok 4 A Oudcnaar den 6 W Nielen Hindemisrijden 1 C Zwankhuizen 2 A Oudenaarden 1500 M hardrijden 1 E LegeTWeü 2 A Oudenaarden Een 46 jarig huwelljksfeeafe Het echtpaar L Boom van Dam Stolwljkersluls D 93 hoopt 11 Jan a zijn 45 arlg huwelljl feest te herdenken Hervatting repetitie Stedelijk Muziekkorps A s Maandagavond worden in te déf lokalen van de Goudadie Machinale Garenepinnery ingang Turfsügel 29 de repeti ties her at van het Stedelijk Muziekkorps directeur de heer F A Gregoire Er bc staat dien avond te half acht in het repet tielokaal gelegeniheid voor de aangifte an leerlingmuzacanten met gratis opleiding Teivens zy n alle gerwenschte inlichtingen verkrijgbaar Ook te Gouda gelegerde mil tairen zyn welkom Loop der bevoUdng Geivestigd W van Es bloemkweeker van Bo oop Voorkade 67 naar Tuin straat 36 A Versluia reiziger van Buskoop ValkenJ urg erla n 77 in Kleiweg 8 i C J Kok handelsreiziger van Langbroek A 197b in Onder de Boompjes 8ö A J Souverein kapper van Rotterdam Paul Krugerstraat 112b in Langp Tiendoweg 102 C M Berretty geb Doesburg van sGravenliage Fahrenheitstraat e08 in Krugerlaaa 11 W van Bergen kantoorbe ende van Schoonhoven Opweg 22 in Gravin Jacobastraat lOa J M van IKiTc van sXravenSiage Nunspeetlaan 309 n Kleiwttg 25 A M L Smeenk gA Koch van Buasum Prins auritslaan 1 In van Swietenstraat 13 A J M Marcelie dicMlbode van Amsterdam van OldOTbameveldt straat ahs in Orabethrtmat 28 G C 0 eil eek dienstbode van Woerden Boerendiik 9 in Graaf Plorieweg 77 P lU vensberg van Boekoop Re neveld 58 In Kon WUhelminaweg 261 G M Ravenabei van Boskoop Reijneveld 63 in Kon Wilhelminaweg 261 N A Mudde dien tbode van EeMterkèrit Ooetewteeg t In Crrfjethitraat 41 P T van Leeuwen mtr zuivelcentraW van De Bilt Burg van Heemstrakwart 11 In Bmvvlieifaida Jj