Goudsche Courant, zondag 7 januari 1940

u UDA rAgi JONGEN GEVkAAGD De N V GOUItöCHE MELkINRICHTING vraagt voor spoedite indiensttreding EEN NETTE JONGEN Zidi aan te melden TURFSINGEL 25 f f A SO M ir I o D Bttt U o MB ir Ha iMtniIcwi a mgm inw lMtl uil I ll 119 in BiuiK IJ52i O Boer bedröfiiektar v Melboufw 1 P j xoIv H n ol van W m veld Nlcu eg g i i Jot ertJtraat 201 L de Jontr dicnitbode van Rotterdam BoeumwinKol 220 In Boojmgaanlatraat 96 N WImm Io jlm tiboHe ivan Limcboten KnniwUker iijk 82 In Knildenienitraat 1 II C M Bn dtnbeHc r UcictMe van Giimaken Valkf nieniMn EL in Or FlorlsweK 77 J Furrer mach htmreI c r van Amersfoort Utr weK 247 in BeJte Kade 71 J M vjrn Leeuwen kantJbed v ui Utrecht BaliJekan 71 i i Bl ekeT li Kel 60 J J A J v d Heuvel vertegenwi wrdipT vpn Tindhoven Melanin van Jwraaan 7 in Joubertxtraat SC Tt flóldiitt n verpleietirrte van Rotterdam Jooüt van Geelstraat Mi in Oostfcavcn 31 A M Sml monteur van H aricnnnermeor ijfhipholdi k 160 in J v llencgonwi ni traat 10 A Sch raten ledertww vin Velaen Wa t Tvliet triat 82 in locj mvprw liik Sf S den Oude rrondarb van I eeuwiik KaaiJcelaan D 4S in Heerenrirnat 53 ff Muur ling inlelier van Itepuwük Zwarteweg H 199A in Doelenetraat T A Fcrstel hoofd V school van Arnhem Statenlaan 69 in Krtgerlaan 4R F Fis huifl nrchl v n Plnrintm RnnHhiifn twt in Co thn en 31 V Brunt lederbtwsrkpr van V Ir dcn PMsitraat 67 in Gnp anverwe1 edük S6 S Nel er lederbew yan Vsd Schalrtor Kittttnnt 11 A V d Kraat tnlnder var üemiwiiV Woth Venteww TT 2 r KariLewelTf lo Dt 1 H J van ZM l n d nstbode van Ix nfk 851 in Gr Florlsv eif 77 W M vaiTHaaften art an Dordrecht Panka tniat 47 in Sonhl straat 11 W M v d K nuw dienstbode van Owratweeift VwBwiilfucn 28 in Klplwe 7 M Poot Ponfiwlo 1 nn Maarfand Wevcrslcade T 120 In ï arkt 15 BarKcrKik Stand GBBORiEXM 2 Jan Maria d van D van Nieuwkoop en M Kalkman Wil ena 27 ONDETBROUWD 5 Jan W Stolk en A G J ran der Hoorn A J Laurense en G W Raveiistiiii J van Ocsten en H Lok H Heius en C van Meerton OVERIiEDEN 3 J m Leenfje llietveld 3 eh met J Mulder 67 J 4 Jan Jan Maarten Hoü lï j Franci icua GiBgorouitBch 76 j Geneeskundige dienst op Zondag Vanaf Zaterdagmiddag 3 uur tot Zondag vond 12 uur vervoege men zich by afwezigheid van den huisarts biji de doktorer H A J i ei riijifcman arts Westhaven 63 Telef 2682 etUer arta Gouwe 116 Tel 3358 Apotheken Van Zjaterdag tot en met volgende week Vrijdag ijal de avond nacht en Zondags dienst Ti orden waargenomen door apcthcV Teepe Goruwe 196 Telef 8281 4 J inr DKN OMTREK HAASTRECHT Uitslagen schaatsei rijdrn I door e Haast ech sche IJsclub peorganlseerde wedstrijden trokken veel deelnemers en een talrijik publiek De uitslagen tün als volgt Jongens van 9 12 jaar 1 C Bakker i de Korte 8 G de GraaB 4 T yteonbengen Jongen van 15 jaar 1 P Kompier 2 A Steenbergen 3 A Riateland 4 J de Wik Volwassenefl 1 K Schoonderwoerd 2 E Vert oom 3 H Gtpkes 4 W Stijnis 5 W de Bruin Ringröden voor paren 1 J Mooni en echtgenooto 2 A van Duuren en mej C Scheer 3 K Streng en mej B Boere 4 A Bakker en echtgeivoote 5 A Streng en mej A Uüttewaal Tegen Maandag 8 Januari a s is een nationale hardriiderü voor mannen on dekorte baan uitgesdireiven Des avonds za een gecostutneend ijafeiest worden gehouden I IPW PREDIKBETJRTByj t Zondag 7 Januari GOUDA R monstr Kerk lOH u vm DsiJ Nien huis Kleine Kerk Peperstraat 128 Ver V VrUz Herv 10 u v m De C P Thoiljisen Luthersch Kerii 10 u vjn Da J J femon Oud Katholiefce Keric 10 u vjn ei 6 u njm Pastoor G P Gü kta Soc De Réuflie Ijogos verband Woensi ag 10 Jan 8 u n m Ds J Borger tvver ÏJo cliriscendom het onderscheid tusscheii de begrippen Mensch Mensohenrijk e i Menscliheid Ceref Kerk Turfmarkt 10 u v m en 5 u n Ds J P C tün Brink Gerrf Gemeente Stationslaan 10 u v m n 6H n njn Ds A de Blois Chr Geref Gen eente Gouwe 10 u v m en 6 u njn L eaaienat Woensdag 10 Jiao 8 u n m Ds Heerman B bellezinfr Wer des Heils Turfmarkt 111 10 u v m Heiligingsdienst SH u n m Openlucht ameiftomst hij de sluisi 8 n njn Ver iossingssameivkonist 12H u Zondacnchool insdiryving van nienwe leerlincen Aüe bijeenkonuten Peleid door luitenant Hofman OudGeref Gemeente 10 u v m 8 u en ÏH u n m Da Joh v Welzm Hken Woenadi 7H u nm Da Job van Welsen Vrtle Bvangeliselie Gemeente 10 u T m en n m Da H C Leep Woensdag 10 Jan 7 80 u n Bi en Donder las 11 Jan 3 u oja en 71 u n m Lexingen Joh d Heer van Driebuvaik Ver OaWyn Turfmarict 10 u v m De heer J Woeïtodciwetj van Hiddelhamia Gebouw Danibi Maandag 8 Jan 7 u n m Di H J Grisnigt van Harderwijk GOUDBHAK Ked Herv Kerk 9H u VJn Ds J H unnins ei i pred te Utredit 6 u n m De heer v Teilingeif van Leiden HAASTRECHT Ned Herv Kertt 10 u v m Ds W de Voogd V d Straaten Cexut Keric 9H u v m en 6 u in m D J F W Erdmann HUORDBECHT j Ned Herv Kerk 7 u n m Dr M C van Mourik Broekman Ü1UL WIJK I Ned Herv Keric 10 u m Ds B i Kanis ElvaiSelisaÜe 9 u v m en 6H u n n De heer K if go te Dul beldam 1 BEJRKBNWOUDE Ned Herv Kerk 10 u v m Ds U J W Zevenboom i TELEGRAFISCM WBEBBEBICHT Matige tot lichte vonrt Verwachting Helde tot licht bewolkt droog weer meest zwakke oostelijkewind in den morgen strenge tot matige overdag matige tot lichte vorst ADVERTENTIëN DANKBETUIGING Voor de zeer vele bewijzen van deelneming ontvangen by het overlijden van onzen onvergetelijken Man Vader Behuwd huwden Grootvader den Heer ADRIANUS JACOBUS JOÖANNES VOS betuigen wij U hiermede onzen harteiyken dankt J C C VOS HOUTMAN en Familie GOUDA Januari 1940 Met wederkeerige heilwensch brengen de Burgemeester de Wethouders en de Secretaris van Gouda dank voor de bü de jaarwisseling ondei vonden l elang3 lling Mr K F O JAMiES Mr H P C M DE WITT WIJNEN C H KOEMANS W SANDERS E A POLET G J J POT Getroffen door de vele bdijken van w aardeering en sympathie bü zün afscheid als schoolarts enz der Gemeente Gouda betuigt ondeVgeteekende hiervoor zijn groote erkentelijkheid tevens dankt hij voor de ontvangen gelukwensehen bü de jaai wisseling en wenscht hy wederkeeiTg een ieder het beste in het pas begonnen jaar f j KROONDIJK GOUDA Januari 1940 et hartelyken dW en wede kéerigen heilwensch L E BICKNESE H REEDIJK Arts betuigt met wederkeerigen heilwensch cth hartelijken dank voot de belanjgstelling bij de jaarwisseling ondervonden Met dank en wederzijdsche gelukwensehen J G A TIJSTERMAN Onder wederkeerigen heilwensch betuig ik mijn hartelijken dank voor de bij de jaarwisseling ontvangen gelukwewschen Dr ARNOLD BEEK N TOM Arts betui gt met wederkeerigen geluikwensdi zijn hartelijken dank voor de ondervonden belangstelling op 1 Januari M S KOSTER Oogarts bedankt met wederkeerigen heilwensch voor ontvai gen gelukwensdien voor 1940 W DEN HERTOG Kamehielksloot 84 Behanger en Stoffeerder G N 6 Mevrouw DUBOIS Chr GereX Pustone v SWIETENSTRAAT VRAAGT met 15 januari 7 EEN FLINK MEISJE V dag of dag en nacht iZs g g onnoodig zich aan te melden Zich te vervoegcn DUTOITSTRAAT 1 TE HUUR of TE KOOP BOVENHUIS met magtaijn groot 70 M2 Terazzo loer Raam 101 WINKEU AND met winkeUnslallatie Hoocre Gouwe 18 WINKELHUK Wllhelminastr 4 huur ƒ 4 60 p w waterl inbe rr Alks bevraffoi v SLIK Markt 14 Vrije Ëvangr Geaneente WOENSDAG 10 en DONDERDAG 11 JANUARI a 8 hoopt de Zoeklicht Redacteur JOH DE HEER van Driebergen Maranatha Lezingen te houden met als onderwerp De beteeHenis van het wereldgebeuren voor de Gemeente Israël en de Volken Woensdagavond 7 30 u in GebouM Zeugesti aat 38 Donderdagmiddag 3 u in Gebouw Zeugestraat 38 Donderdagavond 7 30 u in de KLEINE KERK Peperstraat 128 Toegang en zitplaatsen vrij Medewerking van ons Zangkoor OFFICIEELE CRISlS PUBUCATIEr Inlevering van mais en spelt Van officieele zyde wordt b end gemaakt dat landbouwers die meer mais hebben verbouwd dan zy in eigen bcdryf kunnen gebruiken het overschot ter overitming dienen aan te bieden aan den provincialen voedselcommisÉaria in hun provincie De pry s welke dan zal worden betaald voor inlandsche 4 van gemiddelde kwaliteit bedraagt ƒ 9 per 100 k g Spelt veorzoover het Jiet in eigen bedryf kan worden aangewend moet eveneens ter overneming worden aangeboden de overnemingsprü s hiervoor bedraaj t ƒ S per 100 k g voor gemiddelde kwaliteit Zandhaver evene zoomede lupinen wikken en serradeUa van den oogst 1939 worden niet overgenomen de telers hebben hierover de vrije beschilcking GEVRAAGD 1 Februari een flink zelfst werkend MEISJE leeftiid boven 20 j v d en n Mevr V d MEULEN Runsburgerweg 7 Leiden GEVRAAGD FLINKE DIENSTBODE voor den dag of d en n Zelfst kunn koken en werken Hulp van werkster Aanm 7 10 u n m GOUWE 152 HOTEL RESTAURANT EN PENSIONLIJST van Gouda en Omgeving Opgaaf van Adressen gevraagd Voor de samenstelling van eenHotel Restauranten Pensionlystvan Gouda en Omgeving vei zoekt hetbestuur van de Vere vi Vleemdelingenverkeer te Gouda opgaaf vaniidressen v hen die in 1940 hotelen of pensiongelegenheid kunnen bieden aan toeiisten of tijdelijke bewoners of wel kamers willen vei hur n Zijv die kostelooze opname in deze liJst wenschen gelieven vóór 15 Jan hun naam en adres op te geven aan het Secretariaat van V V V Markt 31 Tel 2745 waarna toezending van een vragenlyst voor de gewenschte gegevens zal volgen Tegen 1 Februari wegens huwely k der tegenwoordige die 8 jaar by my is EEN DIENSTBODE voor dag en nacht GEVRAAGD goed kunnende koken en zelfstandig werken Flink loon Adres KRUGERLAAN 56 Go ada MILITAIR zoekt voor zijn vrouw en kind een gem Zit en Slaapkamer met gebruik van keuken of pension Br onder No 82 bur Goudsche Courant Markt 31 Gouda JONG ECHTPAAR z k zoekt per ló Januari a s gem Zitk en Slaapkamer of kabinet met vasrte waschtafel en gasje Prijsopgave met n zondfer pension onder No 31 bur Goudsche Courant Markt 31 r Je adres voQr het HOL SLIJPEN van KUNSTSCHAATSEN en alle andere soorten is bij M J de Graaf GOUWE 77 TELEFOON 2867 eo 2 o e O Niet alleen ervaren maar ook betrouwibare dwuffears BIK HOOIMBIJER ONZE LAATSTE OPRUIMING OP DE TURFMARKT Hier 8 nieuwe i WONDERKOOPJES MOLTON DEKEN zware kwaliteit in groo Q7 te maat van 1 20 nu ö r WOLLEN DEKEN gemarmerd met streepranden A 80 150 X 200 van 6 90 nu WOIXEN deken medajllonpatroon grootste maat 200 x 230 van Q 40 J2 90 nu y a KINDERLEDIKANT DEKEMS extra zware kwaliteit VLOERBEDEKKING 183 C M breed per Meter 5ö dus per El half wol met dieren mptieven maat 90 x 130 van 4 4 1 95 voor WEEFSTOF praphtgordijn in ruit en streepdessin 120 C M bleed 27 per Meter 19 RUIGE DEURMAT extra dikke slikmat fi j 40 X 70 van 95 nu AXMINSTER Karpet mooi wollen kleed I O 8 190 X 280 yan 21 nu 13 dus per el 7 ó9 w TURFMARKT HOEK GOUWE GOUDA GEVRAAGD eenvoudige J HUISHOUDSTER liedfst van buiten goed kunnende werken en koken i ij alleenw wedn vrij zinnig Brieven letter Z Boekh ZUIJDERDUIJN Woerden t oi iiriMis€i Zaterdagavond MAANDAO KO TINQ OP ONZE COUPONPRIJZEN I HAAG W Veene8trWt DEN ÜJ A X