Goudsche Courant, maandag 8 januari 1940

No 20214 Maandag 8 Jfuiuari 1940 78e Jaargang NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR BERGAMÈACHT BERKENWüÜDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK NIEÜWERKPRK OUI ERKERK pUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN GOUDA EN UMblHEKEN HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENI UIZEN en Dit blad verschijnt dftfjrelüks behalvoZon en Feestdagen Obm burMSl xfln daceltfki Mpaad iru 6 uur Adminlatrstia en Bedactie Talel ntere 37 Portrekeulng 48400 AbonBsmentan wonten dacelUki autenoinen aan ona Bureau i MARKT SI GOUDA bil oaie agenten en loopen den boelchaiidel en de poetltantooren aBONNEMENTSPBUSi per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 ooit oveiml waw de bewtaing per loeper raeehiedt Franoo per poit per kwatail ƒ S IS ADVKHTENTIEPRUSi Uit Gouda ev omstreken behoorende 4at den beiorgkrlnx l e rec ƒ IJO elke regel meer f 0 28 Van bulten Gouda kn den beïnr kring 1 fi reVBli ƒ 1 66 eUcr re cel meer f 0 30 Advertentien in het Zaierdagnumme M bVelag om den prüa Ue ldadlgheidÉ ad ertentün de helft van den ortfn IK6EZ0NDEN MEDEDKBLiNGEN 1 regels 2 06 elke rekel meer ƒ 0 60 Opde voorpa üia 60 hooger AdverientiSn kunnen worden iiig eionden door tuauhenkomst an loUede Boek handelaioa Advertentiebureaux en ome agenten en moeten daags v£Ar de r tBtitm aan het Bureau itln ingekomen teneiiMe van opname verz kerd t iün Gew me ai verteritilin en iugezooden mededeeüngeL i U contract tot Mer geredwoardes prOs Groote letters en landen worden berekend naar plaatsruimte HET AFTREDEN VAN HORE BEUSHA i Veel vijanden in het parlement veel sympathie biJ het publiek pe RilSidsche aanvallen op de Mannerheim Iinie sch ut van Koivfsto Wiif t het ied Sovjets lastig maken mi reorganiseerde eerst het v rfcfer dan het Itger rjE rpconiitrucfie van het Britaohe taib tiet slant in Engeland nog steeds In het brwidpunt ivan de belangstellinsf t it den aard der ztek wordt het heengaan yan den door Duitiflhland meest gehaten maiji uit de Fngelsdie i Ke W ook In Berlijn druk beiinroken yan de wijsiging in het kabinet veWacht m kn en orifkele verai ring In den koers d r Britsche oorlogspolitiek en m n gi looft Am niet dat Hore B lilfha gehwl van hetr poliUrtEe Uwneel zalf rdwöncn ti nifuwe Mïhister van Oorlog OlWerSLinnto J in uitochla l bekend stant U seU fWMg tflC Btander van et na iii mAi É m beschouwt tr v oals tfin vSjfam alfleej van d ïl ö l bitterate ioon eqhtf r ta rt aj jg om iiA ting ipoli rtiek m In Entfeland j elf néémt men eveneens aan dat het aftre t van Hore Belisha gee sthe het éindé Jbeteekent van een politieke carrière dieAi h onderacheiden heeft door buitengi wone energie Onder le e van het kabinet X niambeB I in behoorde We minister van Oorlog Leslie iHore Bel sha ongetwtifeld tot degenen die in he buitenland de meeste belartfirtelitng opwekten want onarhankelifk van de eigenaaiidisrr nerHoonliiWieid van 7f n ni m voorfij inrlov be ioorHp flp fii tie welke hij bekleedde in de periode van koort iachtifre bewapening en daam i ir ivirloirtiid tot de me st verantwoordeliiVanftten ter wereld Thans is rte e nrw Iopt staatsman wedenwn in het midden der algemeene belangJtelHng ktmien te stpan Wat IS Kif voor leen man en hoe ko htt dat hii ondank iijn ieiitrdii n Ipe t reeds 70o n helanorlike rns t e V leorf lo D ze vr aag H met ejpn paar wqorden te be antwoorden Ifore B isha Ls een buitenere iT on energiek en Tperig man met sterk expansieve natuur MlerVwaardiü is het iHt Belioho Tirh sam nnV liJV niet t t ïiet Ie o de politiek aanseUKilgen voelde Voflr den oorlog studeerde ihlï eefiige laren in IHeidetberf nadat hlil flr Fn l nd Te htpn gestiKWml h d vm TJrh slowmeen weten n als een zpcr d V reldooHog 1914 Ie studie aaji den srhflnnplïiV tp nn p tp joumali stiek en werd licr aafde student Iwsel Toen evenwel die 1918 beffon aette hö l nt en wydde zich uitsluitend aan de Vlangen van zijn 9d land Hij meldde rV b het leye aan mBnttp reer si opdie uit en aan het eind van d i oorlog had h htt tot majoor gebracht JlauwelUks 25 jaar v erd hifrtot lid van het jWriement gekozen rr ar al s jong IJberaal ill rp ing van Ltovl CrrtnKre scheen hjj wjliiliisr gele rpViheidfl htbben om odt op d n oorgrond te trtd n In IB91 toen door Bal win en BamsaJiacDonald een nationale fteireering in Engeland gevormd werd greki hü zjjn kans sn en hü werkte uit allal macht om ook tM ralen medewertqi akn de rewefing Wpijéekeren De eerste s4 p Op de mi n t rteeIe ladder rette hü ïoen hij ori c minister van Hand werd n energie wa j soo opvallend dat hjj spoedte een hoogere l etrefcVin T kreeg en nu flt an ieel secretnris van de S hatkiït werd W neer ionrmrf teic betrekking vervuld heelt kan hi er Hter van lijn minister te mlordon en zoo ing het ook met Hore lelishl Hore Belisha werd nu mini er van Ver r en als zJodanlp deed Mi jonmiddellük Wn zich preken Ht begon dB algoneone veiligheid belahgriJk te vjéiwUn WieWj ers motorrijden en utomobiltWen werden liekoiijeM Ine een liagel an ve4 rdenlngeo laalrpgelen en bepalingen w discipli e veildearde Belisha Lis het fundament n een ge ukkig volk l Wij k jnnen van iemand militaire gehoéwaamh iM ert an Ren maar éi met het i ol te r t oen be ep op rt n igcweten Mm doorrt t wH hem op de gevaren opmeiWaam malcefn j raarin hü ziJn medeburgers bitengt wanrieer hy de rrondstelllngen van 4e fiscipllM niet in acht neemt Daarom oet iedereen zich zoo veel mogelyk aan de regelen van het verkeer Houden Zoo heeft Belisha het edaan tjekregmn dat heele straten voor jhet verkeer afgesliten wenden zoodat hier de kinderen zonde i gB ia r kunren spelen Het gervolg van z n streng optreden is dan ook dat er in Lontten stei d s minder kindexen overreden wor den Als niinjstei van VeAee leerde hij m t fiets motorijwiel auto en vliegtuig om gaan opdat nl mond hem verwaten kon geen ergiand te hebben van dingen waar Tk Rwss fn weWhi jtfeylinsyn niet op 01 o df Karelftiche laüMeWe toor de Fin sclie Tinies heen te breken en zoeken stcids weqr nieuwe pimten in de hoop een zwakke plek te vinden waar hun aanvallen misschien meer succes hebben Gisteren hebIx zij hun Itracbten weer beproefd op het gebied tusschen Uuolaajarvi en de Taipa e aar l et tot mi toe betrekkelp kalm 9 geweest Het doel van deze aanvallen in den nieuwen sector is voorts aldus Havas het onschadelttk maken van de kustbatterljen an Koivisto waarvan de Rjissen op het öoïenblik nog dertie k m verwijdprd zijn sionals bekend belemmeren dwp bsttenien de B issisdhe operaties teti zeerste bijna dageljjks trachten de roode vliegtui ien Koivisto te ombardeeren doch tot nu toe hebben zij daarbij niet veel sucrea gehad Ook de steden Kuot o en lAhti ziln wppr ITP bonTlbar eprd waai epniep huiden vp rip1d verrlpn Tn A n Vilv r r p n vprew ipïHpn r ndere Finsche steden is luchtalarm gpTnaakt doch bommen zijn niet neero pVomen Bnit n Helsinki werden ontnloffini ei i phoord die ve oorüaakt wnrpn door wprfcraaTn ip pn voor do vpt r pdi HntT der st iH waarvoor nen in den bevroren gron f met ontnloffinsrsmiddelen raten moest maken Wederom ziin bfikende Fimwhe snoHmenwhen lachtoff van den o+riid tp Ti dp PuSRPTl TPTïrOr ATl Hp Tl rP P A YlKAlWÏ r fpeerwenoen Nikkanen is emstip gewond De Finsche kano kampioen Alhanesan werd gedood VascTiius sresneuveld Het vorig jaar behaalde de Fin U Helsinki het wereldkampioenschap in het hardrijden op de schaats Aan 1 front ten Noorden van het 1 nifoeameor is de bekende Fin=chp s hsat pn Csaky s bespreking en met Oano De Honjfaarsche ministers heden weer te Boedapest De Hongaarsch Boemeensthe betrekkingen Officieel wordt uit Venetië mfidegedoeld Graaf Ciano de Italiaqnache en Csaky de Hongaarsche minister van Iniitenhndsche aken htJbbeu ter gelegenheid van hun ontmoeting te Venetië Man pjeriachten gewisseld lOi pr den algemeenen Europeeschen toestartd Zü Widen opnieuw met voldoe ung vaststellen dat de grondslagen w mrop de vriendechfQ en de naawe samenwerking der beide staten gebaseerd zijn hec it en sterk zjjn en dat in alle vraagstukke en tolleditre gelijkheid van inzichten tus schen d beide regeeringen bestaat Zondagochtend go meldt het Duitsche nieruwsbureau is in het hotel Danielo de laatste Sbe preking tusschen den Italiaan dchen minister van bultePlandsche zaken ei zjjn Hon lïiarschMi collega gevoerd Ciano verklaacde na afloop dat bii de b sprekingen opnieuw de volledige overeeiiEtemming der politieke inzi hten van Italië en Hon rije aan dep dag is getreden Stefand deelti verder mede dat toen d belde ministers het lotel verlieten Oj door do menigte stormachtig werden toegejuicht Vervwlgens hebben de beide ministers ilch naar het vermaarde Hand Torcello begeven over hy te beslissen ha L Daarna verd Hore iBelisha echter toi eAi andere betr kiking geroepen on wel tot die van minister van Oorlog Zijn voorgaii fer Duff Cooper slaagde niet roed met rte reenitepring in het BriBWsche lecrr en tiv ni f R ib r fi n in ATirfl 1 7 pati y tt iv i regeerintr vnrnWe koos hfl den energ eJiPr Belisha tot minister van Oorlog Ziji ve wartiting dat dweibeter slaffien ou is nit ftmen wnnt tüdens de nei iod dat Te lishi minister van Oorlogj is heibben hoe wat veranderingen hun intrede in het leper gewaan TTïi werd p srht prior n4V fo tüti ofl f hei7itter van een frisseben west Hi n T ip sehrrtprmlp nipt niïdp tmrfiMeo fn v oi on pr veel heilige huisjes omver te werpen wanneer hem dat in het landsbelang wensdielijik scheen rjjder Biraier Vaseniiis pe tfwu eld pirger Vasenius die denSeeftijd van 29 jakr bereilft behaaWe he vorijfe jaar teHelsinki den titel van Idlsmpioen in hethardryden ket deize prestafte maakte hij I een eind aan de hetjemonie der Noren Tm mens sedert IMI toen dp VSn rins Thiin hevg den titel voor de laatste maal wonheeft steeds een Noor het wereldkampio n schaip in bezit gehad Finsch legerhericht Het Finechf communinu l jidt fis volgt i On de Knrp1ï ip lirvlenPte hpe t Hp vvj£ind na voorbereiding door de artillerie Vrijdagavond een aanval fBtéaan tusschen het Hatjalahtimeer en umma welke afs s aeen werd Onze artillerie versnreid een rnniVVpndp vi anrleHilrp nfHpplfniw pn e bevoorradingscolonne De viiand becint zich in te KTa en en leirt prrkkeWraadversnorringen aan Te Aittojoki verA een Iti het Salla district heeft pon viiandeliike ski afdp lins getnwht cpn flankaanval op onze troepen te doen doch zjj werd afg siagen de viiand heeft ruim driehonderd dooden morten chterlaten a smedel4 machinegeweren en ander oorlosr matenaal In hef Petsamo district hppft de vijand inpt betrpVltnInk Vritio ifdpnlino pn iin iil len daan die afgeslagen werden De vyandpjijkp activiteit ter zep weV l door het iis henerkt tot nomineren om sch pen dip on h i v nB verliten of binnpn o pen tegep te h den De viiandelnke lu htmacht bon bardcon Lahti en Kuopio waarbij n persoon wei fTfdood on tTpp Verden gewond De Finsche luchtmarht heeft ommen uit Pworopn en te zamen met dB luchtdoelbatterijen belet at de waar zjj hebben deelgenomen aAn een te hunner eere door senator Cini aanifeboden rAenmaal De correwnondent yan Hnvns te Ven kan de volgende samejrvatting der puntpu welke besproken werden gnven De pevolgen van het samenpaan tusschen Duitschland en de Soviet TTnie en van he vrr rhiinen van het holsip wjsm asn d Hon rnjiroipbe p rens d trrf sfnn in M Dpnaubekken en op den Balkan in verjjand met den oorlog de b trekk tMrén tusschen HoTno sriip ToesroRlavië en R enienië Tt li sTmphe wBnmemeiNi wiiwn on 1 f buitengewoon groote belang van dezevraajpstnkken voor de toekomst van Eurors De eervheid van onvattinir geldt voo het inte niamen standmmt en de te vo m n ti ten aanziA van alle problemen do h weli de eerste nlnata ten asn ipn van he communistische gevaar In ZuidoostFu opa Wat dat betreft is geen enikel misverstandmogeiyk want Italië en Hongarye hebbenin de eerste plaats belang bij de territorialeeTV olitlrtte integriteit van de landeti in hetZuidoosten Rusland deidce ioh dat voor gezegrd te houden aldus wordt van Italiaansch zijde opgemerkt zoo niet dan zullen beid landen niet aarzelen pepreshillee te nem n Tti het bijzonder wordt de nadruk gVlA d op den vredleswil van Bome én Boedalnest Italië en Hohirariie aldim zeK t men rl n vastbesloten allo plannen te verfjdelen om het conflict naar den Donau en den Balkan uit te breiden Hft is van groot belang 700 wel voor hen als voor Eurorpa en de beschaving dat helpt wordt dat de 001 1 ïic nog meer uitbreidt vooral ten koste van de 7uid st Kuropeesche landen De ItaHnimsche roo vprinor ral i h met fiUe k acb jtpi n m p t pelp r eimiK pn i H p f p t n wpllrp in pl k pvil r ipe P mi il i Vpii ve zetten Diezelfde vreedTam Mvoel ns VoPst H men wat betreft de TTpt p iTxa h pï Vp tegenmver T oeT ip ïp tTp p p1H Tf vas wil geen voldoenire door i v eM v krjjffen mnar iUppti i r r o r tn i f oov riT tiV iiil pop rpp t fp r t vi npe pr T Tft is + P1 PT1S v S Ï ps1p P v Vfp fy f oPP PV l PTl PT p T PpV fp p♦l v VPT f ten slotte efVend worden Wat de Hon inrsph ToPrfTO pn ïsp p h ♦ rpVv ni n hetrpff mpppf mpn of 7ï ppn TpïflTpor trf rgtr fpf pv vpt ap ip pv n p T Tr n n p p Ap lhn1 o4 1 v p M n Zuidoost Eirrona Tfnmt dst i de xland to stand dan 70ti Tfnlïp In nnen o e nr po eTi dp bnlnn n n vbti bI H p IpwÏpp fp pr n onprpr hetgeen voor het oogenblik niet mogcliik is gezien de meenin vprs 4iitlPn tuswcheii sommige Don uen BnlVan landon De rampspoed in Turkije Smyrna door nvpr 3froomln ren jretmffen Naar Havas gisteren uit Istanboel meldde heUben de aanhoudende stortregens tot ernstige overstroomin n in de buurt van Smyrna i leR De schade is aanzienlijk Het aantal slachtoffers is nee niet bekend De laag g 4egen wijken van vrnxTna staaiondpr wafpr Pr ziin huizpn inwstort dochverlies van mensch enleveiè is niet gemeldHet verkeer is verlamd In de vlakte van Broessa ziin drie don en met een e ramenlijke bevolking van 2 W0 zielen heel van de feiitenwereM efp p Io ten ïnl ïnten d e vnn vlnttifn bniik ma Ven tr tpn de domAlingen w er positie gevaarlijk is te redden Het uit Alexandrette met 200 passagieisen een belarierijke lading tcruf eerendertoomschip Tirohan is door den storm on dekust hii Al invn crewot en Dt noSftie va het schip is kriitck aldus Havas uit Stamboel jv Havas meldt uit Stwnboel dat tengevolgvan het ruwe weer en de vele ontberingen tvphus zou zjjn uitgebroken oTi0f degenen c ie door de aardbeiin dak feso firei aVv ï zijn sanitaire m late g i V iiie Duitsch offensief in het voorjaar Verklaring van den Britschent m 1 bassadeur I thun o De Britsche ambassadeur te Washington lord Lothian heeft gisteren een redevoering gehouden voor de vereeniging vooibuitenlandsche zaken te Chicago De ambassadeur zeide dat volgens het BriUsoiestandpunt er thans alle waarschunlgkheubestaat dat Duitschland begin van he voorjaax zal trachti n beslissende o inning op de gc4a M alen dekeen verschrikkeluin B nd teizee en in de lucht B za maken van alle maten9PI HH F tt besAikksn heeft Lothian zeido verder Wg geUüoven dat wti met succee den DuiLschen aanyal zullen kunnen afelaan en dat indien deze geliïk ii 1 18 zal zijn afgeslagen het niet lang mee zal duren of het Hitlerisme zelf 1 in een nederlaag ondeixaar Wjj maken ons geen illusies o er deu erschrikJceiyken aard v n dé botsing indien en wannper de e kom of voor de gevolgen daarvan voor fle r enechheid Lothian veryolgde De Britten zjjn pthans van overtuigd dat Hitler rmar verovering en overhoersching tr eft Dat is d nden waarom die walIipi Man tot l rti h sluit ziin jredreven In het biizonder seWe invasie ïri Finland ripn ïi vi h ppnieii genlaatst v oi eeti r pp pl J i p i f rlH f sclien tvTspnie en vriiheld Over de vooniit ipiitpt tm vw d h r l de Lothlnti d t In Piirp p n sW i federnli ip r M Vp p t ri nip p f prri slag voor ff sfpVt r p 1 t Nederlands zeljfstandigheid onaantastbitar De Regeeringspersdienst meldt Sedert eenigen tiJd wOiden in buitenkndsche pivjorgaiiin tendentieuze berichton omtrent Nederland verspreid in dier voege l dat twijfel wordt gewekt aan N ederlands vastbeslotenheid om zich met Vüe krachten waarover het nnd bescliikt tegeneiken buitenlanSschen aanwd te verweren Naar aanleiding hie van zii nogmaals verklaaVd toi voJrkoming vanalle mis ekeninT t n ter wegneniing vnn verder misvor t d dkt over Nederla nds onngnia artrhMd niet te onderhnndelpn v i T T IÏS Ht elke aanrander van h c Nederl Swhegrondgebied den mee t hardnalddgen weer = tand onzer wapenen zfil ontmoeten van welke aijde de aan tilook moge komen Lichting 1924 zwaait atf Naar wij verponipn zal de thans tpmobili eprde liohtinj l 24 it do komende mnand n TTnenscewiizelmet noot verlof woi flen trezonden 1 In de maand Januari zal reeds Ipen klein gedeelte dezer lichting laf zwaaien Geif Uw handen PURO als zg ruw of gesprongen zyn Doos 30 et op beginselen waarover de democratieci hct eens zyn Indien Duitschland s poginjf om de oppermacht ter zce te veroveren faalt ald j zei lord Ijotliiaij dan is het nog slechts eon kwestie van tiid om doorj e n onverbiddellijke blokkade een oortzetting van den oor log door Duitschland onmogelijk te nmken hetgeen ongetwijfeld zal eindigen in een DUitsche nederlaag De democratieën zullen dan de kans hebben den geest te bepalen van de wereld waarin wy zullen leven Duitsch Russisch militair verbond mogelijk geacht Deensch Wad eischt vrijheid op om Finhtnd zooveel als Scandinavische staten wenschen te steunen tegen het Ix jewisme Volgens het Fransche persbureau Havas svlooft men in Finsche politiekp kringen te Tfolsinki t at de Finsche kwestie in de raaste toekomst de irmndslap 70U kunnen vormen van samenwerknir tu ss ieji de Soviet Unie en Doitpphland in NonrdOosl I uropa Men heeft den indruk diji Duitschland rebrurk wil maken van het feit d it de Sovjets in FinJaiid moeilijkheden ondervlndfn om htm een militair bondgenootsdiap op te jiringen Stalin heeft tot dusver geMeicerd een dergeliik Dnitsch Ruasisch militair veibond te sluiten en zich zooal btkend bepaald tot toezegging van overlejr in voorkomende gevallen Nog één ding moet absoluut duideljjk worden gemaakt De moreele materieele en militaire eischen worden t hoog opgevoerd wanneer men de Scandinavische landen al leen of gemeeinschapjielüJc zou vrawn t verfjinderen dat twee groote rpon pndheden htdp zouden brengen aan Finland dat wordt bedreigd door de overmacht van heé bolsjewisme H lBeensche dagblad National TidenJ de W i4t aan Dnitsche opvattingen inzalt steun a Finland een hoofdartikel en schrijft Wjj stellen hier t enlök vast dat wj tot mi toe niet heUien gedacht afil het f it da t Döitschland het noodig rou kunnen achteti een van d Scflndinsvischc landen te waarMiinven dat 7i nipt mngt i tpestaSn dat hini onpWp t wpr 4p i rs bruiikt voor militaire doeleindcp door groote mogendheden Een derg Hflfe roogSb lükheid bestaat niet I