Goudsche Courant, maandag 8 januari 1940

HET EVACUATIE PLAN Wie buiten de Waterlinie woont bluft er buiten De groote steden worden niet ontruimd De organisatie Ntderlanders die bulten de Wateimid wonen dat zijn dus alle Inwonei van filesland Oronlngen Drente Overijsgeli NoordBrabant en Limburg inoctdn niet denken dat zij in geval van oorlogi mojcn vluchten naar het gebied blnnVn de Waterlinie De bevolking vun drase streken moet blijven waar zij Is CU UDk in geval van vijandelijke bezetting kuo i poedlg mogelijk haar gewone leven vdortzetten Aidub W hnjn luitenant generaal bd jhr W óeU m een brochure welke In uu serie ïijdaelnen is verschenen Htt llgti voorts niet in de bedoeling do grooté steden binnen de Vesting Holland gcnuol of irootcndeels te ontruimen wctent luchikevaar in geval van oorlog Want hit gif bied binnen de Vesting Holwiiü Is bctAikkelUk klein en zeer dicht oevolkt U oenlge bevolkingsverplaatsing die In de groote kleden denkbaar Is Is deze uut de bewüirers van straten in de omgeving van militaire of andere luchtgevaaiiijke oojectcn stations emplacementen opslagplaatsen centrales enz Bul rustiger stadswijken of oo noodig naai omliggcnife gemeenten kunnen wolden gebrach Evacuaties ali in Engeland aar btadfiwijken zijn optvolkt en scholen zijn gesloten zoocU een deel der schooljeugd Eonuer onae pjs Rondloopt en aan verwildeilng Is prijsj geven zullen waarschijnlijk in ons iknd niet voorkomen vvij hebben daaivöoè geen plaats De ernstige misstanden die in Engeland zijn ontstaan en die vooral worden gevoeld nu het luchtgevaai liftblijft en velen deevacuatie onnoodlg achten en daarom willen terugkeeren behoeven In Nederland naar wij hopen d et te worden gevreesd 1 Te eva ï eeren gebieden Uit welke gebieden zal dan Jn ons land eventueel w c 1 de bevolking moeten worden atgevoerd Het gaat in de eerste plaats om de Inundatlegcbieden de onder water gezette gebiedeij De terreinen welke ten behoeve van de verdediging onder water worden gezet zullen uit den aard dei zaak door de bevolking moeten worden ontruimd Deze gebieden zijn nauwkeurig bekend omdat de inundaties door het milltaur gezag reeds sedcit vele jaren zijn voorbereid Het is dus mogelijk de bevolking en den veestapel In die gebieden te reglstreeren en na wkemig vast te stellen hoeveel personen en hoeveel stuks vee zullen moeten worden afgevoerd De verdedigingslinies bestaan Intusschen niet alleen uit watei vlakten maar ook uit forten kazematten en allerlei verdedigingswerken welke met hun geschut een gebied van enkele kilometers breedte bestrijken Anderzijds moet worden gerekend met de werkmg van het zoover mogeluk opgerukte geschut van een eventueelen vijand Het gebied dat binnen de werkingssfeer van dit geschut valt moet natuurlijk ovenzeer door de burgerbevolking worden ontruimd omdat in een dergelijke gevaarlijke zone voortzetürtg van het gewone leven niet mogelijk Is en de aanwezigheid van mensenen en vee de activiteit van onze troepen zou belemmeren Het terrein binnen artlllerleberelk Is dus een tweedy ontruimingsgebied waarvan eveneens de bevolking het vee en zoo mogelijk ook voorraden zullen moeten worden afgevoerd en naar velligei plaatsen gebracht De Regeering heeft het haar taak geacht al zoodanige maatregelen te nemen als noodlg zijn om de af te voeren bevolking zoo min mogelijk te doen lijden onder de verschrikkingen van den oorlog Een voorname f at tor daarbij Is dat de afvoer te voren wordt georganiseerd zoodat zij regelmatig verloopt ep niet ontaardt In een ordelooze vlucht Tot een behoorlijke organisatie van den afvoer behoort ook de sianwljzlng van Men moet leeren zich in liet onvermUd mke met waardigheid te scliikken FEUILLETON Mist over de stadRoman van WALDEMAR BRINKMAN Nadruk verboden 26 Wat hebt u Wer nog brieven die aan miss Delcltsh geadresseerd zUn Natuurlijk die moet ik direct hebben Ja Ja maar met welk recht verlangt u Inzage van die correspondentie vroeg mr Balley nu plotseling zeer gereserveerd Ht was tenslotte een aan zijn eed gebonden rijksambtenaar die zlJnplicht kende Maurice Messter fluisterde hem Iets toe en de ultwerklhg van die mededeeUng was verrassend De postbode keek hem even verbaasd aan sloeg daarna de hakken tegen elkaar en zei een en al bereidwilligheid Dat spreekt vanzelf Sir Wilt u zoolang In de wachtkamer gaan dan zal ik de betreffende stukken eveh opzoeken Toen hij terugkwam overhandigde hlJ Maurice Messtef een pakje brieven intotaal vijf k zei stuks i Ziet u zei mi Bally deze brief kwam eer t veel later In lÖXs toen ze allang vertrokken wasi MauriQe draalde de brieven om en om De orfuitaatie De regeling van de evacuatie la opgedragen aan de burgemeesters In overleg met het militair gezag De zorg van den burgemeester strektzich uit tot aan het Inlaadstatlon waar zich de noodlge treinen vaartuigen of andere vervoermiddelen bevinden welke de bevolking naar de plaats van bestemming zullen brengen De burgemeester zelf moet zoo lang mogelijk ter plaatseblijven met het personeel van bepaalde diensten zooals de politie en de brandweer welke zoolang een gemeente nietvolledig ontruimd Is niet kunneh worden gemist Voor het vervoer naar het uitlaadsta tlon wordt gezorgd door den Etappen en Verkeersdienst welke en afzonderlijk orgaan van de weermacht vormt en met alle vervoersaangelegenheden ten be hoeve van de verdediging is belast Van de ultlaadplaatsen zal de bevolking met openbare of particuliere vervoermiddelen haar weg modten zoeken naar de gemeenten welke de regeering als vluchtoord heeft aangewezen Die vluchtoordpn zijn geen barakkenkampen maar dorpen en steden waar de afgevoerde bevolking In bestaande woningen en andere gebouwen zal worden ondergebracht Inkwartiering De kosten van Inkwartiering en levensonderhoud komen Ui beginsel ten laste van de bevolking zelve doch het zal er Wel op neerkomen dat het Rijk moet betalen omdat de groote meerderheid der afgevoerde bevolking van haar middelen van bestaan is beroofd De vluchtoordgemeenten zijn door de regeering aangewezen Alles reeds lang gereed Dit evacuatieplan dat uiteraaid gehelm moet blijven ligt thans reeds gerulmen tijd gereed Mocht onverhoopt ontruiming noodlg zijn dan kan dit plan terstond worden uitgevoerd De zorg voor de hulsvesting en verzorging in de vluchtoorden vormt de voornaamste taak van de Commissie Burgerbevolking Aan haar Is opgedragen alle daartoe noodige maatregelen to treffen Zoo zijn regelingen voorbereid In het belang van de voedselvoorziening ten behoeve waarvan regelmatig overleg met de betrokken dlensterr van het Departement van Economische Zaken plaats heeft Voorts wordt nog bijzondere zorg gewUd aan de geestelijke verzorging en het voorkomen van besmettelijke ziekten Evacuaties als hier bedoeld zun in ons land gelukkig nog niet voorgekomen Wel zijn sedert het begin ler mobilisatie eenige te Inundeeren gebieden ontruimd doch dit betrof slechts enkele hónderden personen die grootendeels bij familieleden of bekenden In de naaste omgeving een onderkomen vonden en dus niet naar vluchtoorden behoefden te worden gebracht Mocht echter eenmaal wat wU vurig hopen dat nooit het geval zal zijn ontruiming op groote schaal noodlg zijn dan mogen wij verzekerd zijn dat de regeering niets heeft nagelaten om deze ontruiming zop vlot mogelijk te doen verloopen en om te zorgen dat deze door de omstandigheden geeischte harde maatregel aan de betrokkenen zoo min mogelijk moeilijkheden veroorzaakt en hun onnoodlg leed bespaart Miltvuur besmetting door veevoeder Verantv oordelijkheid dient te worden vastgesteld Thans wordt officieel beVestlgd dat nasporlngen aar het licht hebben gebracht dat de miltvuur Infectie afkomstig Is van geïmporteerde beendermeel dat verwerkt is in de uit hoofde der vee voederdistributie voorgeschreven mengvoeder Van overheidswege Is een ver voerverbod gelegd op de mengvoeders waarin die partiï beender en bloed meel Is verwerkt Maatregelen van verder strek kenden aard zijn In voorbereiding Tusschen den Veeartsenij kundlgen Dienst zonder ze te openen Eindelijk zei hij op gedempten toon Als hier iemand naar brieven voor miss Delcllsh mocht komen vragen laat u hem direct arresteeren maar Indien eenigszlns mogelijk zonder opzien te wekken Kunt u dat Ongetwijfeld sir Hiernaast Is ünmers een politiepost Goed Ik dank u zei Maurice terwijl hij den man een bankbiljet In de l hand drukte N eemt u dat gertist aan Ik berfu neer verplicht U hebt mij een grooten dienst bewezen i Het liep tegen zeven uur toen Maurice Indelijk in zijn woning In de Brookistreet terugkeerde HU ging naar de teleloon en Het zich direct met Ralley verbinden Wel wat is er voor nieuws Wilde deze weten Weet Je wat Ik hier hèb luidde Messter s wedervraag maar hl liet erdirect het antwoord op volgen Het begin van de kluwen die naar het eind van het labyrinth In de zaak Arrow leidt Brieven van den majoor die hun bestemming nooit bereikten I Smeekbeden geen gehoor vondenX Maurice Messter had Arrow s brieven gelezen Hier lag het noodlot van een man het lot van zUn Vriend Arrow open voor hem Deze brieven waren liefdesbrieven zooals een man als Arrow die slechts had kunnen schrijven Reeds het eerste epistel was verbijsterend In sijn beklemmende nuchterheid en het Bureau Voedselvoorziening In Oorlogstijd bestaat voortdurend contact Naar thans bekend U ztjn er verspreid over ons heele land In drie weken tijd reeda meer dan auo dieren aan deze ziekte bezweken zoodat zoQals het Hbld terecht opmerkt een communiqué vnn den Veeartsenljkundlgen Dienst over de grenscontrale op ingevoerd beender bloed en diermeel zeer op haar plaats zou zijn speciaal wat lietreft de partij waarom het hier gaat Grondaanltoopen door het Rijk Voor h utproductle en behoud van natuurschoon Dezer dagen zijn eenige belangrijke aankoopen van rond door het Rijk tot stand gebracht Het Staatsboschbeheer fs n 1 door het Departement van Sociale Zaken in staat gesteld een complex gronden op den Haarler en Holterberg de landgoederen Twllhaar en Helhulzen ter gezamenlijke grootte van ongeveer 540 ha In eigendom te verwerven ten behoeve van de werkvei ruiming Voorts Is aangekocht het landgoed Wallenberg ter grootte van ongeveer 230 ha gelegen onder de gemeente Zeist en grenzende aan de boschwachterlj Austerlltz van het Staatsboschbeheer Het ligt tn do bedoeling deze bosschen die behalve voor de houtproductie ook uit hoofde van natuurschoon en recreatie van veel boteekenls zijn m werkverrulmlng te verbeteren Ten Zuid Westen van Groesbeek verwierf het Staatsbosphbeheer oen terrein i van ongeveer 65 ha genaamd De Bruuk waarvan een gedeelte dat uit natuurwetenschappelijk oogpunt beschouwd belangrijk is In ztin tegenwoordlgen staat zal worden bewaard DE BOND VAN JONG LIBERALEN Zaterdagavond Is In het gebouw voor K en W t Utrecht In een druk bezocht bijeenkomst het vijftienjarig bestaan van den Bond ian Jong Llberalen gevierd Bij deze gelegenheid Weid de voorzitter van den bond drs H A Korthals te Rotterdam een rede waarin hIJ de voornaamste gebeurtenissen memoreerde Een lange periode van bloei is gevolgd door tweedracht elde spr en deze heeft den bond veel schade gedaan Op de algemcene vergadering van den bond drie Jaar geleden Is de strijd uitgestreden on heeft de richting die de verbreiding van de liberale beginselen niet wenschte op te geven de overwinning behaald De eendracht Is toen hersteld en eensgezind is verder gearbeid aan den verderen opbouw Het ledental is gestegen met meer dan duizend het aantal afdeellngen Is zeer aanzienlijk toegenomen terwijl reeds voor het opricht van nieuwe afdeellngen de noodlge vfootbereldlngen zijn getroffen Maar vooral van belang noemde spr den geest die er is HUk lid zoo zclde hl Is thans een strijder en heelt geloof en vertrouwen In de toekomst en den wil om de krachten In te zetten voor het liberalisme Dit houdt een belofte In voor een goede toekomst aldus de heer Korthals Spr wees voorts nog op de betrekkingen met de Ljberale Staatspartij dl thans zeer goed zijn Belde organisaties I zijn onafhankelijk van elkaar en werken zelfstandig ZiJ zijn echter verbonden i door het Ideaal en daarom pogen zij eensgezind te zijn Met het uitspreken van den wensch dat het den bond ook in de toekomst zoo goed zou mogen gaan als thans eindigde spr zijn rede Prof mr B M Telders voorzitter van de Liberale Staatspartij bood hierna gelukwenschen aan Hij meende dat de Bond van Jonge Uber en in db vijftien I jaai van zijn bestaan thans tot het oordeel des ónderschelds was gekomen na aanvankelijk na veel zoeken en tasttn zijn weg te hetobin gezocht Het zal de taal van het hoofdbestuur zijn de beginselen zoo uit te werken als de tUdsomstandlgheden noodlg zullen maken Drie liberale beginselen zijn onontbeerlijk Nederland een monarchie onder het huis van Oranje ons land I den cratlsch geregeerd en ten slotte er vodWji zorgen dat de meerderheid nooit Arrow schreef op 2 Januari 1932 uit Melbourne Dat was dus direct op den eersten dag nadat hl blJ het mislukken van zijn eerste expeditie op zoo gelukkige wijze gered was geworden Darling Gisteren heb ik Je getelegrafeerd en ik verwacht nu elk oogenblik antwoord Ik wU deze uren echter niet laten voorbij gaun zonder je tenminste een paar regels te schrijven hoezeer ik ook In het werk zit daar we overmojgen al weer opbreken Waarom heb je me tot dusver nog steeds niet geschreven Ik kan het niet begrijpen en ik smeek Je daarom althans Iets van Je te laten hooren Zooals afgesproken heb Ik vla de Melboumer Bank weer 300 pond laten overmaken Ik maak me ernstig ongerust over je laat dus poedlg Iets van Je hooresten schrUf dan meteen wat Je dezen zomer denkt te doen Zou het niet mogelijk zijn dat Je me omstreeks October of November tot Port Said tegemoet reist Maak je over mi niet ongerust Alles gaat uitstekend I Voor mijn medewerkers niets dan lof Als steeds Je Charles Arrow had op dezen brief nooit antwoord ontvangen evenmin als op een tweeden van ongeveer gelUken Inhoud welke in Mei van Allee Spring 3tatlon Was verzonden Wederom had Arrow toen groote bedragen laten overmaken opnieuw had hU om antwoord gesmeekt Maar ook ditmaal was dit uitgebleven Daarna kwa tot onderdrukking van de minderheid overgaat Nadat merrouw J L Redeke Hoek de gelukwcnschcn van de vrouwengroep uit de liberale Staat artlJ had overgebracht betrad mr Kappeync van de Coppello het podium om te verklaren dat de verhouding tusachen Jongeren en partU thans zeer goed genoemd moet wordrn Het hoofdbestuur van de partU is volkomen doordrongen van het belang der Jongeren Spreker hoopte dat dr toekomst va de Jong liberalen een choone zou zijn De heer NawIJn tweede vooMltter van de Jublleerende organisatie bracht hulde aan den voorzitter die op de algepiecne vergadering aftreedt Hl stelde voor hem t ot eerelld te benoemen en hem de ondersclielding van het gouden bondsInslgnc te verleenen waartoe onder applaus werd besloten Mr D Fock met applaus begroet aüTlde zeer erkentelijk te zUn voor de ontyangst hem In dezen lering bereid Reeds lang had spreker sympathie voor 6 Jongeren en toen hlJ In ifloi uit Indlë terugkeerde naar Nederland waren het de jongeren die hem In een moeilijk Rotterdamse h district naar de Kamer brachten en dus had hlJ In zekeren zin zlJn carrièri aan de Jongeren te danken Zonder een bond van Jongeren kan de liberale stiatspartD niet bestaan Do ouderen zuUen zich door hen bewaakt weten en tevens d overtuiging hebben dat hun plaatsen straks door de jeugd kunnen worden ingenomen Hij wekte do Jongeren krachtig op voor de liberale gedachte te blijven ijveren met allo kracht die in hen is De voorzitter dankte de verschillende sprekers waarna de avond verder op genoegelljke wijze met tooneelspel en dans werd doorgebracht Voorjaarsbeurs vervroegd Thans 5 14 Maart De stille week vóór Paschen bleek niet geschikt te zijn In verband met het feit dat de Nederlandsche Voorjaarsbeurs dit Jaar gedeeltelijk samenvalt met de Lelpzlger Me deelt het secretariaat der Kon Nederl Jaarbeurs het volgende mede De Raad van Beheer heelt reeds In Juni van het vorige Jaar besloten tot ver vroeging van de Voorjaarsbeurs in 1940 Dit besluit berust op de volgende argumentatie Bij handhaving van de oorspronkelijke data 12 21 Maart zou de tweede week voor Paschen vallen Ook bij de Voorjaarsbeurs In 1032 viel de tweede week samen met de stille week voor Paschen waarbij zich dus eenzelfde situatie voordeed De resultaten waren toen van dien aard dat een onderzoek werd Ingesteld Hierbij kwam men tot de conclusie dat een dergelijk samenvallen ongewenscht Is daar dit deze beurs zoowel wat het bezoek als de omzet ter beurs betreft niet ten goede komt Indien de Jaarl eurs na Paschen zou worden gehouden zou deze vallen In de maand April hetgeen door het bedrijfsleven als te laat in het seizoen wordt beschouwd getuige het feit dat de Brusselsche Jaarbeurs In de laatste jaren is verzet naar Maart zij valt dus gedeeltelijk samen met onze Nederlandsche Jaarbeurs hetgteen wiJ onze Zuiderburen nooit kwalijk hebben genomen getuige de uitstekende verstandhouding van de laatste Jaren De Raad van Beheer heeft nu bti wijze van uitzondering deze komende Voorjaarsbeurs een week vervroegd en d data vastgseteld van 5 14 Maart as De Lelpzlger Messe is voor de Neder landsche bezoekers grootendeels reeds des Woensdags of Donderdags afgeloopen en de zakenmenschen die de Lelpzlger Messe bezoeken hebben de tweede week nog alle gelegenheid naar Utrecht te gaan GEMENGDE BERICHTEN Vermiste Urkers dood uit wrak gehaald Zondagmiddag zijn de twee jongeman nen die Zaterdag te ürk vermist werden gevonden De gehuwde 23 jarige J Kaptljn en zijn ongehuwde 22 jarige neef eveneens J Kaptijn die eenige dagen verlof uit den militairen dienst op Urk doorbracht bleken In een wak te men slechts veertien dagen later met een geringe tusschenrulmte van één of twee dagen zijn laatste brieven uit Adelaide En steeds schreef Arrow hetzelfde Nog eens een geldzending tenslotte mededeellngen over zijn gezondheid en over het welslagen van zijn expedities Dan een dringend verzoek Darling anders noemde hl de En nu deze laatste brief uit het Jaar 1933 Messter opende hem voorzichtig HIJ moest haast wel een verklaring bevatten hoe alles tenslotte samenhing In hét couvert lagen zorgvuldig In vloeipapier gepakt 2 traveller cheques een van 1000 pond en een van 250 pond Voorts een foto Van Charles Arrow en tenslotte nog een couvert Messter zag dat dit couvert In Adelaide was Afgestempeld Het dateerd ï nog van voor alle anders brieyen welke de majoor aan de vrouw had gezonden Het was zooals uit den datum 13 December 1931 bleek van Adelaide uit verzonden dus nog vóör de majoor na het mislukken van zijn eerste expeditie naar Melbourne was vertrokken Deze brief bevatte weer de teleurstellende opmerking dat de majoor nog steeds niets van haar gehoord had en daarnaast de schier hartstochtelijke smeekbede althans zUn telegrammen te willen beantwoorden Voorts lag in dezen brief wederom een travelier cheque ten bedrage van 2S0 pond Het couvert echter zUn gervden en jaijnmerlljk verdronlcea Zondagmorgen was een Uavlet bemand met acht bekwame Usloopcrs uitgegaan om de vernisten te zoeken Tientallen j wakken tusachen Urk en Lemmw werden afgcdrogd doch zonder resultaat I Tegen den middag bevond de reddlngs expeditie zich op ongeveer honderd meter I afstand vun den dijk welke Urk met P rieslond verbindt Daar werd een wak ontdekt waarin een lucifersdoosje en een stuk sigaar dreven De IJsvlet werd op den kant van dit wak getrokken Men ging dreggen en haalde reeds bU do eerste poging het IIJK van een der vermisten boven Ook hot tweede slachtoffer werd vrU spoedig opgehaald Ter plaatse staat ongeveer vier meter water Ala tragische bijzonderheid kan Worden gemeld dat het lucifersdoosje niet van den slachtoffers afkomstig was maar van een militair J van Laar die Zaterdagmiddag In hetzelfde wak gereden Is en nog net op tl d gered k on worden De gladde wegen Doodelük auto ontreluk in Friesland De gladheid van de rijwegen ten gevolge van den dool heeft Zondag slachtoffers geëlscht BU Rauwerd aan den weg van Sneek naar Leeuwarden is Zondagmiddag tus schen twaalf en één uur een groote juck met trailer door de gladheid van den weg geslipt en tegen een boom te pletter gereden De inzittenden waren de leden I van het tooneelgezelschap De Jonge Spelers uit Amsterdam die Zaterdagavond een voorstelling te Sneek hadden I gegeven en Zondagavond In de Harmonie te Leeuwarden zouden optreden De truck met trallei werd geheel vernield De chauffeur C van Es en de 1 naast hem zittende K Rol technischi amMenaar werden gewond terwijl de I jwjrfer den chauffeur zittende speler J I Beves werd gedood Alle gewonden en I het stoffelijk overschot van het slachtI offer werden naar het Dlaconessenhuls ta Leeuwarden overgebracht Auto ongeluk op den ütrechtschen weg Vliegenierinstructeur ernstig gewond Zaterdagavond om ongeveer halfelf Is de 25 arlge vliegenier Instructeur R v O uit RtJswDk met zijn BM W auto met groote snelheid tegen de Bosch Kemperbank op den Utrechtschcweg gereden j De bestuurder kon door het sneeuwdek en door den mist de splitsing van den weg niet goed zien en wilde don weU rechts de Pr Hendriklaan nemen I Dr N die onmiddellijk ter plaatse was verleende de eerste hulp aan het slachtoffer dat een ernstige diepe wonde aan het voorhoofd had HIJ werd naar het ziekenhuis De Lichtenberg vervoerd De auto moest weggesleept worden j Bijzonder goed afgeloopenj De rijksstraatweg Amsterdam Utrecht was Zondagavond op sommige gedeelten in een glijbaan herschapen Onder Maarssen reed een auto teged een der langs den weg staande boomei en werd vrij ernstig beschadigd Persoon Itjke ongelukken deden zich niet voor Onder de gemeente Breukelen Si Nljen rode kwam een personenauto te sllppc I en geraakte in botsing met een i tegen j ligger Belde voertuigen werden bcscha digd Een der inzittenden werd door he j stukspringen van de voorruit licht aa het gelaat gewond I Een ongeluk dat bijzonder goed aflieif deed zich voor onder de gemeente nersloot Hier reed een auto met vier inj zittondon tft water en verdween In dl diepte Omwonenden snelden toe en t moe gelukken de Inzittenden op den wal brengen OmstreeEs kwart over tien glsteravonl kwam uit de richting Amsterdaia ee personenauto met vier Inzittenden Tér hoogte van de garage Brink slipte de wagen op den rijksweg De bestuurder deed nog krachtige pogingen om di auto op den weg te houden doch dit mocht hem niet gelukken Met volle vaart vloog de wagen op de Amstel af reed door den berm om vervolgens In e rivier te storten Het gedeelte waarin de auto terecljit kwam Is niet met Us bedekt Door den sterken stroom Is nl een gedeelte opijn gebleven De wagen verdween terstond In diepte Gelukkig behielden de InzitteAden vier Utjrechtenaren die den au gehuurd hadden hun tegenwoordlgl van geest en bleven kalm zitten De beft was van meer beteekenls dan de InboiLd van het epistel Want op dit couvert d it nooit dooi den geadresseerde kon zlln opengebroken dat de majoor dus zelf toen hU den brief terugkreeg moejst I hebben geopend stond een mededeei die den armen Arrow waanzinnig modst hebben gemaakt Die mededeellng echter Maurice Messter voelde het mede Afgaande op hetgeen hU tot dusver te ten was gekomen was een leugen efn infame leugen Een mannenhand hi vluchtig en slordig het adres Miss Delchlsh Whitechapel Green Castle Road Londen 46 doorgestreept en ip de achterzUde geschreven Oedresseerfie overleden Retour afzender En voorts vond Sir Maurice Messter nog een velletje papier volgekrab met het handschrift van den majo die ap dat moment lltcht niet at zUn normale geestvermogens beschij kend het briefje als een laatste wa hoopskreet had verzonden Niemand zou er wel ooit achter kom wat majoor Charles Arrow destljd Melbourne had bewogen den tenigon tvangen brief met het doodsberlcht wel r In te pakken en er foto s cheques en briefje aan toe te voegen Of had dezen laatsten t 1ef misschien gescti ven omdat lüj voelde dat dit do richt een leugen was Wordt vervolgd