Goudsche Courant, maandag 8 januari 1940

Eenheidsprijs 1 95 HEERENCX STUUMS REGENJASSEN MANTEIi zonder bont MANTELCOSTUUMS zonder bont SPORTCOST UMS OVERJA SS k SWAGGER S Ook de p ijzen voor VERVIN zijn nu zeer laag I DE PELIKAAN STOOMERIJ en VERVERIJ vanaf 1907 GOUDA TELEFOON 3068 EN Kantoor FLUWEEI EN SINGEL SI te Specialiteit STOOMEN VAN UNIFORMEN m Ti Bilnk woning dto to i h t ster had en rijden imekle terï nUr de plaat van het onheU en ïïto een door hem meegebrachte lad5Twer de top v n i wagen Toen de inxlttenden zagen dat er hulp uJnNdf openden zü de porUeren Inikncen uit den wagen waarna zlJ een voir een over de ladder naar jen vasten jy kropen Tram locomotief gtort in bi uijoperintt KUp te WUnJeterp waa opgehaald Ier wlUe van schaataenrllderi Zondagavond vond op de llJn Ooster wdldeOorredUlt van de Nederlandsche Tramwcgmaatachappen een eigenaardig ongeval plaats dat ze r emstigfe gevolKeln had kunnen hebben doch dat gelukkig goed Is afgeloopen Doordat de wegen tengevolge van den dJoi splegelglad waren geworden en IcjrensgevaarlUk te berijden had men vflor de autobus die te 18 20 uit Oosterwilde moet vertrekken een stoomtram ijiLelegd Deze moest te WUnJeterp do brug passceren over de Schoterlandscho Cèmpagnonsvaart Ten gerieve van de schaatsenrUdeis hid de brugwachter de brug opgetrokken hitgcen kon geschieden omdat op ZondÉgen bij deze dienstregeling geen stoom tBam de brug behoeft te posseeren De ir achlnlst nu bemerkte te laat dat de brug open stond en met een hevlgen klap reed de tram in de geopend brug WaarbU de machine voor ongeveer drievierde gedeelte onder het ijs verdween JHbt daarop volgend rijtuig waarin ongeveer zestien personen zaten bleef b von de geopende brug op de machine steunen De machinist had de tegen foordlgheld van geest tijdig van zijn machine te springen waardoor hl aar ebn wlsbcn dood ontkwam zoodat bij dit omgeval al s door een wonder geen persoonlijke ongelukken voorkwamen Het RECHTZAKEN Het ontslag van een Remcenteklerk te Gouderak Beroep ongegrond Hét Ambtenarengerecht heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak van den gewezen ambtenaar ter gemeentesecro arle te Gouderak P H v d M die op trond van ongeschiktheid door B en W was ontslagen v d M had 2500 schadevergoeding gevraagd Het Ambtenarengerecht heeft Van der M niet ontvankelijk verklaard in zijn beroep voor joover door hem toekeniüng Van een schadolooastèlllng wordt gevor lerd en veroordeelt verweerder in de kosten van het geding Voor het overige wordt het beroep ongegrond verklaard In de overwegingen herinnert het gerecht aan het vorig ontslag van v d M dat bl uitspraak van 10 Juli 1939 nietig is verklaard Hierop herroept d M zich olgens het gerecht ten onrechte Al hetgeen terzake van het vroegere ontslagIbeslult la voorgevallen bevestigt dat ook toen reeds het gemeentebestuur overtuigd was van de ongeschiktheid van Van der M voor zUn betrekking en dat men om Van der M ter wille te zUn het ontslag heeft gebaseerd op reorganisatie wat naar het oordeel van het gemeentebestuur ook mogelijk was Had men kunnen voorzien dat Van der M de tegemoetkoming dat men den voor hem gunstlgen weg koos niet zou aanvaarden dan zou men waarschijnlijk toen dadelijk het ontslag wegens ongeschiktheid hebben verleend B en W waren aldus het gerecht dan ook volkomen bevoegd het ontslag te verleenen wegens ongeschiktheid die voornamelijk bestaat in slordigheid luiheid en gemis en gevoel voor plicht betamelijkheid en verantwoordelijkheid DU is dus niet geschied om v d M uit verbolgenl eld over de geleden nederlaag doodelljk te treffen MARKTBRRICHTEN d Kaasmarkt Oiideirater 1 J n Aangervoelvl 6 wssrens 22fi stiilr wegendle 1126 k Prijs Ie soort ƒ 27 28 Handel matig Veemarkt Rotterdam 8 Jan Aaiivner in totaal 2674 tuk iimle R94 wtte runderen 1 vettp Valvp ren 10 nuchtere kalveren 697 varkens 905 sohapen of lammeren De prözen waren als vol t vette ko3ioi 1 kw 80 2e kw 66 3e kw 44 64 veUo ofsen Ie kw 76 ie fcw 68 3e kw 40 66 vette kalveren Ie kw 146 2fe kw 125 3o kw 95 105 varkens lev gewicht Ie kw Cl 2c kw 66 3e kw 64 schapen Ie kw 46 2c l w 40 3e kw 85 lammeren Ie k 48 2 kw 43 ae kw 36 cent per k g schapen la kw ƒ 26 2e kw ƒ 181 3e kw ƒ 13 lammeren Ie fcw ƒ 18 2e kw ƒ 14 3e fcw ƒ 9 p stuk Vette koeien en ossen aanvoer korter handel levendig prijzen koeien prijsh ossen iets hooger prima koe 86 et pr ossen 82 t Vette kaïnneren aailvoer gelu k aan vorige week handel vlot prijzen prijahou end prima s ƒ 1 65 Varkwis aanvoer ruin f handel tanveiyk prijaen als Vorige werk prima s tot 68 et Schajicn ert lammeren aanvoer aanmerkelijk kleiner handel willig prljien hooger Eenig partijen schapen voor export gekocht i WEERBE mÖÜT De BUt aetot Verwachting geldig yan hedenavond tot morgenavond ongeveer 19 uur In het Westen zwakke tot matigen Zuidoostelijke tot Zuidelijken wind nevelig tot betrokken met kans op mist nu en dan lichte regen of sneeuw temperatuur om het vriespunt later lichte vorst STAOSNIKUWSL QO M A 6 Jamuiri 1 0 I eRKcr der Wegnjn Burgemeester en Wethouder brengvn ter kennU dat een exemplaar van het door hen lni 0volge het bepaalde by fde wegenwet opgcnuukte ontwerp ivtan den legger van da W8 en op 8 Januari 1940 op de setretarle der gemeente ia nedergcleg i Het ontwerp ligt aldaar vari dien dag tot IS Februari 1940 ter inzajfe tan een ieder BiezwasTBchriften tegen het ontwerp wor den bU Burgemeester en Wethouders Ingediend en wordeii bU het ontwerp voor e n leder ter imutge gelegd De bezwaarschriften kunnen wordlen toegelicht en bezwaren kunnen mede worden ing racht in een zitting van het college van Bu TgeiineeBter en Wethouders of van een door hen ulb hun middlen benoemde commissie Deze zitting zal worden gehouden in het gemeentehuis op 18 Fehruari a s des v m 9V4 uur PUpen en sprits wachtten maar schaatsenrljderK bleven weg IJsvermaak door dool ten einde Dat is een tegenvaller geweest gisteren met het ysvermaak Er was gehoopt op een stralenden Ijs Zondag met een ouderwetsche druktp maar die ingevallen dooi maakte er en druilérigen re gendag van Nadat Zaterdagochtend de wind gediraaid bleek begon het s middags te dooien Het weer had het karaktei van t kan dooien en t kan vriezen maar het werd dooi die sntl het Ijs op de laarten en v jvers aantastte Het Ijs werd ZHcht er kwam steeds meer water op t ftaan en Zondaiif moest ie er die er op d schaats had willen op uit trekken constateercn dat het uit was met de pret Cr werd hier en daar nog gereden maar de aardigheid was er bü het miezerige nevelige weer af Dat WHS ook het geval voor hot makf van een schaatsreis naar Gouda Al het s erk Ijs is is het Oor do beworcrs van omligigende rieden en dorpen en sceciaal V for de Rotterdammerj een groote attractie e n pvüpentocJit naar Gout te maken Velen hebben dat in de laatste daeen van de vorige we k gedaan ma ir de groots fctroom was gistpren verwaoiit Men herIm ert zich van vroeger loe druk en gezellig het toerisme op een mf ien iis 7ondaar kan zün Dan is er lewen en vertier in de stai en dan maken velen rc de zaken want ir l estaat altyd groote vraagi naar de pypeii sprits en siroopW afe c n ei o k d c nfó s en restaurants profiteeren van de komst van de schaataenrü ders De strenge vorst van verMen week had gedachten aan een levendig vreendclingenliezoek gieweltt De winkel mochten gf opend zijn overal waren de specifiek Goudsche producten uitgestald en naar oude gewoonte hingen de sprits en siroopwafolen n een koord boven de wink Mpuren uit Larxgs d n toegannr weg van Rutt rdam aan het begin van den notte d ni hen diik en aan het Veerstal waren k aampjes opgc richt waarin men eveneens de trope ëi van een succesvollen pljpentocht kon krygen ei ook hier hoopten inwoners wat e xtra s tf kuimen ventenen Taxi ondernemers stonden met hun wagens bü de Juliaasluis te wachten om nu de aehaatsweg uit Rotter dam tegenwoordig dat knusse eindpunt aan de Lasaruaifcade mist en op 2 K M van de stad eindigt de sdiaatsenrijders voor etn klein bedrag in borten tdijd naar de Veerstal te brengen Het bezoek is echter ver rbtneden de verwachtingen geWeven De dooi had de animo voor de i is naar Gouda 7eer sterk verminderd er waren weim t liefhehbers en er was weinio handel Wel waren n n r Bchaatsenrijdera die hun zinnen nu eenmaal op den tocht haddpn iiexet en toch kiwamen maar in vergelijking met de vroolljke drukte op een zonnigen vriesdag was het toerisme ring De sfeer ontbrak on dezen nntten donkeren bp en het is fiii it de sfeer die een iys Zondag moet doen slagen Zoowel voor de schaatsenriiders als voor ae winkeliers die verttoopers aan de kraampies CTi de café en restauranthouders was er geen aardigheid aan Centrale Liberale Kiesvereenigtng in den Kieskring Leiden Koffiemaaltqd in Hotel de Zalm De Centrale Liberale Kiesvereeniging in den KieAring Leidéh hield Zaterdag een koffieimaaltljd in Hotel de Zalm waarbü de partlj vooraitter Prof Mr r M Telders een politieke rede heeft gehouden In zlJn rede gaf Prof Telders een algemeen beschouwend overzicht over de binnenlandsdie politieke situatie in den laatsten tyd waarin hlj de staatkundige grondslagen der als seneus te beschouwen politieke partyen aan een critische analyse onderwierp in V6rt nd met de mogelijkheid van politieke samenwerking in de toekomst Nadat mei deze belangwekjoende rede van gedachten was gewisseld kwam de Cen trale in een huishoudelljice vergadering bü een Nadat de voorzitter de heer C G Roos de in het afgeloopen jaar overleden leden J van Gelderen wethouder te Bosko ip en J H Sdiouwink te Hillegprsberg had herdacht weid in de vacature Beven in het bestuur der Centrale gekozen de heer Roerhorst t Bodegraven in 4ie van den heer Harmeen de heer Moolenburgh te Lelden en in de vacaturc Schouwink te hter H van der Linde te Alphen aan den Rün J De heer Van der Linde zal als secretaris optreden in de pUats van den heer J Beyen die v le jaren deze Auctie vervulde HardriJdcrU p MhaatacB Zaterdagmiddag hield de BuurtwrconlSfor 3kUer van O tswag een drijderfi ap de schaats voor haar leden juwen en kindaren op het IJs van den Kidder van Osteweg De voelende prijawinnaars kwamen uitden strUd MeUjea 7 11 jaar 100 M te prijs Unie Weedla 2e pr Truus Scholten Meisjes 12 14 Jongens 8 11 jaar 100 M Ie pr A Blom 2e pr S Donk 3e pr P Rietveld 4e pr C Veerman 5e pr T Vorkade fie pr W Scholten Jongens 12 14 jaar 100 M Ie pr J Blom 2e pr J Veerman Se pr J v d Meer Jonguns 14 16 jaar 2 iO M Ie pr A v Vuren 2e pr S Janmaat n 4 maal rüden Hoeren 260 M Ie pr J ÏVankriiker 2e J r C Blom Se pr J Blom 4e pr I Weeda 5e p J Janmaat De prljizen bestondon uit luxe artikolen Alle kinderen tot 14 jaïar kregen een versnapering Het bestuur werd dank gebracht voor zün goede leiding en het werk in deze gedaan Er was gToote deelname een hevige strijdlust en een vlugge afwerldivg Zwemwedstrüden in het Spaarderabnd Voor militairen en leden van de 6 Z C Hedenavond zullen in het Rnaardersbad ondter leiding van de G Z C zwemweditr i den worden gch den voor de ir Gouda rn omgevin verb yvende militairen en leiler van de G Z C Tteze wedstrydeii di noor de G i C in sa menwerking met O on O ziir voorbereid vangen te 8 uur aan Op het progiamma staan o a een wissel sir g eatafeet voor militairen en de G O en ch nolowedatriid ttisscheiv milita ren en c G Z C Het militair zeürental best iat uit C H Mousset doel de Zeeuw V van Overhagen 1 C Scheffer A H i k M H vu Doorn ei Derx Het GjZ C rev mu l is volirt samengesteld W J iü Boer C Tül üt A van Weelfe J T GraverteyH W den Boer J G Gra e5itevr Oocl N Mftulman De N C R Br adü cJ een demonstratie geven in popduikei ei fi kótn cb nummer voor haar rekenino Mem n TeraardeKestrlling lan den heer F GregtrjwU h Vele leden vin e 5 ÜJi P hebben een laatsten groet gehr cht aan den heer F Greiporowitsdi o n Ier oudste leden an de Cmidi he afdeeini ii de temrd HesM lir gvan het stof f o ik erslèho hedenmiddag op de Algemeen I egrij fplasts E n groot aantal personen ep in de i toet mede en on het kerk rf niiren roe tal sn liniëren aanwezig Tot de i clangrs tllenden behoorden Ibestuursl i n an paruL en cenigingen en vot rti p lieerer en U Veenstra regent en 4 Huize Juliana waar de heer Gregj woonde Een bloemstuk van de famüilM een van de S D A P deleten de baar Di heer W Sanders de voorzitter van Ie afdecIliL Gouda l eeft den heer Grcgiwewitsch al en trouw en ülveflgTlA heniu Jii en dank gebracht voor den kracht en steun dien hij pcdurende veertig jaren aan de parijj en de arbeidersklasse heeft gegeven Een zoon heeft voor de beljuigstelling dankgez gi Voorgedragen voor benoeming tfldelijk leeraar B en W van Rotterdam dragen den raad voor de benoeminir van een tiidelük lee aar ill weiictuigkundig teekenen aan de Ge meentelüke Vakteekenschool aan de Speelmanstraat voor ilen heer P Elffers alnier II K Vrouwenbond 25 jaar De R K Vrouwentoond bestaat 25 jaar Het jubileum zal op pinsdag 16 Januari a s vorden herdacht f AGENDA Réunie Bioscoop Mr Moto speelt hoog spel en De tyran WoeniJi ï 2 uur matireeDrie mzende jockey Schouwburji Bioscoop l ovi affair Thalia Théater Met een kwR tja df wereld rond 8 Jan 7 uttr Daniël Spreekbeurt ds H J 8 Jan 7 30 uur De Zalm Verkooping notaris K Zeevat Grianigt 8 Jan 8 uur S aarderabad Zwemwedstrüden G Z C en O en O Jan S uur OarensDinnerii Hervatting rfpetities Stedelük Muziekkorps Jan 2 uur Leger des Heils Oezinsbond Jan 8 15 uu Daniël Vergadering tot oprichting Geref vrouwenveroeniging spreekster mevr Heuzeveldt Jan 7 80 uur Oud Geref gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen 10 Jan 7 30 uur Vrije Evangelische gemeente Maranatha lezing Joh de Heer 10 Jan 8 uur Huishoudschool Kookdemonstratie Ned Vereèniglng voor natuurgeneeswlfze 10 Jan 8 uur Reunie Spreekbeurt ds J Borger voor Logosverband Jan 8 uur Chr Geref gemeente Bübellezing ds Heerman Jan 3 uur Vrije BvangeUscne gemeente Maranathalezlng Joh de Heer U Jan 7 80 uur Kleine Kerk Haranatha lezing Joh de Heer 11 Jan 8 uur Leger des Hells Bijbellezing aamankomat UIT DEN W JK STOLWijK Usdub Stqlwük Zaterdagavond werd d or de IJsclub Stj wyk een estafette wedstrijd gehouden vo jr dames en heeren De prijzen i lgden als volgt behaald Ie prii ƒ 10 M Züderlaan Wz en mej ReneeVerdoold 2e pr f b T BuVger en mej E VoorsluUs 3e pr ƒ 4 T v a heuvel Jr en mej Slingerlandjv d Heuvel 4e pr ƒ 2 J Pons en mej C Molenaci 5e pr ƒ 1 J Burger en mej Burger Botli Hardrijderlj De uitslag van de Zondag gehoudeji kardrljdBrii is als volgt Ie pr ƒ 15 de heer v Ooüen 2e pr ƒ 12 50 J W Baas 8e pr ƒ lO r J V d Starre 4e pr ƒ 7 50 A V d Berg 6e pr ƒ 6 C Verdook Jz 6e pr ƒ 2j60 W Bouvy SPORT EN WEDSTRIJDEN SCHAKSN Keres wint tiende partij Ëuwe loopt één punt in De Estlander leidt thans tegen Euwe met 6 5 De tiende partU van den tweekamp Euwe Kercs Is door Keres dlo met wil speelde na 49 zetten gewonnen De elfde partij wist onze landgenoot te winnen De stand is thans Keres 6 pnt Euwe 5 pnt SCHAATSENRIJDEN Langendük liampioen van Nederland 36CO deelnemers aan dorpentocht in Noord Holland Zaterdag en Zondag zijn verschillende bclangrUKe schaatswcdstrijdcn gehouden Te Uioningen werd het kampioenschap van Neaerland veiredcn waarbij Jan Langcndijk uit Rotterdam den titel waarvan Dolf v d Scheer houder was won Langendijk maakte den snelsten iijd op de 15 M met 2 nün 33 9 sec Koops op de 10000 M met 19 min 4 sec waai in Langcndijk met 19 min 15 1 sec tweede werd Het eindklassement was 1 LangehdUk 213 435 p 2 Koops 215 B67 p 3 Roos 2n 2U2 p 4 v d Scheer 217 497 p 5 Buyen 218 527 p 6 Zwanenburg 219 780 p 7 Havekotte 321 253 p In wedstrijden In het hsp drljd voor dames te Nieuwe Nledorp behaalde Gonne Donker uit Ilpendam een fraai succes Deze snelle rudster won zooWel de SOO als de lüüO M met ruim verscj Haar tijden waren 56 4 en 2 min 7 2 sfec Een belangrijk evenement is geii eébt de dorpentocht door Noord Holland di n de Usbond Hollands Noorderkwartier Zondag organiseerde en die ondanks dool en regen uitstekend is geslaagd Niet minder dan een kleine 35uo schaatsenrijder uit geheel Nederland verschenen aan den start en bijna 3000 van hen onder le 1000 mUltairen hebben den 72 K M langen tocht waarvan Purmerend het beginen eindpunt was Volbracht Epn en twee wer len J v d Bli te Anna Taulowna en G Smit te Amsterdam beiden In 3 uur 16 min Langedjjk start in Noorwegen Bij den Kon Ned Schaatsenrijdersbond is een ultnoodiglng bmnengekomen om één eventueel twee rijders naar Noorwegen te zenden en In Oslo en andere steden deel te nemen aan enkele wedstrijden welke in dat land eind Januari worden gehouden Besloten is Jan Langedijk af te vaardigen Omtrent het laten starten van nog een tweeden Ned rtider is nog geen beslissing genomen KAUlU f UUbKAMiMA 8 Dinsdag 9 Januari Hilversum I 1875 en 414 4 M AVBO Litrending 8 Berichten ANP gramofoon 10 Morgenwijding 10 15 Gewyde muziek gi 10 30 Voor de vrouw 10 36 Ensemble Reliit meester 11 11 30 Wenken voor de huashoudSng 12 15 Zang en orgel 12 45 Be richten ANP gramofoon 1 De Ewnancers en soliste 2 Voor de vrouw 2 10 Omroeporkest en solist 2 45 Knip en naaicursus 3 46 Disco Varlété 4 30 Kinderkoor ang 6 Kinderhalfuur 5 30 Omroeporkest 7 Voor de kinderen 7 05 Gitaar I duetten 7 30 Engjelsche les 8 Berichten ANP mededeeliniyen hierna Internationaal overzicht 8 35 Bonte Mobilisatietrein 9 45 Gramofoon 10 80 AVRO Dansorkest 11 Tijdelijk voer li t StoomeR vani Berichten ANP hierna SpeiiklatU otMaii ii 4 ia Urajootooii HUvvr4uai ii ttutJ M KKUVUiUendingt 8 Itonchten ANP S Oö akö en 10 Gratnoifouni 11 JM GodBdieustijr luuiuur 12 p Berichten 12 15 KUO orke tj 12 45 benohteu AiNjf gnuiiuiouii i l4 luvu urKeat 2 Voor ati vrouwen 3 aiu Mi urBus 4 Gramofoon 5 KUO MUodistan en Klist 6 45 6 05 Fulicitatiea OJb Sporthalfiiur 7 Berichten 7 15 nychiatrische causerie 7 36 Gramofoon 7 40 Keportage 8 Uericliten AMI me k feelmgen 8 15 KUO Sym honie arkc8t S ituVira m foon 10 Kioco ö octet 10 30 Uerukten ANP 10 40 Granwrfoon 10 60 Uertu W Dmteren n zijn Tzigane orkaat 11 16 12 Gramofoon LAATSTE BERICHTEN De behandeling van de Begrooting voor Economische Zaken uitgesteld In verband met do zlekto van den minister van Economische Zaken is de behandeling van de tiogrootlng van Economische Zaken voorlooplg uitgesteld Treiter met 16 man na aanvaruiK gezonken Een treUer van de Britséhe marine de 449 ton metende Kingston Cornelian is Vrijdag in de Straat van Gibraltar gezonken na in aanvaring geweest to zljn met het Fransche passagiersschip Chella 8920 ton Do 16 opvarenden van den trellor zijn om het leven gekomen De Chella liep eenlge schade op DrüfUs ligt muurvast j in HoUandsche Ussel Naar uit Capelle a d Ussel wordt gemeld Is de HoUandsche Ussel thans overde geheele breeite met dik en zwaardrUfUs bedekt en het heeft zich overonafzienbare lengte onwrikbaar vastgezet Overtocht per veerpont is onmogelijk geworden K L M brengt post naar Urk URK B Jan De postboot Von Geusau kon Zaterdagochtend voor het eerst niet uitvaren Hedenochtend half tien ertrok een K L M vllegtulg met 15 zakJ en post naar Urk en keerde met 3 zakken post uit Urk op Schiphol terug Beurs van Amsterdam WlSSELh üKlf KA 6 Jan 8 Jan OfflcleeL Londen 7 38 7 38 Berlijn 75 30 75J0 Parijs 4 18 4 18i Brussel 31 42 31 43 Zwitserland 42 15 42 11 Kopenhagen 36 27 36ao Stockholm 44T7è 44 70 Oslo 42 70 42 65 New Vtork 1 88 1 881 Beursoverzlcht Het koèrspell op de Amsterdamsche wisselmarkt vertoonde hedenmorgen practisch geel verschil met het niveau van Jl Zaterdag De markt had dientengevolge een zeer rustig karakter en de affaire was opnieuw beperkt Was de Amerikaansche dollar J l Zaterdag opgeloopen tot 1 88 op plaa tselljke aankoopen vanmorgen deed zich daarin een reactie voor en kwam het Amerikaansche devies weer terug op 1 873 Factoren die eenlgen lnvro ed vaji beteekenls op het verloop van de wisselmarkt In het algemeen konden uitoefenen waren niet aanwezig zoodat de koersvariaties van minimale betee kenls waren Het pond sterling bleef ongejwijzlgd op 7 37 a 7 38 en ook wat de overige deviezen betreft waren de verandering niet groot Voor de rijksmark werd vei nomen 75 30 7540 voor de Fi aiische franc 4 18 a 4 l8i voor de Belga aanvankelijk 31 39 h 3141 waarna het Belgische devies Iets opliep tot 31 42 a 31 44 De Zwltsersche franc werd vernomen op 42 10 a 42 12 Ook de noordelijke wissels vertoonden geen verandering van beteekenls Op oe termijnmarkt waren termljnpondon Iets gestegen met een disagio van 21 en 7j cents resp voor de één en dnomaand sche noteeringen hetgeen resp l en i et I hooger was dan Zaterdag Het agio voor dollars deed hedenmorgen A voor de één maandsche en 1 cent voor de drlemaandsche noteering nmtto oontmnt Het effectenverkeer had een buitengewoon stU verloop on kenniorkte zich doof een vrijwel volkomen gejpls aan affaire