Goudsche Courant, dinsdag 9 januari 1940

Dinsdag 9 Januari 1940 78 Jaanaiig Ko 20215 fiOllDSOIË iklEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSlKEKm BERGAMBACHT BERKENWUÜDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOITDERAK HAASTRFCHT MOORDRECHT MOERCAPELLE PIIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWUK SCHOONHOVEN STOLWUK WAPDINXVEEN ZEVENHUIZEN en Oit blad verschijnt dajrelöks behalvf j Zon en FeestdagrenX Onie burraoz lUn dageUjka geopend vaa 9 6 nar Adminiitratti en Redactie Telef Btcre 37 6 Po tr k utag 48400 j OBDamoiten worden dag mks Mataiiomen aan ons Bareaas MARKT SL GOUDA M raM NÏ tei en loopen d n bottkhandal en da poitkantooran AB0NNEMENT8PBU per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 oaat overal waar dt MMtKUW f looier gvschifidt Franco par pott p r kwataal ƒ 8 16 ADTKBTENTUBMftUSt UU Qooda en onurtivklB beheoraode tot den besorgkringj 1 S regda f 1 SO elke regel meer ƒ 0 2S Van balten Gouda en den beinrgkring l e reüals ƒ 1 66 elke rettel meer 1 0 90 AdivartentMn In het Zaterdagnamme 10 btlalag op den pr it Uefd dlit d li ad rtanttln da htOft van den prih INGEZONDEN MEDEDEELINGENt 1 4 lagda i QC elke regel meer O BO Op de ToorpaMna 60 hoogar AdvertentiSn kunnen worden IngeMnden door taaaebenkomat van laliede Boek handelaren Advertentiebureauz en onie agenten en moeten daaga vóór de p laat alng aan het Bureau Sn Ingekomen teneinde van bnname versakrird t ifln Gewone w vertedtiln en iugezonden madedeetlngei bfl contract tot teer gsredocearda prOa Qroota ifttera en randen worden berekend naar plaataroimta NIEUWE FINSCHE OVERWINNING BIJ SUOMUSSALMI Gehcele Russische divisie vernietigd Meer dan duizend Russeiryg evangen genomen Een belangrql e buit De oorlog bracht niei we werkloozen De Qenééfsche corr van JHet Vader dén In de omstandigheid dat tallooa hooge peil van begin October gebleven zonderd gedesorganiseerd is Grootste zege van dezen oorioK pE Finnen melden fyins het UJ d it ztj by Suomussalmi de geheele 44ste oivjsie van de Rusb n hebben vernietigd Een RuMiscne divisie bestaat uit 16 000 tot lg 000 man De overwinning wordt als de rootste van icien oorlog gekenschetst Er werden mpei dun 1000 Russen gevangen genomen en bovendien werden 43 tanks 122 kanonhen en Mider oorlogsmateriaal buitgemaakt o j iJtO paarden 47 veldketikens 278 auto s en il pantserwagens Er werd een speciaal communiqué fcpibliceerd om de overwinning me Je te deplen De slax is vermoedelirk risterpn pwëindiird hoewel dit niet wordt vermeld in het communiqué De veriiezen ler Russen bedragen vite düizemien rit is de tweede maal dat in ile bmirt van Sunmus wlmi een heele Ru siti he divisie wordt vernietigd Den eersten keer Raschieddp dit in de Kerstweek toen de 108ste drviaie werd vernietigd ten N vi n ijct Kianti meer Een officieel eommuniaué te Helsinki I Het gisteren gepubliceerde offlcieele lonimuni ui luWt Te land Het hoofddoel van den str d in het Zuidcliilk deel van den s ytor van Suo usaiilmi het veTs1 n van Hp i stp Ru s h divisie is bereikt De vijandeHJÏco troe r jifiacht in in hoofkbaalt vemietijcd behaalde buit is groot hij omvat in ncrnnen 43 tanks 10 oantserwagens een lleirtuiir 20 tractors 278 auto s 16 stiik ntitunVwarhut 4 lutJitdSëTtomonnen 75 Itutomatisclhe geweren en andere wapens llTO paarden 4 veldketikens enz Het zuiveren van het terrein en de verïuneling van den buit iworden njoortgiezet Oo andere fronten was het een kalme oai nitaczondeprl de bruikolüke s hermutWingen en artillerievour Onze patrouilles htbbeh eSnige vvjandelvke patrouilles verrictiifd Ter zee niets blizonders te venmeldem Anti communistische Balkanpolitiek Zeer harteltjke commentaren in Italiaansche en in Hon aarsdie pers Gayda wijdt in de Giomale ditalia een beschouwing aan het resultaat der gedachxcimipselingen Hy schrijft daarin o m Ieder wordt er van op de hoogte gebracht dat Hongarije aan den kamt der Iti aanache politiek staat in zijn oriënteern en en methoden evenals Itjlië aan Ho gaarschen kant staat in de eciale problemen die Hongai e heeft gesteld Italp en I ongarije zijn er tegen gekant dat de oo log zich uitbre naar Zwd Oost Europa n ie Middellandiohe Zee Maar het ligt voor de hand dat het voornemen van Hongarije om zijri problem n gs vreedzamen weg tot oplqssing e orengen geen voorwendsel can worden voor andere betrokken mog dheden om zich te onttrekken aan een redelijke oplosBing ot jr hangende problemen Het is goed r n te herinneren dat Europa een z er wrwarden tijd beleeft en dat men een n od otoge dwaling zou begaan door te trach gevallen di nog vreedzaam geregeld rannen worden door maatregelen van recht rdm eid te onttrekken aan deze krampen l e Tribuna schrtift o a P opheldering in de betrekkingen tus ischem Hongarije on de aangrenzende l n n welke bü de broprekingen behande d i B mei gemakkelijk te verwezenlijken ilet t ei pm oude kwesUes te regelen die olrect uit Versaillee voortvloeien De reed wgelegde weg geeft echter het recht hoop ellen op de nieirttx ontwikling van dit W n van evenwicht en rechtvaardigheid W de wnenlijke bestaansredenen van De Zwitsersche organisatie tot hulp aan Finland heeft in veertien dagen tyd meer can 600 000 Zwitseradie francs j üeen ge bracht hierin zyn niet hegrepen de groote bedragen welke door financieele en Industrieele kringen z n toegezegd Oorlogsmateriaal voor Finland in Duitschland tegengehouden Een groote hoeveelheid voor Finland bestemd oorlogsmateriaal grootendeels atkomstig uit Italië welke over Duitschlai il werd verzonden is volgens Havas door dit Innd tegengehouden In Duitsche kringen get ft men hiervan geen enkele motiveerin j Vin juridischcn of politieken aard De Britsche artjeiderabeiweging heeft van de Finsohe ariieiderspartü een uitnoodigii i ontvangen tot het zenden van een vertegenwoordjsier om den toestand te bestudeeron In Zweden is het bedrag büeengebraohidoor het comité tot hulp aan Finland gestegen tot 7 046 000 Zweedsche kroi on waarbvj niet is inlbegrepen het millioen cjV de werkdag voor Finland 6 Januari hcefi opgebracht De organisatie voor diereidiescherming n Zweden heeft besloten een ambulance voor paarden naar Finland te zenden Russen verslagen met eigen materiaaL De 44ste Russische divisie ia volgens Reuter verslagen voor een groot deel met behulp van oorlogsmateriaal dat was buitgemaakt op de 16e divisie die een week j Iedon aan hetzelfde front werd vernietigd De Ru en rukten op van Raate in een nieuwe poging om in westelijke richtin vorderingen te maken naar de Bothnisclic Golf Na een korten opmarsch zagen de Russen zich afgesneden van hun voedselvoorraden Deze Finsche oiverwinning Ls ongetwijfeld de grootste tot dnsverre door de Finnen behaald In drie weken tijds hebben z j dr Russische divisies vernietigd een bu T il ajaervi een bij Suomosalmi en de derde tusschen Suomosalmi en Raate Een Russische divisie is löOOO tot fSOOO man sterk niemaïid rrakt Ten opzirtite van de positie der Ita1 liaansch Hongaarsche overeenstemming t j i nower Rusland wijst het blad erop dat j Hongarije in staat mm ziin zondei huln j een etventueel Sovjet Russisch ideologisch I offensief te breken Wat de mogelflkhpid an een agressie van het Russische leger tegen Hongarije betreft vlreit het standI punt van Italië voort uit zijn steeds tegenover Moskou in acht genomen anti comniunistische houding Voor Italië vormt het bolsjewisme geen motief tot een internationaal geschil zoolang het een verschijnsel blijft in het Russisdhe binnenland het zou echter anders ziin wanneer het roode régime zou trachten absurde plannen van gewapende expaji sie ten uitvoer te leggen Een ontspanning echter tusschen de landen van het Donaubekken en den Balkan eii vreedzame samenwerking dier landen zou wijzen m een krs ht di op korten of langen termijn het hoofd zou kunnen bieden aan iedere bedreiging De Lavoro Faacista schrijft dat Italië hoopt op de afsluiting Van een realistisch accoord tusschen Hongarije en Roemenië t meer daar deze twee lapden geroepen i ijn een gemeenschappelijke levens en bischavingsopvatting te verdedigen tegen het gevaar van een bolsjewistischen opmarsch in het noorden en centrum van Europa Een Hongaarsche samenvatting Stefani meldt uit Boedapest De commentaren dam dagbladen over dé Venetiaamsche besprekingen kunnen al ilirt worden s imenjFWvat De gedachtenwisselingen zijn gevocrl i i een sfeer van groote hartelijÜieid de Italiaansch Hongaarp he vriendschap wordt steeds nauwer en nechter S de belangen van beide landen in het ZuidOoBten ziJn volkomen identiek 4 richtlijnen der huitenla idsche politiek van belde landen zijn ennenwijdjg 6 de beide landen willen vrede en rectit vwdigfaeid de t eide landen nemen en gelijke houding aan teo aanzien van ddi huldigen Europeeschen oorlog Italië en Hongarije wonschen eensleif ZuidSlavië 6 njDch Italië noch Hongarije zullen eenigerlei militaire actie beginnen in het Donaulbekken en op den Balkan zoolang hun vitale belangen niet worden geschonden geen der beide landen ataat gunstigtegenover de vorming van een Zuid Oojte lijk blok de Italiaanach Hongaanche eensgezindlieid vormt het heditste bolwerk voordfn Europeeschen vrede en is tegjen nie nand gerirfit Volgens de Pester Uoyd zou Sano In het a s orj r naar Hongarije gaan om met Csaky de gedachtenwisseling voort e v etten uiimscHE miEH Mijnhardtjes verdrllven x lllg en l g 1 3 uki SOcl ENGELSCH STOOMSCHIP OP MIJN GKT OPKN EN GEZONKEN Een andere boot liep ehistiee sdiade a Het Britsche s s Trowley 2288 tpn W ter hoogte van de Zuidoostkust van Engeland op een mijn geloopen en gezonken All leden der bemanning konden worden gert d De 8317 ton metende Eneelsche boot City of Marseilles is gisteren bij de Schotsche oostkust op een mijn geloopen m heeft midscheeps ernstige schade gekregen EJen lid der bemanning een Laskaar kWsm om het le en 13 Britsch Indiërs werden gewond Hel schip is vandaag een haven binnengesleept De Britsche autoriteiten te Gibraltar hebben opdracht gekregen h t Amerikaansche mailschip Manhattan Jat naar de controlebasis te Gibraltar was gt racht vrij te laten De 579 opvarenden van het Duitsdie passagiersschip Columbus die te New York waren aangekomen nadat zü hun schip tot zinken hadden gebracht zijn naar Reuter meldt volgens het Japansche blad Asah Sjiraboen voornemens over Japan en Sihe rië naar Duitschlaiyl terug te keeren Slechts één Engeisch schip werd aldu Havas tot lünlken gebracht in de eerst zeivcn dagen van 1940 Van dit feit is ni groote voldoening te Londen kennis genomen Men ziet er het bewijs in dat door ae Engelsche Admiraliteit genomen maatregelen tegen de duikhooten en magnetische mijijen effectief beginnen te ijn UrmV ISSELING GOEDEREN MET RUSLAND Transport zou moeiiyk probleem vormen Naar verluidt is volgens het D N B dr Ritter het hoofd van de Duitaohe handelAdelegatie in Moskou naar Berliji teruggc kee d m verslag uit te brengen en nieuwe instructies In ontvangst te nemen Zatcr iag had hy een lang onderhoud met vonRïbbentrop hetwelk ivoor hij in het midden van deze week weer naar Modrou vertrekt door conferenties met Hitler en Gdring gevolgd zal worden Hoewel van Duitsch standrvunt bezien d vorderingen van de handelsbesprekingen welke Ritter leidt l vreditend genoemd worden verklaren goed ingelicht Duitsrhe handelskringen dat een van de voomsat v Bte kwesties welke Ritter in Berlijn zal d spreken het moeili e probleem van het transport op groote scbeal van goederen tusschen Rusland en Duitschland is Een van de andere onbeantwoórdde vrager is in hoeverre de door den oorlog tot de ttlter krachtsinspanning opgedreven Duitsche indii rtrie In staat zal ziin de Ru i ache orders aan nuakinerieën fabrikaten halffabrikaten en boven alles optlache instrumenten uit te voeren Naar verluidt staan de Russen er op dat alles zoo sob dig mogelijk afgeleverd wordt Naar verluidt zial ring als onbetwiit Duitach economisch dictator nieuwe krach ten gaan te werk stellen in het bijsonder om dt uitwisseling van goederen met Rusland te versnellen en te doen toenemen Een av dei stap in dez richting zal naar men verwacht de komst van een Ruasischen handelscommisaaria in de naaste toekomst zijn die zich bij de Rus sohe handelsgodfIcgeerden zal voegen Buiten plannen voor de toekomst heeft üe Duitsche pers sedert het begin van den oorlog slechts weinige positieve berichten owr Rusland gebracht Er zijn wel onlangs foto s afgedrukt welke weritlieden laten zien die uit Russische goederenwawns het graan in Duitsche wagens overscheppen maar er worden geen c fers over deze hoe Ini handelskringen noemt men de kwaliteit van dexe eerste gepubliceerde leveranties niet erg goed Het Hamburger Fremdenlblatt verklaart deeniettogenstaarde J e Duitsdi Bussische omereenkomsten zullen eiken dag meer zichtbaar worden naa mate de oorlog langer dwirt en ha bitterder wordt gevoed de toekomst van Europa beïnvloeden Het eindigt veelbeteekenerd de westdijke mogendheden zullen met Rusland moeten rekenen als met een vijand misschien niet vandaag maar zeker uiteindelijk land meldt dat gegevens van het internationale arbeidsbureau doen zien dat de oorlog In de meeste Europeesche landen de werkloosheid nog heeft doen toenemen Deze toeneming van de werkloosheid heeft zich vooral In de eerste maand van den oorlog voorgedaan In de drie volgende maanden viel In de meeste landen weiswaar geen nieuwe vermeerdering van de werkloosheid v t te stellen doch zi Is over het algemeen op het zij het ook met een bescheiden vermin deringi hier en daar die de toeneming der werkloosheid in September echter niet geheel ongedaan heeft kimnen maken In Engeland Belgié Denemarken en Noorwegen is de stijging van het aantal werkloozen het hoogst in Nederland Is zij vrij onbelangrijk tn Zwitserland is zelfs een kleine daling te constateeren In Engeland overtrof het aantal werkloozen begin October met ongeveer 200 000 dat van einde Augustus Sindsdien Is het aantal wer kloozen met 28 000 verminderd een laag cijfer in vergelijking tot de aanzienlijke toeneming van het aantal werkloozen In September InFrankrljklshet aantal werkloozen gedurende de eerste oorlogsmaand met ongeveer U ooo toegenomen daarna is het vrijwel staUonnalr gebleven In België bedroeg de vermeerdering van het aantal werkloozen in September zelfs 35 000 Een vrl belangrijke daling van het aantal volgde In October doch de vermindering van het cijfer der werkloozen met 29 000 heeft toch niet kunnen verhinderen dat de werkloosheid In België in November ernstiger was dan in Augustus In Dene marken is htt percentage der werkloozen onder de bij een vakvereenlglng aangeslotenen van SJ pot in Augustus tot 16 pet In October toegenomen In dat land heeft de stijging der werkloosheid zelfs In November nog aangehouden Ennde November bedroeg het percentage werkloozen ruim 21 pet In Nooiw gen Is het jiercentage werkloozen van de leden der vakvereemRlngen van 18 pet einde Augustus tot 30 pet begin November gestegen In Orlekenland heeft de beperking vj n het handelsverkeer verscheidene duizenden arbeiders van hun arbeidsgelegenheid beroofd InDi ltschlandlshet aantal geheel werkloozen laag gebleven doch schijnt tiet aantal gedeeltelijk werkloozen niet Jmbelangrijk te zijn toegenomen Wat het Amerikaansche werelddeel betreft is de werkloosheid in de Vereenlgde Staten van Amerika en in Canada blijven verminderen terwijl ztj In Chili Is toegenomen Oonaken Het Internationale arbeidsbureau rnoent dat In de eerste plaats de norzaak oer stijgende werkloosheid gecocht moet wor Ëritstig spoorwegongeluk bij Parijs Zeven soldaten die nut vwlof gingei gedood negentien gewond Zeven soldatan die met verlof gingen zijn om het leven gekomen negentien tiSn gewond bij een apoorwegongeluk dat Zaterdag bij Orly zes mijl van Pftriji Is gebeurd De publicatie van dit bericht aldus Reuter is uitgssteld daar de f unili eden van e slachtoffers eerst op de hoogte meoaten worden gebracht België roept werkloozea onder de wapenen DemobHisatte van mannen BMt grotl gexinnen ovsrwogen De Belgische kabinetsraad is gl tenniddag bijeengekomen en heeft zekere voorstellen bestudeeni dia gedaan waren toor den minister van landsverdAliging betreffende de passieve luchtbescherming Voorts heeft de raad de algemeens politiek der regeering onder oogen gezien en een zeker aantal idmiiu tratieve besluiten genomen In hoofdzaak wijdde de kabinetsraad zieh aan de bespreking van den economisc i nf financieelen en socialen toestand des lands 0 m heeft de regeering besloten 8000 werk loozen onder de wlponen te toepen Ver r overweegt men dsLnogelijfkhieid van 4sn obilisatie van de muMwn met geiinntti nipt drie en meer kinderen kleine ondernemingen odOT de moblU satie van den leider daarvan moesten gesloten worden en dat zeer vele kleine beroepen door de mobilisatie en ook door de talrijke evacueerlngen der biurgerbevojiklng volkomen gedesorganiseerd werden In Frankrijk b v bevindt zich de helft van het totale aantal Fransche wetkloozen te Parijs dit is in de stad welker normale leven tengevolge van den oorlog meer dan eenlgc andere groote stad in Frankrijk Straatsburg uitge Jen andere oorzaak van de venneerIng Is dat duizenden vrouwen evenals in 1914 tengevolge van de mobilisatie vaQ haar man in de noodzakelijkheid gebracht zijn werk te gaan zoeken en islcn aldus bU de plaatselijke arbeldsbuifeaux hebben aangemeld Bovendien j ztln vele andere vrouwen die In hulsI houdelUken dienst waren of andere per soonlUke diensten verrichtten thans uit haar betrekking ontslagen Voorts zijn verschillende bedrijven in verband met den oorlog vrijwel stil ge legfl vooral het bouwbedrijf heeft onder het uitbreken der vijandelijkheden te lUden gehad Vele daarin werkzaam ge j weest zijnde arbeiders hebben voor zoo i verre zU niet gemobiliseerd werden nog geen plaats In het gewijzigde cconoml sche leven kunnen verkrijgen 19 Januari distributie bruine boonen Tot 15 Februari een haJf pond Men koope geleidelijk In den loop van de volgende week zal zooals wij reeds meldden met de distributie van grauwe erwten capucijners en lie soorten boonen waaronder dus vallen o m bruine en witte boonen een aanvang vror I den gemaakt I Zooals bekend waren ten gevolge van verschillende omstandigheden tot voor kort j de voorraden van deze artikelen nog niet voldoende om tot distributie ite kunnen I overgaan De minister heeft tot zijn voldoening geconstateerd dat vooral in de laatste we en deze producten in voldoende mate bij de provinciale voedseicommissarissen z ingeleverd hetgeen ten deele te dan ken ia aaii de gunstige weersomstandigheden die het dorschen bevorderd hébben en aan het feit dat de telers gevolg hebban gegeven aan den onlangs door den minister gedanen oproep en hunne volle mede werking hebben verleend In overleg met de winkelieraorganisaties IS bepaald dat met de distributie van de genoemde artikelen op 19 Januari ajs begonner zal worden Van dien datum af zal men in den winkel deze producten kunnen koopen t n inleverig van een nader aan te wtjzen bon der rUksdienstributiekaart Het rantsoen dat men op dien bon die geldig zal ziJn van 19 Januari t m 16 Februari kan verkrijgen bedraagt H pond boonen of