Goudsche Courant, dinsdag 9 januari 1940

De onbegaanbare wegen waarvan het resultaat in z r korten tijd volkomen verloren ging Ook die bu dlenstcn die de Maasbuurtspoorweg an Nijmegen naar Druten Wamel en Di eumel onderhoudt en die van Nijffegen naar Gennep en Oroesbeek U n lanlg In het honderd Heel wat partlciUlere automobUlsten en vrachtrijders zim op de wegen gestrand terwijl vele vlelrijders en voetgangers Icclljke bultcjingen hebben gemaakt Het Is mot eenlge armen beenbreuken afgeloopen In den vooravond Is het ook te Den Haag bijzonder glad op straat geworden Voetgangers konden zich slechts moeizaam voortbewegen fietsers zag men slechts weinigen Ook waren er maar weinig auto s op den weg De taxidiensten lungeerden vrijwel normaal doch zeer voorzichtig De gemeentelijke reinigingsdienst deed zijn best om de gladheid tegen te gaan allereerst in d binnenstad Doch de gemeentelijke geneeskundige dienst moest herhaaldelijk uitrukken om hulp te verIcenen Er werden in den loop van den avond vijf slachtoffers binnengebracht waarvan twee met een gebroken been Geen autobussen op afsluHdiJk HetNverkeer van de Algemeene Transport Onderneming A T O van de Nederlandsche Spoorwegen over den afsluitdijk moest glsternamlddag wegens de gladheid worden gestaakt Twee gewonden bU ongeluk met zan aoto Op de nieuwe snolvcrkeersweg Den Haag Utrecht op het pas geojaende ge deelte tussQhen Bodegraven en Woerden heeft een ernstig ongeluk plaats gehad J toekennen Terwijl de zandauto welke bezig was met strooien van zand op het gladde wegdek geparkeerd stond reed in voUe vaart ncn ntotorrijder met duopassagier uit Scliiebroek en komende uit de rlch u w v v I jf eefi baantje met hem te rijden De tlng Utrecht or bpven op Van de drie i rfendelUke ultnpodlglng werd even vriendelijk afgeslagen Het verhaal Is van mond tot mond gegaan en zoo Is de soldaat een soort legendarische figuur geworden Niemand weet echter wie hij i en waar hij is maar het voorval is personen welke achter bij de auto ston den konden or twee zich hi veiligheid stellen door terziJdp te springen doen de derde persoon de kantonnier Domburg te Waarder kon nltt ueer weg komen en duTd r r hX plnren i 1 iT ±r RHEUMATIEK n j è b d werkt 7 ï7 f f n Pi r Dak van 1 Kq 20 et Per pak van 3 Kg 45 et iïrStei d9fi Dè ferlef luidde als volgt J V ® eenmaal f zoodra Je deze regels ontvangt Ik eerst recht hoe meedoogenloos de men ook alsof dit ooei veraer wcb b f i ♦ rf n t i when In dit Babylon van steen en staal ooit en op sommige oogenblikken kwam nu kunt zien nu Ik op mijn op hetzelfde moment t een cwwikba meest moeten zijn Dingen dingen eli alweer aan Messter zij het dan van Maar laat Ik daar verder over zwijgen i het ziekenhuis HU was er destijds Tien dagen geleden stierf een van mijn og doorheen gekranen pueynen of gnaw rwteo D nrtc toewijzing zal VrQdag 12 Jm miari aj in hot iwzit tiin van dc kJeinhanJelarcn die v r tandig zullen d jen de toejrijziniren onmiddellgk by hun bniikeiyke leveranciers in te wiatefen aangezien bU b t aanhouden van de vont tranaportmoeilyUwden verwacht kunnen worden De crroeaien xuUen op aanvraag leeda deze week door de vereeniging De KoreiAeun van voorraad woiden voorzien Mede wegens de mogelijkheid vip ttanii portmoeillJkheden wordt het publiek drlnv gend aangeraden op 19 Januari a i niet dadelijk alle bons in te wisselen daar de in de winkels beschikbare voorraad niet vol doende km i n om in de eerste dagen reeds het geheele Nederlandsche volk van de toe wezen 2200 ton boonen grauwe efwten en capucijners te voorzien te meer dkar men er zeker van kan zijn dat iedereeii in den loop van deze periode de toegewe n hoe veelheld zal kunnen verkrijgen Groene erwten zonder bon Tegelijk mot de distributie van bruine boon op 1 Januari xti naar wü vernemeia de distributie van f Toene en split erwten beëindigd wordeit waardoor voot dit rtikel de vrijheid voor de consumenten weer horsteld wordt Pe oude 4nmaak weer In eere a rechten uif de vaderlandache keuken MiasetUen ligt het aan den militairen Invloed In ons leven van dezen tijd zoo schrijn Horecaf misschien ook aan den winter die zich reeds vroeg in het Jaar heeft doen gevoelen misschien ook aan het feit dat menigeen thans neiging toont om stevig Ut otcn zoolang er stevig te eten valt hoe dan ook de vraag naar goeden degelUken winterkost is In Jaren niet zoo veelvuldig gehoord als op dit oogenbllk Dat merbij behalve erwtensoep bruine boonea grauwe erwten on soortgi ke typische peulvruchtgerechlen de stjimppotten zich in eere handhaven splreekt vanzelf Boerenkool zuurkool en hutspot beleven een ware hausse aan de restau ranttafel evenals op den faihutedisch Ooen rechtgeaarde Nederlander zal de groote verdiensten van dit stevige drietal miskennen Maar er zijn er méér zoo stampiMtten even degelijk en smakelijk achter veel zeldzamer De variaties met witte boonen snijboonen andijvie en eventueel bieten komen naast het tra dltlone e drietal nog het meest ten tooneele Waar echter blijven de vele andere gestampte comblnatiea die toch ook zoo verdienstelijk zijn ten wij ons eenlge ervan in het geheugep terugroepen Appelen met aardappelen witte boonen en spek wie heeft er bezwaar tegen Boerenkool met groene erwten eii aaiidappclen plus de onmisbare rookworst breiigt eeri sympathieke af wlsfeUng van de gewone boerenkool leex smidteüjk ls ook de gestampte pot van sprtiitles flink groot en aardappelen bu voorkW vergezeld van een vet runder lapje stamppot van boerenspruiten met groene orwten aardappelen en spek Buitengewoon zeldzaam is In den loop der Jaren de stamppot van Wittekool of savoyekool met aardappelen en rijst gewprdcn hetgeen werkelijk Jammer Is aangezien Juist deze stamppot zoo mo 1 gelijk opgeluisterd met gekookte hanï of gebraden mager spek een tractatie op stamppotgebied beteekent Groenten uit 3t tout welke langen tijd eenigszins minachtend wcaden beschouwd als de ailerprimltlefste vorm van groentencon siirves doen thans weer opgeld En met aUeen uit practische overwegingen De etenschap heelt Intusschen gedecre teerd dat de In het aout geconserveerde groenten vitaminen bevatten welke tijdens het sterlllsatleproces verloren gaan en dientengevolge beter voedsel bevatten dan blikof weckgroenten Waardoor het kuipjc met het plankje en een stefin daarop dierbaar onderwerp onzer vaderlaftlsche schilders van ecuwen her opnieuw in de ipeio is eokumen Natuurlijk mag men als Jboftenff veronderstellen dat grociiten uit het zoii uitstekende stai ppottcn opleveren Ho0 groenten uit het zout moeten wor 4it vit liefde gedaan wordt geMDedt ltt 4 bulten goed en kwaad om Nietzsche FEUn LETON Mist over de stad Roman van WALDEMAR BRINKMAN Nadruk verleen 27 en ttoor het laatst te schrijven Ik weet niet wat er gebeurd Is nvaar dat er Iets moét zijn voorgevallen wat vreeselljker is dan dat Je me zou hebben verlaten voei Ik n Ik deze ondemetnlng niet op jouw aandringen bcgoiinen Was JIJ het eelf niet die mi verzocht op het aanbod van den Klngslekgroep in te gaan Je krijgt nu alles wat Ik nop van mr States kon elsfchcn Als Ik meer had zou ik Je meer ge en Maiir misschien wil Je het niet hebben Hoe zal ik dat weten Weet lic i enlljk wel iets van je M n hemel ik bon diep gezonken Het Is tragisch dsjt ik niets anders dan deze afgezaagde phrase tot m n l eschikklng hel maar JIJ zult me begrijpen Ik kan Immers niet Föhrljven Jij zult kunnen voeten hoe ik lijd Alles kan Immers geen leugen gewfeest zlin Niet alles Er bestojnden dlnf pn tusschen ons dle per saldo waar ge 1 Akitobuiwndememinjcen zetten hu duënsten top andere mderhieldeu de Idlcnsten met uren vertraguiR Vfbe verbindingen totaal verbroken De afwltseUng van dooi en vorst van reglen en sneeuwbuien Is er oorzaak van geweest dat de wegen In het genecle lana gisteren door de gladheid vrijwel onbegaanbaar waren Het verkeer voor zoover het niet gosta ikt was geschiedde met een slakicengai g doch niettegenstaande dat kwamen tal van kleine ongelukken voor Votral voetgangers en fletbcrs maakten IcelUke buitelingen waarbij taXloozen I liet it gewond werden Op de buitenwegen reden üe auto s iultmt langzaam doch vele bestuurders konden niet voorkomen dat hun wagens vap den weg afgleden waarna het dlkjWlJis uren kostte om ze weer uit den jberm te krijgen I vele autoDuaondernemlngen hadden haar diensten gestaakt zij die de lijnen nog wel onderhielden kwamen met uren vertraging aan De verbindingen In vele streken waren geheel verbroken fin de Betuwe het Land van Maas en aal was een hoogsi gevaarlijke toe tand ontstaan en op de Waal en RljndUkcn was het verkeer practisch geheel onmogelijk en geen automobilist waagde er zich dan ook op I e rijksweg Nijmegen Arnhem die In vrij behoorlijken staat verkeerde was spoedig een plcgelgladae ijsbaan gelijk De gevolgen V n dit alles bleven niet uit Het aantal van den weg geraakte auto s die geen schiJnVan kans meer hadden op den bcganen weg te komen was legio het autobusverkeeK wat hier in uitgestrekte strekjn het enlge communicatiemiddel Is werd voWagen ontredderd Zooais het met de verhinding Nijmegen Arnhem was zoo was het in nog erger mate met de verbindingen Van aansluiting op verbindingen naar den Achterhoek en de Graafschap was natuurlijk heelemaal geen sprake meer Dat was zuiver afhankelijk van het toeval In den loop van den dag heeft men door het strooien van zand en pekel getracht verbetering In den toestand te brengen maar het was bij het aahhouden van de strata genoemde weersomstandigheden met recht monnikenwers den behandeld zal uiteraard voor geen deskundige een geheim zijn minder algemeen bek id echter ia het feit dat de zoutsmaak volkoBüen kan worden geneii 3 aliseerd door toevoeging van ëen kleine oeveelheld zure appelen bijvoorbeeld een middelmaat appel per kilogram sfardappelen aan de overigens öp ge f wone wijze te bereiden stamppot Prof W V d Berg opvolger vanwtjlen Roland Holst Hoogleeraar directeor van de Riiks academie voor beeldende kunsten te Amsterdam Bö Kon besluit is benoemd tot hoog leeraardirecteur der Rqksacademie van beeldende kunsten te Amsterdam W van den Berg thans hoogleeraar bü die instelling Gelijk men weet trad enkele Jaren geleden nu wijlen prof R N Roland Holst als hoogleeraar directeur van de Rijksacademie af Tot zijn opvolger als hoogleeraar niet als directeur werd Heinrieh Camjiendonck benoemd Als waarnemend directepr trad op prof dr P A van Moerkerken De thans tot hoogleeraar directeur benoemde schilder W H van deü Berg is nog niet lang geleden tot hoogieeraar aan deze instelling benoemd als opvolger van prof H J Wolter afgetreden wegens het bereiken van de wettelijke leeftijdsgrens Kif werd belast met het geven van onderwijs in de vrije schilderkunst beste menschen Wallace Stonefleld tijdens een treinreis Koortsslachtoffer Ik was er bij jfeen hij de oogen sloot en Ik heb gehuild omdat hij nüj smeekte j zijn vrouw te laten overkomen Wat Is toch de liefde van een man Zijn vrouw was reeds twee Jaar dood en In heldere oogenblikken als de koorts hem even it et rust liet wist hij dat zelf ook Maar ik weet niets Ik weet alleen dat Je dezen brief zult ontvangen en dlt maal zul Je me antwoorden Ik beveel zal hier acht weken wachten dan moet Ik bericht van Je heblien M n hemel wat kan ik verder nog doen Als Je hier was zou Je me moeten Uefhebben Je moet toch over zooveel fantasie beschikken het Je Ik smeek Je schrijf of télegra dat Je me kamer hoog boven Melbourne s straten dezen laatsten brief aan Jou schrijf Laat me nu niet langer wachteri in s hemelsnaam Ik kan Inénets niet meer Deze brief droeg geen handteekenlng Zou Charles Arrow nog geweten hebben Mt hU hem had verzonden Des j tijds had Maurice Messter n kort briefje ontvangen van States den Austtallschen directeur van den Ktngsley groep in wiens opdracht majoor Arrow werkte Arrow was tpen ernstig ziek geweest en had bijna twee weken bulten bewustzijn gelegen Maar reeds drie weken na dit bericht van mr States schreef Arrow per passeerendelauto naar he R K ziekenhuis te Woerden vervoerd HU had beh y vloesehwonden wnstlge Inwendige Wcuzlngen op eioopen De motorrijder had lichte kwe uren opgcloopen terwflljdc duopassagier er zonder derkleerscheurw was afgekomen Hetmotocrijwlel werd beschadigd Vermoedelijk heeft de ntotorrijder door zijh ze groote snelheK de auto te laat opt merkt niettegenstaande deze twee rëodelichten voerde t rwijl de mist en degladde weg hlM aveneenp irel parten ingehad ZuUen iiAtm Een é wenhand die s avonds men met Pmol wondt ingcwrêraD iSrlio to en rood j ook van het hnislloudtiijlc week moge lijn weer spoedig wit als neeuw p Tiaeht als zS Do 30 o et Prof W H yail den Berg Is ilab 13en Februari 1É86 tfi ï en Haag gebö cn Hy werkte in het T egih onder leiding van zijn vader den kundigen schilder van figuur9tillev ns Audits v den Berg die in he schilderen zichzelf gevormd had en later leeraar werd aasde Haa go cho academie waar zyn zoon gilde halt Jaar leerling van de schilderskl se jiras Prof W H van den Berg is in het hezit van de acten l o en m o handteektnen Evenals lijn vader maakte hij zijn bezigheid van de etskunst ook maakte hjj hout en liiwleunwneden i steenteekeningen Hü beoefende tevens de miniatuurschlMertnimrt FaiHissementsMilvrage Ideaal wonen De nationale tentoonstelling Ideaal Wonen wwelke in den afgeloopen lamer te Het ware beter geweest dat hïj maar bezweken was Messter hoorde dat hij deze woorden luid sprak alsof er nog Iemand in de kamer was Hij liep naar het raam Beneden hem lag Brookstreet Het kunstlicht van de wereldstad kleurde den hemel tot In den verren omtrek rood schen In dit Babyion konden worden Het was geen goede gedachte welke Maurice op dit oogenbllk beheerschte HJj had slechts één wensch en deze groeide Deze stad de trots van het Vereenlgd Koninkrijk was liet toevluphtsoord van de geheele Europeesche misdadigerswereld En nu nu zijn vriend hun slachtoffer was geworden voelde Sir Messter t eslult tn l dit om al zijn krachten en alle Intelligentie waarover hij beschikte dienstbaar te maken asm zijn wraak een i wraak voor Arrow Arrow was zijn leven lang een zwijgzaam man geweest Hij had hem Maurice nooit Iets verteld van zijn liefde voor een vrouw die toch voor een gixxjt deel zijn leven moest hebben beheerscht Had deze vrouw den majoor er toe bewogen naar Australië te gaan omdat de Klngsley groep goed betaalde Wat was dat voor een vrouw die een man als Charles Arrow zoo volkomen wist te beheerschen als zijn brieven aantoonden Ifaurlce Messter wist dat de vrouw niet dood was En hlJ legde op dit oogen blik tegenover zich zelf de plechtige belofte af dat tal haar zou weten te vln jHentog 9nboKh w rd gelioaden ia geen jucces k worden Zy tovenie en tekort van een kleine ƒ 40 000 op De voomaanute achuldeischers verscheiden leveranciers hebben hun rekeningen slechte voor een klein deel betaald gekreRon hebben thans besloten tot faillissementsaanvrage De extra toedair voor di boteruitvocr naar Engeland Op de vragen van den heer Elgera be treffende de extra toeslagrcgeling voor den boteruitvoer naar Engeland gedurende het tijdvak van S 12 September 1939 mat name of het waar is dat de Ned Zulvelcentrale slechts mededeellng heeft gedaan aan een beperkt aantal exporteurs en niet aan alle el dat de regeling slechts oor eerstgenoemde exporteurs heeft gegolden heen de Minister van Economische Zaken vovT wat het laatste betreft bevestigend geantwoord Het betrof hier een uitzonderlijken maatregel welke op korten itermijn diende te worden getroffen ten einde een anders te verwachten belangrijlte daling van de com missienoteering voor Nederlandsche boter tegen te gaan Uit practische overwegingen is derhalve aan een beperkt aantal exporteurs n l de dentien grootste gelegenheid gegeve in het tijdvak van 8 t m 11 September 1939 boter met een extra toeslag naai Engeland uit te voeren In de periode waarvoor de onderhavige toeslagregeling gold hebben van de niet ingeschakelde exporteurs drie exporteurs eveneens een beperkte hoeveelheid boter naar Engeland uitgevoerd Een legendarische soldaat Er ls dezer dagen op Loosdrccht een soldaat geweest die zoiraer te weten wie hij voor had Prinses Juliana gevraagd het gezien De Minister heeft besloten ook aan deze exporteurs alsnog een extra toenlag te doen TOONEEL Lau Eserman overieden In het ziekenhuis J e Lichtenberg te Amersfoort waar hij Zondagmorgen een peratie heeft ondergaan is gisteravond overleden de tooneelspeler Lau Ezerman Lau Ezerman wend op 11 Fei ruari 1832 te Rotterdam geboren en bereikte dus den leeftijd van 47 jaar Hü bezocht de H B S in zyn geboorteplaats en was aanvanbeliBc bestemd voor dfen kaashandel Het tooneelspelen zat hemechter in het bloed en oip advies van AI Ja tartoud die hert in een dilettantenvercenfring had opgemerkt meldde hii zich aan alswerHng aan de tooneelschool Daar studeerde hij twee Jaar én was toen gedwonsren de School te verlaten omdat hü het reglemen tiad overtreden door vóór te zü n afgestuaeerd ergens een engagement te sluiten Eenige jaren weiirte hü voor een filmfa WeJi in Haarlem waar hy de moeilyTiheden van de filmindustrie in haar begintijd van naby leerde kenneii Toch had hij xi een aangename herinnering aan deze p riode omdat hü er nog heeft samcrigeweikt ibet Louis Bouwmeester Na vele omzweiwingen fcwiam ny via de perette bü Het Tooneel van Willem Rooyaards dat hy na twee jaar verwisselcV ïoor Het Hollandsoh Tooneel onder leidini van Louisd yriea In 1919 trad hü vc t Hiet Schold onder Adariaan van der Horst en Jal Bi op en na opheffing vai éat gezelschap g men hem h het Nie W Schouwtooneel Toen hü t verliet vatte ty he P P Dixie lachte danste onderhield zich met de trouwe en minder trouwe bezoekers van de Fallstaf club en boekte haar bestellingen Het ging haar alles zoo gemakkelijk af alsof zij nooit iemand anders dan Grace geweest was alsof dit leven dat zij toch met een zeer bepaald doel en uitsluitend voor dat eene doel begonnen was nu voor goed en onafwendbaar haar eigen leven was geworden Maar daarnaast leek het Dixie toch ook alsof dit doel verder weg lag dan zij tot de hopelooze erkenning dat zlJ op deze wijze nooit nader tot Oeraljl Elsbee zou komca Johnny Walker wierp haar een vermanenden blik toe Hallo Grace niet slapen melsja fluisterde hU haar toe we zUn dlrwtjaan het eind Zoo waaiom Wordt de roulette danal geopend Meneer een Manhatten graag één moment Bén moment voor die kleine Manhatten Zoo Sir nu alle hensaan dek u krijgt de beste Manhatten die de wereld ooit gezien heeft Alstublieft Sir Ik dank u Sir Urenlang kon de mixer op deze wijze doorgaan Onvermoeid mixte brouwde en schudde hij steeds even vriendelijk en bereidwillig tegenover zijn gasten Eindelijk werd het wat stiller In de bar Oedurende een uur ongeveer zouden zU nu rtist hebben Dixie spoelde haar gla zen en besteedde daarna al haar aandacht aan de pinda s zoutjes en stukjes om dch ttiwtjdm aui it Uainkanet Géooto bOandhaU krMg hij de laatate Jaren bij het A BX e bu t tot hetwelk hü In 1987 oetrad Op 12 Fabniari l 98 Ti d SQ in Diligentla zijn tUvaran Jublleam la acltéur m de revue Jir A B C van dit cabaret rnder leidingvan l uis Gimberg Bserman was de oprichter van de o A S E Om Artistmi Steenfond Brndn chlV voor wrtk instandhouding hU Bte d krtrh tig heeft geijverd De moeilijUindan a rin At fonds kwam te verkecren betreken den een groote teleurstelling voor henj WUhelmina Schwab Welmann f Tb s iGravenïhage is op 77jarigen 1 leeftijd overleden de tooneelspeelater me TOUW Wilhelmina J J Schwab Welmunn Mevrouw Scbwiib werd 29 April USi u Amsterdam geboren Zij beiocht de tonnnet schooi aldaar waar lij o i leerj ijg wat van mevr Klelne Oartman Zij rïmi rf dt tronzen medalTIe ingesteld door Z iW Ko ning Willem Itlei kwtim in 1882 bU do Ko ninklijke Vereenlglng Het Nederliindach Tooneel In 1893 1 lj de oprichting der Ne Tooneelvereetiiging werd Tij aan dit geiielschap verbonden Van 1904 1920 trad vederom op by de Kon Ver Het Ne l Tjoneel in laatatgenoemd jaar kwam ziJ blJ het Botterdamsch Hofstad Tooneel onder directie van Cor v d Lugt Melsert De overledene die een verdienstelvtk tooneei ipeelster was waa gebuwd met den acteur Herman Schwab Eenige jaren geledsn trok het echtpaar Schwab jiich terug en iveatiüde zich te Heemstede Onder vele blaken an belan gtelling vierden aij aldaa op W Juni 1987 hun gouden huwelyksfeesif RADIONIEUWS i NJgl Woenadag 10 Januari Hiiveranm l 1875 en 414 4 M VARA X zending 10 10 26 v m VPRO 6 30 7 RV V 7 S0 VPRO 6 Berichten ANP 8 10 Orgelspel 8ii5 Gramofoon 9 90 KeuJcenpraatJe in Morgenwyding 10 20 Voor arbeiders in de continubedrüven 11 30 Voor de vrouw 12 Gramofoon 12 15 De Ramblers 12 45 Inrichten VtP gramofoon 1 1 46 Rosianorkest 2 Oiuerie Stofvereieren 2 80 Residentieorkest opn 3 05 Gramofoon 3 15 Voor de kindeern 5 30 VARA orkest 6 30 7 Causerie Het probleem der oosterfriükheid 7 03 VARA Kalender 7 0E Felicitaties 7 10 Causerie De ongevallenwet in de practijk 7 30 Religieuze dei lamatie 8 Herhaling SOS Berichten 8j03 Berichten ANP VARA Varia 8 20 RosianMjrtcst 9 Radiotooineel 930 Schaaiknieuwg 9 35 Dubbel mannenikwartet Kunstmin 9 52 Schuldig of onschuldig causerie 10 WlRAprkest 10 4fl Medische vraaiAaak tl Berichten ANP 11 10 Schsaknieuwa 11 15 Orgelspel en zang 11 45 12 Gramofoon qjj versum II 01 5 M NCHV Ultzen nK JMl 7 Onderwijsfonds voor de Scheepvaart 8 Berichten ANP 8 06 Schriftlezing me tatie 8 20 Óramofoon 9 30 8 4i5 OeInkwensdhen 10 30 Morgendiensi 11 Gramofoon ll lt CeUo pian ere gramofoon 12 Beriaten 12 16 Gramofoon om 12 30 Berichten ANP IJO Ensemble Zingaresca en gramofoon 2 30 Voor jVugdige postzegelverzamelaars 3 Ua mesensemble Van Men en gramofoon 4 45 Felicitaties 5 Voor de kinderen 5 45 Gramofoon 6 Land en tuinbouwcausAie 6 20 26 Gramofoon 6 30 Taalles en tedhnisch onderricht 7 Berichten 7 15 Gramofoon 130 Ouiwis kiopcnagen 8 Berichten AN P herhaling SOS Berich ijen 8 15 Amhemsoha Ortesövereeniging en solist 8 50 30 Tuiribouwcauserie 10 Berichten ANP actueel halfuur 10 38 Gramofoon Ca 11 0 12 SchrUUezine kaas welke op de daarvoor besterfidc schaaltjes moesten worden gesorteerd Johnny hielp haar maar midden onder het werk vroeg hij plotseling Zeg Grace ga je morgenmiddag uit Ja Zlc het dan zoo in te richten dat Je precies om 3 uur voor het postkantoor Nottlng Hill W 11 bent Kan Je daarvoor zorgen Misschien wel maar waarom eigenlijk Jolinny Ben Jij van plan daar opme te wachten Nee Ik niet maar Sir Maurice Messter Zeg hem maar uit mijn naam datalles In orde Is en dat hlJ voortaan eikendag Jou daar of In Stanleys Garden kanverwachte Hij moet echtof niet meerhier komen i Wat moet dat beteekenen Johnny Van waar ken Jij Sir Maurice Messter En wie zegt Jou dat ik hem ken Stel nüj toch geen onnoodlge vragen arace Messter zal Je alles wel vertellen wat Je weten moet Big Joe kwam voorbij en hU wierp het tweetal een wantrouwenden blik toe HU was zoo akelig zachtjes binnen gek Hnen dat de mixer hem pas in de laatste seconde bemerkt had Big Joe bromde Hoc staat het met de voorraad Last eens kil ken Johnny AUes nog in overvloed master een homesweet home Big Joe sloeg de afsluitkap op eh trad achter het buffet Ik help me lelt wel Ik ou alleenmaar eens laten zien wat tk jkenl Wwdt vervolgd