Goudsche Courant, dinsdag 9 januari 1940

iiiii j f i M ae M PranMiM haadalnsmapoiidraUau Vo r liet door de Veraanigiiir vaa laeraMii in d hV l wet ii chapji n ebnidan examen in Franache iandelaeone pondeiiUc tlja gaslaagd de heer n N J Ameas en L Vellekoop alhier leerliogen van den heer t Gh Lafaber Dipfania boeUuMidsa Voor bat practyjtydiploma hoeduhouden der Vereeniging van Leeraren in de Bandclswetenschappen slaagden de heeren J J Verhoef alhier en J C W Dessing Vertrokken G A van a Velde van V Bergen IJzcndoompartc 3 naar Gorsael Ateien I P Th H Monster geb Metiema kers van Emmastraat 23 naar Roermond Thortecfceretraat 10 E Hoogwerf van Craèethstraat 41 naar Gouderak Dorpsstraat 107 J J Kora van Pr Hendrikstraat IIB naar Bergen op Zoom van Dedemstraat 3 P Schouten van Kleiweg lO naar ReeuwüV Middelburir B 6flbj T Pih V A Tol van N Gwuwe O Z naar Rotter dam Rodenrijaohelaan 26 C Haagtnwn van Ble cerssingel 61 naar Waddlnxveen Kericweg 28 A Weijer van Gouwe 131 naar Rotterdam Oostmaaslaiuv USA J C Revet vin Ooethaven 64 naar Reeuw Ijk B 14 P J Revet van Boachweg 66 naar Rotterdam Klein Goolstraat 19A J van Pruissen van Punt 18 naar Bodegraven Prinsenstraat 40 C J Loef van Vtrkcnmnrkt 6 naar Bodegraven Prinsenstraat 40 L G Wolters van Jtilianasluisterrein 2 naar Groningen Korenbloemstraat 8 Th K Kasbergen van Katteneingel 6 naar Groningen Noorderhaven N Z i7a F W Peeienboom van Wydstraat 15 naar Heerde p a E Kok Horlogemalker il Kalkman van Graivin Jacoibdstrast l naar Velsen Edisonstraat 34 van Ho iteti van tn SwietenstR ir sJnair Den Helde Kai aalwBg 89 Ci C W uler van L T er dcweg 67 naar Maartensrirk U Doposweg ITO J A Straver var Doe cnstraat 2ü naaSr Waddiiucveen FVAade 0 E D P L Lelü veld van de U Keylaan 8 naar Voorschoten Wilgenlaan 1 rilt z van W Amesz en J van der Horst R van Catsweg 87 Johannes Maria Antonius z van J de Jong en M C A van Jaarsveld Tuinstra t 43 fflïan iari Ary Nicolaas z van J van Geldcl en J Broekhuisen Raam 298 Casper Helchior Balthazar z van J A A van Ewü en J J Veerkamp Zoutmanstraat 32 t 7 Jan Aaltje Zacharia Aletta d van H Abee en J R van der Hoek Nieuwehaven 382 OVERLEDEN 6 Jan Diric Dongelmans 6i j Alida Cornelia Matze geh met C Manwerik 80 j 7 Jon Comalis Wühelmns Soos 68 J I AOKNDA Réunie Biosco p Mr Moto speelt hoog spel en De tyran Woen4d f 2 uur matinee Drie razende jookey j Schouwhurc Bioscoop IjOvo affair Thalia Theater Met een kwartje de wereld rond Jan 8 15 uur Daniël Vergadering tot op riditing Geref vrouiwenvereeniging spreekster mevr Heuzeveldt Jan 7 30 uur Oud Geref gemeente Spreekbeurt ds Joh van Wclzeh 10 Jan 7 30 uur Viije Evangelische gemeente Maranatha iezing Joh de Heer 10 Jan 8 uur Huishoudschool Kookdemonstratie Ned Vereeniging voor natuurgeneeswyie 10 Jan 8 uur Reunie Spreekbeurt ds J Borger voor Logosverband Jan 8 uur Chr Geref gemeente Bybellezing ds Heerman Jan 3 uur Vrye Evangelische genwente Maranathalezing Joh de Heer 11 Jon 7 30 uur Kl ne Kerk Marailatiia lezing Joh de Heer 11 Jan 8 uur Leger des Heils Bybellezing samenkomst Jan 8 16 mir Réunie Eerste voordrachtleergonjr Gerard J PUger voor Volksuniveraltett Jan 8 16 uur Nienvre Schouwburg Derdi Nutsavond Jan 2 uur Stadhuis Zitting commissie Gedeputeerde Staten betreffende plan onteigening Gniaf Florisweg STAOflNIKüWB OOUDA 9 Januari 1940 Gladheid tefde rttkfr sta aud Mr Mak aaada lr aoten weer G aa aakel oagc 0 hier heett de ysel glstaimvond het rkMT oo S C 1 I w KnbnHkera en voetgangen hadden naapett de gladheid Men sag vr wel n wIMT op H t n wie er niet noodiakelijk f voet uit moest hiaef binnen want de l n waren bedel t mat n spiegvlgladde Sivtoer De reinigingsdianst is gisteravond dadelik twgonnen om zand te atrooien n met ftian n macht ia dit werlc tot diep in den g cht en vanochtend vroeg voortgexet llMft het zandatrooien hij de vorige gladheid veel te wemichen overgelaten ditmaal heeft de dienst een goede beurt gemaaict Wie vanochtend tyn huU verliet vond de traten van e n flinke zandlaag voorzien Dat vi niet alleen in 4e binnenstad het Kevsl maar ook de boltenwyken waren thans overal uitstekend behandeld Men hoorde nu geen klacht ieder was tevreden over de goede zorgen van de reiniging Het verkeer kon vanochtend dan ook nonnaal voortgang hebbin want de straten waren leer goed begaanbaar Velen hadden een giypsit j veVwacht maar bet viel zeer mede nien kon uitstekend loopen fietsen en r fd n Er is hier ter stede door de gladheid gelukkig ge n enkel ongeluk gebeurd Men nam alle voorzichtigheid in acht het verkeer was gering en overigens dankt men het ttok aan het flinke zandatrooien De terugkeer van de vorat heeft weer ü vermaak gegeven zy het van kleinen omvang Vandaag bonden op den Fluweelen singel dadelqk weer liefhebbers de schaat en onder en ook elders wordt weer gereden Ultslus vcrkoopbu notaris K Zeevat By e gisteravond door notaris K Zeevat t Haastrecht in De Zalm gehouden verkooping zyn koopers geworden van het woonhuis te Stolw kersluis B 265 de heer C Hoogendeom te Gouda voor ƒ U05 van het kaaspakhuis Stolwykerèluis B 266 de heer G G M Veriiagen t s Gravenhage voor ƒ 2500 van het woonhuis Lethmaetatraat 53 d heer W J van lak te Gouda voor 231 van de werkplaats Nieuwehaven J 69 de heer M Bakker te Haastrecht voor ƒ 1790 Zwemfeest in Het Spaardersbad voor de Militairen Er is gisteravond in Het Spaardersbief aan de Van Itensonlaan een alleraardigst iwemfeest geweest voor de hier ter plaatse gelegerde militairen die daarvan bgzonder hebben grenoten Di leiding voor dit feest dat is üitgegkaö nhet Comité v or O en 0 hier ter stsds vas in handen van de Goiidsche Zwenvclub die daarbg de mede J werkmg heeft verkregen van het b tuur van het Spaardersbad van den militsiiren fporttóder den Ie Luit Storm de Ii otterdamsche Dames Zwemclub en de Ned Centr Reddingsbrigade Daardoor is het mogelyk geworden een programma tot uitvoering te brengen dat amusant was en tevens büzonder nuttig voor de propaganda van de zwemspont De militairen kregen eerst de kans te toonen wat zü op de 25 en 50 iH baan borstcrawl en schoolslag presteerén Het aantal deelnemei was maar gering blqkbaar zijn er niet veel wedstrydzwemmers onder hen Daarna kwamen de G Z C ers aan de beurt voor een 50 H baan borstcrawl om beide vervolgens deel te nemen aan een 3 x 26 M wisselslag estafette van militairen en G Z C ers Waren deze wedstryden al interessant de spanning kwam er terdege in by e 600 H estafette tusschen de militairen en G Z C By elke nieuwe baan wanneer weer een nieu fe deelnemer te water schoot steeg bet applaus wanneer dan de eenc dan öe Bndei groep werd ingehaald Met geen verachil hoegenaamd werd deze uitermate spannende race besloten By zondere attractienummers oden de dames van de Botterd Dames Zw mclub Deze demonstraties waren van zeer uiteenloopend karakter y toonden In stylzwemmen en snelzwemmen dat zy tot byzondere prestaties in staat agn en uit de capriolen die zy nuudcten al sleetije nuH lentje enz Week dait zy elk voor zich zoowel als idoeg in t water tojt alles in staat zqn t W e amosant en buittóigewoon aportief De N C R B gaf met een 10 tal leden de monstraties in heit redden van dradtetinKen door popduiken en door handgnpen lie de redder moet toepassen wanneer hü loor een drenkeling wordt aangegrepen De interessante avond werd besloten met een polojwe rp Militairen G Z C waarbij een sterk militair zevental tegen de G Z C erq kampte Het was een vriendschapPelyke wedstryd die met zoo groote animo wenl gespeeld dat de scheidarediter heel wat ongerechtigheden moest constaitieerenMaal Maaldat is by waterpolo nu niet iets byzonders De militairen moesten ten slotte ie vlag atrgken De uitdagen De uitslag van de 26 meter borstcrawl voor militairen was 1 J Reusing 14 8 sec 2 J Pynenburg 16 6 sec 8 G B Driessen 50 meter sohoolslag voor inilita ten 1 GB Driemeo 44 2 sec 2 W Stienstra 45 ec 8 G W v d Hftas 46 4 sec 60 meter bonterawl voor leden Gi2 C tot 14 jaart I J CUwut 42 2 ec 2 G Verliuik 45 Mc 8 P Oudenaarde 5 sec 60 meter ben eimwl voor leden GXC INOKZONDIN Bnlten y nmtw oort iau aid dw Bwlaetie De taeatand van den Graaf Floriswett M de R Toen il heden Uaanda margen da deur uitstapte stond tk stom veiliaaad amt wat Ik op de Graaf Florlaweg zag Een vraolykheid van belang althans ik zag het voor vrooiyWieid aan Alles l appalde e i danste van den eenen naar den anderen tant van den weg Van het wandelpad naar het fietspad van het fl tspad naar den röweg vise veraa met vrooiyke aproi en en prongetje k Zag er resohnit van hot fietspad dwars over het gaaon pardcm er I geen gras meer dus een gaoon is het liiét laat ons zeggen dwars door het bosch naar het fietspad verhuizen uit pure dartelheid Menschen boven de ziestlg waren door de ziektje aangetast En de eenige verklaring die ik er op het eerste zidit voor wist was dat men pret had omdat het golikldg weer dooide Maar toen ik dichtert y hwBm za ik sombere heel som bere gezichten De harde wer keiyviheid was dat mem hopelooze pogdngen doed om over modder sneeuwnaio en water neen te springen zonder resultaat natunrIl k Maar men hoorde niet Wagen Met ile tanden cv elkaar vocht men om het eindpunt te bereiken Dit Hurt hierin dat de N woners van deze straat sinds jaren zflr getraind oip dde dingen Tegenover een voor om zelfs onwennig moment van schoon straat en paden staan lange perioden van opwekkend srehunnel ovef hindernissen Wlat goede training toch wel vermag Gaarne zouden wü de Raad eens wfllon uitnoodigen om onze iverbazangiwekkende lijdzaamheid onder alle omstandiKhe ier eens 1 komen opnemen Wanneer men het vóór een Raadszitting doeti dan ia er het minste gevaar nu er Centrale verwarming in de raadzaal is dat ie leden er nadeellge rcvolgen van ondervinden Men is wellicht togen zull ê experimenten niet zoo goed beBtartd ab wy dit sjijn Tot ZOOI ng biyiven wU hier aan de Gratf Floriswep hoipenjon een retrenimi neen on een stortbui vier of vyf Wanneer dit water om diverse hoefkj dan maar naar de riolen wil loopen het ts op de Graaf Fioriswcg recalcitrant water Want het doet het eenvoudig zoo nu en dan maar eens niet dan fvraairt het miswhien vrierdeliik onderwecr of modder en pap mee willen gaan en wij aanschouwen het donder van een schoone straat Wanneer dit ml maar gaqw gebeurt dai hoofp ik deze winter nosr net door t kuhnen komen met ipgn tweede paar overschoenen Graaf Floriswegjgers houdt ef de moedmaar In f J I boven 14 jaar 1 H Kusters 29 sec 2 W J den Boer 31 sec 3 H van Wingerden SM sec De 3 X 26 meter wisselslag estajfette tusschen de milit ren en G Z C werd beslist ten gunste van de militairen Een spannende stryd werd geleverd op de 10 X 50 meter boratcrawl estafette wederom tuaschen militairen en G Z C Eerst in de laatste baan viel de beslissing en dan nog met handsl D tyden waren militairen 5 27 2 en GAC 6 27 3 Tot slot werd een polowedstryd gespeeld tusachen twee zeventaUen die aan elkaar gewaagd waren Zy verschenen als volgt in htt water Militairen C H Mousset d de Zeeuw A V Overhagen en J C Scheffer a A H Sipkema H v Doom en Derse v en GJl C N Meulman d J T GravesteyY W den Boer en J C Gravesteya a W J den Boer C J Tflbont en A y Weelde V De uitslag was 1 3 PraotykdipliMua boeUionden Voor het practyiudiploma boekhouden van de Vereeniging van Leeraren in de Hi idelswetènschappen slaagde de beer J C Vcrhoeff alhier opgeleid door den heer S C F de Zeeuw Praotiikdiploma boddiouden Voor het hier ter gtede afgenomen examen door di vereeniging van leeraren in de handalswetenschappen slaagde voor het practykdaploma boekhouden onze stadsgenoot de heer J C W Dessing leerling van den heer L ikoer alhier Nieui telefoonaanrioitingen De direcfceijir van het Post Telegraaf en Telefoonkant oor deeit mede dat onderstaande telefoonajansluiitingen in de maand December 1939 tot stand kwamen 3787 fa wL Brunt Co Goejanvervrelle dyk 85 3488 Distributiedienst Waaggebouw 2466 E Kl in Krugerlaan 58 3780 Joh uurling Doelestraat 10 3598 H L van Royen Joubertstraat 174 3460 N J Verlenn Goejanverwelledyk 4 Nedertandadie en Duitsche hai elacorreeptmdentie Voor de examens voor Nederlandsche en Duitsche h ndeUcorrespondentie van de Vereeniging van leeraren in de handelswetenschappen slaagde de heer J A fn den Boogert alllier Burgerlijke Stand GBBOREk 4 Jan Maria d van A W Schilt en M de Wit Noodgodsteeg 10 6 Januari Centina d van A K de Jong en H B U i4 IJasellaan 145 Wflhebn G r mr DEN OHTRBK ZEVENUUIZKN JubUeum 4k J W Pieper Zondag herdacht ds J W Pieper N d Hervorn id predikant ite Ooster Nykerk ÏVI zyn 40jarig ambtsjubileum Ds Pieper was van 1904 tot 1917 predikant te dezer plaatse AMMBRSTOL Werk opgedragen De Rykswaterstaat heeft gegund het makea van een aardebaan voor den rondweg om Zwolle tar weerszyden van de brug over het Zwarte ater met bykomende werken aan den heer F Stigter alhier aag n n insohryver voor f 78 860 t WAAROER Benoeming burgemeester By Kon besluit is noemd tot burgemeester der gemeenten Waarder Barwouts waarder en Rietveld de heer M J E Kwint met toekenning van geiyktydig eervol ont slag als burgemeester der gemeente Koudekerk aan den Ryn RECHTZAKEN Rotterdamsche Rechtbank Wapen in liuis zonder vergunning De 42 jarige Goudsche vrouw M L A W was in venaet gekomen van een vonnis van den Goudschen kantonraditei naanby zy werd veroordeeld tot ƒ 15 boete subsidiair 6 dagen hechtenis wegens over treding rvan de Vuurwapenwet By haar verhoor bleek dat zy In Juni j l van het vorige jaar in scheiding was mei haar echtgenoot M B die reeds emigen tyd de echteiykc woning zou heibben vei laten Op een da was de politie echter een huiszoeldng gaan doen waarfay werd gevonden een automatisch pistool met tr scherpe patronen Het goede mensdi dat daarvoor een verbaal kreeg bezwoer dat het wapen mei van haar was Het zou door haar ventwencu man zyn achter gelaten Desondanks wem zy veroordeeld want liet verboden wapen was in haar huis aangetroffen Gistermiddag hertiaalde zy haar betuiging van onschuld Het hielp haar ectiter hiets De officier vroeg bekrsichtiging van het Vonnis President Er is ook niets aan te doen Het wapen werd in uw iwoning aangetrot COCKTAIL AMERICA J5 l ARÊTTES Na een aanrijding doorgernden Op 20 September reed de 18 ja ig onderwy eres L v d B uit Gouda i fie over de Westhaven aldaar op ww haar s ool Nadat zy de aldaar staan ib paaltjes was gepasseerd was zö links afgeslagen doch zonder haar hand uU tt rteken De dienstbode A Mndde die even eens per flets van rechts kwam raakt daardoor in de war en een botsing volgt waartiij de dienstbode een blopduitstortin hsd oppeloopen in den recl terirn e tV hr gedwongen had eenige dagen het bed te houden Wegens het veroorzaken van lichsineiyk letsel door schuld heeft het onderwözeresje thans terechtgestaan Het bleek dat zü voor de politie riet Êor de waarheid had willen uitkomen en t gaf den president aanleidiiw haar een COCKTAIL UNITED g CARgm PACT OMEg Wft versje an Hiëronymus van Alphen in het heugen te roepen waarin uiting wopJl fffgewen aan een afkeer voor het liegen wyi God het ziet Er is juist een nieuwe uitgaaf van die kersjes versohenen zei de president Diamoet u zich maar eens aanschaffen Voorts was de president er niet over tt spreken dat verdachte n Aat zy de aantyding veroorzaakt had maar was doorir reden Hier was een mooie gelegenheid on den Barmhartieen Samaritaan te soelen ook al zon u dan wat later op school cyn gekomen By het getuigenverhoor biykt dat ver dachte de door de aanryding veroorzaakts schade heeft vergoed De vertegenwoordiger van het O M viil aannee rekening houden al vindt hy ooi iet overige de houding van verdachte niet 8 nrpathiek r eischt ƒ 16 wete subs 10 d wen hechtenis Uitspraken 22 Januari SPORT EN WEDSTRUDEI SCHAKEK Schaakclub Messemaker Voor de competitie van de Rott Schaakbond zyn de volgende wedstryden gespeeld Messemaker 1 Ouuiois 1 en Excelsior 3 Messemaker 2 De uitslagen zyn als volgt Hoofdklasse Measemaiker 1 Charlois 1 A RietdiJk J Wiemer 1 ï C Kamer J B Baumann 0 1 C P Hooimeyei U Baumann H H J J Jager N vm Praag 1 0 M Lakerveld J fiezemer 0 1 Balt A de Jott8 P van Andel 0 1 P Hekker H t Leeuw de Bouter H H Mr M de Mo A Nugteren 0 1 B A de MöJe A W Oosthoek 1 0 3 den Broeder Th Renner 0 1 8 7 2e Klasse D Excelsior 3 Messemaker 2 J L Bauman iT Eynwachter 0 1 A J StrooherT L Joosten H A Buiier A P Holthuyzen H H P J Veitaiil M NMzefaout 0 1 A WMMUMUMP ♦ d ZSQWMI C vso iMik T Jtook G Piata J J HoUsiMek 1 A J de Waia I H v d Uonti é i W Staa beek W H M vm Geelsn i i f Kiefer J Desa i H fiill VOETBAU Procramma Qau4Khe elft ttalM komende vier Zondagen n ee e k iet m Do l Zondag afgelaste wcdstrtj zUn voor a s Zondag opnieuw vosl steld De op 14 2J en 2B Januari v t stelde wedstrijden worden nu een later gespeeld Voor de Qoudsche elttallen luidt programma voor de komende vier wi als volgt 14 Januari DCli Oouda Lugdujdui ONA 08V Schoonhoven Olynii Haastrecht Gouda 2 HBS 2 ONA Oouda 3 08V 2 Olympia 2 21 Januari Unitafi Oouda Lugd unum Olympia OSV Haastrecht ONA Alphen Oouda 2 DHC 3 Oouda f ONA ü Olympia 2 ONA 3 28 Januari Gouda Overmaas OUpla OSV Woerden ONA ADO iQou da 2 ONA a Olympla 2 ONA i Bohoonhoven 2 4 Februari Emma Oouda Lukdu G8V LFC Olympia ONA ach ven Gouda 2 HBS 3 Schoonhpve ONA 2 OSV 2 ONA 3 Bestemming recette JabUeamii Nederland België Bedrag van ƒ lO fiOü te v r ie liet e Het bestuur van den K N V B besloten de helft van het nettop voor den K N V B van de recettej varj op 10 Decemb jJ gespeelden JubUeumwedstrijd af te dragen aan Hè Algemeen Steuncomité iS38 eh de Mdeic helft te voegen bU het K N V B tonds voor steun in bUzondere gevallen verdeelen bedrag bedraagt pLm MARKTBERICHTEN Kaasmarkt Bodegraven 9 Jan Aanvoer 52 partyen aitt 2340 stuks Prys Ie soort met rjn ƒ 31 8 ideip 2e snt ƒ 28 30 Handel motii Veensrkt Rotterdam 9 Jan Aanvoer 3369 stuks zynde 98U vette runderen 776 magere rund en il6 vette kalveren 86 graskalveren 930 nuc tere kalveren 7 varkens 6 veulen 1 paarden 440 schapen of lammeren 4p bMcken of geiten kV 60 j e lé Lw 50 deh Ie kw slach 3e kW 2e kw 260 2e Ie kW 3e kw 2e kw Ie kw De pryzen waren als volgt i Ie kw 82 2e kw 68 3e kw 4i ossen Ie kw 76 2e kw 68 3e kw 4 eb stieren Ie kw 74 2e kw 64 3e l w 54 vette kalveren Ie kw 146 2e k 1 3e kw 5 105 graskalveren 2e kV 60 kw 50 slacht nuchtere kalveren 2e kw 43 3e kw 40 slachtpaardeh 58 2e kw 48 3e kw 40 schapen Ipjkw 47 ae kw 42 3e kw 37 lammeren U W 5 2e kw 46 3e kw 40 cent per k graskaiveren Ie kw ƒ 60 2e kw 40 3e Mf f 3 slacht nuchtere kalveren Ie kw ƒ 13 fe kw 11 3e kw 8 fok nuchtere kalveren ie kW ƒ 26 2e kW ƒ 22 3e kw ƒ ip paarden Ie kw ƒ 260 2e kw ƒ 180 ƒ 120 werkpaarden Ie kw ƒ 360 ƒ 240 3e kw ƒ UO hitten Ie kw ƒ kW ƒ 200 3e kw ƒ 420 schapen ƒ 28 2e kw ƒ 20 3c kw ƒ 16 ainmereil Ie kw ƒ 19 2e kw ƒ 16 3e kw ƒ 10 kalf koeien Ie kw ƒ 285 2e kw ƒ 19p ƒ 140 melkkoeien Ie kw ƒ 28q ƒ 195 3e kw ƒ 140 vare koeieh ƒ 180 2e kw ƒ 130 3e kw ƒ 10o aarzen Ie kw ƒ 145 2e kw ƒ 125 3e kw ƒ 5 pinken Ie kw ƒ 105 2e kw ƒ 85 3e fcf ƒ 65 b ken of geiten Ie kw ƒ 12 2e kw ƒ 8 3e kw ƒ 6 per stuk pnmn Vette koeien en ossen aanvoer korter handel tamelyk pnjzen koeien jeisj styver ossen als gisteren prima koe 88 os 82 et Stieren aanvoer geiyk aan voi handel stroef prijzen iets hooeeif Vette kalveren aanvoer rin vlug pilzen stabiel prima s ƒ 1 LAATSTE berichte Nederlandsch motorschi op een mijn geloopenJ De bemanniiiÉ gefcd Beurs van Amsterdam KO RQF V 8 Jan 9 OföciW l 7 38 76 20 4 18 i 31 44H 42 12 8 27 44 72V4 42 66 1 87 K WH siC J Lmden I eriyn Plirys Örussel Zwitserland I openhagen Stockholm ïKw York TELEGRAFISCH WEERBEKr De Bilt sefnti Verwachting geldig van hedena vond tot morgenavond ongeveer 19 uur Heest matige Oosteiyke tot Noj rdoosteInken wind helder tot licht bewolkt droog weer des nachts strenge tot majUire overdag matige tot lichte vor t AMSTERDAM 9 Jan Vanochteiid Is op de Noordzee bij de Noord Hlndet het Nederlandsche motorsfhlp Trulda thulsbehoorende te Wlldervank op epn mijn geloopen en gezonken De gehéele bemanning die uit vier personen bestond is gered en aan iKiord genomen kan het stoomschip Slberlus van de K N SM dat zich toevallig In e buurt be Jond De frulda was met efen lading stijfsel op weg naar Londen De Blbertus bevindt zibh op weg naar Ao terdam