Goudsche Courant, woensdag 10 januari 1940

No 20216 Woen8da r 10 Januari 1940 T8e Ja argang 3 POUDA HAASTRECHT STOLWUK WAD NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN Dit bl ver8chijntdas elük8 behalv Zon en Feestdagen Onu bnreaux it n dwelHlu gMprad tub 9 t aar Admiiüatratia en Redaeti T l t latmc n 6 PoMrekeulns 4M00 Aboniwnieiitan worden dagelUki aaneenomcn aan ons Boiean MARKT 31 GOUDA Ml oBM aqfbtfn B loopert den boekhandel en da poitkaotooran ABONNEMENTSPRIJS ptr kwartaal 256 per wMk 17 emt ova waar d MtiiiilS P r loopar giMchlwtt Franeo p r poit par kwaUal ƒ 16 EN OMSTREKEN MOO IWJS RDRECHT MOERCAPELLE XVEEN ZEVENHUIZEN ent AbVBarrBNTIKPKUSi uu Cooda an onutardiaii behoorende tot din bctorskriiMr 1 ragala ƒ 140 alke rasel maar ƒ 0 2S Vao buiten Goud an den bamrckria 1 0 rai aU ƒ IJfi Ike raital meer f 0 S0 AdvertantiSn in het Zaterdasnumme fO o dea ptUi UefdadUrhalda Bd ertentlën de halft van den orttt iKeteEONbEN MEOEDEBLINOENt 1 4 regeU i 06 alka r cal maar O W Op da TOorpaHna 60 hooter AdVertanttin kunnen worden lnx onden i oor tuaieboikonut van aalieda Boek hand lamt Advertentiabureauz en ome agaten en moetan daaxn vAór da plaatdni aan net Bureau lUn inEekoman teneinde i an opname vemkerd te iSa Gaifone ariverteritUo an bigetonden madedeeUniei bt contract tot uar laradncaardeB prfli Groota lattar en randen orden berekend oaar plaattmimta CHAMBERLAIN HUIDIGE STILTE IS STILTE VOOR DEN STORM Ëngelsche premier meen dat nog niet ieder goed begrijpt wat op het spel staat WEER EEN RUSSISCHE DIVISIE MET OMSINGELING BEDREIGD Het is momenteel rustig in Finland Hel gjisteron uitgegeven Fransche lege Daar staat echter tegenover dat de be bericht luidt stuurder onder het vuur der mitrailleurs ge JBet uitzondering van bedryvigheid van woonlü k zoo nerveus wordt d t hü n W i v j t ofAoojrfng van siïeauw niet ü mog d loonwèaal acht niat mn g bahoaft te wwden DuitscKe agressie moet eindigen V Epische mlnigter pregident Cham buriain heeft gisteren een rede gehouden n Kiintii n House Iiy zeide o m Opnieuw zün de zonen van het ryli i alle doelen der aarde gekomep om hun truK Ie vervullen en de Duitsche agressie te ktrijden en on den moreelen steun te ycr laenen in oAzen stryd De itilte waarmee ook het nieuwe Jaii i ingegaan is slechts de stilte voor den storm Mit Uoenen mannen beloeren elkaar ac tn hUn stellingen Het kanon buldert af en to maar verder is er clechts strüd in de li Piit tn op zee Er worden verkenningsvluchten gehouden die oen bewye leveren van dm moed der uitvoerders maar het is slechte dp inleiding tot den grooten stryd Aleen op ze is reed hevig gestreden ca als ik het resultaat van 4 maanden beschouw is dat niet iiivoldopiide Be Duitiche handelsvloot die een kwart deel van de ome bedroeR is vernield of gefntemeerd of eigenhandig tot zinken gp bracht De duJkbootoorlog heeft slechts magere resultaten opgeleverd Wü hebben van iirae marine de nieuwe 6 gekochte en vermeesterde scl ci en in aanmeilcing genomm netto 122 000 ton verloren minder dan rén proceiA van ons totaal Niet minder dan elf millioen ton bevaren de wereldzeeën Wy hebben de Royal Oak en de Courageous en een paar kleine schepen verloren Smartel k is het yerlies van i 0 eel menachcnlevens maar oiwe brhter hing van de zoe is onaangetast én het g Mecht met de Graf von Spce is een van onze grootste wapenfeiicn die hét prestige van de Duitsche marine een erooten knak Peeft gegeven Diiitiwhiand heeft bruut geweld jegt ns Polen gehruikt en het land door Duitflchers lat n bezetten en bewonen Hulp aan Finland Nu is het de t urt van Finland dat gedwongen is te vechten te n de krachten lan ombftheersclit geweld Wü zün vemJd van bewondering voor haar heldhaftiglield in haar nood dringt ons haar te nulp t komen Na een herinnerinfr aan do rampen in Turkije dat meer menschen verloren heofl dan er gpvallen zrjn aan het front zeidc Chamberlain dat ook daar hulp noodig is en de Engelsohe en Fransche reigeeringen zullen in overleg met de Turkache rcgeerlnjf nog meer hulp verteenne Dit is slechts é der vele voorbeelden van de volkomen lamenwerking militair en economisch mil Frankrök Ik geloof dat het zoo kostbaar is dat na ilen oorlog geen van one beiden h ar zal willen opgeven In ons land hebben wü alle mannen tgsKhen 18 en 41 jaar voor dtn krijgsdienst opgeroepen Een halfmilHoen man siin f opgekomen en nu hebben wü 1 900 000 an tusschen 18 en 22 opgeroepen zoodat itte strijdkrachten thans tusschen de f i millioen aoWaben berfragen Groote eronomiache kraclitsinspanninti noodlf Nu kom ik tot de cdgemeene houding van volk jegens den oaring Geen v lk is id grootere offers te brengen geen volk n vaster overtuigd dat de DuitsoJie agnw oliti k moet eindigen maar ik ben nog wt overtuigd det iedereer goed b grüpt alles op het tipel staat Wü moeten niet denken dat de ooriog dat hü niet den vorm van 1914 heeft aan ncn minder ernstig U Als het juiste f Wrtifk gekomen is zullen wff öok aa front moeten vechten en wü hebben e n root deel van ome prodnceerende mannen iT wone taak moeten onttrekken li hebben nog hoiKterdduizenden nd machine en vUentuigfabriaken D g naar arbeiden vo de wapenfabrica waJct het onmofBlüV dat aan alle ve v n de burgerbevolking kan worden oldaan Wü moeten omen import nog ver nderen ponsen aan den leivensstandaard v n het oogenblik omdi t wü dan in een vicieuscn cirkel zouden geraken wat iedere econonm riet mü e ns al zün We moeten dus rantsoeneeren en het zonder veei dingen ttelk n óif wü andera gewend zün Spoedig zal ook vleesch gemnt peneerd worden en als het noodig jou zijn jóok nog andc artikelen Duitsche valk draagt de verantwoordelijkheid Duitschland wci l oe ornietig ng van l ct Engelsohe RüiS atuurlük wenschen zü cns te behandelen als hun andere slachtoffers Wy van onzen kant üebben die bedoelingen niet Maar het Duitschu volk moet weten dat de verantwoordelükheid van alle ranipsir die op zgn schouders zullen vallgn Jn iflt jaar op zün schouders rust J evpolrti k van patrouilles en artillerie van weerszüden is overal de djg van s Januari kalm verloo pen Geen operaties ter zee en niets ver leldenswaardf in de ludit Capitulatie van 12 0O Russen TiwacM I Iaar te Helsinki wordt vernomen is dr toestand v tjet HCJO man sterke Ru sche leger i dtn oector Silla wanhopljr dJondat het door de Finnen om fing l i wordt Men verwadit dat capitulatie van liet Russische legercorps niet lans ial kunnen uitblü ven Van de kalmt aan het front In Kareli maken de Finnen gebruik om achter de Mannerheimlinie twee nieuwe linies aan te Ifggen in hetaelfde gebied werken de Rusten me koortsaclitige haast aan vei sterkingswe Iren Dag zonder felle gevechten Sedert 24 uur is naar verder uit Hel sinki vvïirdt gemeld de bedrüVigheid aan het Fintche front zeer vertraagd De Russen verbruiken echter nog steeds n groote hoeveel Kcid munitie en het optreden der patrouille gaat voort De bedrüvrigheid ii de lucht is over het algemeen nihU ondanks het zeer gunstige vroer Voor den eersten keer sedert het beglr van den oorlog in Finland ia een dag voorMigegaan zonder felle gevechten en zonder ludhtaanvallen by gunstig weer Sommige kringen schrijiwen deze inactiviteit toe aan vooi4 ereiding van den kant der Russun van nieuwe offensieven op verschillende punten De vraag waar bun druk uitgeoefend zul worden is moeilük te beantwoorden want niet vergeten mag worden dat de Russische leiders als Oosterlingen deiiken hetgeen eggen wil dat men evengoed uitblyven vanactie kan verwachten en het ivoorloopig iaten varen van een slechte aangelegenlie d als een hevige hervattin van de veld sla i zooals die welke in de eerste dagen van denoorlog vooriowamen en die de Sovjets zoo duur lyn te staan gekomen 1 Geheim wapen gepantserde slede 1 veroverd 1 Volgens dien correopondent lan het fi iit i Finland van het Zweedsche dagfblad Nya U handa hcAtien de Finnen aan liet einde vkn de vorige maand een gepantserde sle le byit Iremaakt die beschouwd wordt a1s liet geheime wapen van Stalin tegen Finland Dal Rusten hoopten dat dit wapen dez lf e uitWuking teweeg zou brengen als het op treden der tariks tOdens den vorigen wereldU rlog De geipantserde slede rfie den vorm heeft van een torpedo is voorzien van een schroef en gewapend met sen kanon is reéifa bü het Ladogameer opgetfeden nn kan e sneHieid halen van 1 0 k m pci uur I dede heeft het iroordeel boven ds Ilitler is een oonatante bedreigting van alle Kleine landen in EJuropa Vergens worden zün methoden heviger veracht dan in Amerika zooals uit de Meuwjaarsboodaehap van president Rrcsevelt aan den Paus duidelük blükt De ceallieerden streiven naar een sociali humanitaiie rechtvaardige un christelijk samenleving Die kan niet bestaan zoolaag hel Hitlerriom een voortdurenc bedreiging il voor de veiligheid en onaf htmkplül heid van de Eunnpeesche staten een voortdurende bedreiging voor de iriondslagen var de Westersche beschaving evenals voor de Koorden Zuld AtnerfkaanBche continent n De president der Ver Staten heeft onlarug verklaard dat slechts bü vrienHchappelüke samenwerking de vrede en veiligheid verkregen kunnen worden Ik verklaar me hiermee uit het diepst van mün Ttmoed accoorJ Maar ik 7ou er aan willen A oegoTi Wij moeten niet aarzel ons bloed an goed vo f die groote doet te offeren Aanzet liegin van dit nieuwe jaar kunjitftC v i de toekomst mtt de kracht va i onze wape nen en in het geloof aan de réiehtvoardigheid van onze zaak gerust afwachten koelbloedigheid verliest en onllandig manoeuvreert Reeds tluns verklaren de Finnen dat zü in staat zyn dit nieuwe wapen het hoofd t bieden Byzonderheden over slag bU Raata De 44ste Russische divisie welke door db Finnen by Raato is verslagen was een divisie weDce ter verstericing was gezoitden naar de divisie die de vorige week by Suomussalmi werd veislagen De Finnen opereeiyen op de flanken van den divisieopmarach welke de eerste beginsden van de marschveiligheid niet scheen te kennen en vielen aan in het moera 8ig gebied 0 k m ten Zuidoosten van SuomussalmL i e j Pinnen maakten zich meester van een brug achter de Russen die hierdoor werden om sinjteld De Russen streden dapper geduriMide twee dagen van de 18 000 man welke de divisie telde hebben de Finnen 2000 ge vangen genomen Deze sagen dat alle tegenstand nutteloos was en stuurden onderhandelaars om zich vervolgens in groepen over te geven De rest van de divisie werd ofwel gedood of is verspreid in de moerassige bosschen De opeenvolgende vernietiging van twee r ussische divisies in dit gebied nutakt niet alleen voor langen tüd een Russischen aanval op den spoorweg Kajaani Oulu Tomea Haparanda onmogelük doch maaikt ook een bres in de Russische linie De buit van de Finnen neemt nog st toe De Kussische divisie voerde behalve het normale materieel nog een rroote hoeveelhcid reservematerieel mee Zoo htbben ie f innen 76 mitrailleurs gevonden nog dik in het wtapenvet gezet en in kisten verpakt en ook een gedemonteerd vliegtuig De artillerie welke de Finnon heibben buitgema kt bestaat uit 70 stukken veldgwwhvit 16 stukken ziwaar geschut en 14 antitank kanonnen De luchtdoelmitrailleura met vier loopen waarvan 16 werden buit gemaakt koatcn zeker vijf millioen Fransche francs per stuk Van groot ibelang wordt ook geacht dat 47 ketftenwagiens werden buit gemaakt Deze keukenwa rens zyn het eenige middel de troepen in Ijevroren bosschen vnn wtirm eteti te voorzien Nieuwe oproep van Kallio President Kallio hee ft een nieuwen o roep gericht tot de wereld tegen de bombardementen der RaBsen op de burgerbcvolkingi HÜ zegt 3nslnnd stelt er licli niet mede tevreden ooriog te voeren tegvJn ons leger op de gebruikelülce wüze maar het zendt vliegtu en achter het front om onze hui7en em ibnrgers te ivernietJgen Daf is een ongelooflijk optreden v n den kant van een staat die op zifih genomen heefi de intematloneJe bejrinselen van de oorirRvoering te ericennen Dew me doniwnlooft heid heeft den geest vsn ons volk niet gvbrokan ofKlioon de v and ongeveer 100 HORE BEUSHA s AFTREDEN Geen overwinning van Britsche generaals Zeer veel onjuist commentaar in Britache pers Ook hst feit dat zü opvolger Stanley schoonzoon is van den om zü warms Dult sdie sympathieën bekend staanden lorJ I ORE BKLISHA schüfit voornemens te zyn de volgende weekj als t parletntnt v eer büeen komt een peitsoonlüfke verkltling af te leggen in veiibind met zyn aftreden als minister van o rlog Of ook de eerste minister hier het wUrd zal voeren zal afhangen 70owel van del verklaring vnn l elisha als van de yse wkarop het Hui hierop reageert meldt de Maaabode correapondent te Londen Ondertüssaikan heeft het grdiotate deel der Brits 1ie pers eh gebeurteniiL die op zich zelf ongetvvijfeld sensationeel lis nog dfrmate opgeUaren dat ten eanzkn van haar werkolüke betéekenls meer misverstand Is gewelkt dan opheldering gebn ht Dit ia voor een niet gering deel toe ie schrijvn aan het streven van vele blade om den scnsatielust hunner lezers te bevredigen en anderdeels hieracui dat mr Htlisha een eeer groote persooniüke popularitiit genoot en voortrefj lük de kunat verstaan heeft df7e aan te kweeken In zoovrerre heeft de pera byna Wvcnve aan hem te danken als het leger Zel lon heeft een afgetreden minister de pars 7joüeer op lyn h nd gthad als thans tnr Beli ha en xelfs die weinige Uaden die geon critieik uitoefenen op het besluit vtin den eersten minister wijzen met ophef pn di zeer groote verdiensten welko de 1 en minister zich verworven heeft doo rijn organisatie van het leger Meer en meer krügt men evemwjel d A indruk d nt de bewerine volgens welke hef aftreden beschouwd moet worden Is zegepraal van de generaals on Ifle iburgerlyke overheden volkoinen onjuist Wat sommige bladen in veAand hierm ♦ e berde fjebra +t hebben is weinig an laster Zii hehhen relfs geTnsinuf dat oo anti semitische tendenzen in zeke militaire kringen oortaak zyn geweest van een agitatie tegen den mnister Londonderry waarmede mr Clamberiain J persoonlyk bevriend is wordt uitgespeeld I Dit alles is in de hoog te mate misleidend 1 Lord Londonderry staat volkomen loyaal achter de ooriogispolitiek der regeeil ig I Povendlen is mr Stanley een zoon van lord Deiby die steeds een dfr voornaamste lei ders is goweest van de pro Transche bow r ging in Engeland Hoe zeer het ook betrb wordt dat eop zoo bekwaam en luchtig man als Ho e Belisha het Britsche kabinet en de regMring veriaten heeft het begint steeds duldelüker te worden dlati de eerste ministur geen andere k s had din hem vran het dspartement van oorlog te ontheffen 0 A vroeger zün ministers na iiutt hervormingen te Ihebben ingevoeW afgetreden omdat dit in het s l g en va M i belang nenschelyk w s i Van het oogertiWc af waarop door we ooraak dan ook de samenwerkii tossehan den betkwamen minister en bekwame gtii raals te wenschen ovailieit had mr Ch beriain geen andene ke w dan HorelRirTShii e ai ander departement aan te bieden Het is mmera de minister dlo verantwoordeli is voor de samenweiWng Het is onzinnig te spreken van een OT rwinning van de genenala Er is geen sprake van dat zy gepoogd heihben de rsgee rinij het stmtegisch beIeW voor te sdirif en Op dit punt bestaan trouwens in hel geheef geen geschillen De harmonie tusschen Belisha en de legerieiders was evenwel verstoord en hieromtrent schynt sir Samuel Hoare na zyn beeock aan Frankrijk rapport te hebben uitgebracht aan den eeraten minister en uiri te hebben aangeboden ui4 protest tegen de anti Sovjet betoogingen te Rome na den Russiéchen inval in Finland Aanvallen van Duitsche vliegtuigen op Engelsche schepen Dertig grewonden op ditschip iGistermiddag zyYi aan de gelsche oost kust twee groote Duitsche bommenwerper verschenen die zeer laag vlotten Zy schoten met machinegeweren op een lichtschip waarbü 32 pe taonen werden gewond waarvan minstens n doodélük i I e Duitsche vliegtwgen beschoten hat lichtschip met tusechenpoozei i gedurende een halfuur IZestien gewonden werden aan wal gebracht en naar het ziekenhuis vervoerd Acht hunner konden het na behandeld te rö i weer verlaten Er bevonden zich zooveel personen aan boord aangezien het lichtschip de bemanning van een ander lichtschip ging aflossen Nadat twee Duitsche vliegtuigen zooals gemeld boven de Firth of Tay gevlogen hadden hebben ly een klein lichtschip voor de kust aangevallen echter zonder resultaat Dit is dus de tweede aanval op ean Britsch jchtechip Duitsiehe vliegtuigen hebben voorts v f visschcsbooten voor de Schatsche Oostkust met machinegeweren beschoten Niemand der opvarenden werd echter gewona en de bootjes konden veilig thuiskomt Het schy nt dat een stoomschip de aandacht der vliegtuigen van de visschersvaar tuigen heeft afgeleid en dat zü daarop koen zetten in de richting van dit stoomschip Later Verd dien kant uit het geluid van ontploffende bommen gehoord Het Duitsch communiqué over de hicht aanvallen luidt Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben gifterochtend en gistermiddag een verkenningsvludit naar de oostkust van Engeland en Schotland ondernomen Daarbü zyn verscheidene gewapende patrouillevaartuigen en koopvaardüschepen die door deze vaartuigen geconvoiaerd inenten aangevallen en vernield Alia vliegtolgtfn zün onbeseha Deze kon beewaarlyk anders handelen aan hy gedaan heeft ondanks zün groov vtardeering voor Beligha s werk en b kwaamlieden plaatsen onder welke de meeste onztr Ftedéh gebombardeerd heeft Waaneer men overweegt dat byna 40ii bommen neergeworpen zyn en machinewweren zyn gebruikt is het aantal slachtoffers betrekkelük gering Dat is te danken aan vele redenen o a aan het feit dat wy er in geslaagd zün zeer srtel onze luchtafweermaatregelen te organiseeren In één maand zün 234 burgers gedood 2S9 gewond en 210 licht gekwetst Ongeveer 170 vrüandelyke vliertuigen met de ibemannirgen iin reeds neergehaald en onze weerstandskracht neemt snel toe dank ü de vele luchtafweerwapens die wy op den vünn i buitgemaakt hebben Britsch tankschip op een mijn geloopen Waarscliünlül twintig personen om liet leven gekomen Het tankschip British Uberty 8685 ton is tOdens het weekeinde in de Noordzee gezonken naar men gelooft tengevolge van h it stooten op een mün Men vreest dat twintig man onder wie de kapitein om het leven gekomen zyn Achttien overievenden zün gisteren uit Prankrük in een Kanaalhaven aangekomta Een der redding booten ia omgeslagen Omtrent den ondergang van bet BriM te tankschip Liberty wordt nader vemonten dat de bemanning nadat ontploffing een gat in het vaartuig liad geslagen sich in de reddingbooten had begeven uit vnrees dat brand aan boord zou uitbreken Daar wan een dergelüken brand niets bleek keerden de kapitein en verscheidene anderen weder aan boord terug Enkele minuten laiter deden zich twee hevige ontploffingen voor en vrüwel onmiddellük verdween het schip in de diepte Italiaansche amba isadeur uit Moskou teru De Italiaansche ambassadeur te Moskou Augnsto Rosso ia te Rome aangekomen Zooals men weet heeft hü in opdracht vran zün rege ring veriof genomen omdat de Sovjet Roasischa ambassadeur uit Rome was vertfoUun sondsr tUn g oofsbiieven digd iteruggakaard