Goudsche Courant, donderdag 11 januari 1940

No M217 Donderdag U Januari 1940 78e Jaargang mmm m JWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOl NIEUWS EIN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDIP XVEEN ZEVENHUIZE N en g Dit blad ver8chüntdafi elöks behalv Zon en Feestdagen Ome bareanx lOo digvUfki geopend ran 9 6 ma Admiiiiitratie en Redactie Telel interc 3746 Poitrekeuing 48400 Abonnamenteo wordm dafelflli aaateapmeo aan wu Bdimmii ItABKT 8t GOODA bg oBH ag iitcn en loopan den boakhMidel en da poattantooien ABüNNEMENTSPRUS per kwartai ƒ 2 26 pei week 17 oant oTeisl raar df ttetotgiog par looper goichiMlt Pranoo par poit par kwataal 8 16 t an matMkM Mtooiende tot den besorgkrinic er 0 2S Van baltan Gouda en den bemrgkring 1 0 80 AdTertentllo ti het Zaterdagnamme 10 lidtadrartantitD de hdft Tan d n Drift WGKN 1 4 regeU 2 06 elke regel meer ƒ 0 60 Op ADTEBTENTIEFItUSt TOt i 1 6 lagaU t 140 elka lagal 1 6 rakel 1 66 elkr rairel me bW o dra prill Uefdadigh INGEZONDEN MEDEDKEUj da Toorp tna 60 hooger AdvertentiSn kunnen worden f Ingeionden door tuaMhenkomiit van loUede Boek handelaren Advertentiabureauz en onze agenten en moeten daagi v66r de plaataint aan het Batean tün tngekomenii tefceinde sa oimame Tercebrd t lUn Gewone at vertaritiSn en bige nden mededeellngei bt contract tot leer x reduceard B prQi GrSote letten en randen f orden berekend naar plaatsruimte LUCHTGEVECHTEN BOVEN D E DUITSCHE BOCHT Eenigre toestellen getroffen maar de mededeelingen over de verliezen doopen uiteen Spaanschen burgeroorlog tweemaal te Bil njet succes een aanval van twee Duitsche bao gebombardeerd yfrllegtuigen afgeslagen Het 1013 ton metende Britsche s s Up De Duitsohers besdhoten het schip met waarschijnlijk gaan van we weeat De Britscli v cht hebt klem ontkend ben gewc BETREKKEUJK KALME DAG IN FINLAND Weer een Russisch bataljon uiteengedreven wc ér heeft de Rulssitóie luchtmacht slechts eohige verkenninjtsvluchten ondernomen Belgisch jrcnerHal vertelt van rijn ervaringen De Belgische generaal Emile Badoux is in België teruggekeerd van een veibUjf In Finland waar hij sedert April 1989 h eft medegcwerirt aan de organisatie der verlediging van de Karelische landengte TliJ heeft tegenover den militairen medewerker van de Soir enkele aspecten van het Pinsche wonder uiteengezet De generaal verklaarde o a Jk heb FranSchcn en Engelschen zien vechten ik commandeerde aan de Yser de ibegten vspi de beroemde mannen van de genie doch toen ik het werk lag van den Finschen soldaat stond ik verbaasd Badoux fife voorts dat in de hoogst mi deme ondterkomens die in de Mannerhein Iniie zijn gebouwd de waarnemer ontrefbnar is Hij ziet en wordt niet srezien h i schiet d9or een e pening die een granaat niet kai treffen De Pinsche mitrailleurschutter laat de Russen naderen en pas wanneer deze op 00 of 200 meter ziin opent hii het vuur d volgt een ware men schensla tlng Wat de waarde van de Sovjettroepen b treft moest de generaal bekenhen dat zii op hem den indruk vap waar niensoh pfeo hadden gemaakt Deze armoedig gckle df mannen komen uit verafgelegen streVen van Rusland londer te weten waarom ei vooii wie ü moeten vechten Hun materiaal is ze r goed doch zij v ien er xlch niet van te bedienen Hoe Finsche ski patroulIle den MoermanskspoorweK aanviel Ben veertigjarige Pinsche onderofficier een van de eepHe pattxiuillecommandanten d e doordrong tot 4 en Mowmansk ipoor Beperking van liet reizigersverkeer in Duitschland Er w ordt in Duitschland een belangrijke beperking van het reiagersverkeer op de spoorw igen aangekondigd Deze dient om I locomotieven wagens en personeel beschik baar te krijgen voor het vervoer van kolen I naar de groote steden dat gelijk bekend door de vorst aanzienlijk is gestremd Reizigers wordt verzocht eerst te Inforraeeren indien zij een of ander doel wenechen te be iken Door deze maatregel wordt het verkter van verlofgangera niet getroffen Russische volkscommissaris voor vliegtuigindustrie afgeseet Het Sovjet Russische telegraafagetttschap meldt dat Kaganowitsj van zijn fnnct e 8n volkscommissaris voor de vllegtoigiudustrié ontheven ie en dat SJakhoerin hem u opvolgen Bommen op Dcensche eiland Rön yier Duitsche vliegtuigen van het nieuw 8te type aldus het Duitsche Nieuwaburegu hebben gistermiddag om 1 uur boven de Duitsche Bocht een eacadrille van negen Britsche bommenwerpers van het type BriatolBlenheim ontmoet B hi t zien der Duitsche vliegituigen verjnderdon de Kngelschen hun koers terstond m Westelyke richtmg en zochten hun heil in de vlucht By de achtervolging hebben de Duitsche vliegers drie Britiche bommenwerpers neergeschoten De Duitsche vliegers keerden allen behouden nsar huis terug Het Kngelache ministerie van luchtvaart aeelt nmtrent dit gevecht het volgende mede Tydens een verkenning ontmoette vandaag een formatie van de luchtmacht op haar uitvlucht een aantal v andeiyke jachtvliegtuigen ver boven de Noordzee Er ontstond een gevecht dat omtrent een half uur duurde £ én Messerschmidt heeft men in zee te pletter zien vallen en reeds is bekend dat een tweede in Denemarken gedwongen was te landen Een van onze vliegtuigen 18 verloren gegaan maar de anderen hebben na den vyandelijken aanval te hebben afgeslagen hun tocht in Oosteiyke richting vervolgd tot de rens van de voorge iomen verkenning en zijn veilig teruggekeerd In een bericht uit Kopenhagen wordt gemeld dat volgens meldingen uit Zuid Jutland ter hoogte van Sylt aaniienlyke activiteit van vliegtuigen is waaiigenomen waaruit men meende te kunnen concludeeren dat een groot luchtgevecht werd geleverd Den geheelen ochtend werd bü tusschenpoozen schieten gehoord en van het Noordelijk deel van Sylt zag men Duitsche vliegtuigen opstegen Vroeg m den middag deden zich drie zware ontploffingen voor die naar men vermoedt veroorzaakt werden door bommen die op het vasteland insloegen T jiens het schieten werd het geheele spoorwegverkeer over den Hindenburgdam gestaakt Laat in den middag zag men hoe een Duitach vliegtuig van het type Messer HET Fimsohe legertwricht luidt Te land de dag vafi 9 Januari was or de landengte van Karelië betrekkelyk kalm met uitzondering van het gebruikelijkf vuren van de artillerie en activiteit van patrouilles Aan het Oostelijk front ten NoorHen van het I dogameer hebben de Finschf oepen een vijandelijk bataljon ulteengpfli ven De Sovjets lieten 200 Hoo pn nnjiet slagveld achter en 40 gevangenen Ben vijandelijke aanval te BuhtinanmSrJ w rd afgeslagen Te Suomussalmi hebben Pinsche troepen naar den kant van Raate df Rusiiiche grens bereikt en het terretntot de irens irezuivsrd Dit is het viei4e tunt wsaron de vifand tot Russisch gebied terugiRedreven Overigens is van het front niists belaiigriiks te melden de activiteit van patrouifte i rdt met succes voortgezet 1 Ter 7ee Vi STideliilw vlipfl tiiirvn hr hiten onder succes gepoogd verschillende objec ieven in de Pinsche Golf en on het Laddga leer te bombardeeren De batterijen van MoKt en Kolivisto namen aan de operajties In de lucht Niets büzanders te me lden de vijandelijke activiteit De l iiische luchtmacht vei+ich e een aat t U veijken Wvluchtcn yöehilve de vliegtuigen die LlT v 5 Januari ls ver leW zflt remeld iieeft men sterpni nog f n vliertuig gevoniden dat denzelfden Heg Zv waanJoor het aantal Rusai no vliegtuigen diat op 6 Januari is necr Id stegen i tot negen l p RuwVTiP radio omroet heeft het 1K We legertwricht van het militaire diWiift mngrad verspreid Gedurende den tienden Jamiari wfc or vanbeteeVnIs te meWen Op versfS i punten bedrijvigheid van tr uilKis w kwmeni Ii verband met het élechtc Nieuwe luchtaanvallen op schepen Twee Britsche booten gezonken sctunidt laagvUegend blikbaar met groote moeite naar Denemarken koers zette ten flotte landde de machine De bestuurder verklaarde dat z jn motor defect was doch het toeatel bleek kogelgaten te vertoonen IX militaire autoriteiten hebben een wacht by het vliegtuig geplaatst terw l de vlieger door de politie wordt vastgehoudeh Het Deensche ministerie van Buitenland sche Zaken beveatigd dat gisterennacht tegen één uur bommen op het Deensche eiland Bon geworpen zijn Het vliegtuig aldtis de mededeeüng van het ministerie kwam uit het Zuidwesten en verdween na de bommen te hebben laten vallen over de Noord ee Volgens het Duitsche Nieuwsbureau zun de bommen op het Deensche eiland Ron geworpen door Britsche vliegtuigen die in den nacht van 9 op 10 dezer een verkenningsvlucht maakten naar de Duitsche bocht Naar aanleiding van de berichten over schade aan Deenschen eigendom bü do grens verklaart het Britsche ministerie van Luchtvaart dat indien de Britsche luchtmacht daarvoor veratnwoordelgk zou zijn de Deensche regreering volledige schadever goeding zou ontvangen In goedingelichte luclitvsartkringen te iïet Britsdhe schip Oakgrove 1986 ton is ten gevolge van een luchtaanval gezonken Van de Oakgrove ia de geheele bemanning gered uitg iz n derd de kaïpitein die toen het scliip reedai inkende was hot laatst gezien is op de brug en iwaarachjjnlijk verdronken is De tweede officier heeft ferklaard dat een Duitach vliegtuig het schfip met machi negeweren had beschoten terwijl een andtr bommen liet vallen waarvan er een de boot mJdBcheeps trcrf Drie leden d r bemanning zijn in het zieicenliiuis c pg ioBien De Oakgrove wa in 1087 tijdens den minster is voor de Oostkust van EngcJ pd door tw Duitsche vliegtuigen aat ipm i en Na een mechinegeweervuur wrópend te hebben lieten de vliegtuigen Bommen allen waarvan er twee het mip troffen D kapitein en twee leden jièr bemanning kwamen om het leven d overige opvarenden begaiven zich in désloopen die door de ma chlnegewerenydM vliegtuigen hjptookt wercen Vete xévD later is het schip vergaan rx I we liéeft den United PresaoorrespoilPNt g =u geuc n ucn vaar fe e tc v uemi in Noord Oost Finlawl v r Londen is men Van meening dat de gUte L K eda avonturen op Rnasisoh ren voortgezette activiteit der luchtmacht boven de vyandeiyke vlie baMs moet wovdcn opgevat als arn op de Duitsche aanvallen die Ma op de koopvaardy zün ondemoi Men wees op de omstandiriiéid dat in normale gevallen de Britsche beveiligingspatrouilt s met het invallen van de duister ni s eindigen waarna de yJlegers omstreeks 6 uur naar hun bases térugkeeren Tot dusver heeft d Deensche regeenng nog geen officieel jprotest ingediend over de bommen welke op Rön zijn gevallen gebied Wij waren drie dagen en drie nachten onderweg nadat we bevel hajtWen gekregen te vertrekl n in de richting vari het schiereiland Kola Onze geheele uitrusting was geladfen op twee rendiersleden moeilijk valt na te nationaliteit zü zp ge liloten die aan het luchtgedeelgenomen Ihebben met zij bommen zouden hebiven Rön vorpen Jtalst wilden wij na drie dagen ons kaïip opslaan toen onze hond teekenen vertoonde dat er vreemden In de buurt waren Vreemden in deze woestenij dat konden in elkgival geen vrienden zfl n Wij maa cten onsgereed en een uitgezonden patrouille ontdekte al spoedig de Russen Ik gaf bevel dat mijn manschappen ter jdege de wacht moesten houden en vertrok op lijn ski s cm te zien wat er aan de hand was Er zat een dertigtal Russen rondomeen vuur zü waren bezig den grond mot dennetakken te bedekken teneinde daarop tj slapen Wtj küachten laat ze maar slapen maar wij zullen zorgen dat het geen viedlge slaap is Ik ging terug en vertelde wat ik haj gei zien De besneeuwde wildernis werd nu nog alleen veri roken door het knetteren van t et Russische kampvuur en door het welhaast onhoorbaar glijden der ski s mijner manschappen Wy kwamen zoo nabij dat ik het water in den ketel boven het vuUr kon hon rep koken Een van miin mannen wees mii een ch W wacht op nog geen twintig voet afstand Hü had z jn muts diep over de ooren getrokken tegen de intense koude en nam zijn pewecr telkens van de eene hand in d e a dere over Hij stond werkelijk op wacht en het was alsof hü iets verdachts hoorde Tkketk naar mijn troepje en zag dat het evolkomen over eens was wat er gedaa üiemde te worden Ik hoorde hoe een van mijn mannen de veiligheidspjnuit ji n hand granaat trok Even later vuurde iV deschildwacht viel handgranaten ontploften liet kampvuur vloog uit elkaar de gewendeRussen schreeuwden Van alle kanten naderden nu mün mannen om het werk te voltooien Vroeg vertrokken wfl den volgenden mor g n door dl woestenij die Russisch Karelië Wij waren geïnspireerd doö5 ons succes en we letten niet zooals anders op d schoonheid van de natnnr Onder de besohuttinij der sneeuw en ü r duisternis wisten wij de zware bewaking te vermijden en deden ons werk We hoorden verschillende zware ontploffingen en w sWn dat we er in geslaagd waren den Moer iranskspoorweg en stig te beschadigen Ken Russische transporttrein op weg naar het Noorden werd opgeboud een andere trein die uitgezonden was Hnn eerste te helpen kwam niet onbeschaMH an Zonder verdere moeilij kheden te hebben ondervonden keerden wiJ terug Wij waren de bemanning werd door een tnder ichlp aan boord genomen Het Fransche B S Jrtonta 4ban 4191 ton dat een lading kolen aah boord heeft is aan de Engelsche N O kmt gestrand en men vreest dat het middejWoor is gebroken De geheele bemanning is in veiligheid Uit Aberdeen wordt gemeld dat het Grieiksche inotorschijy Tonh ïhandris 9000 ton bij de SMtlandeilanden op de rotsen van Fetlar i r geloopen Het schin kwam met rroote kracht tegen het gesteente en sloeg lek Dftar de bemanningj in groot gevaar vekeert fen het schip snel zinkende is heeft eeji reddingboot te Lerwick zee gekozen om ssistentie te verleenen Het Bijfadhe ss Northwood 1146 ton dat gijteren ie binnengekomen heeft volgenden kapitein Dinsdag op de Noordzee machinegeweren en lieten 46 bommen vallen het schip beantwoordde den aanval met ziJn machinegeweer Van de opvarenden werd niemand gewxmd Het 75 X ton metende schip van de Union Castle Line JlotJie8ay Castle is aan de Westkust van Schotland op de rotsen geloopen Het schip werd beschadigd Een reddingboot beeft zich bijna twee dagen bü bet schip opgehouden eer de be manning kon worden gered Passagiers bevonden zicb niet aan boord IJsvarmaalc ge ll ruw huid PU ROL vwxacht B nMsl Besprekingen Ciano Csaky Italiaansohe hulp bü communistiaclie aanval op Honganüe Hooge Italiaansche kringen bevestigen dat Ciano en Csaky b j hun besprekingen te Venetië eeij gentlemen s agreement hebben gesloten in zake ItaUaansche hulp voor het geval van een communistischen aanval op Hongarije Of deze hulp zich later tot een militair verbond zal ontwikkelen zooals te Boedapest werd gemeld of dat het slechts dezelfde soort steun zal zyn als die aan Franco werd verleend j urende den Spaanschen burgeroorlog zal zoo wordt uit Rome van bevoegde zijde verklaard geheel en a afhangen van de ontwikkeling in de toekomst Dezelfde hooge Italiaansche kringen deelden voorts lAede dat er bij de besprekingen te Venetië niets was geteekend en dat er zeker geen militair verbond was opgesteld Zulk een verbond zou niet in overeenstemming zijn met de rede onlangs door Ciano in de Kamer van fasci en corporaties gehouden en ook niet met ItaUë s buitenlandsche politiek op den Balkan en in Hfet Donaubekken Ciano heeft naar wordt Bevestigd Csaky de verzekering gegeven dat met de Hongaarsche eischen behoorlijk rekening zou worden gehouden bü ie kre vredesregeling inzake het huidige confl t Naar verluidt heeft Ciano aan Csak meegedeeld dat Italië van meening is dat alle neutralen en beUi l enten van Europa deel moeten nemen a iedere algemeene regeling van het huiAge conflict Csaky zou op grond daarvan Hongary e s bereidwilligheid te kennen hebben gegeven voor het oogenblik zijn urgente aanspraken uit te stellen in het belang van den vrede op den Balkan en in het Donaubekken Abe is afgetreden De Japansche m nister president Abe heeft besloten af te treden Hij heeft de leden van het kabinet individueel hiermede in kennis gesteld Het aftreden van het kabinet zal openbaar worden gemaakt zoodra de nieuwe regeering gevormd zal zijn Abe is dus bezweken voor het wantrouwen van de oppositie De Britsche luchtmacht in FrankrUk Luchtmaarschalk A S Barratl opperbev elhebber de Gisteravond beeft Downingstreet 10 volgende mededeeüng uitgegeven De toeneming der sterkste van het li in Frankrijk heeft noodzakelijkerwijze ge wijziging met zich medegebracht in de organisatie der Doodige luchtstrüdkrachten terwijl dit tevens het besta middel was om de noodige coördinatie met en steun aan het leger te geven In November j l werd deze aangelegenheid geheel overzien in het licht van de practische ervaring bij de uitoefening van controle over de R A P by den steun aan het leger in Frankrijk AIh resultaat hiervan werden de volgende aanbevelingen goedgekeurd door het oorlo kabdnet in begin December Er moet een commando ovjr de Rojnl Air Force dat alle eenheden der R A F In Frankrijk zal omvatten gevormd worden Het nieuwe commando zal genoemd worden Britsche luchtmacht in Frankrijk en zal onder bevel staan van een luchtvaartofficier als ow erbevelhebber De luehtraalïk officieropperbevelhebber zal tevens verantwoorde k ön reor het in overleg met de betrokken opperbevelhebbers van het leger verzekeren van den meest doeltref fenden steun van de Britsche iuchtstrydkraehten aan het Britsche expeditieleger en de Fransche legers aan het Westelu k front Tezamen met den opperbevelhebber van de FVansche luchtstrijdkrachten zal hü tevens verantwoordelijk zijn voor de coör linatie der operaties van de R A F in Frankrijk met die van de Fransche lucht itrijdkrachten Deze regeling brengt geen wijziging met zich mede van het principe dat het verband tusschen het leger en de R A F behe rscht zij is gebaseerd op de analogie der bestaande betrekkingen tusschen de marine en het kustcommando der R A F en zal de nauwste samenwerking verzekeren tusschen de strydende troepen en luchtmacht Het ministerie vao Luchtvaart deelt mede dat luchtmaanschalk A S Barratt is aangesteld tot opperbevelhebber van de Britsche luchtstrijdkrachten in Frankrijk Hij zal binnenkort zijn functie aanvaarden Duitsch Wiegtuig iri België gedaald Een Duitsche vliegtuig beeft gisterochtend te Hechélen aan de Haas een noodlanding gemaakt Het was hiertoe door benzinegebrek gedwongen Het raakte enkele boomen waardoor de vleugels afbraken en kwam tenslotte terecht temidden eener prikkeldraadversperring De beide inzittende Duitsche officieren in uniform verlieten het toestel I ongedeerd en verbrandden de papieren Zy werden gearresteerd door de grenswacht die hen ter beschikking stelde van de gendarmerie van Mechelen a d Haas De Belgische militaire autoriteiten hebben het toestel in beslag genomen Fransch Britsch Turksch handelsverdrag Na achtereenvolgens te Londen en Parijs gevoerde besprekingen waarÉan is deelgenomen door Menemenciogloe den secretarisgeneraal van het Turksche ministerie van buitenlandsehe zaken hebben de Fransche Engelsche en Turksche regeeringen verschillende accoorden onderteekend van economischen en financieelen aard Deze accoorden hebben ten doel de economische grondslagen uit te breiden van den hSndel tusschen Frinkrijk Groot Brittannié en Turkije Ten aanzien van den inhoud dezer coorden wordt niets nader bekend gemaakt Seeds te Londen De Britsche ambassadeur te Moskou Seed ia gistren met veriof te Londen aangekomen Hij heeft over Odessa en Roemenië gereisd en is acht dagen onderweg gewesrt HU verklaarde een of twee maanden te lollen blQvan