Goudsche Courant, vrijdag 12 januari 1940

STAOlNIliUWB GOUDA U Januari 1940 H de Blouw t Inapecleur van het la er onderwiJH iq de imiMctie Gouda In den afgeloopen nacht U in h t Van ter on Ziokenhulg na een korte ongeateidl d op eO 3nrigen leef tyd overleden de heer H de Blowd inapecteur van het lager on itrwijB m de inapectie Gouda De heer De Blouw was op Oudejaaradag in het liekenhuia opgenomen voor het onderJcaaiV van een blindedarm operatie De per door het leven heen Evetyn a liefde voor een Jonge Zweedache arbeider geeft tenslotte volledig inhoud aan haar beataan J Waaaerman OUvia Uit dit nagelaten werk van dan bekenden achryver UUkt weer lyn vermogen lija personen voor ons te doen leven Bén van de hoofdpersonen Robert Lamm i het voorbeeld van een man die de atrtjd aanbindt tegen de corruptie mai r bU de eerste groote nederlaag in cynlame vervalt en zich terugtrekt uit het leven Olivia de dochter van een gestorven vriend kan niet tegen zün bitterheid op Tot de oorlog het leed van anderen haar wakker schrikt uit haar eigen zelfzuchtig behandeling had een normaal verloop iiili ir i h i et voldoende weerstand kunnen bieden Vannacht is de heer De Blouw ontslapen fta bericht dat Voor tad en omgeving tu de inspecteur een bekende figuur was f heel onverwacht is gekomen Hendrik de Blouw werd op U April 187 te Warfhuizen in Groningen geboren Hü volgde in z n woonplaats de lagere school en bezocht vervolgens de Kweekschool te Maastricht waar hy op 18jarigen leeftifd de onderwgzersakte behaalde Zyn uitgebreide en eervolle loopbaan bu het onderwüs ving de heer de Blouw aan als onderwyïer te UJrum waarna hy onderwijzer was te Leiden en te Amsterdam Vervolgens werd hg hoofd te Helmond en dtsrop te Middelburg in w lke plaat hü ook directeur van de Kük leerschool was In 1920 werd de heer de Blouw benoemd tot schoolopziener in de inapeotie Gouda met als standplaats Ammerstol Twee jaar Uter volgde zgn benoeming tot inspecteur Met groote toewgding en activiteit is de heer De Blouw steeds werkzaam geweest Het onder gs had zyn liefde en steeds heeft hg krachtig gearbeid om het te behartigen en te verbeteren wsarbg hg teven naar een goede huisvesting streefde Tydena zgn inSpetteursthap zgn in Gouda en in de omliggende gemeenten mede door zyn bemoeiingen tal van nieuwe scholen tot stand gekomen Bgzondere aandacht besteedde de he r De Blouw aan de jaarlgksche inapectiever aderingen van ïjet nderwgzend personeel die hg op een h g peil bracht Immer wa s hjj er op uit deze tueenkomsten meer te doen zgn dan gewoneVvcrgaderingen en met voordrachten van erkende autoriteiten en belangwekkende dehionstraties gaf hg aan deze büeenkomsten e n opvoedend en leerrijk karakter Het de hooge opvatting die 14 van z jn taak had heeft de heer De Blouw groote verdiensten voor hbt onderwifs gehad In het openbaar en maatschappeiyk leven nam de heer De Blouw met tal van functies een vooraanstaande plaats in Hg was secretaris penningmeester v in de Nederlandsche Vereemging tat steun en te dezer 8tede was hg voorzitter van de Loge van VrUmetselaren De ware broedertrouw en voorzitter van 4e kort gisleden onder zgn leiding opgerichte afdeeUitg Gooda en am treken van de Vereenigin voor paedagojTiek Ook had h zitting in de Commissie voor ontwikkeling en ontspanning voor militairen De heer De Blouw was oud voorzitter vande Vereeniging van Vrg zinnig Ned Hervormden oud beatuurslid van de Openbare Leeszaal en uud aecretaris van de Commissie tot bereiding en iiitdeeling van economische soep De belangen van deze vereeni pngen heeft hg altgd krachtig voorge j taan Het stoffeiyk overschot zal worden verasdit as Maandag te Westerveld na aankomst van den trein van 15 14 uur De heer D L de Jonj bêvoi derd tot bouwkiuidÏKe bü den Provincialen Waterstaat r aan de gevolgen heeft het van zichzelf en bezwykt kort ladat zö en Robert Lamm eindeiyk tot elkaar yn gekomen HeiaJe door het Qs gezakt In een byt geloopen I Op het ys van de Naaiergtraat is giste avond het ft jarig meiaje A Ernst uit den Jan Philipsweg door de dunne gslaa van een bgt gezakt Omstanders schoten toe en hebben haar op den kant g ljrndit Bg een omwonende is zy van droge kleeren voorzien en daarop huiswaarts gekeerd Derde NuUavond Vertooning natuurfilm Gletscl erwater Het departement Gouda van de M tatMhappy tot nut van t algemeei g eft a s I Woensdag 8 15 uur in den Nieuwen Schouwburg den derden Nutsavond Vertoond zal worden Gletscherwater een natuurfilm die is opgenomen en toegelicht zal worden door deif heer D an Gyn jtiumalist en cineast t Rotterdam loiidsche tooneel en declan atiecluh opgericht Te dezar stede ia opgericht de Goudschf tooneelen declamatieclub Kunst en riendachap Het voorloopii bestuur is als volgt samengesteld B QUierhoek voorzit ter m vr G Schinkel Vermü penningmeesteiresse M A Kolstear Jr secretaris j Hedenavond ringrgderij op de Turfmarkt De Buurt ommis9ie Blauwstraat Tur markt heeft voor hedenavond een rinprijdorg np pchaatsen uitgeschreven voor leeftijden tot 14 jaar en daartioven voor Turfmarktbewoners De banen worden verlicht en er zgn mooie pilzen beschikbaar gesteld terwg 1 er zoo moge iyk muziek zat zgn Het ysfeeat begint voor de jongrren nra 7 uun Diploma boekhouden Voflr het practyOc diploma boekhouden MerCuriua slaagde onze stadgenoot de j heer J O W Dessing leerling van den heer L floer alhier Voor het practyk diploma boekhouden van de Ver van leeraren in de Handelswe tenschappèn yn té blazer stadie geslaagd mej W de R is en de lieeren P P Jar ssen Jr P C Jongeboer en L v d Meide allen alhier oatetje dat een man was Fantasie over vermissing Olstermldd werd bij de politie mededcellng gedaan van de vermissing vaneen Jongetje dat met een schepnetje zouzijn gaan vlsschen aan de Jullana lula Buren gaven het bericht op maar ergJuist wa s het niet want achteraf bleekdat met he jdngetje een 3Ö jarlge pakhulsknecht bedoeld was dl bovendienrustig thuis at Plafond in brand geraakt Brandweer aan het xagen Ten huize van den schoenmaker P Luk aan den Langen Tiendeweg Is gisteravond een begin vAn brand ontstaan De hoo n I H i öikio t tusschen het plafond nabij den schoor De heer D L de Jong alhier teclimscn w m t n mnt r n nt nlt ffpmkte lioofdambtenaar van den Prov Waterstaat m ZuidHolland die ainds 1 Aug 1939 be ast i geweest met den dienst van den op 24 Juni 1939 gepensionneerden bouwkundige den heer P B Slpe is met ingang an 1 Januari j l bevorderd tot bouwkun se bg den Prov WitersUat in Zuid Holland te Gouda Openbare Leeaaaal en Bibliotheek iEIck wat wik M Kreitne Ontmoeting op weg naar school Een door Öiet Kramer vertaalde roman y n een schoolkind een gymnasiaste die lUks in de tram een oudei i man ontmoet en tenslotte voor hem ontvlamt De ueMe is wederzyds maar de heer is een wakkeUng die niet uiten vrouwen kan f iet iHoeg heeft aan deze liefde van j het choolkind Zoo nadert de verwydering n lt t kind is gebroken Het is een aardige fiatie op een oud t ema De atmosfeer uiver Deensoh H Kuyper van Oordt Een martelaars m voor Joris Praet De geschiedenia van een famiUe in on 1 K vei ZU wonen steen De met een motorspuit uitgerukte brandweer heelt een stuk uit de zoldering gezaagd en de brandende resten verwijderd Verzekering dekt de schade BU het sciiaattenrijden gevallen Op de BurgvUetkade is gisteravondeen e2Jarlge scftaatsenrijdster van denWethouder Venteweg gevallen waiubijzy aan het hoofd gewond werd DokterDen Boer heeft haar met zijn auto naarhet Van Iterson ziekenhuis gebracht Naverbonden te zUn kon zij huiswaarts keeren I Man van mallejan gevaJlén Beentje in voet gebjroken Gisteren is de SS Jarlge heler C Heuvelman uit Oouderak die met eenlge andere werklieden bezig was een ongeveerdertien meter langen hou n paal tevervoeren naar het heiwei k aan denRidder van vatsweg gevallen doordat depaal waarop de heler zat van den mallejan gleed ibokter Van Elk constateerdedat de man een nüddenvoetbeentje gebroken had Per auto van den O Q 0 ishij naar het Sint Jozef paylljoen gebracht Acht dagen l chtenls De politie heeft rp last van de justitie hipchtenls onüergaan moest Daar hijniet wilde jctplen Is hij naar het Huls Bewaring te Rotterdam overgettracht Auto van dokter Tom in botsing Door gladheid doorgegleden Op den hoek van den Burgemeester Martenssingel en de la Reylaan Is gister middag een aanrijding ont taan tusschen de auto ran dokter N Tom en een militaire vrachtauto De oorzaak was dat de auto van den arts dië remde om voorrang te verleenen door de gladheid doorgleed De personenauto werd aan de vooriUde geheel vernield de andere wagen had g en noemenswaardige schade De li ttenden Ueven ongedeerd Heen T ï voorstelen een 35 jartgen schJdef alhier aangehouheeft v u l bet kenis den die ƒ 24 boete betalen of 8 dagen t verloren te behouden Maar hev ge wat ten gronde en sterft uit l Maire Wy wonen op een eiland het eiland wordt Texel bedoeld w verschillende eigenaardigheden waar chryver 100 humoristisch vertelt eigenlyv voor ieder eiland Want ds oner van een riland vorme een ge Miapje op doh lelf met verscWllende rken die voor alle eilanden analoog P Roqsenschoon Erfenis in Canada MJ vlot geschreven verhaal van de lotJTV van Evelyn en haar broer Jack S 1 erfenis van hun broer een 5nn in Canada gekregen NiettegensUande t i moeiiyklMden d an tO iek dap Exanwma Voor het examen Duitache Handelscorrespondentie van de Vereeniging van Leeraren slaagde d heer 3 Öakara en voor het examen Duitsch van Mercurius slaagde de heer T Binnendyk beiden leerlingen van den heer H A Jongeboer FILMNIBL WS SchouwburgMoKCfliap Middernaeht taxt De Schoirwburg BioBcoop vertoont in haHj nieuiw progranuna het amuWntö Paramoun werk Middernacht taxi CTftudptte Colbert Don Amêche John Barrymore Mary Aslor en Francis Lederer allen bekende figurpn van het witte doelk vertolken de hoofdrollen In deae film vol humor en vrooljijkheid Zondagochtend de Fransche redesfilm Ik beschuldig met Victor Frnricen ThallaThater Honolulu In Thalia Theater iraan deze wee t tweeMetro Goldwyn Mayer films met vóorunnstaande artiaten Het eerste is Lord Jeff met de svmipathieke jongens figuren Fivddy Bartholomew en Mickev Eooney In Ho nolulu de tweede hoofdfilm een lucjitlg romantisch werk spelen Eleanor Powell en Robert Young de hoofdrollen Réunie Bioscoop De geheimrinnige luchtdicnst Réunie Bioscoop brengt De geheimzinnige luchtdienst een boeiend veriha il van spannende vliegavonturen met Ronald Reagan als hoofdrolsijwler Als tweHe hoofdnummer een pakkende komischo spt satie Marco de bierbaron waarin Allei Tenkins en Edw G Robinson voor dp vroo Igkheid zoi gen In de ZondagochtcndvoorstelliiVK wordt oen reprise geven van Zarah Ijeande s Première Voor verdere bijzonderheden rajidplc men de advertenties Burgeriyke Stand GEBOREN 8 Jan Pierre z van h Vo elcnzkng en M M C Bondivenne H van Alphenstraat 60 10 Jan Catharina Johanna d van L Stubbe en A Schoonder v t rd Woudstraat 18 ÜCTROUWD 10 Jan H Laürur ii f C van As V A Lorjé en H M I üurlcr G Oostc io n en J v i Eyl L lociwi en G an Meervcl l G Dnrt i Ml en M H de Bu i ichp f I Üirg t en H M de Jong OVERLEDEN 7 Jan Neiltje Cornelia Melkert geh met A de Weger 87 j s Jan Anthonlus Maggiel Brënkman 30 j 9 Januari Anna Vis geh met Th J Sliedrecht 66 j AGE3IDA 11 Jan 7 uur Turfmarkt Rin rgderg op schaatsen IX Jan 7 30 uur Kleine KerkcMaranathalezing Joh de Heer 12 Jan 8 15 uur Réonie Ps ometriache avond Ned Vereeniging vail gpiritisten inleiding mevr dr E A Afckeringa 1 Jan 6 uur Caf Duynstee Jaarvergail ring Goudsche Atiitetiek Commiasiei 16 Jail 7 80 uuriBiaUwe Kruis Verg ering Ned Chr Vrouwenbond AMERICAN BLEND ÜIT DEN MttTRÉK Gestaakte veerdirasten De veerÜiens Gi t Ammers Ammer stol welke Dinsdag was hervat is thans weder stopgezet Ook de veerdiensit Groot Ammers Öchoonhoi en is Dinsdagmqjfeen gestaakt De diei t Bergstoep w ro met groot moeite uitgevoerd De Lek is overdekt net ys 7 t CAPELtE a d M JSEL POgmgen om den IJssel open te breken njet geslaagd Giftcrmorgen zgii twee sleepbooten onder militair commaJido begonnen met het gs in de rivier bg C pelle aan den IJssel open te breken Tot d bocht in de Groenedgk ging het vrg gemskkslyk doch in de kromming van de rivier zit het ys zoo dik dat de booten de pogingen hebben moeten staken Personeel van de sleepbooten stapte van boord op het gs en liep naar den wal om in het dorp te fourageeren Toen de booten gistermorgen gepasseerd waren heeft de veerman van het kleine veer plankeji over heS gs legd De door die gsbrekers gemaakte vaargeul was echter zoo br èd dat men de pogingen voor een ongehinderden overtocht heeft moeten opgeven Ook in het nieuwe veer zet men niet over Het verkeer met de Krimpenerwaard is dUs geheel re tremd Vani iorgen heeft men op het nieuwe oi r iajTi gebroederp Van der Ruit planken ever hei ys van den Hollandschpn IJssel gelegd zoo at hy de t ee veren de overtocht oor vottWangers en fietsen weer mo gelök ia ft twee stoomboolen die gisteren hebben ge trajhit een vwrgeul te breken ziSv nimr KotteidMn teruggekeerd HAiSTRBCBT Dochter van bargencMter in het huweiyk getreden 0 plechtige wyxe is Woensdagmorgen n onie gemeente het huwelgk gesloten tusschen de dochter van den burgemeeeter freule O baronesse van Hemert tot Diuga hof en den lieer H Piille Bandjermasin lied Ooatlndlf l dorp was feeitelgk bevlogd en velen had n zich lengt den weg jEoschaard Het wa druk op het raadhuis I o trouwzaal was keurig versierd met med weriting van de gemeenteraden van Ilaastredht en Vlist alsmede van den gemeentesecretaris den heer O B Gabry en verdere ambtenaren en leambten van Haastrecht en Vllst De burgiemcester V W bamn vtm Homert tot Dlngahof vader van de bruid voltrok het huwely m wenscht het gehuwde paar daarna eluk vooral in het geiinflleven Het pilil t t wenschte daarna de gehuwden en de famüie geluk Na het vert ek v a i er gelegenhc d de versierde zaal te bc icntlgen waarvan velen g bruik maak en NIEUWERKERK a d WSEL Duitsche ballon gevonden Vanmorgen om halfacht heeft een landiKnjiwer alhier een luchtiballon gelvonden waaraan meetinstrumenten waren bevestigd De ballon bleek gisteravond zes uur t3 zg n opgelaten van het marine observatorium te Wilhelmshaven in Duitschland Voor de terugzending van de meet instrumenten werd een belooning van zes mark toegezegd De ballon is in handen van de politie gegeven REEUWUK Op het ga gevallen Bg het schaatreni gden op den plas Elthoeven is gistermiddag de 18jarige mej B uit Waddirocieen gevallen Z g beaep ie haar rug en verloor een oogenbUk he bïwustzgn Nadat een dokter haar hulp hsJ prlrend is rg naar huis geibracht FalUta ment uitgesproken Uitgesprokaa Ast f ailUssement van J van Vliet veekoopman Wethouder Venteweg H 157a Curator is mr A A J Ryksen te Gouda STOLWLTKHanirydeq voor jongens Woensdagmiddag werd een hardrgderg gehouden voor jongens tot 10 jaar en van 11 tot 14 jaar De uitslag was ala volgt tot 10 jaar Ie prys Atvan Dam Wzn ƒ 2 2e pr J Zuiderv ei ƒ 1 3e pr A van Viynwn ƒ 0 60 4e r p van Dam Wï ƒ 0 26 5e pr A Noofnei ƒ 0 25 van U 14 jaar lè prga P van Dam ƒ 3 2e pr A van Srk f 2 3e pr L Liefhebber ƒ 1 4e pr p K ra ienbrinit ƒ 0 50 5e pr D v d Heuvel ƒ 25 i u SPORT EN WEDSTRIJDEN SCOAKSN Koces wint t aalf e partij De twaalfde iiar ij van den tweekamp Euwe Keres welke gisteravond In 3ellevue te Amsterdam werd gespeeld heeft Keres na 23 zetten gewonnen De stand is thans Keres 7 punten Euwe 5 punten Er moeten nog drie partijen gespeeld worden ATHLETISK Jaarvergadering G A C A s Zaterdagmiddag 5 uuf houdt de Qoudsche Athletlek CommJisiie haar JJuirvergfiderlng In café Duyiistee SCHAATSENRUDEN Maandag de Elfstedentocht Eenlge leden van het centraJ l bestuur der Elfstêdenvereenlging hebbeii gisteren eenlge trajecten van den Elfstedentocht nl die van Leeuwarden naar Dokicum en vandaar vla Franeker naar ftèrllngen geïnspecteerd Overige trajecten waren reeds voldoende betrouwbaar gebleken doch van genoemde stukken bleken enkele deelen in het bijzonder Franeker Harllngen dat niet zulks ten gevolge van het stroomen door de RoptazUL Nu sinds gisteren niet meer gestroomd wordt zal ook dit traject spoedig berijdbaar zijn Bij blijvende vorst zal dan ook de Elfstedentocht Maandag a s kunnen worden gehouden De Inschrij vlng Is thans geopend bU den voorzitter mr M 8 Hepkema of bU den penningmeester J M Klngma beiden te Leeuwarden Sluiting Zaterdagmiddag 4 uur Zaterdag negen dorpentocht door de Krimpenerwaard Stolwijk begbien eindiiant Uitgaande van den IJsbond Krimpenerwaard zal Zaterdag 13 Januari een negen dorpentocht per schaats worden gehouden De tocht Is tweeërlei Er is gelegenheid voor deelneming aan een Wed4 strijd en voor deelneming aan een presj taUerlt De ij lub StolwUk waar hei begin en eindpunt is regelt den tochtl WATERPOLO GJz C op Mhot Gist r voad is in het Spaardersbad oor de wintercompetitie van den HaagSchen Zv emkring gespeeld de wedstrgd G Z C Z W IJ Den aag G l C won met lO l VOFTRAL Hederland liuxemburg te Rotterda D De wedstrijd Nederland Luxemburg zal op 51 Maairt in het stadion v Feijenoord te Rotterdam gespeeld wördei TELEGRAFISCH WEERBERICHT Zwakke tot matigen meest Oosteiyke wind helder tot licht bewolkt droog weer des nachts strenge overdag matige ot lichte vont RADIO NISUiraL VrQdag 12 Januari I Hllveranm I 1875 en 414 4 M 8 VARA 16 VPRO 10 20 VARA II AVRO I VARA 7 80 VPRO VARA 10 40 VH RO 11 12 VARA 8 Berichten ANP 8 10 Orgelqiel 8 30 Gramofoon 10 Morgenwyding 19 20 Cramofoon 10 40 Piaiwvoordracht li l Declamatie 11 80 VARA orkeat 12 D Palladiana 12 46 Berichten ANP rmmofoon 1 AVRO Amu ementw rke t en loliEte 2 Voor de vrou 2 10 Lyra trtoj 8 Declamatie 3 80 AVRO Dansorkeitf i 1 Gramofoon 4 80 Zang en piano 5 Voor de kinderen 5 80 Gramofoon 6 6 84 Orgel en tang 6 35 Letterkundig overzicht 6 56 Gramofoon 7 Causerie Socia lI democratie en middenstand 7 18 Berichtei ANP 7 30 Berichten 7 35 Voor de jeu8d J 8 Trio concert 8 30 Cyclus De nood f van de kunst In dezen tyd en hun giaestelit1 ke achtergrond 9 Radiotooneel 9 0 D Ramblers 9 45 Esmeralda 10 R£ otoci neel met musiek 10 40 Avorepijding 1 1 6e Ichten ANP 11 10 Jazfemuziek gr 11 40 12 Orgelspel iwo Hilversum II 301 5 M Algemeen gramma verzorgd door de NCRV R Berichten AN P 8 05 Schriftlezin r en meditatie 8 20 Gramofoon 9 30 46 Gehikwenadhen 10 80 Morgendienst 11 Gramofoon 11 15 Zang piano en gramofoon 12y Berichten 12 16 Gramofoon om 12 Berichten ANP 1E 46 Fcn woord voor U toespraak 1 Amsterdamsdh Salonorkest en gramofoon 2 30 Christ lectuur 3 Haagsoh trio 4 15 Gramofoon 4 3 V 6 26 QuintoHa en declamatie 6 30 Tuinbouwpraatje 7 Berichten 7 16 Letterkundig halfuur 7 45 Gran ofoon 8 Berichten ANP herhaUpg SOSBeiichten 8 16 NCRV oitost en een vocaiaJ kwartdt 8 40 9 Causerie Nedef land paraat 9 30 Actueel halfuur m Berichten ANP 10 05 Causerie Ons gezjii in de crisis 10 36 Presto 11 10 Gramofoon Ca 11 60 12 SdiifUezingL LAATSTE BERICHTEN Geen viering verjakrdag Prinses Beatrix DEN HAAG 11 Jan In verband mpt den aanstaanden verjaardag van H tC H Prinses Beatrix wordt ons van off cleele zijde verzocht mede te deelen dftt het Prinselijk paar het op prijs zal stalen Indien een feestelijke herdenlcl van dezen dag In verband met de tUdSr omstandigheden dit Jaar achterweCe blUft Prinaelnk paar in Den Haag DEN HAAGf u Jan Het Prinselijk pa r is gisteren van Soestdljk tcruggekeer4 en heeft zijn Intrek genomen in hst palels Noordelnde Opkomst lichtüw 19S9 3e reg g nietro en op 12 Febni iri DEN HAAG U Jan De Regeeringspersdienst meldt De Inlijving van de dlenstpllchtlgp van de lichting 1933 bestemd voor het derde regiment genietroepen tweede ploeg is bepaald op 12 Februari as Ontploffing in Amerikaansche mijn Tachtig personen opgesloten In een nigngang in Hartley West Virginia U S A is een ploeg van tachtig mijnwerkers opgesloten na een ontploffing wel ke zich heeft voorgedaan in de kolennign ven de Pont Oeek PocahonUs Coul Company Men weet niet of er sladitoffera zgn i n reddingploeg i in de mgn afgedaald om te trachten de plaats van het ongeink te bereiken Volgens veridaringen van ingenieurs zou het niet vóór middernacht mogeiyk zgn deze plaats te bereiken Er zyn aanwiijzingen dat de mannen nog In i ver zyn Beurs van Amsterdam WISSKLKOKRSBN 10 Jan 11 Jan Officieel Londen 7 414 7 4054 Beriyn 76 20 75 20 Pargs ► 4 20H 4 20 Brussel 31 52 31 62 Bazel 42 07 42 06 Kopenhagen 36 25 36 20 Stockhobn 44 724 44 74 Oslo 42 65 42 624 Nëw York 1 874 1 874 BEURSOVERZICHT j De wisselmarkt te Amsterdajn had hedenmorgen eep onbelangwekkend en onbewogen voorkomen Bg gebrek aan nieuwe gegevena werden slechts zaken gedaan waar dit beslist noodzakelgk was De omzetten waren klein en de koersen van de buitenlandsche munteenheden waren zoo goed als onveranderd De pryzen welke werden vernomen Waren hedenmorgen voor Britsche ponden 7 4054 i 7 4H4 Fransche francs 4 18 i 4 22 Belga s 31 50 31 54 ZwitserSche francs 42 03 h 42 07 Duitsche marken 75 15 k 76 26 De Amerikaansche dollars werden verhandeld tegen omstreeks 1 874 Voor de Scandinavisch deviezen waren de noteeringen Oslo 42 624 Kopenhagen 36 20 Stockholm 44 74 Op de termynmarkt was het disagio voor het pond steriing iets ingekrompen tn t was thans omstreeks 2 cents voor 1 maand en 7 cents voor 3 maanden Op de niet officieele ochtendbeurs gaf de ƒ effectenhandel niet de minste teekenen van opleving De locale aandeelen waren JöU houdend naar weinig veranderd De Amerikaansche waaWen werden ongeveer op jfa vorige lotpryzen afgedaan f s