Goudsche Courant, zaterdag 13 januari 1940

No 20219 Zaterdaar 13 Januari 1940 TSeJaarganir NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKET BEKGAMfi BJERfflgJfWQUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRËjüUT MOORDRECHT MOEKCAPELLiSi NIEUWERKERK ouderkerk OÜDEWATER REEUWUK SbHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHyiZfcJ renjt Dit blad veracfajjntdafireliiks behalve Zon en Feeatdagei AMmamXtetSnUBi p kwwtaal tiM pa wMk 17 ent ov inl wmt ét baMTglag p l o tMchMt Ftaseo par poat m kwsiiaal S U AboasMMatM wMdw di l Pu a inon o me B au oiU BwreMi MABKT 11 SOUDA t ocM agtubm n taopai dü bo e fch a mhil i ds poatHntwrwt OW b nwiz iVb da lttka gaopMid van 6 nor AdmiiiMnUa en lUdaotto Tttut 746 AOTwndmwiM 1 MgiU iJa ik ftrt o wwd tot dM bMMskdw OJft Vao baMM Ckmda m dw bMOf ifew MO AdvMUotUn ia tet aitwdtgniTii M nnta SJH tlh n i ƒ Oil Op bUÊhfjv dwj i d T Wp K B M ft iMOCW CtowoM advMtaitlin i tawMandn iiiMUdMUnceii 14 oontnuit tot mmt wradOModH PÜA CteooM Utton m mdtta wordui b i kilnd nuv pUatuvtaito Ad T WI ip nt H n koMii wordoi ii g ood door tiiMrtim iiiim vmi oUmU Ba k bUnn AdTutoatMomMU oom ttn tm m moatoa due vMr d i i y g tMt Bbnmi ifln iacdnnMi toMlnde vM piMiM vwMknd to riNh Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 8500 ex EEN FELLE STRIJD AAN FRONT BU SALLA Bommen op Abo Hans ö en Helsinki Oorlog en politiek p EN der grondleggende vraagrtukken in de itaatkunde ia dit nf de taataman de vel dhpcr In den oorijg het laatst woord heeft I preken I e ir g mrüdel of doel Het antwj jrd Ir niet moeilijk de oor log la geateld in ilioiat van ieta anders hfl kan Hiecht midd l z fn De oldaat mret ii h dus omtergfVl iKt maken aan i n mlntater Hhi toch is er een Latynerh preek woord dat legt o t de toga mo t wyUen voor het zwaard in oorlogstyd Ook dit ia ieder duidelyk Wü hebben dus twee aariieden de cene geleerd door Clausewitï den nog s eUB onoverfroffen der ker over het wwsen van het militaire Het lou on ir iiig zijn btttoogt deze in lün bojk een Muw geleden j hieven het poïitiek lichtapunt t n het militaiie ondergosihikt te maken iljmier Je politiek is het e den oorlog heef verwekt zy is de intelligentie de oorlog slechts t instniment en niet omg 4eer En daartegenover staat de regel der Romeinen die ii oorlogstijd het beheer in handen gaven vnn een ireldheer dictator Wat Clauaewitz leert is in den grond der taak inist Er is zoo uiteriyk gerzien niet tei en m te bra gen B toch if er iets in ons dat pleit voor het inzioht der Aooieinen lieert niet de praiktyjc hoe de oorlog het MUtere in c n ban trekt jHOè komt het dat me altijd opnieuw j die scheiding maken en steeds weer holoogen moet dat de soldaat slechts dienen kan Aimtner i lisse n Omdat ieder mcnoch ergens beseft dat de Foldaa als staande voor het laatste het uiterste lUÏ en de g wone ordening valt Men mag nog zoo dik wtjls Clausewitr napraten d it di oorlog niets an lerB is dan ct verlengstuk der politiek in zijn hart oelt men dac het anion is Dftt die i ryd op loven en dood mogelqk is dat ie n onsch bereid ia zijn liven tot inzet to n vlien is niet uit i politiek zonder nie r tp verklaren Het laatite woord heeft de politiek hoe zou hot anders Uiinnen nr de oorlotj gewjjioii aan de overzüdi vaar alle woorden wegvallen en de mensch verstun t Vet de staatsman tijde is ilen oorloj aeslissngen dan Men Ikaalt gaarne het vooiteeld van Bi iSk aan zijn strijd tegen de generaals 1 Editer Bismarck was nog de laatsU ver I tegenwoordiger eene r ibepsalde ge achiedp sriode de periode die roet de Renaissance ia begonnen In d i e n tijd golden de hier gestelde regela Zi tijn echter geen eeuwig geldende voorschriften der politiek Politick en oorloi vallen tr men doordringen elkander gelief 1 znodra alles op het spel staat Nimmer vóór den ewVteorlog heeft anilk een alles of niets d moderne staten ibeheerKht Nog dfe I Vinsch Duitsche oorlog was n strjjd om n bepaald punt en eindigde zonder den ander te vernietigen dit doel lag den staatslie den toen nog verre Wü beleven andere tijden fomberder aangTij pender Thans kaa men zeggen het ia voor eiken staat er P of er onder E nt wie deze problematiek bcKrijipt liet den ontzaglöken Inhoud n de spanning oorlog en politiek Niet toeiv l ia het dat d Jongelui weflte te wapen igaan van een hardA krachtiger eij eotlooMr soort Ö dan de ren Er la een nieuwe wereld In worl n en itU vindt een jo igJ die be i is x het zwaarste t wj af Van de sentimenten waaimade em idylU levende nschheid In lOU het chririelijk g bou T onderTiiii i in rurc Usgen r i te en Nuchter zakul k jjn dn foP iena i l ww UcJiUngen reohnMc aalt fc dat gisteren een Ruwlsche vliegtuig is neergehaald De meeste Russische troepen zoo meldtHavas die op het oogcnblik in Finlandvechten o a dlc welke zich op de JandengCe van Karellfe bevinden waren reeds vóór het begin van den inval geconcentreerd in het gebied van Leningrad enaan de grens Sedertdien zijn dan ooitweinig versterkingen uit het binnenlandnaar dit gebied gcbfacht en zoodoendehebben de Sovjets tot op z erc hoogtede transportmoellljkheden welke zij ondervinden weten te maskeeren De v lrhal n van gevangenen over het aahtaispoorwegongelukken in de SovjctUnieen de gegevens welke men bezit over hetRussische transportwezen in vredestijd werpen echter eenlg licht öp den toestand De laatste twee weken zijn tusschen Leningrad en de landengte van Karclie minstens tien spoorwegongelukken gebeurd ongerekend de minder belangrijke ongevallen De hieruit voortvloeiende vertragingen belemmeren de Russische trahsporten in hooge mate Leningrad beschikt over genoeg spoorwegen die een nornuUe levensnuddieienvoorzlening der stad mogelijk maken doch slechts drie lijnen kunnen op het oogenbiik voor dit doel worden gebruikt De operaties aan het Flnsche front en de elschen der levensmlddelenvoorzlening van bet district Leningrad hebben zoodoende erasUgc gevolgen gehad voor het overige deel der Bovjtt Onle De Sovjets hebljen naar het noorden eri CentraalRusland groote lioeveelheden rollend materiaal moeten zenden dat zij moes n s ttrekken aan andere gebieden die tiet eif noodlg hadden vandaar de vei traging van alle tran xirten in de So jeit Unie Tenslotte bekommeren de So Jets zich weinig om het onderhoud vi het rollende materiaal dat dikwijls tretirigen toestand verkeert Het Russische legerberlcht van 12 ie r ven eldt geen feiten van beteekenls j Traiuvortmo Utkiieden der Russen B ERUNQSKE AFTENAVIS te kopenhagen meldt uit Stockholm dat een hevige strijd woedt aan het Iront bU Salia de Russen he ben van het afnemen der koude gebruik gernaakt om hun verbindingslijn tusschen hun ba l8 Kflnflfllnksja en het district Kola te hersteuen De Plnsche legatie te Londen bevestigt dat bij Salla een felle strijd is ontbrand De intense activiteit In de lucht aan het front van Petsamo zoo meldt U P voorts bracht plotseling eenige levendlgiieid in de campagne in het hooge Noorden waar sinds Kerstmis niet veel meer wob gescnied maar nog steKds zijn er geen teekencn die er op wuzen dat de Russen een werkelijk often lef zuilen beginnen In dezen poolwlnter Er werden vandaag zestien Russische bombardementsvliegtuigen gezien Van drie Jagers wordt gezegd dat ziJ de Noorsche neutraliteit hebben geschonden De Finnen hebben hun patrtiullleactivitelt uitgebreid tot in de streek tusschen Jordanfoss en Höyenjarvl aarBchijniijk tot aan Petsamo zqaar ol ider de L estaande omstandigheden kan ito£n geen bijzondbrbeden vernemen Vele Noren in deze omgeving zijn beilg hun bezittingen in te jpakioi voor hetgeval dat het noodlg zou ztJu Zuldwaart te trekken Te Stockholm is volgens U P teielo aiacli uit Abo vernomen dat de Russen Oe stad tusschen elf en twaalf uur Fin schen tüd hebben gebombcurdeerd Er werd niemand gedood een vrouw Is ge wond zes hulzen zijn vernield vele andere beschadigd De raid werd uitgevoerd door twintig vliegtuigen minstens én vliegtuig werd naar beneden gehaaid Een half uur na het eerste bombarde ment keerden de vllegtulgcrt terug eii wierpen opnieuw bommen Ifa de stad ontstond geen paniek Later is ook Hango gcbombarde d waarschijnlijk door dezelfde vliegtuigen lAPUW vVERKOUDHEID WEG Keuter meldt dat Russische vliegtuigen gistermiddag Ten aanval op Helsinki tjebben gedaan 5 L i Wrtil rwg an boril m l Oampo Oên btnl U d n volgtndan morgen b t r I r Pot 50 cl Tuba 40 et Dooi 30 et DAHPO De Flnsche legatie te Londen deelt mede dat sedert het begin van den oorlog tot 9 Jan teng evolge van Russiscl e j luchtaanvallen 234 personen zijn gedoOd t 269 swaar en 210 licht gewond Het belangrijkste feit vermeld in het Fli he legerberlcht van 12 Janaari is zeiggen Het is meer en andeis De moderne Jeugd heeft om soo te zeggen do techniek reeds ver onnjii i de l tooverlng er van die ons oudjtvn maar nie los laat Is voor de Jonee generatie zonder macht Nern de ti 1 h gekomen voor het onvervaaM aanschouwun der werkelijkheid Se periode der illoain is voorbij de poli tiöc treedt in haar rechten Mi r Juist omdat ij lltsa beheerscht u zü op oen geheel andeiA manier dan iiilVi vroeger het geval waa verjoralon met en oorlog Polli ül techniek oorlog jiet een vloeit èrg merict in het ander over De machten der matei Ie zyn ons wer het hoofd gegroeid daarom nrerwaohten wij van leefo OTlganisaiie heil en id de politiek als zirfrijk gèheeljvaiibesluit om uit de hand geslagen Maar de ongeho rdi spaiipir g die van den oorlog het g vo f i i drijft de politiek toch witr terag naar haar dieper uitgangpunt het beaof dor nienschelüke vrijheid Nu de beproeving aï aangrijpt leert de moderne menseh Wiier da belangrijker dan alles n eigen tiï en geestkracht is komt hu tot het buwjsiz jn van le verantwoordelijkheid diq hij a die jaren zoo gaaniei van dch ofl wei n had mcenendu alle din n met orgui tic on sociale politie c te ikunnen redden In dit weder ontdekken der vrijheV ligt misschien een der sanier stellende Kri htrn voor de nieuwe no ongebonm perf wier eerste aanhef wil thans bdavA FvUe koud in geheel Zuid Oost Europa Kolenschaabschte in Hongarije Stormen Op de Zwarte Zee Uit Boedapest ordt door het l N B gemeld dat de rjlnisterraad in Hoiigary KKteren o a het ste nkolenvraagstuk heeft bonandeld Men k vam tot de concluaie dat de kolenschaarschte te Boedapest een kwestie van distributie is door de groote koude IS 10 t nviH van steenkolen ge tuonl n Yerscheidene huizen funttionoeert de centrale verwarming niet meer In ie buurt van Debreczin zijn twee niensuien doodgcv oren Havas meldt uit Belgrado Onder den invloed van een uit Zuid Rusland komende koudegolf blpt de temperatuur in Joegoslavië slaviëdalen Sneeuwstormen belemmeren het treinverkeer en verscheidene treinen zün ingesneeuwd Ciendarmerie en militairen trachten den reizagers te hulp te komen doch op vele plaatsen konden zg er niet in slagen een weg door de sneeuw vrij te maken Oif en boeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend Uit Boekarest meldt Havas dat de koude welke op de Boeraeensohe vlakte heerscht zich heeft uitgebreid in de richting van Bessarablë waar men temperaturen van 36 graden onder nul heeft gemeten Het ijs op de Donau wordt steedg dikker en op sommige plaaitscrt is de dikte meer dan 35 cm Tengevolge van den stohn hebben zich op de Zwarte Zee talrijke ongelukken voorr gedaan Gisternacht is in den Bosporus dè Bessarablë oen oud schip gestrand Di opvarenden ïOuden zijn gered doch hei schip is verloren Voorts meldt men het vergaan van een ItaliaanSch schip dat kortgeleden met een lading graan van Constan a naar Italië was vertrokken Ook in geheel Grieekenland iMMwbw sneeuwstormen en een onverbiddelijke koude In verscheidene sitrekeiii zijii de spoorwegverbindingen verbrokenjTllte sneltrein Athene Berlijn is niet vertMpL n De zeeis zeer stormachtig Bommen op Ron waren van Britsene Iterkomst Het Decneche ministerie van bujtenlandBche zaken heeft een communiqué gepubliceerd waarin wordt medegedeeld f it na nauwgezet onderzoek de nationaliteit der Woensdagj l op het Deensche eiland RSn berecht gekomen bommen is vastgest H Het zijn Britsche bommen geweest De Deensche regeering heeft danrom contact gezocht met de rtgcering vun GrootBrittannië N in émn Hijnhanltjes Da achte al n nJel rond maar hartvormig IJsbhiiloft op Marken Vier paren treden In het t nweU k Marken moge zijn karakter als vlsscherselland verliezen de tradities blijven er bestaan DU bewees de bruiloft welke er gistermiddag op het havenijs werd gehouden De oorsprong van deze traditle ligt eeuwen terug en de laatste maal had een dergelijk tjsfeest in 1917 plaats Nu men in de gelegenheid was dit nogmaals te doen werd daartoe zonder schroom door de Marker IJschib beEftoten Men vreest echter dat dit de 14atste maal zal ztin dat een bruiloft op het ijs op touw gezet kon worden DeMarker kleeding raakt mjeer en meer uit de mode en wanneer over enkele Jaren het eiland ingepolderd zal zijn Is zU misschien gebed verdwenen Daarom wlide de bevolking nog eenraafl haar schilderachtige ouda kleeding voor den dag halen Duizenden vreemdelingen hebben gisteren genoten van het schouwspel dat Wen ook kan zien als een modeshow van bijzondere soort Niet natuurlijk een waarop nieuwe modellen getoond worden doch een show uit vervlogen tijden Immers op deze bruiloft droegen de gasten een keur van kleedlngstukken opgehaald uit de txjuweklst waarin de voorouders 2CX3 4 300 Jaar geleden hun bruiloftskleeding bewaarden Deze kleedlngstukken werden van vader op zoon en van moeder op dochter zorgvuldig bewaard De huidige generatie demonstreerde thans deze kleeding De vier bruidsparen droegen de vier typische brullofscostuums Zij zaten te midden van de gasten aan de weivoorziene tafels waaraan de dranl en en het gebak werden rondgedlend Iedere bediende had zijn eigen taak en welke deze was konden de kenners jden aan de kleeding yrelke gedragen werd Typische dansen vormden het slot van het feest althans voor het publiek want gisteravond verzamelden de gasten Zich weer om het restant van de boerenjongens met suiker en de roode wijn de traditloneele Marker brulloftsdranken op te maken Zwane brand te Rotterdam Een felle uitslaande brand heeft gisteravond een groote villa in Park flonlngen te Rotterdam grootendcels in de asch gelegd Het is het woonhuis van mr H C Hintzen directetu van R Mees it Zonen gelegen aan de Groene Wetering Het pand is acht Jaar geleden gebouw4 en het was verzekerd voor een bedrag groot ƒ i36 ono Het perceel behoorde tot de fraaiste vUla s tan het park Het was ongeveer 25 meter breed en 10 k 15 meter diep Pank zU het feit dat de brand Is ont staan In een zijvleugel van de villa Is men er rtog in geslaagd het grootste gedeelte van den kostbaren Inboedel die o a uit waardevolle schilderijen en een fraaie bibliotheek bestond in veiUgiield te brengen TELEGRAFISCH WEERBERICHT Llohte Vntat tot temperatutir om het vrieapnnt Verwachting helder tot licht of half bewolkt droog weer strenge tot matige vorst In den ochtend Liter lichte vorst tot temperatuur om het vriespunt meest zwakke oostolUke tot zuidelijko wind I STAI1SNIBUW9 GOUDA 18 Januari 10 Gunstige vooruitzichten Toor Ü8 Zondag WuiKeut luuacu uuuaa van iu 30 lui I uur geuiwiui mn Het weer nouat zicfl oeter dan vorurc weeK en er z n goeue vouruitucncea aat Uien morgen van het sverDMi k aal kunuen proliteeien M inimer een voor Ueuda vt mx aan ii uauiuojieole pupemocht uit Itovteniaui eii ook uit anaere piaauen woruen veio oezueters verwacnt É hebben in verband met vhet ijsoor Zondag algeh eJe ontii img Isluiting verieeod van aes mortot dea aiwnda 7 uur De suhaatiuUen tus de speciiieke Uojuuuie unnen krijgen om als tropneeun mede te voeren De Gouwenaars zelf hebuen in te omg vln tal van goede gelegenheden de Ecnaatsen onder te buuien Ue Keeuwijkscne l lasaen vormen o a een zeer gewaardeerd iji veld I Wat de tochten betreft de Zuid HoUaod che IJsbond geeft de volgende baanberich ten Kraün sc ie plas en Bergacbe plas Voor plas zeer goed Rotterdam Gouda beryduaar JNieuweraem levenniiiten vry guea ierbregge iCottemereiVT itiotiiicapeiie gmeci gedeeitemk zeer goed Kaag iiiaassemer meer W de Aa goed tot zeer goeu Westeinder üeeuwykache plassen mooi ijt ürun nerwaard in net algemeen zeur goeu Alblabserwaani goea tot zeer goea Denou ns plaatseijujc enkele muuter goeae aiuh1 xievuiiwtfigui X90S diet aa4 peisuUBU luegciiüUKr i Overzicht van den loop ler twvoituig geQiirende het jaar üU Op 1 Decemuer ima waren m bet bevolkingsregister oeeer gemeente opgenomen 16126 mannen I6677 vrouwen toaal 3270 3 Vermeerderd gedurende het Jaar door Geboorte 386 m üm vr totaal 6 VeB i gii 760 m 899 yt totaal 164 üeh Vermeerdering 1086 m 1185 vr totaal 2270 Vemunuerd gedurende hët jaar door Sterfte 144 m VJ vr totaal asZ VertreJi 615 m 819 vr totaal 1484 Ueli vemunnering 769 m 967 r totaal 1716 De bevolking is vermeerderd met 326 M 228 vr totaal 664 en bestond op 31 DeCem ter 1939 uit 16452 n 16805 vr totaal ijaöT personen Het aantal verhuizingen bipnen de gemeente bedroeg 1909 I Verassctiing H de Blouw KeiBgelegenheid naar Weaterveld Wi herhalen hier de gisteren gepubliceerde mededeeling dat in verblind met de te verwachten groc belangstelling voor de crematie van het s toffeli k overschot van den heer H de Blouw op Maandag a 8 de Ned Spoorwegen by een voldoende opgave van deelnemers de gelegenheid zullen bieden tegen gereduceerd tanef Maa ndAg de reis naar Westferveld te maken per trein vertrek 13 24 van Gouda via den Haag en Haarlem aankomst te Westerveld te 16 14 uur Is het aantal deelnemen voldoende voor een specialen trein dan zal een recht8ti 3ksche trein loopen van Gouda via Boskoop LeidenHaarlem Wie zi Maandag a s per trein naar Westerveld wil begeven en van deze gelegenheid gebruik wil maken kan zich daarvoor nog opgeven aji Maandag tusscnen 8 30 en 9 uur V4n mondeliiw ot telefomsch uitsluitend aan ons Bureau M a rk t 31 waar men tot Maandagochtend ook schriftelijk opgaven kan inzenden De speciale kaarten waarop een reduobie wohJt véïleend van ca 31 zijn niet aan i t sUUonsloket verkrijgbaar Onderlioii van rükswegfen gegund De Rijlubwaterotaat heeft het fndei hi id van da gcdeeltrn Moordrecht Rot crdam en Voorburg Goada Zwammerdam van dn rijkswegen no S en no 12 gedure wle hot Jaar i 40 g nd n T P do Geus cft J T l mpraad Ui I id hendain laagste Inschrijver tïoor ƒ WMS S