Goudsche Courant, maandag 15 januari 1940

Maandag 15 Juniuuri 1940 78eJaargan mir mmm m NIEUWS ËN ADViERTENTIEBLAD VOOR GOU BERGAMBACHT BERKENWUUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRBl NIEÜWKRKERK OUDERKERR OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJB ADDINXVE N ZEVENHUIZEN en A EIS lOMbi REKEN t MOORIfl UCHT MOERCAPEI LE 1 Dit blad verschijnt dajrelöks behalvij ZoA en Feestda Om bureau sda dtg ri ka gMpwid vui4ft 4 Mr idafalÉtratto an lUdaetia T 974 rottnkmtaé 8400 j ALMaMBMrtM WMdM daoUlka aantoioBMB ttm vé Bbtsm MARKT U GOUDA JuTaguUn m Uwpmi dan i kh i i W ap 4a iMafkaatooNB AaoNNEMENTSPRUSi p r kwartaal ƒ tJb pW wMk 17 esM ovanl WMr 4 Jtmiat P looi awel i o P r post POT kwitaal ƒ 8 1 ADVKRTENTUMtUSi Uit Ctooda aa l t i b IJO alka fatl I nwar ƒ t revala ƒ IM Mke rami mew O bifttlag o dea palll Uafdadigh lda ad INGEZONDEN MEDÈDEELINOEN ds tiorpavina M boogar AdvtDaotihi kunnen worden ingesonde n door toaacbenkontst van aoUad balidelaiva Advertantiabureaux en onie agenun eü moeten daaja vMr d plaatalag aan bar Buraaa tUn ingekoman teneinde an opnam Tersakenl I s n Gvmoê advartaatiln IttgasoDden msdMaaliagvi bfj contract tot lasr garadu e aard prfls ar ota latten dk rMdan wordaa bnfkasd sa i taroiate babooNDda tol dan basorgfcriac i biütao Goods n dra basorgkringi itUn In bat Z terdagnumm r n balft van dealMs t ƒ Si Hm ragal maar ƒ OM Op TT ÏT TIJDELIJK ÏEEN PEélODIEK VERL0VEI IN NKDERLAND sh Voorzorgsmaatregel in verband met verscherping in internatio v ËÜe situatie IKEV RUSLANP TOORNT TEGEN ZWEDEN EN DPNEMARKEN rjetregeering constateert dadeh van persorganen en irfficieele personen welke niet vereënigbaar metkde politiek van neutraliteit wolden geacht Öwrom is Sp grund vait uit ti t Duit cntana untvMnge b rlct en en aaii D ItegeennKtkpeiHdie wit VnelddtZondwjf naiüurigt wtr veMmnd met eeniw imhdèi aun H f r eenng guUTocttienu I mieid Wmmr verwina mer e m e nunflergiMi buitengcwouen iium iU Trttad bueenge geieiq ïvjiary y yïnptoin bn in de mtematlwal kimen en na amiiele oVcrwoging is toen tuitten hebben jn Brussel tonnementen r N pe van vfrlofgangers en P ir VUlUKheden e fe verdere voorzorgsmuatrtgelen naoij de eel vqprtiereid te zgn Ijesloten lade oostgreiw ook in verband fiat wat mfn in Uk periodieke verloveft te V r He documenten Vond wells dr Duitsche leenen vliegers die te Moeien de M as een By iiifoitnalie te bsv oetrder pl tM nofxilanding m M ten nuifcea tot tweemaal vernemen W dat liet besluit der re welke campagne alleen xcfaadal k kan xü voor en complicatie veroorzaken in de botrekWngen tuswhen de Soyjat UnJe en Noorwegen lp de verklarint van den geïant wordtverder opgemerkt dat naast openlük oproepen tot oorlog tegen de SovjeUUnie do Noomche per ruimte beschikbaar ateltvoor eia hen tot militairen teun aan de regeering van Byti en Tanner door de regeerifig van Nodrwegen tegen de SovjetUnic Zekere oifficieele personen zooals Ham bfo de president van het Storting kapi teingeneraal Orflit en anderen steunendeze campagne en nemen er zelfs actiefUek van neutraliteit welke door de regee Noorwegen worden openlijk reringen der 6eide landen werd eproela cruteeringscommissies georganiseerd tot i aanwakkering van een oorlog op het gebied van Finland tegen Sovjet Kusland y r zün berichten dat een speciale divisie vrSjwilligers van de landen der O8ia roep wordt linze regeerlny welke steeds den t rv l sijn genumeh toeiitpun cs bin i HunaUunaicn gang van zake van uur lot voïioven stjii inpfrokl n Vuur ri keuur volgt tioodauikvlijk ruaaktc de aigef U fke ongerustheid IMst t J ètfi mecne poUueke utuaUe nader te bè balding Ui kuiten en itch te btj ulcn vcr den toe j Het iMricht van hot ra e rtüg bejUuli üland in dit UgemiM vurtiaDd van Ns is ovbrai ia dan laad tnal routva aJttate darlBfid ontvaiiMBt LUCHTAANVALLEN OP FINSCHE STEDEN Honderden bommen geworpen waarby 15 personen gedood en eenige entallen gewond zUn I de normale betrekkingen tusschen ïwedsche regeering geen enkelen tegen Sowjet Cnie en Noorwegen zouden kunn tiSd Bov enCi n h ben zekere officieele vertitoren IMnonen openlijk deelgenomen n de orga nooten die in hetgeen in het iMiltenland CMe ven of verspreid wordt de fan volking gemaakt Tol dusverre zijn taito ttUsn wsisn te harkannen doodsn en verachtident Me nt allw tf a rd ts d SoTJrt Uid I £ tot v TlsIidi ikadars NoorweKen H antiwoord t teleifnuÉfagenUchap der Sovjet Unie nrldt uit Muikou ünlangA ik dv aandacht der avjotrcgevriiy gevt tigd op xckere feiten welke lich voordoen in weden en Noorwegen pemorgsnen die in nauwe betrekkin itisn met de regeeripgen der beide landen en lakerp officleele personen tiin n gehei M veratandhouding en met steun vsn do Zweedwhe en Noorache autoriteiten een Sinpagnc op gToote schaal begonnefi tegen de Sovjetunio en overgegaan tot daden elke niet vereënigbaar ign met dö poli meerd Op ü Januari heeft de gezante van de Sorjet XJnie in Zweden mevrouw Kollunt y lianen minister van Buttenlandcche Zak ii fiB Zweden OUnter namens de Sovjét Égeenng een verklaring overhandigd Hier In wordt gezegd Gsdurende de gehfcli maand December hebben kringen en blailen wtlke vuandig gezind zijn aan de SovjetUnie onder leiding van het dagblad SocialDtinokraten dat in nauwe betrekking staat BMt de regoering een ontoelaatbare camp M gevoerd tegen de Sovjet Ume welke Unr verklaarbaar zou zyn ingeval Zwedt In staat van oorlog met de Sovjet Unie MB zUn of een oorlog tegen de Svjet rUnie wu voMiereiden In de verklaring van de gezante werd nrder te kennen gegeven dat de Zweed cbe pers wire oproepen tot oorlog tegen de SovjeuUnie richt on een gewapende interventie eischt van Zweden aan de zyde van de regeering van RyU en Tanner in den oorlog tegen de Sovjet Unie Deie campagne erop berekend verwikkelagen te provoceercn tuaachen de SovjeU Uwe en Zweden ontmoet van do zyde der nitatie van dert militairen tegenstand van regeering van yti en Tanner I Op l December ongeveer zijn 47 recruleenngsbureaux geopend in Zweedsche ste I B onder beséherraing van de Zweedg$he Hitorilfrten Het aantal door deze bureaiik Ncrateerde vrijwilligers loopt m Öe Ad den Volgens zekere gegevens op in Dewmber verstrekt waren 10 000 van die vr4 illigers uit Zweden in Finland i nlekomen Later werd gemeld dat wee niwilIiger8 korpsen uit Zuid en idd B ewed n naar Fiifland waren vertrok len D Zweedsche generaal Ernst Under li ft het opperbevef over hen aanvaaM Bovengenoemde campagne van de Zweed pen roept op tot nulitaire acties tegen SoTJeURualund en de openlijke vorming van wi liger detachementen met steun M de Zweedsche autoriteiten Bovendien ort n van Zweden uit aan de regeering M Rytj en Taiincr rechtstreeks wapenlewmntiei gedaan en vergunning gegeven Jopniatenaal van dieriei aard door il=M nsar Finland t zenden verklaring van de gezante der SovjetPjMn Zweden tegenover den minister van n i9che zaken besluit als volgt regeering der SovjejUUni veaügt de k der Zweedsche fegeering op bo tod feiten en acties der Zweedsche eifcalun die gericht zijn tegen de SovM üme IV fleering der Sovjet Unie J den tijd gjtkomen tegenover de il che regeering te verklaren dat deze ÖW an Zweedsche autoriteiten niet al In trijd zijn met d Zweedscji politiek neutraliteit doch souden kuniken Widen en ongewenschte c n plic tie In de be tf kingen tosschen Zirtden en ds Sovjet nlii O Step te Oalo Qp C Januari heeft da gMant d r S jet In Noorwegen Plotnikov eveneens de regaering der SovJet TJnie sn nilaring ovarhandigd aan den Noorschen Mster van BultanlandwUM Ztkrn Kohl vartflaring wordt g MCd 0n bebbaik séha kringen in Noorwegen In naaw jbstidddnc atasn met de ref i 4 jtiocnA para aan onbeperkte België veréterkt z n leger Waakzaamheid veradieru in België foorttKe iEette acUviteitj buiten landsclie vliegtTM Pe berirhten yan do BelKi K hJ uitKbe gigns en hot reed gemeldt en sind idien i i temati8ch voortgezette overvJiegcn van de elgitche stellingen door Duits he vlieg gevormd voor Finland Tegelijkertijd wordt de rege ru g van Rjiiti en Twiner onder bescherming der Noorscho autorit ïUn uit Noorwegen van wapenen voobien en aarden venchillend soorten oorlogfmateriaal dwant dooru Noorwttgm getransporteerd D verklaring van den gezant dei Sov jetUnie aan den Noorschen minister van Buitsnlands he Zaki n eindii ala volgt Öe regyenng der Sovj t nie vestigt de aandacht der Noofsche regeering op boven genoemde feiten en acties der Noorsche autoriteiten welke tegen de Sov et Unie zön gericht De regeenng der Sovjet Unio acht het dringend noodig te verklsrsn tegenover de Noorsche regeeri dat bovengenoemde acties van Noorache autoriteiten niet alleen in flagraiiten strijd zijn met de politiek van neutraliteit door de Noorsche regeering gepi clami erd doch zouden kun nen leiden tot öhgewen rhte verwikkelingen toe maar tevergi ef trarljjtleti te verbranden At Zaterdag werden de verkenningiiV luchten van Duitsche vUsKtuigen bovenBelgië weer yoortgezcit Tegsn den middag opende het luetit oelgeschut l St vuur op een vliegtuig dat buven Leuven vloog Ken gra ni t ontplofte by het teHurvallen p den gi nd en bescrtadigdé daarbu vyf huizen Ken half uur later opende hst lurhtdoelge h t het vuur op twee Doitacbe vUegtoig n dia op zeer groot hoogte bnven Ton geren vlogen Volgens en officieel commnniqui a het ministerie van landavrrd fgmg moest Vril dag opnieuw in de prijvlnciea l mbi rg Luik n Luxemburg jacht smaakt en et utir ireapend ord Rjop vi inite vliegt iftfU fn pen gatfi al stemaien op vooreen effectiever afweren r dezo vliegtuigen die opvaUsnd genMkkelijk weer naaf hun land kunnen tenigkeeran tOoiM tnerl ich afvraagt of men sr wsl arékig opvuurt en jacht maakt Aantal rrwrviütcn opKeroe enk Naflat Beiga Zaterdagavond uit Brui sël had gemeld dat alle Betgisclw mlUtairen van alle eenheden van hit leger die mot verlof zijn zich onmUldaUitK Mi hun eenheden moeten voegMi kwam Zondagmorgen uit Bnisssl hM terlcht dat de Brigische mtlltalrp autorltellen liesloten heDben over to gtuui tot versterking van het itgtt Vroeg In den ochtend zUn in vertMnd hiermede overal In de stad op do muren bitjetten aangeplakt Het antwoord van Noorwegen Op fi ianuari aldus vervolgt Taa heeft Koht de Noorsche minister van tluitenli d sche Zaken den Ru ssischen gezant m Noorwegen Plotnikow een antwoord overhandigd In dit antwoord betoogt de Noorsche regeering dat d beschuldigingen van schending van de neutraliteit op onjuiste inlichtingen zijn gegrond Uitlatingen in de Noorsche pers tegen de Sovjet Unie zijn vsn particulferen afkomstig eir hebben niet d goeiikouring van officieele kringen Wat de organisatie van recruteerings comité t betreft in Noorwegen de Noorsche regecring verleent deze geen bijstand RecnMeering voor militairen dienst in een ander land i bü de wet verboden en wordt daarom nioi toegestaan De Noorsche autoriteiten steu De versterUng van het leger betreft de zg aie D Faie D beleekent het oproepen vjn een antal reaerkisten In het kader van het progreaaieve moMll satiepUn van het leger Een aantal militairen vallende onder faze D Is trouwens reeds vroeger onder de wapenen gerbep n In een toelichting op de gettohen maatregelen zegt het Belgiache persbureau VeiUKheidsmaatrvgcWn Het Is raadzaam de geruchten die naat aimiriding van de getroffen veiligI heidBnaatregcIcn in omloop zijn gebracht te wantrouwen Dete maatrege len worden gekenmerkt door den overI gang tot de vierde faie van de weermachtversterklng faie D en door zekere maatregelen van hoogste waakzaamheid bij de Icgeronderdeelen Als nen evenmin he verschepen van wapens autom atisch gevolg van don uvczgang tot naar Finland Indien individueel personen vrijwillig de grens overgaan om aan d n ooriog deel te nemen ir dit naar meening van de Noorsche regeering geen schending van dé neiitralXeit Vervoer van wapen door Noorwegen is niet in strijd met bet internationale recht Voor zoover de Noor I the regeering bek to iB heeft tot dusver ceen vervoer van wapjiftuig voor Finland door Noorwegen plaats gehad Private export van dit materiaal ia geiehied in onbe teeke nde hoeveelheden Het antwoord van de Noorjche rsgearing besluit met de venekering dkt zif vasthoudt en wenscht te blijven vasthouden ook in de toekonMt aan de neutraliteit welk ten aanzien van oorlogen in vreemde staten is uitgesproken De Noorsfhe regeering spntekt de hoop uit dat de vriendschappelöke relaties tusscJien de Sovjet Unie en Noorwegen zullen blijvan bestaan Ham Vö H Kccnemreld Reuter meldt utt Kopenhagen Vlak volgend op de mededeeling dat luitenant Krypp von Bohlen und Halbaeh geaneuveld is wend gisteren gemeld dat Haiiii Vöglar de zoon van den Duitsclien staalmagnaat Albent Vögler Woensdag J l eveneens is omgekomen Beiden waren officier bij de Duitsche luchtmacht maar behoor I3ze D Is het algemeene hoofdkwartier gevormd Maar h t la niet juist dat de algemeene mobilisatie Is afgekondigd het Is niet juist dat voor tvn bepaalde streek de alarmtoestand Is Ingelegd het is niet juist dat men nieuwe maatregelen voor di evacuatie van bevolking on fabrieken heeft genomen De maaVegc1 die thans ten uitvoer gelogd worden en die in et bijzonder betrekking hebben op de voorraden van bepaalde fabrieken lijn reeds verscheidene maanden geleden vastgeïlteld en voorbereid Slechts enkele honderden mennchen ult de grensplaat ie n zijn naar het binnenland o ergobrachf De ckezer dagen getroffen maatregeten toonen aan K de waakaaamheld der rrgccrtng niet erflAuwt Ocen enkele gebeurtenis wordt voor het Belgische publiek verbolgen gehouden de onafhankelUktield der bronnen van Informatie en de vrUhcid der pers m wten de openbare meening tot kalmte inspirceren In België en het buitenland zullen nog meer alarmeerende Inrichten ver preid worden In BMgcland heeft men vanmiddag gelfa gepubliceerd dat de Duitsche troe pen de Belgische grenzen hadden over achreden I Dergelijke enormiteiten moeten geen beroertnt verwekken onder onzc landge Ke rtiiy mdeivk geei nieuwe periodieke verk ven te verhseBen geen betrekkii heelt op sakeitverk ven ook al uorden sm periodiek gvnoten op weeiTiuichUsindustneverloven i op uitzondénngsvertoven ZoiidikKTiioi gen is de raod wi mini Htei s byeen geweuüt ter Itenprekin van den internationale toéBtaod XK Courant achrtjlt ovit i ifl tregelcn der regeering I ATB f gei U t Helj In den loup Van vori wcek Is óff i l uUUekc en militaire antwÜ k ltng v ui zaken In Wrest Europi Ui teft Vi clrtói jltégaan welke het teu alotte ool v k ATERDAO htbboR Ruiclsché vliegtuigen volgen wn t erlcht vtui Uavatf Istnki boven Hel inki Abb Tamper TavastehU en Lahtl gevlogen en upi ai dezen steden bommen geworpen O a zijn In twee steden bi di bombardcnienlen zlekenhuuen getroffen O ftolcel wordt van Ftnsche zijde miedc gedeeld dat bU de luchtaanvdUen van Zateklag n personen zijn gedood en 71 gewo dl Er werden SuP bommen neergeworpeb Oisterochiend is er In de Flnache hoofdsiisd opnieuw luchtalarm gemaakt Het duji rde van il tot H tS5 uur Tefen k 4Li uii hoorde men een aantal vliag tulgen die vrij laag moesten vliegen Het Flnache luchtafweergeschut trad in werking Hit schijnt dat geen enkele bom us geworpen Olstormiddag hebben de Ruaacn een tweeden luchtaai val op Hci inki gedaan Negen vjtitgtuigen wierpen bommen op de arbctderitwukcn Men geloOft niet dat de schade groot la BU de aanWllen van Zaterdac heeft de Russische luchtmacht vrü aanxienlUke schade geleden Het Flasche tfecortovaartulg Aura dat koopvaardijschepen convojreerde is in de Botnlache Qóil door wn RusaiVhe duikboot getorpedeerd Het Is nog niet bokend hoeveel opvarenden het leven hebben verloren Ucnweet slechts dat een aantal matrosenvermist wordt Het Finschc legerberlcht luidt Op de Kareliscbe landengte de gewone bedrijvigheid van patrouilles en sturend vuur van de artillerie Aan het Oostelijke front heeft de vuand In de richting van Ilomata aai vaiien ondernomen HU Is echter tot zijn uitgangsstellingen teruggeslagen Overigens levendige activiteit van patrouilles en vtrkenningsufdeelingen en chcr mutaellngen waarbij de vijand een aanItti mannen verloren heeft loomcde materiaal waaronder zeven vechtwaygena en twee gepantserde auto a Van zee niets bijzonders te mekMn In de lucht De vijand heeft Zaterdag zUn bombardementen op het binnenland voortgezet De Russische vliegtuigen vlogen tuzachen 12 JO uur en 16 M uur boven de wollten op eén hoogte van Moo tot fm iWetsr De bombardementen waren gericht op het gebied tusschen Njrstad en Kumo en op de omstreken van Abc Tampere HaUbo Lahtl en de Flnache Ooif ZU hebbeh dachtoffers onder de burgerbe ifi komen en na ampele oVcrwoging is toen besloun tijaeliifc gc n rUeuWu puriodiukc vitrloven te verloenen Juist onze zeitsuuiaighuldjtpoiitiek legt du regecring 111 verband met Nederianuh ligging dl verpUchtmg op atc as onder Me imstandignodea en naar v all tien paraat Ve zitn De verdere ontwikkelingen lor uiiernatlonale get eurtenuiacn zouden iiitmers zclis voor oen neutraal land wanneer tuit tuaachen de oorlogvoerenden ge en ia zooais ons land moeilijkheden k en medebrengen en duai m moet een regiering welke het zooala Oe Ncderlaiiducho ernst tb met de hund httwin g van de natlonaic fsllstandigheld verwikkelingen zijn I dit geldt voor nu ogelen Het op lorten van ï erioveti etu betel kent nlet er opuut gevaar voor ons land zou dat er i prakc zou zün van eenlgel rechlfclreckicju bedrelgtaï s i thans genomen ma tregïl0 fiïlf ver d in die wuUte in fi utftWjW wQindcn geteld Bovendien is een aantal hul en die uitsluitend door burgers bewtiond Werden in t mid gemakt Ifl den loop van den dag heeft de Finsehf luchtmacht Rubsisc m hepen ge boDibardeerd Verder zijn twee Ruaalsche vliegtuigen neergeschoten Een Russisch Dom vllegtulg dat onlangs neergehaald was Is gevonden Bommen op Zw ed sch irebted Bakens een communiqué van het Zweedsche ministerie van bultenlandacho zakei zijn gisteren vllegtuigea van onbekende nationaliteit tuiichsn Haparandi en Lulea over Zweedach territorium gevlogen Bi Kallaks een eilandje cip ongeveer tien km ten Zuiden van Lulea zijn bommen gewwpen öle op het Us ontbloften Van bevoegde zijde woixit verder mec gcdreld dat htt acht vliegtuigen wareii die omlsurek het middaguur boven ide Zweedsche t aan het Noordelijkste deel van de B Uüsche Oolf verschenen Het zneetjwde erewdav mogelUI de natiomijlteit vnn dé toestellen vast te stellen i MtV toen l ekcnd werd dalt er blJ Kallató bommen waren geworpen hebben e nlge autorltclKjn onder wllc prins Oustaf Adolf die thans In militairen dienst is en de provinciale gouverneur van Lulea Hansen zich derr waarts bc geven om e n onderzoek in tu tellen Het eilikndje dat ongeveer SCO meter van de kilst ligt iz des winters onl ewoond Sr zijn ten minste negen bommen bijKallaks geworpen die allen P tén na op iep zijn neeijekomen E n lx m welke niet ontploft schijnt e zijn zal uitzeer worden opgehaald mrt de bedoelinghagr te onderzoeken k De bomiqcn hebben geen schade aangericht Engelsche vlle rers boveii Weënen en Praag Het Engeiachc minlstole van Luchtvaart deelt mede dat Engelsche vliegtuigen een geslaagde verkenningsvlucht hebben gemaakt boven Oostenrijk Bo hemen en Noord Wcst Dultschland Reuter jneldt dat de Engelsche vliegtuigen over Wecnen en Praag hebben gevlogen en pamfletten hebben laten vallen Verloven Britwhe expeditie leger tUdelük opKCHchort Het Engelsche ministerie van oorlog deelt mede dat de verloven van het Britache egpeditlsleger tijdelijk zijn op f borat V 1 V K