Goudsche Courant, maandag 15 januari 1940

rngmÊürmfmm l Nieuw kïibiiiet in Ji pKn HLt Jupttn cliu Éi Utef ADe itt tiiA wel imu het gtkt roeht nd l £ Tuki touf vruwei vuüutwiujia nuuu 4ut gctu lutu UhUi een tucuwe iCKtt iui zou vormcu n Cf MMiuiUKc B woreu me odk l t uui Kuituji lujK et a Katu K ven werd lai i op at ii uMt twkLiiu dut adnurdol Juiui upflTMCiH iiMi patvuugtm n nieuw fcttuuHi tf furmen t n Oh U ixncnt mt Tükio meldt dat Aiiia dir imuutter van uuiteniutidMltu tMkvn WM UI net kabinet Hiiuta tm ii obj en utur U t kumuet Hliuiiueiiu wi üC luiii als nuiiiaivi vun Muiieiuaudj lie ttuu a t i üptieden Adniuual Josjtdu uiuu mmiaier iiiin Marine Het algetroden kubinet Abe Iteeft een verkiuriug g ipubUe efd waarin o m yexcgd wurut dut Abc in uvoteenstemmmK m i het gettecie kui Uiet gcuucht heelt uc i ludta£iikeu te bchaudeUin uuch Uut nitlii iinn gevretsa inuct worden dat voutuigt ovurceiUitcnimiiiK der meening n ten ouUüiLn Vuii de door du regceii tK büoogoe maatregelen Inzake het Chmtci thc ouiUct niet wcffd bciclkt Ue TuiiM meldt uit Tuklb uui de bcnucmuig vun admiraal Junu tut premier L nverwacht wuh maar blJ liet publiek Jn oedc aarde viel Berlün heeft kolen te weinig Vijtuff kleine biiketten per gezui per w ek f Artie vui h Mig rhand tegen hel gebruik vut tioiit De heviffe kuudegulf welke in ii ouk in Duituchiand ondurgaan heeft heeft volgens df L 1 Bcrlyn in lyn znakate plek gotioffcii De kulenvoorraud daalde inTmerd c enredy met de temperatuur terwyl de binnenhttiLpen die groote hoeveelheden huUbraiul moeten afleveren Het officieelc rantsoen is slechts vyftig klemt briketten per gezin per w ek en een ttroot aantal menashen kan bovendien geen wildoewle ifuniitige plaats krygen in de lange file welke s morgens voor de winkeU an de kolenhandelaars staan ite wachten Aan vankeluk werden de lagere klassen der bevolking door den kolennood het zwaarst getroffen maar thans vormen ook d ftroote kamers en de centrale De cigena B van enkele der grootste kantoorgiftiouwen Unter den Linden hebben h huurders medegedeeld da zy nog slechtJ voor ecu tnkclcn dag kolen in voorraad hebben Vierduizend departementi ambtenaren zgn naar huis gestuurd om daar ver der te werken aangezien er geen kolen in hun kantoorgebouwen beschikbaar waren VitArts hebben veel cafe s en restaurants hun deuren 4 esloten Ook de groentenmarkl in de open lucht wordt tot nader order met gehouden legen het gebruik van hout om het tekort aan kolen aan te vullen wordt door i kranten en in de filmjoumaals heftig ge ageerd daar hout thans een waardevolUgrondstof voor cellulose en vooi kleedingatukken is Maar zelfs een officieele banbliksem togen heit gebruik van hout altstookmatenaal was met in staat deze handel wg ze in sommige arbeidersknngen tegente gaan Ook op het voedselp robleem IS de koudevan invloed want aardappelejr die het be langr kïte voedingamiddej zgn zgn doorde weersomstandighedcp iet te vervoeren terwijl zü in den grond bevriezen waardoorzlJ voor de consuraptib onbruikbaar wordenNaar verluidt zullen echter de broodrantloo nen worden verhoogd indien de huidigeaardaypelvoorraad ontoereikend zou blgken BINNENLAND Geen Nederlandsch vliegtuig boven Duitschland Onjublheid van deze mededeéUni oiMMiuitooteUik geUektn Naiur aanleiding van de medcdecllng In het Duttsehe legerberlcht van Zondagmurgen als wu eci Nederlandsch mlllUOr vliegtuig op i Januari J l over Üultach grondgebied bli Nordhorij hebben gevlogen meldt do regoerlngspcrsdlcnat dat bU een terzake onverwijld Ingu teld onderzoek onomstootelljk do onJulüthctd van deze piededeellng Is gebleken I i Nederland vraagt e it onderzoek te Londen en Berlijn In verband met aanwesigheid v n bultenli ndache vliegtuigen boven ons grondgebied Naar aanleiding van de opmerking In een Dultach legerberlcht volgens welke op 12 Januari behalve enkele nachtelUke vluchten welke ten deelo wederom geMjiledden ijiMI schending der Nederl a n d s c h G m utrallt lt slechts één Brlstol BlcnheUtivllcgtulg van den vijand op Dultsch gebied werd waargenomen moldt het ANP Naar aanleiding van het Duitschc legerberlcht kan worden medegedeeld dat In den nacht van 12 Januari vreemdö vliegtuigen boven ona grondgebied zijn waargenomen Zoowel te Londen als te Berlijn Is reeds verzocht een onderzoek Irf te stcHenvnaar de vraag of deze vliegtuigen resp van Ëngelsche of Dultsche nationaliteit zUn geweest j Geadresseerde moest betalen Het telegrajn aan StaUn Op de vragen van het Tweede Kamerlid WDnkoop in verband met het niet doorzenden van een perstcleferam door ËNGELSCHE TRAWLER OP EEN MIJN GELOOPEN Gehcele bemanning van veertien koppen om het leven gekomen Do Ëngelsche trawler Lucida afkomstig uit Huil i s op een mgn geloopen waar bg de gcheele bemanning veertien koppen tellende om het lcv n is gekomen Een ooggetuige van deze scheepsramp verklaarde Uc Lucida scheen in stukken uiteen te barsten en verdween in weinige seconden Niemand zag kans zich ie redden be schipper van den Engfilschen treiler Flavfti heeft medegedeeld dat hg door en DuitsUi vliegtuig is aangevallen dat tot 2U €t r boven zgn schip was gedaald Het vli gtuig wierp drie bommen en lost twee mitrailleurïalvoS zonder evenwel het schip ernstig te treffen Door de laatste bom werd een waterhoos veroorzaakt welke de machinekamer half onder water zette en enkele pgpen deeu barsten i Noorsch schip op mgn geloopen Het onder Panameesche vlag varende Zwcedsche stoomschip May Is te Kopervlk aangekomen met vijf leden van de bemannlilg van het Noorsche vrachtschip FredvUle 17i ton aanboord Het Noorsche schip Is op de Noordzee op een mijn geloopen EUf opvarenden worden vermist Mislukte ontsnappinKftpogiftgen van geinttrneerde Duitschers In een kamp In Zuld E ngeland geïnterneerde Duitschers hebben geprobeerd een tunnel te graven en daardoor to ontsnappen Dit Is gisteren gebleken bU een onderzoek door de autqrltclten naar de omstandigheden waaronder Zaterdagavond In barakken van dat komo brand was uitgebroken De oorzaak van den brand tó voor de kampwacht onbekend gebleven doch wel heeft zD ontdekt dat een groep geïnterneerden be gonnen was een tunnel te graven van do barak uit waarin zlJ zich bevonden De voor deze poging verantwoordelijke personen zlJn gearresteerd JIot VoUudacblad tot het peraacouschap InprcKurr gericht heett de mmls ter v n ueiemue m vmgt geantwoord Op U UecöniDer ittW la Uuor ecti mllltairo autor feit de verzenaing verboden vun ecu pel KlelegraulJ door Het Volksaugbiuu gelicht tut net pcriuuiantscnup lupieKurr De bevoegahcid daartoe berustte op het K B van 16 ApiU 1U3S Stoutübiud lui iM waarbU hut gehoele teiegrauivtukeer werd gcbcnurat behoudene verieonde onthciung Hut telegram bevatte twee resoluties ondcrbctiLiaeiuijk gericht tot den heerStoiin te Moskou en tot de Fuischo volkareguermg ministei prcsident tCuusUien tt Tunckl Dü Uthoud dier resoluties In een telegram vervat stemt overeenmet een tCvvoten In Het Volksdagblad gepubliceerd stuk üU tuit ter zake Ulgestcldc Dhdcrzoek b met gebleken dut Het beilchtfover deze aangelc genncid voorkomende üWiet och teuUDiuu vttn ii Decombcr 19ÓD van bet Algemeen Uahdelsbiad het gevolg is vun een Indl cretie niet gepleegd door civiele ambtenaren ukax het oordeel van den minister Is a Ue verzending van het voor oen pcrbagcntiiCliup bestemde telegram dOor de bevoegde mllltaii a autoriteit terecht geweigeid aangezien de Inhoud krenkend moest wojden geacht voor een bevriende mogendheid en haar doop Nederland bU uitsluiting erkende rcgecrlug b vun verbindingen tusscnen militaire autoriteiten en Journalisten die het verstrekken van ambtelijke medcducllngcn aan onbevoegden ten gevolge hebben genud en alsnog kunnen hcbb n l niet gebleken In verband met het vorenstaande wordt het Instellen van een nader onderzoek niet noodig geacht Zooara er guen bezworen mfeer zijn van de nlet vcrzendlng van een telegram mededeellng te doen wordt de alzender ter zake ingelicht on wordt hem terugbctaung gedaan van de betaalde telegiamkostcn In net onderwerpelliko geval werd voor do verzenaiug van het geweigerde telegram door den alzender niets betaald daar do betaling geschieden zou door den geadresseerde te Moskou K L M toeAtel naar Zweden verkocht De KLM heett het Douglas DC 2vUegtulg Haan naar Zweden verkocht Het toestel Is 0oor den tcchnl hcn dienst van do maatscliappjj In revisie genomen alvorens het naar Zweden zou vertrekken en de reglstratietcekcns van het vliegtuig worden veranderd In SEI KE Het vliegtuig is van Schiphol fiaar Zweden vet trokken onder commando van den vroegcren KLM vlieger Qraf Oarl Oustav von Roscn don Zweedachen pUoot dlc ontslag uit den K LM dienst heelt moeten nemen omdat hl als txfflclcr was betrokken blj de onlangs algekondigde Zweedstbc mobUisatle Oral von Roisen bad van de Zweedfiche militaire autoriteiten verlof gekregen om in zakcij in Nederland te regeieb en daar htj Zaterdag liaar Zweden terug keoide hoelt hij aangeboden het ÏJoiiglasvllegtulg op zUn reis naar Zweden onder zijn hoede te lictlten Pritiseluk paar schaatst op de meren Prinses Juliana eti Prlni Bemhord hebben Zondagmiddag oen gedeelte von do route jii aeaMrle raercntocht op de schaats gereden Hot Prinselijk paar arriveerde per auto tnj de controle In Oude Wetering De Prinses was gekleed In een bruinrood mantelpak de Prins was In uniform De Vorstelijke personen bonden op den steiger van de Jachthaven De Brasem hun schaatsen onder en vertrokken In de richting van de Kaag langs de route welke de ijsbond Hollands Noorderkwartier had aangfgeven GEMENGD NIEUWS HET IJSSELMEER GEVAARLIJK Twee schaatsenrijders bg Durgerdam verdronken Drie jongcUcdcil Jan Schllstra en Sybren Koen resp 19 en iii Jaar belden afkomstig uit Hemelum en de 17 Jarlge Jan de Jager uit RUs viraren op de schaats binnendoor naar Molkwerum getrokken om daar naar de hordrljderlj voor vrouwen to gaan kijken BIJ deze baan gekomen kwamen bIJ tot andere igeiw gedachten en gingen er op eigen geleBen iictd op uit Uil word hun nuodioiug Zij wuivii UI uil gobieu mei bviieuu un wisten aornutve niet dut i i liut usselmuei u Uueliu ai spoedig DU ue vaume di otavuicu tituiingea wuuon uju wei u waar Uvuezo uicntgevruien maai nel Ui u mor ilfet boirouwDoar Mot driifWU wa ndar schatting dUi m uit de kust on nog muai ois slippen loïieff Vkn Zl op ouiis veidweueu oiokeiiAnuere j cnuataemuucia oeijropon dut eiten ungLiuK wus ge meu en oneiuea toe Ui iti juiige Uüuwo eidcnrust en Jickuunun uaagdoi er In Jan de Jugor ophet Ds te blcngcn Scnilstra en Koen kunmen niet meer bereiken Zu zijn verdronken Later ts tnen van den wol moteen Ijsvlet U hulp gekomen Du UJkcnuer bolde ilachtollets konden toen worden geborgen ZIJ ziji naar de oudorlljkowoning vervoerd Jan do Jfiger bracht men binnen in du voormalige siulswachtersvrantag Mfaar hlJ voorlooplg zal worden verpleegd HU had wutcr binnengekregen en was door de koude bevangen Zijn toestand Is niet verontrustend Het Spuien van de Otuijeml lxen hMft het tls bU Durgerdun gevaarlijk gemaakt Zaterdagmorgen Is de spulsluli van de Oranjesluizen opengezet om water In bot Noordzeokanaal te verkrijgen tusschcn Amsterdam en IJmulden waardoor het drlJfUs In bet kanaal bU Umulden weggespuid kan worden Nabij don vuurtoren van Durgcrdam zUn hierdoor In bet ijs wakken ontstaan Q lt Is In bet Ijs van den vuurtoren tot Muiden een scheur van o igevecr twee meter breedte ontstaan Voor scb atsenrljders Is daardoor een zeer gcvaarlUkc situatie geschapen en de argeloozc Üsliofhebbcrs dlc gistermiddag op het VrUdag nog zoo betrouwbare ijs van de schaatscnsport wilden genieten kwanten voor zeer onaangename verrassingen te staan VUf rijders zijn te water geraakt Allen konden echter worden gered zlj hot don ook In sommige gevallen n ot moeite De voorraad droge kleeren van don vuurtorenwachter do beer D Engel bleek al spoedig te zUn uitgeput Ook eenlge Volendammcrs die buitcnohi kwamen meldden dat het ijs op hun weg uiterst onbetrouwbaar is HÉt is een leder dan ook sterk af te radon zich op het IJSselmeor te begeven I ook wanneer het Iri de komende dogen 1 mocht vriezen De nu ontstone wakken I en scheuren zullen don met een dun laagje Ijs worden bedekt en moellUk te herkennen zijn Het gevaar zal daardoor Juist nog grooter worden I Ongeluk op Braaasemerineer I Zondag is do IJ Jarlgc schaatsenrljder J W van Geen uit Alphen a d Rijn op het Braassemermeer In een walt gereden en verdronken Onde vrouw tn brand gerajütt en overleden Petroleum In kachel geworpen Een treurlgen dood vond Zaterdag een i 2 Jarlgc vrouw op de eerste étage van perceel Kinkerstraat 22 in Amsterdam ZIJ woonde daar op een achterkamer tezamen metj een Jongere vrouw die reeös naar haar werk woa gegaan Nadat de oude vrouw was opgestaan heeft zij vermoedelijk de potkochel willen opstoken en omdat de kochel niet goed trok petroleum op de cokes gegoten Een vlam schoot toenuit de luchtklep tengevolge waarvan do rok von de oude vrouw In brand raakte In vlammen gehuld liep zU nog naar het trappenportaal Waar zij ln enzakte Buron hebben den brand ontdekt en schoten to hulp zU trapten de ëtagedeur open on vonden de vrouw reeds In hopeloozcn toestand Weldra gaf zij den geest ONDERWUS Het buitenKewbon l o in ons land Door ruim 14 000 leerlingen gevolgd onder wie 12S X iwakilnnlgen Bdangrlike sUt stiek Dezer dogen verscheen bij de RUksult geverU een door het ContraajK Burcau voor de Statistiek somengest tde statistiek van het Buitengewoon Lager Onderwijs BLO De daarin opgenomen gegevens hebben betrekking op de scboolI Jaren 193 I9a6 tm 1938 1939 Het buiten gewoon lager widerwljs Is die tak van M MtaMMÉI onderwijs welki bettemd Is voor de geestclUk ut lichamelijk iiusdet lde jeugdigen iiio uoor nun gcbiek luct ui stuat aun hei guwoun lager onuerwys niet vrucnt te volgen MMi r kcii t er toe de lua scbolon vuur uuuisuimmeii ui Klvoton voor blinden iw acnoien en twee kiosiKtn vuoi wojtunnigun drie scholen voor siecbtlioorenden twev scholen voor lichanuuut gobieKkigon en de Hutiurdurosciu scnooi vuoi psyciioputnon welke ons land op Ji Uocombcr 1 telde Uo totale scboolbevollilng van bovengonuemue insU litngen bedroeg op bet i eiu eiiia tudstip i4 a waarvan het iwukzumlgenonowwöb alleen er 13 60 telt Aon de scholen vuot buitengewoon oudorwijit waren op 31 Uocember Ilu8 in totaal 484 mannelijke en 4 vrouweUJko let iksuchten verbonden i bovennion werktt ii er 96 vakonderwijzers De grooto meerderheid der leerlingen nl li a van de 14 M stond onder voortdui eiul gonooskunolg schooltoezicht In de leiding welke aan bet statistisch taboUonwcrk voorafgaat wordt de ontwikkeling van bet onderwijs in de Jaren a9ó4 193a beschrevon on het bclongrljksto uit het statistisch materiaal naar voren gebracht AizoiuioiiuKo puragralen geven inllchtiiigon omueiit ue vool lgezcile vakstuuij uoi bij oil onucrwtjs weikzanw leerhiachlou on omucni de auciaic nazorg voor ouuiecrinigen van net ouitengbwoun ittgcr ondciwljs Hot bUiki ujn uat men in veto gemeenten von ona land werkinrichtingen voor blinden en zwak lUUgon heelt gesticht Aaiiguonde lai von vragen botiotlonde dë oiganisawo en lesiutaten von hol bulte gowuon logei onderwijs geett de besproken publicatie een geaociunenteerd antwoord MARKTBEUICHTKN Kaasmarkt Oudewater IJ Jan Aangevoeld 4 wagens lau stuies wcgenue au Kg Pi ijs ie sooil aj jU Hiuidoi matig Kutteraamsene veemarkt j Jan Aanvoer lu totaal i tM stuks iijnat 4JÜ vette lundercn iba vette kalveren 15 nuchtere kalveren Ufc varkoa l 45 schapen ot lammeren l bo ot geit JX pryzen waren als volgt Vetio kooien 10 kW 82 kw ob Je kvt 4ö 66 vette össen ie kw ib 2e Kw oö 3e kw 40 ab vette kalveren lo kw 14ö 2e kw 1 i5 je kW u i uö varkens levend gcwlcni 10 kW 64 2e kW ei Je kw 6l sciiapon Ie kW t m kw 4 2 v kw laiumoren U kw ji Je kw 4j i kw 4 eents por kg schapen ie kw ƒ 2 Je K kW IS lammeren Ic kw ƒ iJ e KW ƒ iS kw ƒ 10 pei stuk Vette kooien en etssen aanvoer Iets ruimer handel flauw pruzen als votlgü week Dinsdag prlnui koo w et prima os 2 cent Vitte kalveren aanvoer gelijk aan vurige week handel tamelijk prtjzcn onveraiidcrd prima s 1 S6 Varkens aanvoer gr x tcr handel stroef prlizen lager prima s 066 Schapen c i lommeren aanvoer fUak handel kalm prijzen al vurige week Dinsdag Eenlge partijen schapen voor export gekocht ICAUipNUbüWb UinsiUg ib Januan Hilvemiun I I8 7 ï en 414 4 Al AVROuitzending h Berichten ANP gramofoon 8 30 Orgelspel t 50 Gramofoon S 16 Omroep orkest en solinte opn UI Morgenwg ding 10 16 Gramofoon 10 30 Voor de Verstand wordt niet door geeJuge woorden getoond maar door wliie daden FEUILLETON Mist over de stad Roman van WAJLDEMAR BRINKMAN Nadruk verboden 32 I Ja dat moesten we toch wel doeni Ja mmordo do vrouw dlc schier ineen ktomp onder Messber s vaste greep We hadden u ch geen rcïden er aan te twUfc lcn dot ze van de politie woronl Zoo die mannen zijn dus eerst blJ u gckonlen en hebben u verteld dat zij mr Morris kwnmen arrestecren U liet ben dus bolden In mr Morris woning Was dat zoo Ja zoo was het maar laot u moalstublieft los Ik vertel u toch alleslijulldc ze Maar Messter achtte den tUd liog niet gekomen om zijn houding te i UzlRcn Vertel op en een beetje vlugalsjcbllctt Wat Is or verder gebeurd Toen mr Morris hoorde dat ik densloutcl omdraaide sthoof hi snel dendivan voor de dei en llpp naar do tclcftion Daarop bracht mijn man de beldebezoekers door onze woning naar doslaapkamer van mr Morris die door onze kiimcrs t borcikpn Is Morris darht mis Mhlen dat de deur gegrendeld was maarlli hiold haar allang open omdat Ik dann et over de gang bilwlelde Ik bij hem wilde opruimen Nou en toen viel hl tn hun handen p Hoe dan Vooruit Ik moet olies Iti cles weten Maurice Messter beefde van woede Ik ben er niet bl geweest MiJnman vertelde later dot ze hem een dekenover het hoofd wierpen om hem te beletten dat IjlJ om hulp zou roepen HUstond libmers aan de telefoon Zo nomenhom direct rt eV Misschien hebben ze I hem een slag ib het hoofd gegeven want I fiU bood geen weerstand toen ze hem naar beneden brachten j Drocgenl viel Sir Maurice haar wo dcnd in de rede Lieg toch njct bil elk woord dat je zegt menschl I Ja ze droegen hem O God Ür ik kon er housch niets aan doenl Hebben jtU hem vermoord I Mo rlce Meester Het de vrouw los maar ze wachtte zich wel de kamer te I verlaten Zo leunde tegen den muur als of ze geen kracht genoeg had rechtop te staan Speel alsjcbllctt geen comcdle AUMorris dood Is kun Je er van opaan datJkJ en JG fraaie echtgenoot daarvoor ver I antwoordelljk zullen worden gesteld Maar één ding zeg Ik Je Als Ju er oen woord over durft te kikken dat hliir ifmnnd geweest Is on naar mr Morris heelt gevraagd kon Jo er van opaon dat Ik Je onmiddellijk laat arrcstceren Neen sir u kunt er van opaon datwe zullen zwlJsen Maar aU or nu Iemandvan de politie komt of als ze utt doclub naar hep vragen Maurice Mewter keek de vrouw ver achtelijk aan 1 De politie zïü niet komen Informeeren eii als z f uU do lilub naar hem vragen zeg Jo maar dat Je niet weet waar mr Morris Is Hoe zagen de kerels er uit dlo mr Morris hebben ontvoerd I Het waren tweo mannen lë een ongeveer zoo groot em sterk als u HU maakte den indruk vrin een gentlenton droeg een keurige rwa l te jas en had een schoone boord om cle onder wos een chauffeur waarschtlnUjk van den auto j waarmee ze gekomen zijn Héb je den wagen gezien Hoe zag hU er dMi uit i Ik kon hem vart het balcon af zien Toen m n mon do tielde be oekors binnen Het ben ik snel naar buiten gelooppen om te kUkon hor het afliep Het was I oen grooto zwarte wagen en zoover ik dat zien kon npg niet oud Mijn mbn I was ook beneden j Zoo Is Jè mtin mee naar beneden gegaan Probeer maar niet dat weer te j ontkennen Natuurlijk la je man mee naar beneden gegaan Mannen gaan nu eenmaal niet op een balcon stnan om zooleta op pon afstand te bekUken Bn wat hebben Jullie voor je stilzwijgen ge j De vrouw word doodsblMk Nee utomoldp ze dat tfiag u niet donken Wo hebben het niet voor geld godaan Wo waren zelf bang die kerels eklen Immers dat ze van de pcilltio kwamen I Zo hebben ons ook gotcgd dat we dot verhaal van dlc opium mciesten vertellen en daar zti wol wat van waar iiljn geweest want ir Morris wiys iffim ir aan do Falstaff dat vroeger a eens in verband mot smokkelorij van vordoovende middelen In een proces betrokken Is geweest HU zal wel niet heelemaol onschuldig zUn geweest deqkt u ook niet Sir Maurice keurde de vrouw geen antwoord waardig Als die boeren soms mochten komen Informeercn of er nog Iemand geweest Is mott u onmlddcllUk do politie waarschuwen Het gaat hier om een poor beruchte mlsdadigers en als u of uw man hun de behulpzame hond biedt kunt u er van op aan dat Ik alles hoor wat hier gebeurt dat u zich opnieuw op een of andere manier met dit duistere zaakje hebt Ingelaten zult u er uw leven lang beronw van hebben dat garandeer Ik ui Do dreigende toon waarop dit gezegd werd maakte Indruk De vrouw staarde hem angstig aan maar Maurice Moastcr bekommerde licb niet moer om haar HU vertrok zonder een groet Beneden wachtte nog de chjiuffcur dte bom hierheen had gereden Daar hU uit vrees voor een mogolUke achtervolging niet direct naar Scotland Yard wilde gaan liet hU zich naar hot parlementsgebouw brengen MogelUk zou hU Ralley nog wel op zUn bureau kunnen bereiken Het ging nu niet vpïdcr onder Ralley HU moest direct hooren wat er gebeurd wrts Sir Maurice kwam ditmaal echter to laat op Scotland irard Ralley wna er niet meer moar aangezien men Maurice had meegedeeld dat do inspecteur besllat om negen uur thuta zou ztln waehtte hU tegen dat tijdstip tn een auto voor lUl ley s woning I Het bleek dot de In jecteur Mosster s wagen reeds gezien bod want de klok had nog niét geslagen ot hU trad op den I auto toe Wel Maurice wat la er aan dehand Niet veel goeds e hebben Morrisontvoerd De Inspecteur liet zich echter niet soo heel gauw van zUn stuk brengen Zoo zei hU peinzend zUn de beerenal zoo ver Enfin om Morris behoevenwc o li niet cmgenist te maken Dlo zalflchaeif wel helpen Maar de hecron diede brutaliteit hadden Morris te ontvoeren zal dat waarscblJnlUk minder goedbekomen Wat weet Jo er van Ik kan Je dat hier niet vertoUenHeb Je al gegeten Niet ga dan meenaar de ioyalty dan kunnen we daarsoupeeren on een en ander bespreken Loyalty Is dat niet een club Nogalchique wat Oood Ik ga moe als Je daarprUs op stelt Wacht nog een oogenbllk Ik ben zoo terug Maurice Meaitcr verwonderde er ilch over dat Un vriend zoo lan weg biccl Dat was zUn gewoonte niet Een kwar tier verstreek een half uur BlndclUk kwam hU haastig nnar buiten Je moet mo excuseeren Maurice Ikmoest mo even verkleedon Wat teg Jeervan Lk ben In avondtollet lachte doInspecteur En alsof dat slerhtA bUSMkwas liet hU er op volgen Overigensmoet Je d groeten hebbc i van Morris Wordt rwTOifld