Goudsche Courant, maandag 15 januari 1940

Verras heen eens met zoo n stevig maal naar hij Hn op n Z o n echt Holland slIu ïChotcl Uic den niecsi hongcrigen man tcvrcdm silIi ïedtr hjpit Lnox GcIJcrithc Hook Aoi t li icn ottrjctii op zichztir En Li kunt lit m uok vcrtctkn Hoc dal zoo komi Lnox Gtldcr che Ruokworst wordt gemaakt van het bcsit malsche vlecsch waaraan de aromatische kruiden een fijnt geur geven Het speciale proces van rookcn doet geur en maak tot hun I oofd CARLA HOYNG o TOOK NINABEB VAN EUBEN Bilthoven Gezichtslaan 61 Scb vemHg en Ilan t nhoek we r 16 TE HUUR het HEERENHUIS Regentessepkntaoen op 1 April a s Bevr H ADAMA Noorderstationstraat 47 Groningen Tel 1287 GKVRAAGD vwir direct FIfnki Leerling Monteur dic asich interesseert voor fi n mechaijwnie Voorr V Jroeóe tet aehmtten vaa Antbachtsch e L Schr soil N V EDM BRINKMANN s Manufacturenhandel en Confectiefabriek Gouda OtKICIEELE CRISIS PUBLICATIE Verbruiluen PooUardappelen Van officM ele z Jde werd by publicatie van December 1 1 medegedeeld dat d garantieprijs voor m de klasse A goedKekeurde pootaardappelen niet zou gelden voor le üorteering 35 65 mm vierkantsmaat looaU op 14 October 1939 abusieve luk waa medegedeeld doch voor de ortec ring ü5 50 mm Daar thans bl kt dat mtusschen zich gevallen voordoen waarbij reeds op de maximum maat van 55 mm bg de sorteering was gerekend zoodat het nieit onmagelgk is dat by wederom instellen van den maximum loaiit un 50 mm schade wordt geleden heeft de Minister van E conomiache Zaken besloten voor de pootaardappelen van den oog ft l i9 goedgekeurd wi klasse A den ifarantiepr s m uitzicht tfe stellen voor de sorteering 85 55 mm s Gravenhage 13 Januari 1940 Begrafenissen Crematie Transporten Door jfeheel Nederland en daarbuiten onmiddelluk te ontbieden W H J v d Toorn M V BOEZEMSINGEL 164 GevestiRd 1H67 Tel 52578 ROTTERDAM Tel 716788 DEN HAAG Hoest bronchitis Griep worden genezen door PHIMELINE Per flacon 70 cent Dubbele flacon f 1 15 LANGERAAR s Drogisterij Burg Martenssingel Telefoon 2839 Gedé Zalf t tai ell en m doorn zal nimmer overIroftdn worden door welk middel ook W cent per doo Je Gedé Voetbadioul cant Gediï Llkdoompleiater 46 caqt HET ARTIKEL KACHELS MOET ERUIT Nog eenige Haardkachels van ƒ 65 voor ƒ 45 Nog één Vulkachel van ƒ 16 voor ƒ 12 50 HAAST U W BACKER GOUWE 10 t o Groenendaal TELEF 3521 Anton Coops Drogist WUdstraat 31 Hazeline Snow Kaloderma gelee Vinolia crème Ponds cream j Lanolinè en Vftseline HEREN Koopt vun elders niet Wat Uw eigen stad U biedt I Dit geldt ook voor de prima ouderwetse kwaliteit Koophandel Tabak vanaf 6 t m 45 et per oiis van fa D G V Vreumingen WUDSTRAAT 20 TEL 3217 Sinds 1886 gefabriceerd Kent U onze MERITO Sigaren 8 8 cii 10 cts 7 Prachtige elaapkamer CARMEN Bl XOnd r mooi warm gatint houl Betlaanda ul groala 3 deurt kait ledikant met 2 nachtkattiai tafal 2 sioalan UHvoerIng Ell 118 BLANK EIKEN GEMATTEERD 12 MAHONIE IN DE WAS 138 POMMELE 158 DE KLERKeZN I r M HOOGSTRAAT 208 BEIJERLANDSCHELAAN 72 78 NUTSSPAARBANK GOUDA BIJSCHRIJVING DER RENTE 1939 Aan belanghebbenden wordt kennjs gegeven dat tot Büschrüving der rente over 1939 gelegenheid zal bestaan ten kantore der Spaarbank op DINSDAG 16 WOENSDAG 17 DONDERDAG 18 en VRIJDAG 19 JANUARI 1940 telkens des avonds van IVi tot 9 2 uur Alle houders van Nutsapaarbankboekjes worden opgeroepen om op een dezer avonden de rente te doen buschruven daar nalatig ieid in deze bü teruggaaf van gelden tot vertraging zou kuivien leiden Voor LiPis Brandkasten en Slotenfabriek N V U ERHANDEL P ROND Pz Gouda Wanneer U na griep nog slap en moe bent daf $ Mfip TonpmmHwry Dk ecrale weken na het oek iqn dat IS een gevaarli ke li d Men uil bed men doel 2i n werk weei maai todi voelt men zich nog lang niet de oiidi Nt slap in de beenen licht in hel hooU lusteloos en gauw moe én nog erg vatbaar voor kou en tocht Om in dien b d snel op te knappen niets zoo goed als Tonicum Nouryt De knchtige wttkiBi ao dit buiteagewooe nuddd GOUDA Januari 1940 HET BESTUUR sterkt de spieren en schenkt nieinva veerkracht en werklust En bovendiea ent Tonicum Noury een weldadig kalmeerenden invloed uil op de zenuwot Werkeli k om in korten ti d weer heel de oude Ie worden sterk flink o opgewekt moei men Tonicum Nowy fcbruikenl Dat ééne theelepelt e vidi éta maaltiid n eeo weldaad vooi Uw fikeeic vcaeal TONICUM NOURY nrdMtk Urn imrgil BBI Bonkmeester Revne MET m BUZIEAU EN KAi RT DE HOOFDROLLEN Voor de Middag en de Avondvoorstellingen op ZONDA i 28 JANUARI te 2 u en 8 u n m in den Grooten Schouwburg te llotterdam zal voor GOUDA EN 0MSTIU5KEN op nader te melden dagen ons Bureau MARKT il de gelegenheid worden opengesteld voor het veikiugen van BESPROKEN PLAATSEN waarbü SPECIALE RETOURBlLJETlIfN voor aansluitende treinen veri gbaar zullen De avondvoorstelling eindigt tydlg vóór den laatsten trein Rotter Maas Gouda De lufiirouu neef pcecm II it imakehjk en goed ii Daarom bestelt te de fijmte rookuforst die er maar kan worden gemaakt UNOX voUe recht kumen en geeft aan de worii eeo fi n zacht rook aroma Getrouw naar oud GeldcfKb recept doch vuigeut de strengste hygiëne wordt de Gelderschs roukworst inde moderne Unox rabriekeo bereid De fijaste Geldersche rookwont die er maar kan worden gemaakt Unox DE FIJNSTE GELDERSCHE ROOKWORST MaggisA tama i4 h t nBaolnrm bctaringtinldd n i d hm m rMullotaal Um Uw Irdlg Maggi n sl epnlniw vuUsn Dcrt ts vooidsllgar