Goudsche Courant, dinsdag 30 januari 1940

No 20238 Dinsdag 30 Januari 1940 78e Jaargang mimm gourüvt NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN jKIïGAMEACHT BERKENWOÜDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE MIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REIi UWIJK § mO0NHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN en pit blad verschünt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ÓiM bamuiz lOn dic miu ir o Mnd ru uur Adminiitratle en Redactie Telef fittte 3746 PottrekaulüE 48400 jlb Doenientan worden dageiyici angenoman aan ona Bureao HARKT 81 SOUOA Uf nM aireotcn en loopen den boelduodel en de poatkantooren BONI I MENTSPRUS per kwartaal 2 26 per week 17 cent overal waar de tMtriiog p r looper gMchimit Franco per post pej lrwataal ƒ 8 16 ADVEBTEIfTIEPRUSi Uit Gonda n omairtk a b hoot nde tot den beiorxkrW 1 S i f la ƒ IM elke i g l meer 0 2S Van baltan Gouda en den bemrgkring 1 6 ni ü f IM eUce reitel meer f 0 30 Advert ntiëa in het Zaterdagnummer 20 bUalag o den pr i Uefdadlghedda adfertcntifei de balft van den orjls IMGEZONDEN MEDEqEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 80 Op da voorpagiiu 60 hoogw dver ntiSn kunnen worden ingezonden door tuMchenkomat vaa ioUede Boek id Umi Advertentiebuieauz en onze agenten on moeten iaagi vó6r de pHwttim het Bureau Un ingekomen teneinde i on opname verzekerd te idlii iwone adverteritUbi ta iugezonden mededeelingei by contract tot leer gereduceerdea prflji Grootc letten en randen worden berekend nauDlaatsruimte EEN VERMAAN VAN DALADIER TOT HET BINNENL ANDSCH E FRONT Ook het binnenland moet bereid zijn tot dezelfde offers de frontsoldaten want Duitschland rekent op de binnenlandsche zwakheden moet te zien Heft ultbi eken van den oorlog heeft dit beeld totaal gewijzigd het althans geheel omslulerd Wat de toekomst zal brongen ligt In het duister Dat de druk en verarming welke het oorlogsgebeuren op ons land heeft gelegd ook te Gouda gevoeld zullen worden B en W moeten het helaas wel zeker achten Niettemin deze onzekere toekomst thans In cijfers uit te drukken ware niet doenlijk B en W hebbon dan ook gemeend aan de begrooting ten grondslag te moeten leggen den socialen en flnancleelen toestand onzer gemeente zooals deze zich In den nazomer van 1939 dfteekende Tengevolge van de thans reeds eenige Jaren toegepaste versoberingen hetzij deze eigener beweging door hot gemeentebestuur werden aangebracht dan wel lijgt gevolg waren van opmerkingen en aanwijzingen van de zijde van het hoogor bestuur zijn verderfe bezuinigingen nauwelijks mogelijk al zou de budgetaJre positie der gemeente deze op zichzelf nog steeds wenschelijk maken De onderscheidene uitgaafposten hel ben zich bij de bozulnlgingsopoUtiek aangepast en In de rannngen Is een zekere stabiliteit ingetreden Hoewel B en W er naar streven door do ffitvoerlng van belangrijke werken don ledlggang der vele werkloozen die deze gemeente nog telt te beperken bU herhaling dient er aan herinnerd te worden dat deze werken ook tjelangrlJk S kapitaalsuitiaven vragen zich weerspiegelende in een stijging In do uitgaven voor rente en aflossing Uit te voeren werken Al dient or dus blj het aanhangig maken van giooto werken maat te worden betracht het Jaar 1940 behoeft niet het kenmerk van stUstand of Inkrimping te dragen BiJ het opmaken van deze begrootihg Is er rekening mede gehouden dat In don loop van het Ingetreden Jaar z j daarbij beschadigde Op het oogenblik dat de Nora httel zonk nam een reddmgboot de bemantung over Een van de opvarenden B Abbas ontkwam op merkwaardige wyzc aan den verdrinkingsdood De ontploffing shngerde hem in let water Hy klampte zioh vast aan ee i plank van het gangboord en dreef een half uur rond voordat hg wend opgepikt De kok Van Es werd ernstig gewond toen de sloep Waarin hy zyn toewlucht had gezocht stuk sloeg Hij werd in een riokenhnis onF Tiomen waarheen ook kanitein Brinkman CU stuurman De Vries werden vervoerd o n verbonden te worden Beiden konden hierna huns weegs gaan Spoorweffonjareluk in Japan eischt 176 dooden Benzinetank vicog in brand en deed de treinwairons vlam vatten Gistemorgen vroeg is te Osaka eo i ernEtig Spoorweg ongeluk geschied Volgena de ferste berichten zijn bü deze trelnrairip yna 200 menschen om het leven gekomen in lijken waren Verkoold Een bonder Jtal reiziger 19 min of meer emiitig gewond De meeste gewonden xiün arbeiders van een koperfabriek Doordr t een der achterste wfc roit vai den treir ontipoorde sfheurde een ben ire tank wairna de benzine in brand vloog D vlammen tastten ook de andere wpgons aan Nader wordt nog vernomen Het ontzettende spoorwegon tuk b O aka is ge benrd met een door een bcrzinemotor gedreven trein ivnn een buurrspoorw g Officieel wordt me iegedeetd dat de lyst van Bl8 toffers 176 dooden vermeldt eji fi9 gewonden waarvan 68 ernstig Het ngeval wordt toeireschreven aan een foMt an en wlMclwnchtar nE Fransche minwtr president Daladier heeft gisteravond een radiorede uittri ijwoken waarin hy o a het volfoende zeMe Na vijf maanden oorloff wordt het gtecds duldelilker dat Duitachland er op uit is de eteld een overheeaschlng op te leggtn ran volkomen nieuwen aord De nationaal BOfialistigche o verheer8rhiDg liepaalt ei zich niet toe het evenwicht an Irrachten te verplaatsen en de suprematie T n het Duitschei volk te vestigen Dp natio mul80cialistcn streven naar een systemali he n totale vemietiffing der overwonnenen Hitler als overwinnaar onderhandelt iirt met de volken die hy heaft onderworpen Hij vernietigt deze volken Hij ontwemt lun elk politiek en economisch be ft8 n tn tracht hen zelfs van hun geschiedenig en hun cultuur te berooven Hij beidiotiwt hun landen als niets dan levenejülintp nlf onbewoond gebied waarop hü ille rei htcii ii ft De menschelijke wezens jic if vdi rtr n vormden z jn v6or hem kud den M Hii h peJtlhen te slachten of naar indpn el iwlpn tè drijven Hij ir n l eii plaats te maken voor d wtr rinna ri Hij neemt zelfs de moeite iet hun oorlogsschattinjfen op te leggen tiint hij maakt zich meester van al hun I rlDaJommen en om te voorkomen dat het Irtü zal keeren om elke kans oip een ooiltnd te vemietijfen decimeert hü hun leidflide krm en en bevordert hü op weten ehjpni iijke vnjie hun mareelp en plivJ aks iftakehair Onder deze overhcersdiing leven inillioe Bi mensthen in duizenden iteden n dor n ran Kurona in e n ellende dip tii zich enkele maanden geleden niet hadden kunnen fndedkfji Zy heWben geen anderen uitweg d n werken voor hurt benlen die hun l iflïBwemood renoeg laten om in leven te MHven 1 irfheider en de boer in Hiii t ch Und lijn slaven van hun nazi mêestérs lUar de boer en de arbeider van Pdlen er wn Bohemen zyn de slaven van dezeslawn Hoe zou de wereld niet sidderen fcij den uAlik van dit eerste stadium van dp ver wfienlyrking van een waaiwinnigen droom Temidden van de beklemmin der vrii p ¥ kleine volken vormt zich een wereld m heeren en slaven die de weerspiegeling is van Duitschland zelf I wnmin als zyn bonde enoot Fngplan I 1 Daladier kent Frankryk angst want t tenkt aan zyn toekomst Het is zïker iw zijn overwintting It heb reeds hulde gebradït aah on p IHers pen hulde dip un toekomt Tk voortdurend aan hen ft wend my vandaag tot dte civi eU bc Dting niet omdat ik geloof dat de Duit he propaganda indruk op hen zal maker Sir omdat men den vüand steeds var Pliek moet dienen daar waar hy tracht j te vallen Niemand mag uit onweterd d nalaten elke v jandeiyke poging om r i ns te stichten te ontmaskeren Aan AeliJk koesterden de Duitscher de be Aeiyke illusie dat zii verdeeldheid onder ï konden zaaien en dat t de voorstan van orde onder de roode vlag met hakenkruis en dte arbeiders on cr de J flag met sikikel en hamer tegen el zouden kunnen opzetten Maar in S p jlÜ I Polpn binnen v f het mocker af T x twee rnnAf l n zyn geworden tot een vlag de vlag llMbaarsche horden die ich storten or linden waar iet te halen valt en waar 1 te vangen zHn de viiand was vergeten dat wiM v n f l nd iin dat nlle wpderwftardio hp J heeft gskend Ons land Is niet in ver r geraakt en niet ten prooi cevnllen oneenigheid Sn regeering heeft reed de agenten het huitenlaml hanl getroffen en I 1 ttt biyven voeren tegen de verraders r wij willen geen wraaJcgevoelen i of J rtiiHishe l laten gelden Al wH de com tiadve leiders helVben vervolgd dan ü zy spoort de hudsvrjuwepcnan zioh over de beperkingen te beklagen y tracht al onze handelingen al on e leiders al onze mannen die verantwoordelykheid draigen in een kwaad daglicht to stellen Zy overdryft onze tekortkomingen Zy verzwygt di vruchten onzer kracJifejinspanning dat omdat zy door ordksni van Moskou a n te nemen onder de orders van Bcrlyn stont den Maar wy reiken de hand aan allen die tot deize party hebben behoord en die thans de ware arbeïderstraditiei hebben hervonden welke in Frankryk steeds nationaal en vaderlandslievend is geweest Ik geloqf dat vu het in elkaar storten man zoovele illusies i e l Vansche arbeiders het ware gezicht van F ankryk terug moeien vili en i an dit rechtvaardige vade an waar Je nederigen en oneindig veel zacilLt lot vinden dan m de dictaturen der uituuitars van revoluties Het was zeker pie i misdaad communist tl zyn en toenadennsf tot Eosland te wen sclicn in het belang van den vrede Het was geen misdaad n iar toenadering tusschen Frankryk en Duitschland te streven maar h t zou in de teg nwo irdige omstandigheden een misdnail zyn zich te blyven onderwerpen aan bevel uit Berlyn en Moskou De vüand zoo Tn olgrie Daladier neemt thana zyn toevlucht ot andere initJcieJen Nu eens tracht h j on van Tngeland te scheiden dan weer tri ht hy ons vertrouven en onze vastheri ienhevl te i emietigen Deze propaganda dip de technici A an het Derde Rük flni=itePnroT i janda noemen wordt gevoerd naar aanleiding v in alle gebeurtenissen en van il e oorlogsvoori allen Doch na het mialuikiken van dozen moreelen veldtocht waarmede de nazi s ons dachten te kunnen knechten en die zy bezig zün te verlieiüen Ibiyft nog de materieele kracht nan Duitschland Deze madrt is een der geweldigste ter wereld Alle ontberingen die het Duitscl e volk sedert vei cheidene jarerr heeft moeten J x staan dienden slechts o n het te versterken Daar verplettewien de dwang en de ontberingen leder mensch doch ieder mensch leeft slechts om de kracht der agressie die Hitler over de wereld heeft ontketend te doen toenemen Om haar te breken moeten wy sterk ziyn Daarom is het noodig dat zy die achter t front zyn in een geest van algeheele ontzeg ug en opoffering zich wijden aan den arViJ zooals degenen an het front zich aan dci stiiid wyden Dank zy onzen arbeid onze discipline en ons vertrouwen zyn wy als overwinnaars getreden uit dezen geweldigen strijd die niet alleen het bestaan ter naties doch geheel onze le i ensopA tting in het gedlnir brengt wy moeten namehjk dea oorlog winiic i en wy zullen hem winnen doch wij moeten pok epn overwinning behalen die de over winning der wa pcns verre te boven gaat Tegenover de wereld van heeren en slaven dip de dwazen die te Berlijn regeeren wflden scheppen moeten wij de menschelyke irijhcid en waardigheid red n FINSCHE SUCCESSEN TEN NOORDOOSTEN VAN HET LADOGAMEER Veel ootlogsmaterieel huitgremaakt Eenige Russische steunpunten 1 de plaats waar zich thans de meesteve r I bultenlandsche delegaties bevinden op 20 delijk de herkennlngsteekonon kon zien Bij het derde alarm tusschcn 3 en 4 uur werd n de onmiddellijke nabijheid van Holsliikl een Hussiaeh vliegtuig neergeschoten door Finscho mitrailleurs van de luchtafweer De bemanning bestaando uit drie Russische officieren werd gedood De correspondent van United Press bu het Finsche leger op de Karellscho landengte ncldt dat de Russen gistermiddag laat een luchtaanval hebben gedaan op een militair hospitaal dat duldelijlc zichtbaar met oen rood kruis was gokcnmcrklr Daarbij werden drieen twlntlg menschen dood voor hot meo1 endcel gewonde soldaten en verder vier vrouwen twee verpleegsters en twee Lotta s Slechts zpvon cisphen twee verpleegsters en vijf gewonde soldaten konden worden gered Hot hospitaal stond onmiddellijk In lichte laale pet was een voormalig landhuis aan den buitenkant van een dorpje niet ver achter de frontlinie op de landengte Er was geenerlel militair objectief In do omgeving De aanvallende vliegtuigen vlogen li ig In het geheel zijn thans xcciS vijfLotta s als slachtoffei an h ui plichtgevallen Duitsche luchtaanval op Britsche schepen Talrijke schepen aangevallen volgen Berlijn negen gezonken Uit Londen moldt het A N PDuitsche vliegtuigen hebben gisterenkrachtiger aanvallen op de Britschescheepvaart gedaan dan ooit tevoren Doaanvallen waren verdeeld over een 650 km lange kuststrook van do mondingyan dc Tay In het Noordort tot do kust van Kent in het Zuiden zij bejfönnenj even na uur en eindigden tegen hetmiddaguur Niettegenstaande het slechte I weer en het geringe zicht konden Britsche vliegtuigen den vijand op vele punten verdrijven Eén der aartvallcnde vliegtuigen heeft naar gemeld 1 zeven bommen laten vallen nabij het ss Lian Wem In hef geWed van d Tyne zonder het schip echter te trefifen Een ander vliegtuig viel het SS Imperial Monarch aan ter H i km afstand van Helsinki te GrankuUa ET herten gepubliceerde Flnsche leger De toestellen vlogen zoo laag dat het bericht mel lt dat van de landengte van rsonecl van de Fransche legatie duiKarelle niets bijzonders valt te melden Ten noordoosten van het Ladogamcer Is op 28 Januari op verscheidene punten fel gestreden AUe aanvallen van do Russen werden afgeslagen de Finnen hebben zich meester gemaakt van cenlge steunpunten van den vijand Achthonderd Russen zijn gesneuveld 16ü gevangen genomen Bovendien hebben de Pinnen vier tanks vernield alsmede een pantserauto Vier stukken geichut vijftien mitrailleurs en vele axidere wapens werden buitgemaakt Ook Is een transportcolonne van de Russen met honderd paarden vernield Tö Alttojokl zijn detachementen van de Russen dip poogden een omtrekkende beweging te maken teruggedievcn De Russen lieten 450 dooden op het slagveld achter Van de andere sectoren valt niets te melden Ter zee valt niets bijzonders te melden Zondag hebben Russische vliegtuigen aanvallen gedaan op Kqtka Lovlsa Hangö Rauma en op plaatsen In NoordFlnland Te Hjrrynsalml zt n branden ontstaan De Finsche luchtmacht heelt verkenningsvluchten uitgevoerd en heeft troepenconcentraties van de Russen geboirbardeerd Op 28 Januari hebben de Russen twee vliegtuigen en een kabelballon verloren Acht en twintig dooden blJ luchtaanval op Abo Telefonisch wordt uit Abo gemeld dattien Russische vliegtuigen een luchtaanval op Atx hebben gedaan volgens ooggetuigen de hevigste tot dusver Hetalarm duurde van lo uur s morgens tot 1 uur s middags ér werden 28 menaihengedood en gewond Drie Russische vliegtuigen werden neergeschoten ïe halftlen fs avonds stonden nog vferschetdene hulzen in brand Het grooto aantal der slachtoffers wordt toegeschreven aan l et feit dat er pas laat alarm werd gem akt de vliegtuigen waren al in zicht toen de sirenes klonken Viermaal lachtalarm In Helsinki Vanochtend Is er twee keer luchtalarm geweest te Helsinki en vanmiddag eveneens twee keer Incidenten deden zich evenwel niet voor Vier Sovjet Husslsche toestellen hebben vandaag gevlogen jbo Gemeente begTooting 1940 verschenen een sluitend budget Gaf het afgeloopen jaar een zekere opleving en reden tot geniAtiffd optimisme het uitbr eken van den oorloB heeft het beeld totaal jrewüzi fil Voorgenomen nieuwe werken verbetering situatie Bolwerk met overbrugging Turfsingel krotopruiming in de binnenstad aanleg van wegen in werkverschaffing in Gi aaf Florisweg wyk B en W in meerderheid voor herhaling van feestweek B en W hebben den Raad de ontwerpbegrootlng voor het dienstjaar 19 aan geboden In dpzé ontwerp begrootlng zijn de prijsverhooglngen van ver schlllende ma JÖerialon enz als gevolg van den Inge 1 treden oorlogstoestand In het algemeen niet verdisconteerd Wanneer er voor zooveel overïfeens deprijsstijging verder tot wijziging van debegrooting zal nopen zullen In den loop van het dienstjaar de noodlge credleten imoeten worden aangewezen Dit geldtook voor het geval dat eventueel doorduurtetoeslagen of andere maatregelende voor personeelsbezoldiging uitgetrok ken bedragen zouden stijgen Het Instellen van een buitengewonen dienst zal zoo noodig onder hot oog moeton worden gezien indien de bijzondere uitgaven een zoodanig poll zouden bereiken dat ZIJ niet door de normale In komsten gedekt zouden kunnen worden Of In verband met de stijging der uitgaven aan wijziging in do flnancleele verhouding tusschen Rijk en gemeenten kan worden ontkomen moet de vraag heeten Een en ander heeft de aandacht van B on W en naar gebleken Is ook die van de Vereenlglng van Nederland sche Gemeenten Toekomst in het duister Het Jaar 1M9 heeft zoo vangen B en W hun toelichting aan een zekere opleving i In onze geJheente te zien gegeven Do werklooshel d Is geleidelijk gedaald tot op een peil dat hoe onlievredlgend op zichzelf ook nog in Jaren niet meer I was bereikt De opbrengst der belastin I gen steeg anderzijds eenlgszins Tot Sep tember 11 was er ongetwijfeld los van de dreiging in de Internationale politieke verhoudingen aanleiding de naaste toekomst onzer stedelijke samenleving weer met een gematigd optimisme tege hoogte van de Schotsche kust doch bij het verschijnen van Britsche gevcchtstoestoUen verdween het in de wolken Boven het gebied van de Tyne vloog een uit de wolken komende Helnkelbom mcnwerper recht op oen groep Brltscho gevechtsvliegtuigen toen hij het gevaar zag klom hiJ tcll naar de wolkerhi fn vluchtte doch niet nadat do Engelse machines het vuur h dden geopend V Voorts zijn vijandelijke vliegtuigen verdreven terwijl zlj aanvallen deden op schepen voor de kust van Yorkshire Twee der aangevallen schepen waren on verdedigde Uchtschopon Later In don ochten F ondernamen Duitsche vliegtuigen aanvallen op schepen voor de kust van Kent Do schepen Miriam British Officer Atholl Monarch Danny pryn Stanburn Qtterpool Knltsley ca Wel Park hebben gemold dat zU zUh aangevallen Nora op mijn sreloopen Bemanning vermoedelük in veiligheid Schip aan den grond gezet VOJI m H t 289 hr ton metende s s J ora Risteroji tend vroeg aan de Zuid Oostirisl van Enireland op een myn geleopen Hoewel schip groote avery kreeg slaagde men het op het strand te zetten Men g t d il dr bemanning in veiligheid is De jNora werd in 1931 gebouwd en be oott e thuis te Voorburg Over de ontpIoffing vememen wü nog de Volgende büxonderheden Toen de te hulp geroepen sleepboot bij de Nora waa gekomen waa het schip retds zoover gezonken dat slechts de boeg wen water uitstak De bemanning van de N Jra slaagde er in een tros aan den boegi vast te maflcen en aldin gelukte het de sleepboot een httlfgezonken schip naar de kust te brenjTen en daar aan den grond te zetttfi De JiIora ligt mi Ietwat ten Noorden van d pier waarop het ty haar dreef en welke J