Goudsche Courant, woensdag 31 januari 1940

V l r jaarffBnff 1 20284 I Woen sdag 31 Iranuari IMO 78 litllJlKsUiJli lüllilUUl 1 EN ETiïiE en ftlIEÜWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTK lEBGAMBkCHT BERKWIWUÜDE BODEGRAVEN BOSKOOP G UDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT J MOE C fOEUWKRKERK OUDERKERK OUDEWATER R Eir lJK SCHOONHOVEN etnnAMRkrirr uvovilkraritnTw iioni 2 a vw w nncirrinc fièUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOE STOLWUK WADmNXVEEN Z VENHU 0 blad verschönt dageUiks behalv Zon en Feestda hu bnrMux itfn duralttki mopmté vu 9 6 int Adminiatratie en Redaeti T l liMe 3746 Poftrdcauiii 48400 Abouwnwnta worden dacelQki aanienomen aan om Bureau HARKT SI GOUDA Il MW ai Bt n en loopen den bockhtndel en de poitkantooren ABOXTNEHENTSPRUS pc Irtrartaal f 2 25 par week 17 eent overal waar df ItfotKiag per looper giuiehledtll Franco per po t per kwataal ƒ 8 16 ADVBBTENTlEPBUSi Üdt Cktoda en omaareken b hooiende tot de bexorgkrlne 1 6 receU ƒ 140 elke regel neer ƒ 0 25 Van bqittin Gouda en dcU beiAr kring 1 6 nyél f 1 66 elke n l meer t 0 S0 Advertentlën in het Zaterdagfbmma SO l 0 laar oe den ortja INGEZIONDEN Lfe dadiarhe dè ad ertent l n d helft van den ortt MEDEDEEUNGEN 1 4 regéa ƒ 2 26 elke regel n oi 0 60 Op 4e voorp riiia 60 booger ƒ Adv rj ntiSn kunnen wonka Ipgezonden door tnaa benkonut van t liede Boek de i laataln jumdalart Advertentiebpreaux en ome agenten on moeten daaga vó V aan het Bureau zbn ingekomen teAeipde van opname vprxekerd te xilnj ueeardeii blBatanumte rfls Gewone ai verteciüën en tugeionden mededeeüngei b j Contract toi zeeii gjei Qraót letters o randen orden berekend naar HITLER SPREEK T IN HE T SPORTPALEIS JHerdenkinjET van qen dag van de veroveringvan de staatsmacht Prinsesje s Tweede Verjaardag tigtal münwéricers lev nd b4draven onder leen lawine toen lü zich buiten de mün in eén kaWp bevonden De reddiinj swerk7aamheden hebben tot dusver geen lesultaat opgeleverd Het treinverkep ondervindtgroote moeilifikheden HondprddiliVpnd RiirnnefUctie Joden gaan mar San Doniiiigo MasMSmmigratie ovbr een aantal jarcij vegieeld pereTio Jrzitt f van den lEaropeeficbeii der Amerikaansch Joodsiïhe vereenigomité s Welke zich erme jelasten de emilgranten ver verschillende landt n te vcrdeelen Bjemhard Kahn te NewYork leeft meegedeeld dat waarséhHnlyk deze weejk nog i t contract te Cijidad Am pilo gtt ekend zal wwrden tusschen dt SantoDorpingo Icoljnisatiecorporati en de iegeering der republiek San DoAiIngo waar doo aan met minder dan ho i lerdlduizend Europeesche vluchtelingen tiiornamelülf Joden topsang tot dat land krleend zalworden Dez massa unmigraliti zal over een aantal jajren verdeeld worfl n De eerste fcolonistei ten getale van vüfhonderd zullen binnen een jaar reeds wikrden toe e laten I James Roe nherg en dr Jo iepha Rosen bevinden zichi op het oogenbliA te Cmdad Trujillo waai zij namens de clpporatie de evereenkomst I zullen teekenert op den ondslag van een bnef vart okober 1139 lor den Dominicaanschen VcTant te Washington Andres Pastonza kan Rosen irg gericht In dien brief werd in de e Ute plaats vtioTgesteld de stfdrting der cdhpomt e en vLrts vastgesteld dat de =k dig n oen viWrloopig onderzoek zonden instellen Ptstoriza beloofde dat een wentelüke re g lin zou worden gemaakt wiardoor de injimigranten alle burgerlyke conorm scbe ffli godsdienstige rechten verk ijgen als Havas meldt dat by de aanvallen op j n tde toestemming knjgen na ipn vcrblyf schepen voor diï Bntsche Oostkust d o vajn twee jaar voor naturalisal e in aan PRINSKS BEATRIX Vandaag gaan aller gedachten uit naarotis oudste Prinsesje dat heden twee jaar 13 geworden Van alle openbare bouwen waait onze dnekleor haar ter eer a tuig ifBS aangevallen Verscheidene formaties Britschc gevechtstoestellen stegen op en vlogen over ift steden Mn de OoMtaxst Het schip dat langs draadloozen weg meldde dat het door een nyandehjk vliegtuig werd ijangevallen blykt het Hntscle 6 S Jersev Queen 910 ton te ijn Een reddingboot heeft zich naar de opge geven plaats begeven Finsche vliegtuig en bombardeeren een haven De daarin liggende schepen eveneens gebombardeerd Kroonstad of Baltischport Het Fuiflche legerbericht loopeöde tot 30 J nuan 12 uur des middags luidt Is volgt Te land op de Ka elische landengte het gebnukelyke artillenevuur dat soms zeer hevig was Ten noordoosten van het Ladogameer zijn verscheidene uandpluK e aanval gpjeden len afg 8lagen De vyandeluka verliezer aren soms zeer aanzienlyk Ds Finnen hebben twee tanks vernield Op andere yunten van het oostelükp front bedry i heid van verkcnningsafdeelingen Te water gesteand door gsschut en luchtraaciht heeft de vyand den geheelen dag de stellingen der forten var M nt3i in het Ladogameer aangevallen Alle aanvallen werden afgeslagen Op de Karel clie landengte heeft de Finsche ki startillerie verscHeideme Russisd e veWbattprijen tot iwügen gebracht Voor het overige niets te melden In de lucJit het aantal vliegtuigen dat gisteren l K ven het Finsche binnenland heeft gjevlogen wordt op 2 gcsobat In het ui 1 w sten van Finlanf ziir Abo HanirSv EkenSs de omgeving van Pemaja en ceni punten aan de Bothr sche G l gebombaï deeid Ook een ziekenhuis diei da den Itus sischen vliegtwc als doelwit Tn ToordFinlaral is h t dorp Kuhmo rschotdene malen gebombardeerd e pnals dp streek vaji Nurmes Volgens de tot J is verr6 ontvapgen berichten yn meer dan 30 butlers omgeikomen en ongweer 50 gewand j 11e Finsche lucbtmscbt beeft iHstpren verkennings en bombardementSvluahten ondernomen die met succes werden bekroond Finsche vliegtuigen hebben dnder meer een haven en de daar liggende che ren transnortcolonnes kantonnemcnteif en eenW stations evlhombardeen Volgens de inlichtingen tot dusverre orider het gewicht van de Rn Euw W d ns i raagt zwarp stormen in de districten tan de Ja Indien dit juist is wil de minister I Opwekking ten stride UITLEB heeft gisteravond in het Berl n lehe Sportpaleis een rede gdiowJen by f jr htrderjklng van den zevenden verjaarttf van de machtsaanvaarding door de utknaal ociaUstisohe part De bbwJcomst werdi geopend door Gflbbeb die cien PUhfei welkom heette en hem je verzeklnng gaf dat het den vijanden awlt gelukken zou het Dtiitsche volk en z n jeider te jscheideii Hitler nW daarop het woord en zeide Zeven j4ar is een korte t Jd Een seconde mnwelöVsi in het lewn van een volk Toch 4n de laitste leven Jaar langer dan vele jptiioden ujt het verleden want zy beteeke en de wedéropstandig van een verdrukte piije Men sprebkt in de andere wereld nog van f i democratisch ideaal Wy hebben het afdoende leer n kennen en de erfenis der deinocratl w rdt ons nagelaten Eifgeland rarkondif nieuwe idealen Een nieuw iropa moet ontstaan Er zal ontwapening imen en ljandel vooral vrijhandel ge za cultunr en godsdienst weer tot bl ei brengen Dan zal de pouHen ndeliik asinbrpVen Het in oude af n eAc n elndippii OoV in Jfll8 hepft men belooft het niernwe Europa en de niougerechtitheid Er zou over gesch lleT frhandpld maar ill geen jreval jrcsrhoten rden Wat daarvan terecht is gekomen ten wij thans Het zelfbeschikkingsrecht een illusie Geen der nieuwe state ri p vraaBvl of bet rxmr hun cenoee n Men hepft ïhiropa klein gehakt en een ling getroffen die slechts overwinirs en overwonnenen o erliet Een waanzinnig svsteem van herstelfcelalinpen maakte een sterke o f nomisrhe trifns snopdic merVKonr Opp Em olnch ln Tl y fir f 3fl t T T i V l n ir f prt ol ht nw de 4 IS artikels van Versailles rekening wjionden Toen kwaon tde Vo1kpnhOT d dÏA lil ts anders Jieeft gedAji dan nns te dwingt dit dictaat te annvakrdien Waarom ons nog allps in Ihet i pbpiicren tenisr roepen rWv p rrtot wk VPrlrt vï 0f vgrfroi n Pn on itdePe aardvme orerechtieheid Het denxoirattoche Duitschland heeft genrotesteerd öi geWaagdl de staafcsliedten der overwinnaars bleven onvemiurwboar Pr waren Imfflers nog steeds 20 miljoen Duittschers t veel Handel wti verkeer industrie en ItnAouw lagen stn De nationaal socialistische be weaïne n ts de nationaal sopioHstispho bewe e ontstaan uit de erkenning dat men oP e wereld niet protesteenen moet maar m perste plaats zichrelf moet hfcloen vilfHpn inai beeft men in D i w la d t lrt ten behoeve van den Vn1VpJ R nd het lewldgewet n of het intematj ale prole tafcat Tians gplopvrn rij slecW aan de kracht n bef Diiït cbe vnlw T n p boinwsteenen wwn de int l igentiej e arbeidsJrracht en Igen gronl van Ifflt Di tsche volk Toen 9 Wis vierjai emifnr ont W rpen bleek de t din on7 V naatrBgPle hadden opiee net an nasfl niei in het wereld delasj flfeeni der plioiolq en Tn m gi wij den VolkeiAdnd verlaten In H liepoil o iie be apenlni in 193C de wetting van het Rifnland n 1938 v n de J hnnrk én Sudetenland en in lÖS he nop Wstherml tegen de vii ndten uit h jMten Dit iUes hsd anders fcunnon zHtI b de Voloni vr mfpf xan oHe gesteM Wfl hebben er woott anÜ wkI op gekregen en Engeland beeft sinds laar het doel gebad een c naolideoring ïNiroT te verhinderen iWjonUika aanvallen op Chamberain en in Duttsche oogen onopneoj te Brit Vroomheid volgen dan enJif ben door Iroinischen toon In dit Sportpalaat i het iin oude bekende snecee Chamberlain hede met het 8 beden in d and ijjn oorlogsdoel tratht te dig komt mfl dat zoo voor alsof 1 met een jfebed nbopJc en arme Mgemoet treedt Neen iw t Hitler onder homertsdi gcladi dian heb ik liever met Churchill te doen omdïtt Ohurdiill en Fransciie generaals eerlijk zeggen wjj willen Duit hlènd vernietigen dat bevalt mU beter dan wanneer Qiamlberlain met den Bijbel komt Church II zegt eö lüifc dat hl de groote staten Dnits hland e TtaTiS weer niachteloos wil maken door zê in honderd en neer staatjes uiteen te doen vallen Om dit te verhinderen wordt heden gevochten Engeland en Frankrijk hebben vetgcle Jen met Duitnchland veel te veel ruimte om te leven Dnt is bet nmbleem dat moet worden opgelost roept Hitler uit en het zal V orden opgelost gelyk het nationaal socialipme binnen de Duitsohe grentjen ren dö heeft weten door to zetten Hitler gaat dan in on de anti Ihitsche stemming die in Engeland en Frankrijk volgde op de conferentie aJl Miinchen maar ovey de oorzaak van tezen ommekeer der bultenl ndsche steinming zegt hü niets Duitschland roept hü uit heeft no den handschoen opgwiomen De I uitscb Itatiaanache Vriendschap is daariiij dezelfde gebleven zoo zegt Hitler Hy verzekert dit met nadruk eb daarmee teivens dat de samenwerking Berlun Moskou daarop niet den geringsten invloed heeft g hnd De eerste fase van den oarloff is met het onthet hebbe j jachtvliegtuigen en luchtdoelgeschut 81 vyandelyke vliegtuigen aansrevillen De Finnen verloren slecht een lipgtuig Volgens den corresnondeftt van United Press te Helsinki zou de haven die vo gjen het rinsche legerbericht werd gefcaobarJeerd Kroonstad zyn gtweest dat onlangs ook reeds uit de lucht is aangevallen hoerièl dit van Finsche riJde nooit officieel is Devestig l Ook ditmaal wj s er gpp i offiHeelc 1 eve tlging te varkriJgen Het werd ch r xeneens mogelük geacht d t met verdwenen van Polen van de landk iart geeindigd Öe tweede begint Churchill wacht reeds ongj uldig op deze tweede fase zegt Hitle e de partügenootin in te enorm znal antWoorden met brolend en Jioonend lachen en juichen 1 anpe ovatie een uur heeft De tegrf nparty weet nu WtvoerIg te ver tillen wat zij in deze vflf maanden van militaire foorbereidiln r heert tot at nd gebnuï it Hitler verzekert zijnerzüds dat Duitschland nog veel meer iieeft gedaan in viif maa nden meer dan in He vorige reven jaren tezamen en d t hü d rbü nauweigks n ecr üd tot slapen heeft tcliad De Duitscj p wtemiacht is nu de beste ter wereld eii treedt den vöand tegemoet Adi er deze weermacht staat een faliafiek volk een aaneengesloten gemeenschaji ook 1 twüfelr dciheer Daladier daaraan Myn Oostenrijte B vooral monsieur Daladier iv nt Filler uit ruit ge nog leeren kennen JElka hoop party volk wejrmacht en hpm zelf Hitler van elkaar te Jrfieiden ie eenvoudig fcinderlifik zerrt HJt i met stemveriieffing Ook hier volgt e Het slot der rfde dia m geduurd culmineertj in e n vir opwekking met gesamenlüke kr i hten dien strgd te begiinpgwidie de Duitselie overwinning zal mowllIRrengen Het 14 alles fc zairen genomen een zuivere stp minoisredc ffe wordert zonder intemationaal politieke beteekenis en zonder eenig aipec Na de twee volk3 de Bn aan hot slot nngt de massa dan voor het ee st Hil er het meest populaire strü filed toe Wir fahren geg n England de haver BaltisMeport was bedoeld de haven n F tland waer de Kussen een basis hebben gevestigd IV aanval zou wederom zijn uitgevoerd loor ItAlia arscne vrijwillige vliep rs met It iadnsche t estellen Er zouden verscheiden treffers yn geweest op Bussïsdie oorlogsschepen Bïj verkctiningsvluchten zou Zaterdag voorts zim geconstateerd dat verscheiden BCb pe i in de ha en van Croonstad nog brnndcft als gco g van den anval vin kort Tn het legèrbencht vfomft ook melding gemaakt xh het bomb rde ren van sta Hons Fen4eidt er uit af dot de toestellen die Krooii etad zouden hébben geibombardeerd verder noordwaarts jouden 2yn gevlogen en bommen zouden hebben gieworpen op spoinveg iiooppuntem tusschen L ningrad en het front op de Kfarelische lan 1 engte die van belang zyn vbor de bevo rrading der us ischfe troepen Duitsch vliesjtuigf neergeschoten Boven Engelsche OAstkiist Het Ilritsche ministerie vopr Lnchtvaari deilt me4e dut kioij voor n uur gister middag de iJritsche luchtmacht voor d Oostkust een vüandelyk vliegtuig hééft neergeschoten Voorts z pt e mededeelint J e vijHid heeft de over ten groot gebied verspmitie aanvallen elVe hij gistprenlop de scheep vaart langs de Oostkust heefi gedaan herhaald mt üp tot dusverre ontvangen inlichtingen Iftin worden opgemhakt dat gisterochtend noeg een verkenningsvlieetui bij de Oostkust verscheen Het verdween boven ze toen Britwbp irPviV btstoe lIpn naderden I en vijandqlük vliegtuig heeft de Bcbepen ter ogte van Yarmouth aang vallen vallenhet werd door een g vecht marh r en een patrouille van de 1 nstluchtma ht achtenfolgd i Gemeld wordt dat een vyameiyk vltegtuigi t66 laag boven een stad aan de kust v loog dht men de mannen In de cabine kon zien In een andere stad aan de Oostkust zijn hevige ontploffingen gehöoiC Een driemote rig toestel cirkelde boveh de stad en de zee het maakte een duihvlucht boven een p itroulllevaartuig n IJft twee bommen v41 en doch klaarblijkelijk zondèj succes de radio luisterden aan de Oostkust e dat het doo een vijandelijk vlieg Later vlogen twee toestellen naax men gelooft Dultacbe l oven efen stad aan de Oostkust van Schotland H nschen die aan hoorden Tioe een schip noodseinen uitiondi en Maandag gedaan zün een aantAl treilers I nit Grimsbv werd getroffen Aan boor van een der treilers de RigoIctto erden twee personen gkiood d schipper en de tweede stuurman Van de opvarenden van den treiler PrinJe Vict r werden er drie licht gewond door m trft lleurkowels Ketrelfd lot trof een onvarende 1 rnn d n fr t1pr TVn ilip treilers konden behouden Grimsby bereiken I5ven vpor 5 inir gistermiddag ziin te Yarmouth verscheidene ontnloffntjen ge I hootvl IVfpr gplortft dat hipr snmJfp is van een nieuwen aanval op sdiepen der vflande e j Jijke bommenwerpers In Letland 44 gr C Voor vele millioenen dollars schade in d Ver Sisten Meer dan viiftie dooden in Tanan Gedurende de laatste dagen dailde te Riga de tenxperatuur tot 30 gr C en in hpt Oosten des lan s werden zelfs 44 gr C gemeten Op sommige plaatsen is de zee tot twintig kilometer uit de IcusbAevroren TreinPT in het bii on r die welke de verbinding met het buitenland onderhouden niden mot groote wrtragmg Talryke telefoon en telei raafdraden zim ten gevolge van de Vnide goknant De helft van alle autobuslynen riop=t d n dienst stal cn omdat de wagen df or nceuw wnren ei speill Mie 8 holen zin gesleten De boerei 4i kwpekers In de ruidelijk sinten van Amorfka beibhen onoterpn d schade welkelde huidige koudegolf d bevjjfstr van t et laatste decennium am hun boomgaarden en tuinen heeft aarge richt on veipscheiden millioenpn d HaT ye raamd In de graandlstricten daarentegen hifbben de bo en met genoegen den zweren snceuwival verwelkomd welke een bp Ff L rmend daik uitstrekte over het vooriaarsirewas en het eers Vocht bracht nnn i r yplden wpjlce sed Bt het najaar veVdroogid waren pansche Zee en In het Noordvyesten des lands In de jirefectuur Foelcoei ik een der Ruim v ftiit menscheii bobben Zoo wordt uit Tokio cemeld derf doftd ev nden als gevolg van lawines en instortinir vnn bu rrn merking te koifnen Voorts zal g en invoerrecht worden geheven van de i erktuigen die to hunnen I behoeve worden ingevoerd en wordt afe ien van het s rt i van vi f honderd dollar bn hun binnjnkoiiipn Voorzorgsmaatregelen tooien discrinimatic en naatrepelen dat de m tc kolonisten dcb met den lf ndbouw en verwante bPdrii en kullen bezighouden vyraren eveneejns In den brief besproken punten Vandaag spreekt Chambej r pre Chamberlain de En Isc idcnt zal vanda het een nocnmaal dat wotdt aangeW BR jloo d commissie voor de landsverdediging Reuter verneemt dat de rede zé handelen over de vraagstukken van de oairlosrvo ring het doel van den oorlog en de posf ievan de neutralen hierby ingesloten de efenigde Statem en Japan In verband hiermede is reeds ipêdcge deeld dat de mmisljer president deze week ieen uiteemzetting van den oorlogstoestand m het Lagerhuis zal geven Gisteravond is de mimster presideiit door den Koning in audiëntie ontvangen BINNENLAND In en verkooppHijzen boonen en capucUners SlUfcjh Vrngin naar winsten v$n At centrale Het Tweede Kttmeriid Ami Iink hteefl lan den Minister van F Conomisphf Zikca de f Is het iuist dat de NedferlandechJ Akker bouwcentrale ZeeOws che bruine bdoien en Mansholfcamiciiners Van T tp p injkoopt voor den prüs van respectievelijk 17 er f IRfiO pCT IW k g en H p bpidp ro ducten aan de jihandel levert voor tf iüM per 100 Ifcg zQodat een bruto wii ist gemaakt wordt van respecticvelyk f 4 80 per 100 k g winst h t Br trtcp witte boonen ƒ 7 80 per 100 Mg b dan Merk maatregelen nemen teneinde deize prifsverhooginK teg n te gaah T Is het voorts juist dat de bmtdj dip de V VVer uwcentrale maakt on