Goudsche Courant, donderdag 1 februari 1940

liOb 20288 Donderdag 1 Februari 1 40 aUlilliSlitUi 78e Jaargrang NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN lERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLB KIEI WERKERK OUDERKERK OÜDEWATER REEUWIJK S THOONHÓVEN STOLWLIK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN eni nit blad verschünt dagélüks behalve Zon en Feeetdagen oh boiMuu lUn daialVki ffMpciMl vu ft aar AdmliiUtrati Redacti Tclef i MC 174 £ PoitMiNUiac 48400 AboimeiDaitM wonM dagclffb aaajrmomcB tan om Biii n MARKT IL QOUDA Jt MM g iit n B kmpen den boekhandel en d poetkaatootaa B0NNEMENT8PRU6 p r kwartaal ƒ 06 par waak 17 Mt mil Mr 4 iMsiMlof par Imqwr taaebiMH rnoeo par poit per kwataal ƒ S lS Engeland erkent de rechten der neutralen een der neutrale mogendheden voelt zich door ons bedreigd Na den ooriog herstel van den internationalen handel I NISTBK ühamèerlain heeft gistcnriddichet woord gevoerd aan een no nmal van het Committee of Public Interest for National Defence Chandieriain sprak over de onvermijdplljto jrl Jvcn en Klachten welke voortvloeien git beperklrgen in oorloerstijd en welke b J ifwfiighnid vnn oorlogfsnionwa op den oo jiond koii en Het lou ongelukkifii zyn Irte b t publiek in een stemrainif van som ttrheid of ccpxaale zou verkeeren want jt feiten toonen niet alleen asn dat d krwhiJinspaft nirir geweldiK is mii ook dit r gflweldtiM resultaten lijn bnreikt nans ht bb n wy in Franknik in Irdii en op andere po en overaee en aan onzr n vllilt Terkt veg n meer dan iH milliocn man omler de wiipenen Deie troepen in d giminxTnin er ee stellen ons in et binBBiland i i stunt ronder vrees voor crderMtintr voort te raan met de uitbrei ing en ie Itnisfnif van onze strijdmacht Sprekende over de eiachen die aan de marine woriien SMrteld zeide Chain rlaiii i at Wn shitachip sinds het uitbrel on van im nork i rce ls S4 000 mijlen he f afsrel fd In lic fcfrsto 120 Huiden van de i oorlog toeft een kruiser 7irh 190 dni Ti on zee he wten en een tomHoiiHxpi ifW H TV tlMand tusschen Noord Schotland en de kiRt van Groenland waardooj Duitsche kgepvaanlers moeten dooninnijpn J e trf et lOOO mijlen In dit pehied wordt voortdurmd en met toetiemeiwt it ces door de Br t dia marijw renatrowilleepd Fen Hor me st rnwwde van de vele stoute bewering ïin den Duitsdien minister voor de propagtwla is dat de Duitschern ons de hec lAappu ter rée hebben ontnomen Ket is wsnr dat zii van him luchtmacht pteutk maken om onverdedigde treilerii riachersschepen en lichtschepen aan Ic illen en hoewel lü zich haasten naar liula toni te keeren wanneer het vuur on h n widt geopend door ons luchtdoelgeschut ea cnje geve htswliegtuigen verooiaken zi t duw wi den nnderwsn van t y Kker aantal schepen en den dood Van vel menschen Wij moeten hulde brengen aan den bts nderenswaardtsen moed van de owvarendiB an deze schepen en koopvaarders dis wwrtoord hun plicht blyven dóen i on4iib deze lafhartige utnvallen Qiamberlain gaf vervolgens cüfer s nvor Den omvang der Brftsche inspanning Hjj zeide dat er gein redenen bestaan or i fun cljfera te geven emr de uitbileiding a de lucht r achf f och hot a inVal arbe ièn dat thans gebruikt wordt bU den li gtuigfeouw is zavemiiaal zoo groot als itt nn de jaren 1935 tot 19S6 Sprekende over den Britachen handel zei e Oian rlain dat de waarde van den uit in December grooter waa dan de ge lilelde maandeiyksche uitvoeren gedu de drie maanden voorafgaande aan ktt uitbreken van den oorlog Chamberlsi i o ook nog naar da nationale inspan f op het gebied van den landbouw en het itven de uitgestrektheid wan hef bonw 4 in het eerste jaar met twlee milliocn J bijna een milUoen hju olt te brei J W erlain verkkMuxle dat de l edoe n w geallieerden by herhaling yn uit V y Doch en ding worA rtiet den ii t hetgeen wy leggen door het optred n van de Dultachera M dat wy niet alleen voor onszelf T doch Toor leder land dat wordt go oor de vreet dat het zich d n een n welke achtereenvolgens 1 ir i door Tsjecho Slowakije Pden door Finland atiiurilflc betwisten wy en oogenWIk ta w t beslissen of zM w conflict zullen deelnemen of er hulJ Jwn Ml op elk wDze y hun noo2 in toelwasing uilen brengen Dorh J of Ti hmi vmgen en wtj vragen of 2 Weln en rvnk fn of groot en machtig nlng mtd te wllUm houden dat hoe wel wy Wj de uitoefening van ona onbetwtat recht van oorlogvoerenden gcdwongfn ku men zfln op te treden op een wUxe weiko hun ongemakken of zelfs verliezen bezorgt wij in geen geval ooit neutrale chepcn heblben tot zinken geibrai t en nimmei Wwiiit 6fi enkel neutraal leven hebben op geofferd wy yn voornemens zeide kij wen neer deze oorlog met aucces zal zUa begloten tot die gedachte terug te keeren wy erkennen dat de Internationale handel voor een volledige ontwfldceling veelzydige knnalen moet volgen en dat wy een einde moeten maken aan te verdeffelyke politie van economisch nationalisme en autarkie welke zooveel heeft gedaan om de laatste groote vredearegellng qmver te werpen Een van onze voornaamste doeleinden ct 1 zön het heAtel van den internationalen bandel Dit lykt ons de beste wijM om den levenastandaard der volken op een hooger peU ta brenglfT Dit is de politiek welke wy ons voorstellen te voeren wanneer de tyokomt opnieuw van oorlog tot Tfrede terug to keeren Ten slotte bracht Chamberlain het jongste incident tuiischen ons en de neutrtile vriendEchappeiyk gezinde regcering vaii Japan ter sprakei Wy zyn genoegt alle maatregelen te nemen wdke voor ons open staan om de machirmties s n den machtigen en volkomen meedoogenloozen vüand te fnuiken doch zeer zeker is het laatste da wy löuden willen doen het respect voor een vrieiidschappelüke natie waarmede wy in vrede wenschen te leven tdcort te doen Chamberlain voégïlc hieraan toe er van overtuigd te zyn dat de gevoelens der neutralen en ook hun uiteittdelüke belangen aan de zyde moeten zyn van hen die trachten het recht te verdedigen van naties en individuen om hun eigen leN en te loven vry van vreee voor agressie of vervolging Russische aanvallen afgeslagen Het Finschè leRerbericht De Rnsche legerleiding deelt mede Op de la iui n tc van Karelië heulen Je Pinnen een aanval der Russen aan de rivier taipale afgeslagen De Kussen hebben zestig dooden op het slagveld achtergelaten Ten Noorden van het Ladogameer heeft de vyand opnieuw aanvaUen gedaan c verscheiden punten der Finactie stellingen doch deze aanvallen werdan overal afgeslagen Negen Russische strydwagena werden vernietigd In de andere sectoren de gewone beschietingen door artillerie en activiteit v n verkenners e r zee nieits l elangryks te mejden In de lucht De actie der Sovjetluchtmacht was beperkt en voornameiyk geconcentreerd op het strydtooneel Boven het binnenland eenige op zichzelf staande vluchten In den nacht van 29 p 30 Januari he ft de Pinsche luchtmacht verscheidene verken ningsvluchten gemaakt en bombardementen uitgevoerd Volgens gecontroleerde medédeellngen werden vyf Russische vliegtuigen door het Pinsche luchtdoelgeschut en Pinsche jachtvliegtuigen omlaag geschoten De Ruaaiache troepen worden beter Naar Reuter uit Helsinki meldt zeggen de Pinsche militaire autoriteiten dat de Russische troepen welke ten Noorden van het Ladogameer vechten de beste zqu die de Sovjetunie sedert het begin van den oorlog naar het front gestuurd heeft Zy zyn ondernemend goed uitgerust en krachtig bewapend maar hun tactiek wordt niet als de juiste beoordeeld De Sovjettroepen maken nu oolc gebruik van aki regimenten aan het front Zy lifn echter voegt Havaa eraan toe niet met de Pinsche te vergeiyken Hulp in Finland dringend noodig Aan een noenmaal van de Britsch Amerikaanache persvereeniging heeft de Pinsche gezant te Pa rys Harri Holma verklaard dtt Pinland dringend behoefte heeft aan hulp anders is het ter dood veroordeeld Er yn wonderen gebeurd doch men mag geen onafgebroken raeka irandarm veriugm Een Finsch geneesh r Tage Ellinger heeft aan hetzelfde noenmaal medegedeeld dat binnenkort dank ky de feelden in Prankryk byeengebracÜt een veldhospitaal van 100 bedden naar Pinland zal vertrekken Een i antal ambulances Ml volgen De Amerikaansche organisatie tot hulp aan Pinland heeft 60 000 ampullen vaccine voor Finland besteld Het Instituut Pasteur te Parus heeft hier zes weken werk aan Minder aètivitdlt van de Russische lucRtmacht Gevechten pp de landengte van Karel Officieel wordt medegedeeld dat de acti vitelt van de Sovjet Russfaché luchtmacht aanzieniyk minder was dan de vorigo da gen De actie was voornameiyk beperkt tot NoordPinland waar 9 n aantfil plaatsen zonder militair belaïig werdert gebomb t dcen Slechts materieele sciuule werd aangericht De ïinadie legerleiding deelt mede Jn de landengte van Karelië herbben d Finnen een aanval der Ruasen op de rivier Taipale afgeslagen De Russen hebben ivntig dooden op het slagveld achtergelaten Ten Noorden van het Ladogameer heeft de vyand opnieuw aanvallen gedaan op verscheiden punten der Pinsche stellingen foch deze aanvallpn werden overal afgelegen N en Russische strijdwagens werden vernietigd In de andere sectoren de gewone beschietingen door artillerie en activité van verkenners Ter tee Niets belangryk te melden In de lucht De actie der Sovjet Volgens gecontroleerde mMedeefïnfti werden vyf Russische vliegtui ien door het I innche luchtdoel Beschut en pinsdie jachtvliegtui en omladi geschoten Duitsche dnikjboot gezonken Na aanval op convooi door Hritfichc dieptebommen Ijeschadisd De Britsf he Admiraliteit en het ministerie van luchtvaart hebben het volgende cowmuniquó gepufeliceerd Dinsdagmowren 80 Januari heeft een Duitsche duikboot een convooi a in cv Uen en het Britsche tankschip Vaclite 50 ton tot zinken gebracht de bemanninp werd door een Italiaaasch schip gered De esoorteérende oorlogsbodems hebben de duikboot onmiddellyk nagezet en diepte bommen uitgeworpen Na eenigen tyd raakten zy echter het spoor byster Later op den dag nam een vliegboot vnn de knstwwht deel aan het onderróp dT etcorteivaartuigen Door een open plaats in het wolkendek ontdekte de vlieglwüt de onderzeeër die aan de o jpervlakte voer Hel vaartuig waa Wükbaar niet in staat te duiken f n fcvolge van de bii den t ersten nr r val toegebrachte schade De vliegboot witrp een zware ibom aan stuurboord van de du jcboot Men zag de benianning aan dek komen en het vuur opener uit het luchtdoolge rhut Een wolk onttrok daaron den onderzeeër aan het gezicht De vliegboot begif zich naar de oorlogsbodems en bracht hen op de hoogte van dé positie tmi den onderzceër Toen deze echter op de a angegeven plaats aaiijcwameii waè de duikboot reeds gezènken ISenige overlevenden dreven rond in een ruhbertroot Zy werden opgepikt later wer den nog eenige leden van de duikbootbc manning gered Rusland is het met Hitler s rede zeer eens Naar het Duitsche Nieuwsbureau uit Moskou meldt heeft men in politieke kringen aldaar met zeer groote belangstelling van de rede van Hitler kennis genomen De sarcastisohe woorden welke Hitler aan de doeleinden van de Engelsche oorlogspolitiek ge wyd heeft vinden onbeperkten byval In het by zonder wordt in dit verband geweien op den nadruk welke Hitler gelegd ADVBRTENTlEPKUSi Dtt Gouda en omaürekeo beHoorende tox den beznrgkring tS tegeia ƒ IM elke regel meer ƒ 0JS6 Van bulten Oouda en den besn gkriog 1 6 Mtliia flM eUcr regel meer f 0 80 Advertentite in bet Zatardagnumme 20 9 b alag o den pirtls Iiiefdadighelda ad rt ntUhi de helft van d o Drits INGEZONDEN MEDEDE ÜLINGEN 1 4 regeli ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 60 Op 4s voorpavUia 6Ó hooger AdverientUn kunnen vorden ingezonden door toascheakomst van lollede Boek handgUreu Advattantiebu aux en onte agenten en moeten daagi v6ór de plaatsült aan het Bnreau cUn Ingeltnnen teneinde ran opname verzekerd te tün Gewone ariTertmttbi en liiezonden mededeetingei bi contract tot seer gereduceerd B Kfla Qroote letters o randen orden berekend nafir piaatsmirate Maatregelen tot voorlichting over evacuatie in voorbereiding Centrale let il voor advies aan gemeenten jv 0hichtbeschcrminv In onderzoek in hoeverre w zlKin van regeling zomertijd gewen ht is Verschenen is de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer over de Begrooting van Binnenlandsche Z ken voor 1940 Wy lezen er in Het wetsontwerp tot wyziging van de Begrafeniswet zal indien zich geen onvoorziene moeily kheden voordoen binnen eenige weken worden ingediend Ter beantwoordjt vai ide vraag of thans wellicht nadere injichtirtgèn zouden kunneuj worden verschaft ter zake van een on werp van wat tot het verhoogen van di gezinspensioenen van burgerlyke ambten ren en met name of het bedoelde wetson werp spoedig kan worden tegemoet gozis kan de minister mededeelen dat hem is toegezegd dat het advies van de centrale commissie voor georganiseerd overleg binnen eenige weken zal worden uitgebracht In het door de commissie voor de vereenvoudiging van de gemeentelyke administratie axmgeboden wetsontwerp is een aantal voorzieningen opgenomen welke in nauw verband staan met bepaalde onderdeelen van het in v orbereiding zynde wetsontwerp houdende nadere voorzienigen inet betreklung tot de gemeentefinanciën Aangezien omtrent laatstgenoemd ontwerp nog overleg gaande is beeft de minister de indiening van het vereenvoudiginisontwerp voorloopig aangehouden De vraag in hoeverre het mede in verbaid met de tijdsomstandigheden wénschelyk is een wyziging te bevorderen van de hier te lande geldende tydregeling Zomertyd is in onderzoek gerlyken dienst Indien hier met venmelUug wordt bedoeld een zdodanige reorganisatie dezer instellingen dat zy daardoor het haar eigen karal t r zouden verliezen kan worden medegedeeld dat een ucrgeiyk voornemen niet by de Regeering beüluat Met de organisatie van den vrywil igpn burgeriyken dienst wordt beoogd tusschen tot nu toe op zichzelf staande en werkende organisa tie8 waaronder de burgerwacht en de üyzondere Vrywillige tjandstorm een voorname plaats innemen een contact te leggen dat aan de doelmatigheid harer werkzaamheden ten goede zal komen Luchtbescherming De Minister is van meening dat de beb taande outillage van de inspectie voor de luchtbescherming in menig opzicht nog te beperkt ie votfr de omvungryke taak die in de tegenwoordige omstandigheden moet worden verricht Enn dezer dagen is de benoeming te verwachten van eenige deskundige krachten die onder centrale leiding ieder voor een eigen rayon de daarin gelegen gemeenten van voorlichting kunnen dienen Wat de invoering van een Rykskeur voor ill den handel gebrachte luchtb chermingsnfaterialen betreft kan worden medegedeeia dat de minister het Centraal instituut voor Materiaalonderzoek bereid heeft gevonden de keuring van evenbedoeld materiaien op Siich te nemen Daartoe zal een kemcoramissie worden ingesteld Met het Departement van Defensie is reeds eenigen tyd overleg gaande over een breedere voorlichting van het publiek met betrekking tot de maatregelen welke met het oog op een eventueele evacuatie w el teonderscheiden van tydelyke ontruiming zyn en worden voorbereid Ter voorkoming van onrust en misverDen leden die de vraag stelden of de jf de minister een goede voorlichnunister bereid zou zynTde op 19 Maart K op dit gebied van met te onderschatten 1934 aain de colleges van Gedeputeerde Sta ten gezonden circulaire o m betrekking hebbende op beperking van het aantal vrouwen in den overheidsdienst in tt trekken zy medegedeeld dat hy jaartoe vooralsnog niet bereid is Eenige leden meenden in de subsidievermindering voor de burgerwachten met ƒ 24 000 en voor den Byzonderen Vrywilligèn Landstorm met f 41 000 het begin te zien van een poging tot versmelting van deze instellingen in den Vry willigen Bur beleekenis Intusschen moet hieraan aanstonds worden toegevoegd dat het in verband met de militaire belangen niet wel mogeiyk zal zyn aan de ontworpen plannen volledige openbaarheid te geven De RCgeering overweegt naast de verruiming die kort geleden is aangebracht met betrekking tot de hulp welke va Ryltswcge voor woningvefbetering wordt verleend de tweede hypothcekrege ing van 9 19 November 1934 aantrekkelykfr te maken heeft op de Duitsche aanypraken op kolö niën en de positie van Duitschland als we reldmacht welke de gedikchte aan een compromis tusschen Duitschlaild en de Westersche mogendheden uitsluiteV Hetgeen Hitler gezegd l eft over d3 DuitschRussische betrekkingen wordt beschouw als een nieuwe bevestiging dat de samenwerking tusschen Duitschland en de Sovjetunie van duurzamen aard is M S Rian zèt Ëngélschb schipbreukelingen te yiissingen aan waL Opvarenden van bm High rare dat door Duitsch vliegtuig werd gcboi ibardeerd Het Nederlandsche mj Rian van de reedery D Buining heeft te Vlissingen a n land gebracht de geheele bemaiming vaji het E ngelsche s s JHigihwfVe van de reedery Highhook Shipping C I Ltd London Een der achipbreukelingen la gewond De 3ighwave welk 1178 ton mat is Vbor de Britsche kust gebombardeerd do een viermotorig vliegtuig BUjkens hetgeen de geredden mededeelden lag de 3ighwave gistermiddag 13 uyi uit de Oostkust van Engeland In de buurt van een Engelach lichtsohip voor anker Het schtp waa niet bewapend Plotseliitg verscheen boven het achip een viermotorig Duitsch vliegtuig Dit liet een atrie van vyf bonunen vallen die geen doel troffen Daarna keerde het terug wierp nogmaals vyf bommen uit die wederom hun doel misten Het vliegtuig ciritelde steed tenslotte een bom het dek een geweldige ontploffing volgde en in enkele minuten tyds was de 3ighwave gezonken Alle opva Hnden zagen kans een sloep te bereiken Op den Nederlandsehen kustvaardor Rian die slechts op enkele honderden meters afstand van het aangevallen schip v r heeft men het geheele lochtgcvecht kunnen volgen De Duitsche oommenwerprr vloog ook meermalen boven de Ria maar l et het schip ongemoeid Zoodra men op de Rian bemerkt had dat de opvarendiin van het Eitg l9ehe stoomschip zich in een sloK p hadden begeven is men te hulp gesneld i Van den kapitein van de 4lian den heer Grünefeld vernamen wy nóg dat tocri tin elotte een bom doel trof zoo n ontploffing ontstond dat de j Rian die toch enkeii honderden meters van het gevecht verwyderd lag ongeveer vier voet uit het water werd giitild en de opvsrendeikdachten dal oolc hun séhip getroffen was Met de schipbreukelingen aan boord O de Rian behouden te Vlissingen aangekomen De Engelsche vice consul uit Middelburg heeft aan de Engelsche schipbreukelingen de hoodige zorgen besteed Belgfë s chef van den generalen staf afgetreden Gisteravond hebben de leden van de Belgische regeering vergaderd onder voorzitterschap van minister presideat Pierlot Na do vergadering werd het volgende communiqué gepubliceerd J e minister van landsverdediging heeft den ministerraad medegedeeld dat luit generaal Van den Bergen chef vaii den ge gt ¥ 1 MVIi A o nerOen staf van het leger den koning maaia door midoei van vyf bommen te ver heeft verzocht hem van zyn functie te wilnietigen Toen pok dit mislukte werd het len ontheffen om hem een commando te achip bestookt door mitrailleurvuur Twee geven De minister generaal Denis deelde opvarenden werden hierdoor gewond Nog verder mede dat hü voornemens is den maals keerde het vliegtuig terug Toen trof koning voor te stellen generaal majoor Ml