Goudsche Courant, vrijdag 2 februari 1940

No 2028é Vrijdaff 2 Februari 1940 78é Jaarffang eOSDSCHË fiOnUNT EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERKENWOlIDE rbODEGRAVFN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE OUDERKERK OÜÜ ATER REEUWUK SCHOONHOVEN STOLWUK W ADDINXVEEN ZEVENHUIZEN eni AOVBKIBIfnKPRUSt ült Qooda n oiiuto k n bahooroide tot den beiorKferInt 1 6 Ngalt 140 Uw reget Ineer ƒ 0 2S Van bnlten Gouda en den be nr krlnK 1 MVida IM Ik iVKel maer f 0 80 AdrMientiliD in bet Zaterdasnummer M btfafaur m d a iiHii UefdadMtoida ad vrtentiln de helft van d a prtta mOBZONDEN IIEDEOEELINGEN 1 4 r g U ƒ 2 26 elke legel moor 0 60 Op te orpa lM 60 hooger AdWI Dttln knmwn worden tagMondaa door tiu henkom t van loUede Boek haatebUMp AdvertMtiebunauz en onie agèinten on moeten daaga vóAr de tlaatiing U het 0oi aa cUn ingekomen teneinde van opname venekfrd t tUn QewoiM artrertantUfai a bigei liden ededtelintfeL bU contract tot ceer gei dneA idea p 1 i QroOte letter ea randen Korden bei kend naai piaat raimte Nieuws BERGAMBACHT NIEUWERKERK eestdagen Dit blad verachüntdas elüks behalv Zon eii Obm honMZ iVn dageltfka eopeod van t nor Adnünlitratle en Bedaetie Telet rgtere 3746 Poatrekeuiog 48400 Abofinementen worden dageiyka aangenomoi aan oni Bnreant lIA tKT SI OOUDA M oa airenttn en loopen den boekhandel en de poitkantooren ABONMEMENTSPRUSi per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 ent overal wa r de kMocjitag p loopar geschiedt Praneo per poit per kwataal ƒ 8 16 r DÜITSCH RUSSISCHE SAMENWERKING Voornaamste moeilijkljieid vormt het transport probleem i De Balkan conferentie KALUO DRlNG r AAN OP MEER HULP VOOR FINLAND Finland bereid pvej een eervoUen vrede te onderhandelen De MsprekinKen beëindigd QVBR ontvang doel en beteekenis der DuitiichIRugsisehe aamennverkinir wonit In verschillende hoofdtteden uiteenloopond geoordeeld Terwyi viui fieaUi rde znde bcirryipelijker js te kei n n wcrdl geifoveii dat de DuijiBch Ruagische economischp samenwericing niet veel waaide voor het Dijit che Kyk h t stelt Berlün het even van lelfgprekend voor alsof Duit chland wegens den R Uschen steun van de l fialLiecrde blakk $l in het geheel niets te vreezen heeft ten 4anzien der vitale gro idstoften vooreiening Het is moeilyk iSj gtfoték aan voklocnde betnmw bare gcgm n over dcie kwestie eei oordeel te vollen Wol kan men aannemen dat de waarheid in het midden ligt terwijl Ruslnnd ten aariilcH VW ver Jltheidene grondstoffen niet inf no r iiet ir d Duitsche beihoeftcn kan voorzien mag de Diiitsch Russisch econoniisehe aabenwerkina werkinaniet worden onderschat xoo min Is de poliiiekc samenwerkinf mag worden gebagatelliseerd Dezer dJig i gemeld dat dr Bitter leider der ïhiitsche delegatie voor de etoncnueche beJprekingen met de Sovjet Unio n ir Todtf de bekende Duitsche wegenbouwer en ailchitect der Sie fried linie lich naar Moskou hebben begeven Deie ccmhinatie van fgevaardifrden doet blu ken n aar het Ewaart punt der Duitsch RussiaclM bespreking n ligt bU het transportprobleem Er zijn wen aanwiiziniren voor dat tu isrhen Berlün en Moskou gediscussieerd wordt ovw de Finsche kwestie Het is duidelUV dat Berlün er groot politiek en ecohomisch belang by heeft dat de strijd id Finland ten spoedigste eindigt maar het wTi zich op grond van daartoe sti khenHe o ereeiikomsten met Moskou nietjmengwi in net ijesdiil dat zich imme afiJteU In de iJhiasische invloedsfecr Der e J in sche oorlog heeft echter een ongunsl yn imioed op de Ruasische traneportm diileltn n op de Ruasische mogciykheden tot economischen steun aan Duitschland terwö d Finsche kwestie voor Berlijn ook onaimjf name politieke kanten heeft Reeds voor den Wereldooriog dee een toenemen DultschRussiseh handelsverkeer Wflken hoeieer de Duitsche indiwlri staat en het Russische grondsto fengebied elkaar konden aanvullen op econoiA sch terrein Eerst door den Wereldoorloeijk 4 igi daarna door ds Ruasische retlsratie werd deze handelsontwikkeling radfi aal ondrr broken Maar de nieuwe be ndhebbc rs te Serlifn en Modcou e in de jaren 1919 gi Ilikeliik onder den Ofrak der Gcaniccrdpn itondan oj politiek en economisch s ied herstelden bit het verdrag van Rip llo 1922 het contact Van de verschillende vwrdragen J e slnjv dien tusschen dt beide landen zijn gesiloten Il wel het voori amste de overeenkomst van 9 October 1989 waarbö een tro W eennnmische samenwerking werd aBn ci kondigd gesloten door Molotof en Ritter B j de laatste overeenkomsten heeft het lideht Kallio heeft een rede Fement bi Helsinki gehou len eid van de verdaging van de in hi t t T gi lierfst ting an 19 39 die toigevolge va i doji oriog was verlengd Hü veridsarde dat de Russische in al een che en ilnnelooze aanval wiis Finnen dwong mensohen te vernietiger He onschuldig zijn aan dm ooriog Oin deze leden iijn wiJ aldus de prsaident bei eid tu onderhandelen oiver een eer Uen vr de wijteli brachjt berovj Kallio bracht dank aan den Volkenbond sn aan all natie die oiM op vele loipen ïiefaben In het bijzonder Mi dank aan Zweden Hij deofl een P meer materieele hulp Os president betreurde de Raaalseli a aarjmallen op de burgerbevolking en prSes do OMonale eenheid en dui moed der l innen transportprobleem een groote rol gespeeld terwijl dit probleem zooals gezegd nog steeds meer op den voorgrond is gekomen 4iet ten onrechte hebben de Baltische staten uiting gegeven aan de hoop dat hot DuitschRus sische handelsverkeer vla de Baltische havens sterk in om ang zal toe nemen iraarvan deze staten verbetering hunner economische positie verwBcht ii I Vóór den Wereldoorlog ging een zeer grooti deel van den Russischen export over daartoe speciaal eftngelegde spoorlijnen naar l altiski Port Libau Riga Beval enz VooC het reohtütreeksche spoorwegverkeer via Polen zijn den laatst n t jd verscheidsns overeenkomsten getroffen tiusschen Berlijn en Moskou waarbij echter nog niet bekend U welke feitelijke resultaten zuh bereikt I Aangezien thans oowel PuitschlanJ als de SovjetUnie in een oorlog verwiidceld siJTi krijgen zij ten aaniien van voor den oorlofr onmisbare grondstoffen een gelijk soortige behoefte Dit wordt te Berlijn erkend Een studie in het Duitsche Mi itSrwocheniblatt kwam onlangs tot de slotsom dat de Sovjet Unie naar Duitschland b langrijke metalen als koper zink nikkd lood antimonlum en tin niet kan uitvoeren omdat zij doze ofwel zelf n oet invoerer ofwel zelf noodig heeft I M uir dit beteekent nog niet dat de DuitachRusslSche economische samenwerking ïonder waarde of bcteekenjs zou zl n Ten eerste is het zeer wel mogelijk dat politieke waarden zooals invloedsferen worden geruild tegen goederen en of grondstoffen De economische samenwerking vormt immer slechts een onderdeel van he alpemeene contart tusechon Beiliin en Mo kou Ongetwijfeld zün deze algeroeene betrekkingen aan bepaalde perken gebond n en sou yoor een vrochtdra rende economische aamenwerfdng van zeer grooten omvang de Sovjet Unie bereid moeten zijn baar streven naar autarkie en industrlali a tie te matigen Ongetwijfeld ook staat de Puitsch Rnssische samenwericing onder J n druk van Het feit dat Berlijn wercidnolitick i oert in e seer nel wellicht zelfs over 1 sast temik I Tenslotte zijn er naast het transport probleem nog t ee problemen van rwnar wichtigen kard hoe staat het met de Rus sische productie capaciteit en zal de Duit sche industrie in staat zijn om ook in oorlogstijd in grooten omvang Industrie pro ducten aan Rusland te leveren Het verleidt dat de besnrekinirpn tot een goed resuUaat hebben geleid Ter eere van Jg Duitschp economische delegatie die z chop het ooirenibllk te Moskou bevindt he ben de volkscommissaris voor buitenland sche hand l Mfkojan en de volkscommissaris voor den vlootbouw Tevosian gistera ond een banket aangeboden waaraan ook de Duitsche ambassadeur Von der Schulen burg aanzat Von der Sohulenburg vertrekt hedenavond naar Berlijn Zeer binnenkort zou een aceoord worden onderteekend maar loo liet hij er op volgen wü hebben dringend hulp noodig daar wij de militHira macht van de Sovjet Unie tegenovor ons hebben Totdusver heeft Rusland verscheiden divisies van zijn beste menacKenmalorioal verloren Gewagend van de Zweedsche vrifwilligem dk goed uitgerust naar Finland kwamen zekle Kullio dat dit een voorbeeld was dat zekere andera landen blijlnn te volgen Als een van de belangripcstc eatcgoricün waarbij et buitenland kan helpen noemde Kallio de luchtbesrherming en middelen om de burgers t beschermen tegen den agressor die zijn luchtmacht op een zeer on menscheiyke wijze gebniikt De hnmsnltalre hulit dient volgena KèD pemeensdhannelHke mnatreifplen te pmvst ten t ien het brute a treden waaraan allM Buitenlandsch toezicht op NedffInidsche ondernemingen Maatregelen on schade aan de verdediging vai onZe econonisdie belangen voorkomen Wetsontwerp ingediend Intfsdlend is een wetsontwerp houdende aanvulling van de wet madewerking aan de rdedigingsvoorbeièiding 19 39 De toelichting vwp de Ministers van Econonüsclie Zaken viAi Defsnsle en vau Kinancieq luidt als vol ti Het is der regeer gcMeken dat vreem de mogendheden in vero d met de economische oorlogvoerl in erschlllende gevallen varKlaringeil afleggen zlih verbinden zich te onderw lpen aan een zeker toezicht op hun bedrijf nveg j vertegenwoordigers van di vtveiiid n ogendheden De regeerij is van meening dat een dergelijk towiJht veelal door Nederlsndsche cndememinsren cQ het rïoode wordt aanvaard ten eind 4 totstaixflcoming vaa fransacties te bevD der n Heeift individueel gezien het afleggen van zoodanige verklaringen wellii t e ii dergeiyk gevolg het komt den Minister voor dat de verdediging van de algemeens eoonomische belangen van Nederiand door verklaringen van bovenbedoelde strek l ng zou kunnen het daarom pe worden geschaad e dat venscht kan zjjn maatiegelen te treffen het afleggen van vender wor0 t als gevolg waarvan tot dergelijke verklaringen ijiet oi ergegaan De reareering nflSmt met het oog hierop dat zij over de wetteHJl bpvbegdheid het treffen van zoodanige maatregelen d beschikking dient te hebjben Aangezien de noodzaak van die iMivoeMheid gebruik te maken zich met name ial voordoen wanneerXnoar het oordeel der regeeriiifr dit aanvaarden doo het Kederlandsche bedrijfsleven van bultenlMidsch toezicht de voorjening in de behoeften van de NeHerlandsche volkshuishoudingr in haar ge iecl zou schaden zjjn de genoemde ministT van oordeel dat deze bevoegdheid bg voorkeur lou moeten worden neergelegd in een van de vigeerende wetten welke sorri il met het oog op de voorziening in de behoef ten dey volkshuishouding in het leven ziin geroeroen De wet inzake medewerkintr aun de VerdedwriiKwóortiereiding 1939 scheen daartoe het meest geschikt Het ontwerp van w4t dat thans aan d StatenGeneraal is aangeboden heeft de strekking een wijziging in diep zin van de genoemde wet tot stand te brengen In artikel 1 van het ontwenp wordt voorgesteld aan de opgave genoemd in art S van de wet medewerking venlcdigin voortiereiding wa nrin de bedoelde mede werking uitsluitend kan bestaan toe te voegsn Het niet aflegget van verklaringen waart ij personen of lichamen zlHi verbinden of op eenjgcriei wijze bereid vei laren zich te onderwe pen aan toezicht door ot vannrage persoiiOn optredende ten ejioeve van een vreemde mogendheid in Finland zonder uitzondering zelfs hospitalen voorzien van het Internationale Rondo KruiB embleem thans is blootgesteld In dezf gcootate worsteling voor haar leven die onze natie heeft gekend zoo eindigde Kallio is het onze voortdurende troost geweest dat de geheele natie volkomen bewust achter de regeering en het par ement heeft gestaan Zij heeft alle kle ie zaken vergeten en haar eigen grootheid zelfverloochening en zelfopoffering ge toond hij de verdediging van onze rechcim en onae vrijheden waarvan de vijand cns zou willen bérooven Vóór Kallio sprak de voorzitter van het parlement Hakkila die gnwaagde van de ontwrichting door den oorlog in Europa veroorzaakt De onzekerheid was volgens hem te grooter daar de ervraring had geleerd hoe weinig ovrerccnkomsten en belofter waar waren Het bestaan der Welne naties Is voortdurend In gevaar en alle vpdelle vende naties en volken slaan met bee rgd held de ontwikkeling gade van een toestaiw die destructief fji voor alle menschelllkc cuti tuur De grondbeginselen vran vrUhaid en recht vsfkeeren In gevaar en het lot der g heete Westench besehavliig staat op ho qi 1 f Italië gekant tegjni blokvorming Saradjogloe oW politiek Tan Tiïrköe De perman te raad v de Balkiui enten te die andaag bueenjfomt zal jalvoreiis tateen te guah er acte vjan nemen Uat aan gezien ge ii veiklaruag yan bet uigjiiiueei u aigelegd het op i teon an 1940 al lopende pact der BaUian ententd vroor een tqdvak vaa zeven jaar is verlengd ue uli t iiiitiiieKe redaLieur van het 11a liaanacne pei ureau btelanï achrijtti Ai e bervtaten uit verschilleMe hoofdüteden ui Donaubekken en Baliikn afkomei ig doen deMcen cat niets sensationeels yetwacht Dioet wordaii van de conferentie der UalkanJ ntente Deze tal den aigemeenen politieken toestand besUu ren in verband met bot ooi logaconflict tusaqhen D t8 1icnd Engelièid en Frakkrijk benevens de betrekkiQgeq tusschen de verschü ndo Inaaen van het BaUum scniereilahd waarby dan bet gemeenschappalijk belang zal worden bevestig bij handhaving van den vred in den BaHcaa Voorts eik nt men alfemeen dat een bloc geïnterpreteerd zou kuiknen worden als gencht t igen derde mpgi dheden iliovendien zou een algemeene entknte de ppbeffing veronderstellen van de geschillen die nog oivn staan 4 welker pplossii g nog niet iiabu lykt Men zal niet alleen de politieke tuatic bestudeeran maar ook pconomische problemen die door den oorlog en de blokkarie ook op het Balkanschi reiland van uitton ierlijk belang zgn geworden In vesoand Deensch schip op vfiijn gelooiien Eerst den volgend dag gezonken VyftiMi opvareilden vermist Vidar 1363 ton as geloopen w n verige leden der be Vidar was van nemarken g van het Britsche 6 ton dat door een in grond wend ge convooi voer is m Vijftien leden van del bemanning van het Deensch stoomschip dat gisteren op n nujn thans vrermist De vijf manning z n gered Engeland op weg naar De geheele bemanni tankschip Vaclite Duitsche duikboot in boord terwul het in een haven aan de kust Ivan Wales aan land gekomen De kapitein én vier leden der bemanning waren gewond Zy waren na zes uur te hebben rondge dreven opgepikt doo het Italiaanse he s ooms hio Pollenzo 6470 ton De Vaclite was oji weg naar de Ver eenigde Staten Men dacht na de exploc ie aanvankelijk het schip drijvende te kunnen houden maar na eenigen tijd begon het zoo daig over te hellen datj de booten in allerijl gestreken moesten woriden Het Britsche stoomschip Llanver 4966 ton dat Maandag door een Duitsch vliegtuig was beschotek en gebombardeerd is gisteren in veilige haven aangekomen i chip noch bemanning hebben van den aanval te lijden gehad Britack ijchip getorpedeerd Het Hhigelsche stoomschip Orctron is naar De scheepvaart meldt Dinsdagavond ten N W van Omna getorpedeerd Het schip liep ernstige schade op waar door het begon te binken Assistentie wiu onderweg 1 De Oregon is 600 bruto ton groot tn in leeo gebouwd DE WIJZIGING IN HET COMMANDO VAN HET BELGISCHE LEGER In de Belgische Kamer heeft een der leden aan den minister van landsverdedigfing gevraagd of hif de motieven uiteen kon zet en waarom de chef van deji generalen staf generaal van den Bergen is afgetreden Het Kamerlid vroeg of geen politieke overwegingen hierbij een rol hebben gespeeld I Minister Denis jsntfvoordde dat in de wijziging van den che van den generalen staf geen politieke en f een strategische mo een rol hebben gespeeld Het aanv sen van het bezetten van aen bepaalde post Is de taak van dei minister van laiidsv rd diging ongeacht da rang van den b rwHrtiaBWi met de conferentie moet in het büsorder gewesten worden op de recente verklarin wn van den Zuid Slavlschen min ster van Pultenlandsche Zaken Markowttsj die b vestigde dat de Zuid Slavische politiek g 3ieel in harmonie ia met de Italiaansc ve en treieft naar verwezenlijking van ojsde oo den Balkan en in het Donaubekken Alvorens naar Belgrado te vertrekken heeft Saradjogloe tegenover de vertegen woordigers van de pers te Ankara ven klaard dat hij er van overtuigd Is dat de contéreptie der Balkan Entente goeds resultaten zal opleveron en de solidariteit der landen von da Entente zal verstelken In de verwarde internationale omstandigheden van thans Turkije is niet neutraal maar alleen niet oorlogvoerend Bijgevolg staat het niet onverschillig teigenover de internationale gebeifrtenissen en neemt het alle noodige maatregelen om het hoofd te bieden aan een eventueile uitbreiding v n den oqrlog De politiek van Torkije is voorzichtig en duidelijk Turkije he t geen enkele geheime verbintenis Wanneer het niet hetslachtoffer wordt van agressie en wanneer de gebeurtenissen hèt niet dwingen zich te houden aan de aangegane verplicht ngen zal het krachtig den w g vran den vifede volgen Saradjogloe die V oensdag uit Istaiiboe Is vertrokken naar Belgrado wordt vergezeld door een groep journalisten Op IS Febrviari vertrekke deze journalisten uit Belgrado naar Parüf Zü zijn oitgenoodigd door de Fransche regecring om een bezoek te komen brengen ailin de Maginotlinie BINNENLAND Bezorgdheid op Ameland Frïeliand Ujkt op een FoollandM hap Met eeiuge overdrijving zoo schrijlt men aan het Vad zou men hot piaiwlanc in het boorden een Poollanuscnap U tunncn noe tien Vleaercen klaagt want de wagen zijn onbegaanbi ar geworden De dorpen liggcb inge nèeuwd en op voel plamiscn bulc£t men het sedert menscnenneugems mot voorgekomen lelt dat de communlcalia met naourlge dorpen slechts per töefoon mogelljk Is Dorpen In het Friu sciic als Ecinewoud Makkum en Lan weer em liggen volkomen geïsoleerd Het l it a ch denken welk uioot ongerle f het ovolg van zoo een toestand Is Voor gcneesheeién die verscheidene dorpen bedienen zijn de moollijkncden vclo Hoi tram en busvcrkeeï la het Noorden des land £ Is door cmsilge stagnatie gcti oticn ja zelfs gedeeltelijk stilgelegd tengevolge waarvan tuUoozen worden gedupeerd Het vereemgingslc n kilmpt meer on moer In Vergaderingen kunncit loeüijk meer worden gehoudeh Doen het Is nog alles niets vergeleken lij eilanden als Ameland en Schlermon oog Vooral op Ameland ontwikkelen de dingen zich voort tot op een plan waarop ernstige bezorgdheid thulstioort Te HoUum Is de voorraad van de kolenhandelaren uitgeput Te Nes is de toestand al niet beter Blijft de communi catle met den wal nog enkele dagen verbroken en wordt op andere wijze evenmin In do behoelten voorzien dan zal er op Ameland spoedig gebrek zijn aah kolen en aan een artikel als klppeVoer om van groenten maar niet te t prekcn Het hoenderpark Hofker dat 500 kippen te verzorgen heeft ziet mei vreeze den dag aankomen dat de laatste voorraad voer Is uitgeput Hoewel de wegen tusschen de dorpen mot sneeuwploegen berijdbaar worden gehoude blljlt het verkeer toch nou zeer moeilijk De dokter van Nes bezoekt per arrcslee de zieken doch ook dit la hem haast niet meer doenlijk Het Is bitter koud op Ameland het vroor den gelieelcn dag 12 gr C en gls toravoad zonk het kwik tot 14 gr tcrwUlj trokkea officier HIerottitrenl heerscli n verkeerde meeningen De functie van chef van den generalen staf is organiek niet hooger dan die van andere generaals Deze functie Is reoda bekleed door generaalnia loors en kolonels terwijl commsindanten van legercorpsen en de Inspecteur van wapens luLt nantg n raal sijn