Goudsche Courant, zaterdag 3 februari 1940

NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN agHGAmACHTj BERKENWOUDE BOüEGKAVEN BOSKOOP GOUDEKAK HAASTKECHT MOOKÜRECHX MOEUCAPELLt piUWEKKEKK OUDERKERK OUDEWATER KEEÜ UK SCHOOMUOVEN STOLWUK WADLHMX VEJ J i ZEVENHUIZEN ent 0ftbladver8chünt dagelijks behalve Zon en Feestdagen iBeNNEHKNTSPBUBi p r kwartuU ƒ 2 par WMk 17 MBt mwitl wur d i flnr px loofMT elilsdt I par post Mr kwartaal I IC AkMiMiiuiitaD wcnlMi dagvUilu aansraaami aan out B nmi MAJBXT 81 GOUDik Obh buwMz lOk dacaltlIu gMp a ymf mxrMÊOiUtnM n BedaetU T l rr4C IVMtrakMdac MM II Ill w iii i ii n n i Jüi ii ul lwi f AOTKBTBNTIKFBUBi Wt Qooda w ooatialMii iMboorMito tot dak baaorxkrlac l ragila l MI Uu mal mMr ƒ 0 Vao Mtm Gouda n daa bnaorglBriaci t lagala IM Um ng t maa ƒ JO AdTartamUD in hat ZaUrdacnamaMv M b liM op tw jttïla UaftedIxiMida adTaitaiitlIn da liaUt van daa pitla lÜOffiiuJNDmi llEDBl lisLiJNO£Mi 1 t ragaia a 6 aUH mc da voorpagina M tb lioucar GlawoM advwtantUki o iB g awmdnin madadaaUngen bH omtraet tot iaat gazadoeaaidaa piU Unrata latiara aa rand wordan berakriid naar piaacanUmta AdTaitantiln kunnn worden IngeioDdui door toaaefaankoiiiat Tao tolMa Boakhandalaran AdTerfeatiaburaavu an onx iwsntan n moetan daagi vMr At ff lM aa hat Boraao i ln ingakomen canainde van opnama Tenekerd ta sIIb yOM Op Deze Courant komt in vel e duizend en gezinnen Gegarandeerde oplage 8500 ex 1 Ill I ligt en die sneeuw nog niet te veel ver Jacht gemaakt werd en mlasoËien nog trapt Is of t hard bevroren hebben ze drinken niet zoozeer noodlg Anders kunnen we bakjes met warm ol lauw water zetten waar we weten dat vogels komen En aan eten kunnen we ze al heel gemakkclUK helpen Wat restjes van eten wat brood en zoo noocUg wat zaad dat goedkoop te krUgcn is houdt heel wat vogels In het leven Maar dan Uetst als er sneeuw Is de sneeuw wat wegruimen waar we het voedsel strooien het verdwijnt anders zoo gauw in de sneeuwlaag Zoo doan we onzen plicht dien we toch ook tegenover do dieren en toonen onz liefde voor al wat leeft een liefde waarin we zeker de vogels bijzonder betrokken Maar bovendien bevoordeelen we ons zolvcn Hebt u er wel eens aan gedacht hoe troosteloos de natuur om ons eruit zou zien wanneer er geen vogels waren Ik heb jaren geleden Iemand die lang in Italië geleefd had eens hooren klagen dat de natuur er zoo doodsch was omdat do vogels er ontbraken o £ bijna ontbraken doordat er veel op vogels f keet gemakkelijk helpen Als er sneeuw meeuw leg op sommige plaatsen 4 meter In koude winters WE txïlcvcn thans een winter zooalii oUcen de ouderen uit de tcgeninordige generatie zich nog van luau si juruuicrcn u het iccord van 1928iu2j biUkbuar al Ku Lagen is Van den I6dcn Dicembcr al dat Is ongeveer 7 weken lOten wc nu la wiceuw en Ijs en er l s mg geen vooruitzicht dat de vorst die lOfflinigo dagen en nachten zeer U cng ltwec t Is aii chuld van ons neemt Zoo n MAtur wanneer lederen dog woer üe ill aut cn kunnen worocn onder gcbonita en nu vaaitcn en meien en aues vat water is bevroren Is voor den lenaataenrijucr ais het waie ae wuoiii opcmigt nu hurorijc orijcn en ijbieesten eo lul Utcucn tocnton spartvreugue en oiUt brengen nu het leven op net ijs een lüsi cren en vruercn en zuigeioozen vorm iichunt te hebben aangenomen zoon winter is voor veicn vooral onder Jongeren een ontspannende vreugde Zij zien met de keerzijüc van de ihe laUic ot liever zij zien er niet naar Ze weten het wci maar ze denken er veelal niet aan tioe züo n winter die voor hen genieten JMteekent talloos velen zwaren nood en zorgen biengt hoe hij rondom schaue en angcri£l brengt maar ergst van ai voor mensen en dier vaak bitteren nood tot oen uood toe O het ongeriei van bevroren wuteneiüingen en goten en aivoerbuizcn hoe zwaar hctbomskanaiukkon ca au bcnaac aau zoo menig beaiut hoe inulKcad ook en de ontieduering van liei venteer zouden nog wel lo aragen zun Maar daar is erger Uaar it voor vcicii voor lacnsehcn en dieren bange nood CU veikonunering die tot acn dood leiKt üddi IS een kwcnenu hchameiijK Djoeu uut acn gehccien inensch aaniu si tn ccii geobtoDjk üjuen woidt lorwijl D uitzwioren over het wijae watcriaiiu en onzo taacut en onze vreugde uiticven on hot vorstgctij zegenen hjuen zooveion menschen en dieren door aiezciiae kou waaroaii wiJ onze vreugde danicen t ei IS goed dat we daaraan pens donleen Noen we bcooevon ons de vreugde er niet um te ontzeggen Maar wel moeten we ons alvragen o het niet on e pliciit is mee te helpen om dien wmternood te heipen lenigen en ol wc ons van dien pliclk voidoeiiae kwijten Er wordt altyd geieotn door mensenen en dieren en wu kunnen aat lUaeiumot wegnemen alleen traenten het zooveel üi ons vermogen Is te helpen lenigen Maar dit wmteimden is een heel bijzonder njaen üat buiten het onaiwendbaar lijden nog wordt upgeiugü hn wanneer wc aiioma U ons Dt t aeaeii aan benoetUe het er mot ol byna met to zyn we zijn luet auija In ae geiegenaeiu per uonujK ac helpende h uiu te rotsen aan nun die gtoii teood en geen ück en geen btooKsci neubtn Maar wjinnccr we dat iiici nuanoii tt voorzoover we dat met Kunnen Kunnen wii mot wat gcid voel oi weinig helpen on ae comités dio zien gevoiuiu hcubcn en de armoesturen van aueriei tua tmancicel suuncn Laten we bedenken dat er heel wat noooig is en dat de koude dubbel hard stnemt waimeer het lichaam slecht gevoea is Sn dan de dlerenl Voor de menschen Wordt nog heel wat gedaan maar do dieren viTorden zoo licht vergeten En oor hen geldt het toch ook dat de koude zooveel harder striemt warmeer het Uchaam slecht gevoed is Er zijn zooveel dieren vogels vooral die dezen tijd Utter lijden En er sterven er dagelijks Ven gebrek en koude Wc kunnen ze in Ooveel opzichten helpen wanneer wo nuar willen en met zoo weinig moeite aak Beachuttlng tegen de koude kunnen w © de in het wild levende dieren ro ar weinig geven ZeUs wanneer we onze hulzen o schuren voor hen zouden Openstellen zouden ze er geen gebruik n maken omdat ze den mensch te teer vreezen Alleen de vogels kunnen e vaak helpen met nestkastjes In de lioomen op te hangen Die kosten weinig en zoo noodlg kunnen wc ze ook zelf naken En aan voedsel kunnen wc ze BINNENLAND Nieuwe Staatsieening op komst Vermoedeluk een 4 pet leening tegeu pari Tor ijeuTze deed gisteren het gerucht üc ronoe dat reads In den loo3 van de volgende week oen nieuwe staatsieening zou woraen aangekondigd Te bevoogder plaatse is gccu bevestiging te verkrijgen Eveneens volgens geruchten zou het 4 pet rente type ook voor deze loem ng benouden blijven terwijl de koers van uitglitc wederom pan zou worden De leening zou zich echter in zooverre van ue vooralgaande onderschelden dat zU de Ijepaiing zou bevatten volgens welke een gedwongen toewijzing zou volgen aan hen die op grond van hun vermogen tot Inschrijving in staat moeten worden geacht indien zij met mocht worden volteekend WIJ brengen m herinnering dat di vorige staatsieening op 19 December j l Wi rd uitgegeven tot pen bedrag van ƒ 300 miUioen en dat rférop doo inschrij ers niet meer dan loo mUlloen werd genomen Met inbegrip van de reeds to voren bij de Rijksloifecn geplaatste ƒ 6C mlliioen hebben dczc laatste in totaal hot geheele restant opgenomen Van de thans te verwachten leening tast men wat den omvang van hot bedrag betrett volkomen In hot duister Do verwachting dat do geicgoruieid zou worden geopend om In te bclirijven met stukken van de vorige lecnlng is volgens de tlians verschenen Memorie an Antwoord aan do Eeibtc Kamer omtrent de tiegrooting I94ü bewaarheid Zes menschen vennist Zij gingen te voet van Zoutkamp naar Schiermonnikoog Donderdag zijh vier mannen van Zoutkamp uit over het Ijs naar het eiland Schiermonnikoog gewandeld Hun tocht heeu gisterochtend drie dames en drie heercn er toe gebracht v ui de Gronlngsche kust af een poging te ondernomen het eiland te bereiken Zij zijh op hun tocht de vier mannen die gisteren de terugreis naar Zoutkamp ondernamen gepasseerd Nadien heeft men echter niets meer van hen vernomen zoodat een ongeluk wordt gevreesd te meer daar t s op do Wadden zee absoluut niet betrouwbaar is Üitdam inf csneeuwd Het Waterlanéich dorpje ilt zonder vleesch Ultdam een klein dorpje met ongeveer honderd Inwoners aan de kust van het IJsselhiccr Is op het oogenbUk vrlJwol onbereikbaar Alle verkeer Is stilgelegd en slechts met do grootste moeite is het gisteren twee winkeliers uit naburige gemeetitcn gelukt met een slee levensmlddeleii naar üitdam over te brengen Over dezen tocht waarvan de afstand van den afgologden weg zes kilometer bedroeg deden zU ruim twee uur Een slager uit Durgerdom die trachtte met ren auto langsj den Waterlandschen Zeedijk het dorpje te bereiken moest bij het Klnselmecr zijn pogingen opgeven De wordt Stel u ons voorjau en onze zomer onze tuinen en bosschen en volden eens voor zonder de levendigheid die de vogels er brengen Wat hebben we niet genoten van het lied van den leeuwerik wanneer hij zingend naai de wolken stijgt en van het gezang van den merel in onzo tuin die te fluiten zit in de toppen der boomen Zouden we daarvoor niet ook dank verschuldigd zijn En willen WO dat missen Zoo niet dan moeten wc nu ook de vogels gedenken In koude winters als deze hebben we een dubbelen plicht der liefde tegenover mensch en diei Later we daarmee do vreugde betalen die die winter ons schenkt Mijnhardtjes de ideale pijn kou en grlep verdrijven Twaalf sluks 50 cent Twee sluki 10 cenl 2i n niel rond maar liarlvonnig van medal lapannaiwHnMHVHaHHiv hoog even hoog als de dijk is Ultdam zal het hierdoor eeulgon tijd zonder Vleesch en vet moeten stellen want do voorraad is uitgeput Heden zal nogmaals worden getiacht per sieao thans van Purgerdam uit net noodige aan te voeren De weg tusschen Monnikendam on Edam is tota ai onbega ni uar Het autovprKcer wotdt doof CMr tnimier geieid Nabij MonmKenaam is op dozen weg een autu ingesneeuwd Zij is niet meer terug te vinnen Te hail twaalf gisteren bereikte een auto van de P T T via den Jaagweg van broek uit Monnikenaaih Deze weg was Sinus Donderdagocniond niet ocrijabaar doch tachtig aibqiders hadden een pad in het dikke sneeuwdek uitgegraven on hierdoor kon do Kagen zijn weg vinden De Leeuwarder wog In Amsterdam is voor hot verkeer ajgesloten Ane verkeer wordt langs het Noord Hollandscne Kanaal gqleid Zware sneeuwval maakt wegen in Ui aoant beter berudbaar In West Brabant zijn de wogen thans door acn dichten sneeuwval wcIko zeminder glad heelt gemaakt beter te be lilden Can gisteren De A T O bussen zun vanmorgen weer inormaal vertroKKon en de chauUeurs liebben hun wagens vrtj goed op tiJd binnengebracht I Gistel avond heeft do A TO echter londüin Bicda hot gewone voi otr van veriol tcrugitoercndo mUitalron met kunnen vorwciKen Dezen hebben dan ook den nacht in Brcoa moeten uooiDiengoii en zun vanmorgen naar hun kantonnementcn vcitrokKen Aueen ae wegen In do buurt van Steonocigen en uo lijn Tilburg Dongen zun nog niet vrij Daoientcfeon is do vcrblndmg Oostorhout Mauo die gisteren ovex Ueerjr ldenticrg verzorgd moest wordjaj oor sneeuwrulming weer mogelijk Tal vaa artieloors en aroeidstcrs die anders por bus zich naar hun fabrieken te Roosendaal begeven hadden nu de schaatsen ondergobonden en reden aldus over het bcljzelde on besneeuwde beton vah de wegen naar hun werk Wanneer het verkeer de sneeuwlaag heeft vastgoreden vreest men echter dat nog grootere moeilijkheden te verwachten zijn Het particuliere autoverkeer zal ook vandaag op tal van wegen in WestBrabant onmogelijk zijn Op het Scheveningsche strand woont en Rein im mUm dan wit wordan Uw tanden Indian U poaUl mat In ub n v 60 40 n 25 cl n doeun v n Qct TELEGKAFISCU WEKKUEUICUT Het weer Verwachting Moest zwakke in hetNoorden iianvankclllk nog matige oostelijke tpt zuldehiko wind nevelig totbetrokken of zwaar bewolkt weinig ofgeen sneeuw In het Noorden en middenstrengo tot matige vcurst in het Zuidenlichte vorst STADSmiEUWS GOUDA 3 Februari 1940 Mevr James van der Hoop eere presidente der afd Gouda van het Ned Padvindstersgilde Op eenvouddige wyze en in intiemen kring 19 Zaterdag 27 Januari het 10 jarig bestaan der afd Gouda van het Nederland8che Padvindstersgilde herdacht Waar voor zoovelen thans huJp gevraagd wordt hadden de meisjes graag voor een liefdadig doel een grobte avond gegeven door de buitengewone tydsomglandigheden die regelmatige opkomsten beletten en die bovendiiën de afdeeling van h r clubhuis beroofd hebben was drt helaas onmogelijk Dat by deze zoo eenvoudige herdenking niettemin Mevrouw James als gast aanwezig wilde zyn werd door allen op hoogen pryg gesteld en bü monde van de waair presidente Mevr van Dyk werd aan Mevr James hot eere presidentschap aangeboden Een vroolyk en driewerf herhaald hiep hoi was de dank der padvindslers pioniers en kabouters op de vriendelijke woorden waarmede Mevr James het eere presidium aanvaardde Een reeks lichtbeelden allen foto s der afdeeling uit de tifgeloopen 10 jaren werd besloten met een foto van de eere presidente van het Gilde H K H Prinses Juliana in padvindsterscostuum by haar bezoek aan de voorstelling in Den Haag ten bate van het Finsche Roode Kruis Wedstrijden op sdiaataen voor de leerlingeii van de AmbachtssdiooL Donderdagmiddag zgn op de banen van de Vvesieriuuie weusirijueu genuuuen m n t burdruden hindenusruaen en scnoonruueu ZOO leerlingen waren ingtschrevtn voor hardryden lüü leerlingen voor hindemisiyevji bil £ A itKxuiigeii vuur 9Uiouui giteii De uiisiag was Haroryaen ze klassers 1 F Snel afl Autonersteiien Alpiien a d Üun Z A l oi aio smeoenbankwerlttn Gouda a W Mo luuaoi aiu uuMiieiiii eueu aiuivvyiL ie Kiuüsers 1 k Huisman aio bincdenbaaicwerKen Oouderak i i v d berg aio auunersteUen Ciouda 3 H tieers aui biiitxiciiuaiiAwcx tai i U MküOp l Vy vnn U UK ata smeaen o uKwerKeii oouua d Vfcrwey ata meuoelmaKen Waauiiixve n 6 H ifuiiemond aid autohersieiien Ue kendorp Hindemisrijden 2e klassers 2 groefieu Groep A 1 W L Noorlander afd sme jenoanicwerken bergambacht 2 D lientlriks luem Vvoeruien a A i oi idem Gouda 4 J L Verboom idem Gouda Groep B l F Snel aid autohrirstellbii Alphen a d Ryn 2 W Molenaar idtm btuiwgK i it v vliet aid eieciiuiechnien v aüumxv en bcnooniytien 1 H L Bubbornian n n smeacn hankwerken Schoonhoven 2 Brouwer idem Gouda 2 U Uuiiemond aid auionerstellen iieKenuorp a a L v i boom aid smeden tianKwerxen uouoa o i ii ngeis atd autonerstellen Waoüinxveen Nutsspaarbank Overzicht over de maand Januari Gedurende de maand Januari zün inicclegd en terugibetaald de navolirende bedragen Inleg in 17282 posten ƒ 367 841 50 biigeschrsven rente ƒ 9 92 totaal ƒ 867 861 42 TerugibiteUng in 7262 po sten ƒ S34 739 20 meer ingelegd dan terugbetaald ƒ 33 112 22 Aan het eiilde der maand Decembe wai ttn name der inleggers ingeschreven incj bügfschreven rente ƒ 4 193 373 59 zoodat hun tegoed uit Januari bedroeg f 4 226 485 In den loop der maand Januari liin 04 nieuwe boekjes afgeKCvcn 191 oude b k lije opnieuw In gebruik gesteld en 331 boekjes geneel afbetaald zoodat aan het einde oermaand Januari IB 286 boekjes in omloop waren Ver V Vrlji Ne I Hervormden Wegens ziekte vart Ds C P Thomsen spreekt Zondag 4 Februari v m 10 M uur voor deze Vereeniglng in de Kleine Kerk aan de Poperstraat 120 Ds J van RosBum van Oouda iMïöepen predikant te Warder N H Vjooh aoM tips f Japonnen in de nieuwlste klwrm en modellen Buitengewoon voordeelig 4 90 5 25 6 75 enz Pastoor P J V Beuzekom t In de St Jacobstichting te Üordrecit u overleden onze oud stadgenoot de zeeYeerw heer P J van Beuzekom em pastoor an d j parochie St Antonius van Padua te Dordrecht De overledene werd geboren te Goud 9 Januari 1878 én priester gewijd 16 Augustus 1901 Achtereenvolgens was ü kapelaan te Blgmond 31 Aug 1901 te Amsterdam H Anna 8 Ai 1904 te Den Helder H Petrus en Paulus 26 Aug 1917 waar hy werd belast met oprichtinfr eener nieuwe parochie aldaar pastoor te Den Helder fO L Vr Onbev Ontv 31 Oct 1917 en pastoor if Dordrecht H Antonius van Padua 20 Maart 19 8 Na zijn aftreiden als pastoor te Dordrecht was hij nog twee jaar rector van de St Jaeobetichting aldaar van welke functie hQ 1 Jan 1940 zijn emeritaat verkreeg MODELWASSCHEBIJ Fa J H oan Straaten BedrijJ nwater too xavlu ulë reyenwater Réunie Bioscoop Lloyds of London Bij belangrijke gebeurtenissen op het gebied van de zeescheepvaart ziet men altijd den naam Lioyd in de krant verachynen en wat dit bedryf is en doet laat in een zeer onderhoudend verhaal de meuwe Fox pro ductie Lioyd of London onder regie an Henry King zien Dê film g aat terug tot de eerste jaren in de tVreede helft van ie achttiende eeuw van deze grootste verz Jkeriiigsraaatschappü ter wereld die in het bijzonder de scheepsbezitters tegeir risico verzekei t Itedit door zee is het öevies van di n achtige bedrijf eerlijkheid en degelijkheid zun de principes waarnaar de belangrijke zaKen gedreven worden ilaar naast de nuehtere zakelykheid iieerscht er dp spanning binnen de muren van Lloyd s gebouw ais oe scheepsklok Iwdt en al naar geianjr van net aantal slagen goede of slechte tiJdin brengt Naar n spanninde en moeilijke periode voert de film tcruj als in den IranschBritscheB ooriog in het beirin van de negentiende eeuw zware slagen vsUen en groote verliezen geleden worden Het is een bewogen tijnt maar het vaat vertrouwen overwint e i door de zege van admiraal Nelson b Frafalga blijkt Lioyd tegen den hevvgen storm bestand Een belangwekkende film is Lioyd of London geworden en haar aantrekkelijiklieid ontleent zij eenerzijds aan de historiEche bijzonderheden en den interessantcn kijk op dit groote bedrijf anderzijds In het boelende verhaal dat er door geweven U door de frischheid die er van de zee in overgebracht is en alles Wjeen is het ook een uitstekende speelfilm waarin Tyrone Power Madeleine Carrol en Freddie Bartholomew talentvolle vertolker der hoofdrollen zijn Réunie brengt daarnaast met De man die den moed ltfid een bijzonder aardiife amugementifilm met den zinpenden cowboy Gene Autry in dit vertiaal uit het Wasten als hoofdfiiruur Er ia in ruim mate aanAifht geschonken aan luchtige variétéscènes en komische situatie en daardoor taakt deze gezellige rolprent een stuk boven het gebruikeliifce gehalte in dit genre nlt IB hat jouïTuai d t het uitstel ende pro