Goudsche Courant, maandag 5 februari 1940

Miandag 5 februari 1 No 202SS ftJlEUWSr EN ADVERTENIIIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKE IERGAMBAChV BERKENWUÜDE BODEGRAVEN BOSKOOP do JDERAK H SKF k JÏr JïS UWERKEr £ OÜDERKEEK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDI NXVEEN ZEVEj tMUIZEN ADVamnrmniMi on OomU m o w t lnt w btUaoiéMia tM dm bc i tnrtiuij NMto UMb Üw N t mm t OJt Vaa Mtai Qimét den Ix f rckrinK 1 i SSflM aO nrS mear f 0 AdraitMtilo la lit ZatordaKnummc m Vilac o dea prt i U fdadiKtu tda ad artaDtUb da balh via d a prill INGI NI KN MEDKDKEI INGEN 1 I gel ƒ 2 26 elkn regel meer ƒ 0 f 0 Op da oarpatriaAvftO boofar AémrimiUla Unrim wordnn laxMoftden door tvaaefaebko van toUada Boak kaaaMaim Advwtantiaburaaux n oni airntcn oo moctao daa Y66t da t laataiiii aaa hat Buraaa Ho Ingekomen tm imlr ran opname ttirki d t itiD Gawaaa artrertacttUta aa iugeionden mad leelinirpf bU contrait tot tear fereduceardfapffls Oroota latlan e raadan wordaa bwakaad aaar ttlaatar t 0 hjad verschünt daj elöks behal vt Zon en Feestdatfen oiM hnrtrnx iDo dtiraltlki R op rmn t inir Admlnlitrati an Radaeti T la i lfgt nU PostretcMiinf 48400 j boanemantaii worx dagelljka aanfanomao ian oni Buraaa MA j T I GOUDA Il MM ac nt B n I top n den boekhvndel en da poatkantooran iiONNEMENTSFVUbi par kwartaal ƒ 2 par waek 17 oaot owr waar i Ifkr t r V loopai gaaolüMn Fraooo par poit par kwataal f S It T GROOT RUSSISCH OFFENSIEF OP KAREUSCHE LA DEMiTE govjet ii anterie valt aan onder dekking van tanks rookgordUnen en groote gepantserde sleden Maar nok tetds zonder 8UcceH r f Ipnulotu over de nieuwe Ruiwlwhe tactiek 0 Hov efv i KiaiK n neernehaaW p Ry en bwelktrn de Finwhi Imle niet con iond nt van do St kho m en d tHJd ord In NMemamklaml De eeratr pararhute trCpan Uit Helsinki meldt Hava HU eiri rt richt l ra l f frteren oor hel P f t van pn rachuUaten Het iohynt dat d c strüdwiize der Huasen ni t de renulutm l ft lewtx we c mrn ir li verwaéht ha De alvherm prtnger die Donderdag Wi en iL tanilcniftt o Karelie uit Rus uche vUegtuiicen in geapronfcen werden h tsii eenvoudig ala een tuk wild n erRi fih il n betivi na n takken der Kiomen te lUi terecht gekonWn rvanijen ijenome i VoF tfn de tot rfuiirer ontvnnsferi Inlichti Ir eert twinti tal neernoacJioten en een lUk aantal gevang ganoman Elf Sovjet vliegtlugen zuudeji lun i léeiKvhaald De Balkanconferentie De deelnemende ministers loven de resultaten van de conferentie g Ti nHiirig vMii V I Biilgarile np ƒ 11 lieipniJkail van iian het front m Karel O et Ruiwlufhe offenwef hetwalh tte aan dit deel van het ttoai ft i Coihirendc ie uur horoiddi de riL h artilkrie den aanyal nor Dn r golfdep dn mfanteriemaiwa s naur Ie riNdie linie Ocneriwl tem d Ru bevelhebber maakU dnarbU vaa n mImcI nlmrwe ntrudmethode k gjed rw die drie meter longin tweo meti r tMtd Waren en die door tartk waren Re Iroldien wenlen naar ii ren uMonden tl anl waren volkomen tegen het Fin lw gadiln eweervuur boachermd looi it lltehta iit artillerie en het Janjiaf reére Khut den aanval welk met een onv r wjite welheld werd ondernomen konden biaolwoordpn Tc relOkertUd vielen UO k rAardement i liegtuig Ti en jageni 4le riMekr linie aan Fr erden bommen gc Wpen terwijl i i lfrn de op tellini der fla dw battertjen ttioenten ontdekken en de li ai artillerie en bombardcment vlin tuiin daarvan op de hoogte moeaten stellen De Finacn laan de aanvaller tot dusver terug het begin van den aanval af con Van ceitrMrdon de Ruaaen hun geachutvmir opfcwngcving van Sum a Hierheen jtbndenil tinnen dan ook in allerijl de ononbbeer lifk vcmterlungen Een gcpantaenl Ru Mi detachement tuitte op uiterfit heftlpn t g n tn ld Niettemin nn ervonden deFinnen groote moeilukhrdeiv ij het ronMitreeren van hun vuur lUinrA t de Rurüi è tankt acht r ern ro Xgor lijn naar o l li kwamen Het nieuwe offen f i ïekfr het hcdftte dat tot dujiVerre op het front in Karellë ten ultvoit r i gelegd l nenlang 4at de de verwotede 8tr d Doordat de Bu Na op dit pt n anzMnl e atrudlrachtei ItUen Ondanka de rfrooto kiWhtninspaniiIng fcr Russen mlulukt het offeneief De Fm die aifi een R Re en oogenbllk In moei Nauwe economische HamenweticinK Dt conferentie van de Balkan Fntenl f o Wgrado U geëlnJHgd met v publi tie en communiqué waarin de nadruk e I ll WJrdt op de handhaving Van den vredo tan de onafhankeiykheid en integr teit het gmndgebini der vier landen die lid Entente rUn Eenzelfde vaatbealoteheid W t uit de verklaringen die de vlei rr i I In een pcnconferentle afgelegd heb Bet cemmunl u van e achtate zitti ig den permanenten raad der Balkan tente werd voorgeleierf door den voonlU J den Romneenitchen mlmiitar van BuJten fcelwf 7jdcen GafenAi Het luWt aU Jjljt De permanente jaad van de Battang Wt e heeft op 2 ep 4 Fnbruarl 1840 te l nu o venraderd GViakanland wki var tniwwirdlgd door ijjn prmniar en mini tan Buitenlai rtiKhe Zaken Metayaa lenili Hoor z jn mlij4 ter van Buitenland ki Zaken Gafeniru TurttUe door don ml r van BuitefiilBmhKhe ZaW w la ndjog n fte o SI ie i r den minlatar van HitenlanilM he 4dM MmIiM Dn gnlachte wiaaellngan allia At leden 1 den p fin nent it raad gevoerd hatfwn t n hartelijke en vertrouwell ke atniaa W I U pyolK van ei n uitiioodiginu van d nFinachen Olytnpiachen kikamploeii VeliS aril en gerioht tol ile bente Zweei he etjNoonrhe I ilooperg hebbiVn v erabheideiiehunner bcaloten dieniit te neftien bij een irt oep Jinwhe vericenaer y do tyilt Duiveld galwcten Lneft t a 4l in I apland Ook Zondag heen hu er tro ttt actmtnt in de lueht TlSiüiH sii npji f Kamu n liet 1 vooral op KovAmcm de lyiwifdsti vin Finach I ipland fèthwut t hiblxr V be I rirhlen over ti nvhanli nient vt n dit pUMt J lun echter nog met Ix mUi r n il n middag iiaaaeenle i ru ih ehkailj ri anvf n ZuHiwuirt li Vrichtinu om Iti gen d vond terug t ecitn De Umin honden i en tr d aan nw L dfii viiegtuigln jnet welk remiltaat is nOg niet bekend De vliegtuigen kwamen ermi edeluk uit M crmanak m Kandalakaja daar dl nieuvti FfluaHitrhe basi Salmijan i naar hel srhljntg I n ffucccl i gcbld n i Een knjgagcvangv i gimaakU UuHiiJih V rouw van 23 jaaffJ moedor van e n kn lvan twee jaar vertelde aan e n corrp L i dent van Ive iter dat ag goiJwongen dierftha l moeten nemeh m het roodi legerj r dat zU ol verpleegster naar het front w iige t4urd 7U en twee unilepi vrouwen iren coar de Ruamn in ei n ambulanca wt tergelat n I wee andere vrouwen wiren an koude om komen Zy had zich op n 1ee lamen met een dokter eti n t re Ion feer hebben het moReluk gvmaakt met enAtammlgheld te coo tat eren 1 het gpmeennehappellik leHnjfder ïier tatoi bU de handhvnlng van den vrede In nrde en veiligheid in het Z O van Kump i Hun vaste beslotenheid tot voorbtet tlng van hun behllat vreedzame po ltlek onAér reapectievel ke haadhaving van hun tandpunt ten aJinrien van het tegenwoordige cofl et tenrimle dit deel van Europa voor de boproovlmgen van den oorio te b waren Hun wil aai een0Miloten te blijven ir c en boezem der Entente die nlnchti haar tigen doeleinden naatreeft ert die tegen nie mkKl gericht la eh gemeemichnppelOk te I waken voor de lian lhavli g iler rechten van Ik huAner en van e onafhankelijkheid er het nationale gronililebied 4 De oprechte wenach IvriendaehappellJ ki betreWlrtnt n met d i lluumlaten tn on dnrhoudan en ie ontwtkkeljen in een venoe Ptngagailnden geeet va wMeNiJdach bagily en Teediame amenw a rwng R De noodzakell kheM de neconomiaeli handen en de v rt lndlngah tuaochen dn Bal kanatalan nauwer aan t halen en te vervolmaken door ma T in hat btJionder het Hyêffiiig op tecnnische v étten en eep It cMrt ier Mlogram De mii i ter v an Econamiacl e Zak n maakt het volircnde bekeiid j Ten iiinzieii van vetten el oliën en wal II het bliijronder teihniacha tten iji nl en i t iioiWzttki lijk ti biBken e ii maatregel t i ntinenj Na het uitbreken van d n flug i n door de overheid i rolid to en van Ie Wie Hl vett n induttne iifi het buitiiiliiid aanawcoeht en hier t t nde zoowel vo i consumptie ali teohniwhe doeleinden t i lx hjrhlkkirig giwteld nf rf ling i rir j teyen niaximumpnjzen tnnrhen n geerin ert de induatrie enieii overeengi koj n brengt than voor de overl Kl een tiiior mede De coniumptieMetten eliPn 11 reed in ei4 i d mi t n tteun o i de h ler met een niet onbelangnike heffing Wlaat Het w t nu door ifc n niiniater reifmjk geacht dat iKdt terhniMch vett ii en oliën we ce tot h KV MTe teetfa vrij van heffing zur geweest aan een heffntg worden oniler vvoVpen Aangmien het girtmtate dieel d ier gremdttnffen wonK langawend voor de zeepinduatrie i besloten lerht de oliHn vetten i n vetzuren welke door de e in dufltrie M t iKi hiffing Mordt t ven a ui tbronnen in nk msten van het 1 andbini rrisisfoml uitbr idimp gegewen hrtpeenweg n d teruggnnt van hMangri k i inVom ten $ llej tini wiiMhelijk mofl wérdM irht I Tn pr1 afld mei der Ti nail regel r vnn Fehroari as af ook de inv n t van reep aan r n h ffing riir gi Inng Mih l Il of Mt uurg h lt onil frw n J litnni n dl Fnti nl l f erke ii lluleUi piiH ti n 6 D virlengmg aid hel B illti artmor 11 n nieuwi liliitain lerlo Ie in je in imr ingiianib l ehni n 19 10 7 lilt Insluit r M r m iii f r iiihuiti iilaiidMh aki n i rHlertlng I r nthrt ti onderliouileu i v lg n ie itI ng v ileii ï i rmaiH nt n Raail dii i ierinaiul I ebruari I Mf ti Athene zal wfiden f houden ïafeiyctt Vertrokken Dl RiHOieVniwhe milmiti vgn Buitenland whe Zakin lafeneu is gisteravond laat niet ztin geiolg vi i r lertpoWce ilt uiil slaMAche hiMifdatad Voidoeillag I aryxi Ut reHultatin ikr confi ntie Il llelgij do zgn ti 1 arus met wilikoening rnviiiii Dl Hnliilant it lier ll lkanloliHlea üi ik veatigil in iiauwkeuri i r l iwiN rdinK n il IK gri otiili opttnitHti n h Mldeit yi nv iihti 1 Vier atateii hebben verklaard iii eziim i s n oni te aken voor het bejfiouil me i il le n v n de rechten v n een i ib r hu nn i maar voor zyn on ifh4iiikelukhei l tf i j nationali jr 4iieil Min wyiit o k oj 1 I vitiv uaarop het iili tciMnmunli Ui de g meennchapiM lgke po iiti der vier mogend hedun ai leden aii ileii lialkiiibimil iii iverei nxteminliig bfengt met d ondemche denlyke omi tandwfiedeii van elk afzonder IJk Zoo zun d ifcH r TurkUe als i nderteekeiiajr van hel aj wird vvan Ankam nut I rnnkryk en Fngelaml ainvaarde veqili lu tingen gvheii m uverei imtamming iiivt z u nlichten jegi iut de drl anderi Htal n d r ri j ntc Ook le oecnnumiaclie r ultaii i fti ht men ultinit lievredigend Vaorlflopig geen lerrlintiale her aienlag Da eemU t p M n in i e richting nn een uitbreiding van d n regionalen Balkan handel zgn reedbi genmnan In verband met ile tirrltoriate hinilenlpjr op den Balkan verneemt Reuter dat de rai l lx aioten heeft b t het hukligi oogvnhllk net opportuun w voor het ter Uft l bren gen van dit onderwerp De Roemeanathe miidater van hultentandache zaken rerVlaarde dat ei n ileiTfelIJke artle In de aaaate to kumm nut in ile beate lielangen roll zda van lie Kntente m zijn ofivatllhg werd n vel beiprekii en avivnanl aMlu Keutff Ov eraengi4cnmen wv rd dal H tndjoglna op ztjn thulan4 de Hulaaanrhe VegeeHnii een ovarakht rou given van de beaprekin f e i der eonferentto f De Duitsche aanval op de Britsche Oostkust Voor 4l0tt beliaiMl airrlita Hpr iwaar bnwhadigd Zooala gemeld ztjn bg d n f inval di Duitsch vliegtuigen o di kutt v ft Vork ahlrc hebben uitgeviwrd twee Heinapl 1 m menwerper necrgeachotei R n van beide DuiUche mac itiics Kw BlJna ntcr op e n lamUiJtH m de ne illhe I van Whit bv De beninner van dit nuti hei f hleromtrctit het volfende vertcli Ik cal lulat te iintbyteii tiH r ik motorKcroi k vlak bovan myn I iik hoirde Ik klom i p den toldar en zag ui hei Taan i n vliegtuig rakelings ol r mUn erf scharCr n ervolgena tegeaieen IiOom li pi t i iugin Op dan ataart van het toe it I ontwaarde il e n bakMikruU ik rende na ir heitedcn eii waaraeinnirde lijjn gezin Vervolgen ver lainatde ik al le vo i werpen va t aar ie omdat ik dacht dat de marhinn ruu ntpi rfen en m n hni B verwoesten Ik tai twei ivai ir vli g r iHigjngrii duen e n inedi iniitli mie ui net Itoentel ti tiHken 1 Intjfrhen irkeWe i BrtKchc giveChtajvlJMigtuigei v ildur n i j et mitn hujt en k ken hii er op di fi biganeu grond Hhiedde len i t sp len U i un r l ag vlieg r idi i hof ij n I ulp verzoehteit Tennjotte g lnkl het de lerd n 1 1 e i dii i K i nar t w ii i I i 1 Ult oierle il ml irhiil r i v Duitwh V liegtji t Halen M vierd i llt iul aji eed ilood De er ïif vveril n 1 t f ir 0 i ir v ttn If Ih I H i r k i r rn nr ifvv 1 it mg II iiT k II r ftnkk I rhifikWn 7ij 1 1 ni n iiï f ilrli il i n 1 mki I K i y pgen hun itiM it ï g V irp Tlomi o fiM I iii Duitai vliegtuig h i i Br l ilie o IkiKi i bi i raar eer liril ih ih p da i uUr t n n rfik reedti vtu i ii i val ii Di m ei II 1 II ilji h i toet Voor ileVj lil irfolk ïi rp 1 t u l iChe i oiiimen erjM i r min n iiilniu II n hi 1 n 11 g tiM II ivi o I I 1 aarop t VI rie iliji nu enl y i l MlI iuht 4liip v r I iir H tl n iii I f i ge V rv 111 In tl In de I n ilvll i li i i yli i i i ro 11 V er l VI I k n ij jali i v ill n l n 1 ilii h rf vi il il glut lei g i ma IIlilt wah nrtl If aal h l h I i rhi vli I Hg lil iinta II k iin Dl I I m lil IK nuilei 1 1 o 1 1 k l t fill lil il ih a r il 1 I Il kr tcht i4tl ih r voorziMiMi op Wt lo iiblik l l n f 1 leihl I II tr I f n f 1 mil i gi i iiik Dl anilcn iig i m rheiHin mi i fv lil hl of lil hit f hi Il b ihadijfd R ut r iielill lilt in tol uil de vAlir nle aunvall n hi Wnn pliil giMimlee nl in ei rati u aanval op im treiler v mr 1 kunt vuj ork hire wrti een aanval i ein kle n KtoiHivi hip v ir ile kunt van Itg il I anii ihimlen vvnnliti i n tul k ii nnardu he ieii uing vs1len n k ven de I irit f Tn v i iu nllvit ii vrii vil pliii n Tl t gcmeUl dut ei n ehiji duur en Ou vliegtuig I aangi vallen viuir il lu in Angvin in Srhotland V dg Heuler imni o n i vr il ill n Dultafhe bonimeawerper de t aan ile i in vullen i de Ri tarhe k t WAT MfIT l K l rM KN i K VIIN K KiiKI RDi BritM li htp trrmf 1 Hat Hritarhe l oliella KM i ml i rvcda gerulmi n tiid tl laat Iti A lmir ilil it deelt mede dat aangioiumen moit Hurdin dat het arhip vergaan ia UJ maldt dt Thitmaalun taai Maiiiei dat Radio Maekay aatiten heeft nmi v amt n Naar verluMl al hii Kion emiipow il wmHterlfig g ven dat Ir Betgnufc wnrnHf waardeering Ii gevoeld vnor d w l am hmidtnit van Bulgarlie en dal de pnallie vcaa eer V riendarhaiipelDlte He f e drie militaire arrondisse menten zullen 15 Febr wordeningesteld Ih sHmenstelljnK van de i kiuifra en V dravenhuKe ♦ en te I tiecM Zatt tüvUl l ultgctcvOii s aatAblud nu Hl lx iau t van ibruorl ip tot va t t llliii vlin lin dati ni vun Inwirkliig iredtiiK v in lilt Kuntiiklijkp Ijcalult van I Uiiimbii rt stuatsblau no ttifc tuttnatelUiiK vuiijrtru mlUtatrli irruikluiiMmenttn 1 t datum 1 S bi paaUl op il Firbi iri Bu Kón bdalult van Fibruari Ipi i isamolUittrUlnKen van dt kriltcvrudcii umh tic landmacht s Oravtnliaui ui ti Utriiilit vastgeat ia voor itiii iijU dat cl tl ginwiM rü Ki alginuim HiublIUuti viairtUuurt tn Nodtrlaiiil iiU l m i en ikjj log ordt liciriikki It travenba r I Bil ICiil krijgHfa Hl ti s Crr ivilnh i 4 11 N iwWmd tut iirt iult lit mr BOA 8nu i U t liiiti ri 1litir plaaUivirvatigi r dviu lai en prliH uïtur t Nijiiiegui tot JiUfllU ur ii Ultaii n r J 9 ien 1 k u loiiriciacr pyatsV rviinnu il lilt 1 V n II wellwl de McheiïM n lulaa en I xm ilirliti vil 1 lilin i itnajifU bli kl oji i tg zgii len iiilH fiml IrirlMh titw ilk Och 11 lil iiat uhi 1 1 lil il bi 4dt hulp II i tU uwt ih UI 1 I U l I 11 isi ii 1 I u 1 it 0 zoLlileri I u t ni r rnonii n K olgi rt l laii ii tl Koiwiihagin i u i 1 Wicht fiitvangeii ilat ei n Deenadi l i foruiilfen uing lv nu i ml likjiUi kiiingin ifk 01 V ii i N I I idar liut I il S iinU i ft i vl irnivK Im mm n H i I kftrii I 1 uii ig Il iliil Il It btn IJ g ziei lit I ir lil e 1 a lal 1 I i J il 1 t t II k r i gi bf u ht II uir 1 1 r i i r II f l I II ƒ uttviii i t lijkh I il I ti ter D 1 1 W iiv ign ii I I mei ljii i I k vv ir ahftin in lm g I I nmi 1 K I ft I r i 1 r lilt gh t t itlii ir ih I r t g I h riaiik vin i t iji lul lii i v n ipvanwhn lil iLi it nir lik II Arh le l i vu lil 10 Sij h M fi I I i V l n IJ 1 1 1 iIt i1 Il i l V I W larMoijiiluk ö vi t n hip 1 zaïiieii n Il 1 11 i nivvvi i luuiai iv ir ule ah 1 1 vi ir n 1 V I I h il jukt i I li iiT h t 1 i r uur 1 lil he ft f 1 Sih Il il riiitp g iMk ii im 1 r k innen I h t 11 II m l lj wierw ng h h Frii ni I e ortog tl v lot uil V m tSiiiDii giii Daarh f i ih v 1 V 1 Va ui im khiilni II 1 i 11 uir iliii lil I wi iK hl t Mihi I 1I U h f igll reki n 11il he l nil n metJ e I ton V rïim ii iiiu gf I I O ƒ il n fliilir drtplvl eer koffie i hil 1 rsl Hii rt hl I li i 1 lil lil o iliiw h i ft nu II lil Uarn i n cifi iii It 1 ki fi tall III II ilrtnki i II t wi r la i ik f iig i o ii ilr ik llii k ff s r iruik vi i pg fv ii uui dm Hrravoiiil v in hi 1 uMhr 1 Pr vg iiiitelgkleit H 1 n tn I 1 T k ipM li l it goml 1111 mm tin vi rd n ti I ovijtrvl r len imk i i vin 7 iil Vm i l in 4ie koffie ƒ l i iiki 11 ilagvn al ih m rkn p i tl f f II aan partn ulter ii eei i r li li nm Men il 11 dlitnhutli üii irt 0 gr mi ii r inaiiid in in r oon kunm n krlig fv dagltl len gevivn I vi r laan dut 1 in t i i Vi knfflicultuur lil At e inn hit een mital miigieluk zal n ki n ile iMliiHftin v i i Italië te dekkan He l rhloffei vim den v p iin hen buiKeraorlog V olfc 1 na ei II i fa lei U Mialtitiek u a ir remie Pu hiii i riM rl i iimaxi i blnl n an hel 1 r V 111 y rinro o Ie l ke i ui 1 ov rpte f4 gfUgduuend mannin ii iitm tl i lUden nn 7i kti n iHe e n