Goudsche Courant, dinsdag 6 februari 1940

No 20239 Dinsdag 6 Februari 1940 78e Jaargang eovMHË mum NIEUWS EN ADVERTENTffiBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOÏ GOUDERAIK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE JlEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWÜK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz I Dit blad verschijnt dagelijks behalvo Zon en Feestdagen oiM boTMBX tQn dioaiyki MiMnd tu 6 anr Adminlttr tl m Redmetls T lt Utre 37it PoitrekeuiiiK 48400 jUKmnsmenten word o d g Uiki MacenoBMn an on BoraMi MARKT 81 GOUDA f H oBM ag nUii en loop n den boekhandel en da poitkuitooren BONKEMENTSPRUSi per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent overal waar d I hfWBl g p r looper laieUMH Fraaoo par poft per kwataal S lt ApVBBTBNTIBPBUSi Uit Gouda n omatDrék i bahoorende tot den beiorikrlnir i l fi ageia f IJBO elk reed naar ƒ OJK Van bnlteo Gouda en den bemrckrlng 1 6 r MlU t iM dkc i r 1 meer ƒ 0 80 AdvertaDtlilD in bat Zaterdaxnummer SC bOalrng o dm pitli LiafdMllKbelda adUrtantUfai de halft van den prik INGEZdNDEN MEDEDEELINGEllr 1 4 rogeU J 26 elke regel meer ƒ 0 60 Op da voorpajlai fiO boogw tnitJMnko inden door tnitJSénkomat van aoUede Boek agenten o moaten daaga vóór de plaatalng ran opname venaktid t lün ladedeellncwL bti contract tot lear gareduceardea bfirekend naar plaatsroirate AdTeriaotUn knnnen worden aiMi lara i Advartantiabareaux en oi aan het Biuaaa itin Ingekomen Gawona adTertantilQ ea lugetonden i prg Q oota lattara en randen worde LADOGAMEER HET DE STRIJD mj WEER EEN RUSSISCHE DIVISIE TOTAAL VERNIETIGD Er zouden tusschen de 15 000 en 20 000 man gedood of gevangen genomen zyn Gevaarlijke was in zicht PEUTER nefnt uit Helsinki d t de gieheeie aahttiendc RuBsisehe divteie te Kitela tai Noord Ooeten vitk hot L do iwneer is mlet jd Tusscihen de Ifi OOO tn aOXWO man zUn g KUVcl l gwangen cnomen of van kouJa gi honger om pekxnnen iDeie overwinning van de Dnnen betesKnt de definitieve mUlukWng van de peiling der Russen de Mannerhelm linie to mliigalen Sovjet trocpen van hun basis afge neden Omtrent het jongste ilnsch succes fordt nog gemeld d t de 18e Kusslsche d viue van haai beaia werd algeianed toen JU gedurende eon retioi door generaal Stem itketcnde groote offensieven trnci ttc op tl rukkan Elke aanval doo het Bussischo opporbevel op touiv gexet ten einde de divigfe te witaettem werd afgbsUgen i Intuaschen wareni Finsohe skipatr vijllea door de dichte boasthen rondom Kiteliji gcüMsen terwyi het zware geachut o het Flnsdhe eiland Mautónaari in het Ladogamm granaten liet Regenen op den eeiflgen g van Kitela naar hot Busaiache ge ipd Ofschoon de weg op sommige plaa 4 en TOlkomen is opgeblazen meende men i tot duver dat de Russische divi sie slaagde in ksar pogingen zich al vechtende te bc rlj dm uit de Finsche brnslngeling De geïsoleerde Sovjet troepen wier lelaumiddelontoevoei laumiddelontoevoeiwas aügesneden en die vluchtten als bezkenen kwamen er ten ilotte toe zelfs hun paarden op te eton Toen Russische vliegtuigen trachtten brood wor de dlviale te liten vallen vltl dit bin nen de Pitische linjee Men verwacht nik dat de veroverde bmt 100 groot zal zlJn ajls die na 4 overwinning nu Suomuasalmi noch hU zal z 4cer aaiiMüik z n I Finach legerbericht Met FinAihe legerbericht meldt V iandeiyke aam allen in de landenjrte iii Karellë aan het front bü Summa wolpnde op een intensjieve artillcrievoorbcrei ig In den mldda werden tegen den avond Igeslagcn De stryd bij Summa heeft den pheelen nacht voortgeduurd De vUand had en gtoot aantal mknschappen infjezct I In andere deelen van Karelië heeft de d r llerie aan belde Jijden haar actie vool tKset De Finsche trof n hcibben ton nooJd otten van I onja kraAtio verstorkte danielijke stellinicn bezet De vünpd k tweehoh terd fioodcn moeten achtJr 1 0 Zeventig mani werden Bevangen f wwh 25 tanks dme kanonnen velo Jg DE OORL Zwedenl en Noorwegjen zeelieden om het lev n cekomen inds het uitbrekipn van den oorlog Ia de aflgelooprn 10 dogi n heeft Noon e 10 schegpen en 10 zeelieden verlorsn Wart het begin vi n den oorlog verloor rwegen 40 rchefWii van teamen 127 i00 en 2 S zeelieden I Zweden heeft sedert t uitbreken vtn den rl 30 schepen zeelieden verloren fflnds het uitbreken van on oorlog wcr 40 Noorscho i chepen verloren 4ina 860 reelled n zUn om het U w Het laatato ilachtoffer van ter zee de Tempo die Zaterdag Noordzee gjoombi rdeeTd en met Aia geweervuur biittikt 1 Publiek tn Riemen met atyp r J vtrontwaardiJlng is vsn elk nici wj gijval van tot zlnkeft fen van Nronci Jh ijen 8 t B 8 Anglo nit H ugesund l Zator 2 ternauwernood aan dein on Icrgkng intJJ op 200 Meter vah het schip en on jloffi g voot waarschyillijk en mutnetU hf tnljii Men rag een ehlnegeiweren en ander oorlogsmateriaal verdan buitgemaakt Bü de actiee op de eilandengroep in het LadoigBmeer werden 160 Russen gedood In het district Kuhmo hebben de Finsche troepen in do laatste dagen elf tanks drie kanonnen en tal van transporten vernietigd en daarertboven een g rooten oorlogsbuit getnaalkt In het district Salla werden vyandèlljke aanvallen afgeslagen Ook hier hebben de Russen tweehonderd dooden achter geuV AW e andere fronten een leivendige actl van patrouilles welke den v and zware vrliezen hebl n toegebracht De vyand iyke luchtmacht heeft gisteren haar aanvallen op de iburgers voortgezet e i in de steden Kot en Lovlsa Zuid Flnlnid bommen laten vtiMen die branden hebion veroorzaakt Een bom 8 fe c t op Vlip iri heeft be pei4cto malerieele schade aangericht Verscheidene burgers zijn gedood Wij htt bonibanlement van Perl Zuid Pinland Gemeld wordt dat ook by het bomlbantement van Selnttjolci dooden te betreuien zijn Vyandeiyke vliegers hebben hun homactie geconcentreerd op Kuoipto waar voor zoover bekend is dertig slachtoffers zyn Er z jn alleen burgers gedood militaire docli n 7ijn niet aangevallai Dertien vyandelijke vUegtuigen ztjn Vrijdag neergeschoten er louöen nog zes vliogtuigen zijn neeigeschoten doch hiervan s nog geieti bevestiging ontvangen Vrijdag hebben vierhonderd vliegtuigen boven Finlan4 gevlogen er zyn tóen twintig personen gedood en dertig gewond De autoriteiten van de luchtbeechermmg doen een beroep op degenen wier wcrls zaamheid te Helsinki niet noodzakelijk niaakt ooral wat de kino ren betreft die onlangs tiaar de etad zyn terug ekecid vveer naar het binnenland te vertrekken 7y veraelkeren daai4 y schuilruimte voor hen die ter plaatse belangyk werk moeten varriditen Dr Mayer een bekend chirurg uit Brussel heeft zyn diensten aangeboden aan liCt Finsche Roode Krui Volgens H va8 blykt uit het rapport Vinde autoriteiten van de Flnsdie pahsieve verdediglng dat de SovjettRuseiscne vliegtulgen in de week van 28 Januari tot 3 Fe bruftri 6800 bommen van versch Uend t 7fh M en neergeijrorpen 14C Finsde burgers werden gedood em 179 ewond De Russnbiyven biljetten gericht tot de burgePbev 1Hng nccrwerpen meestal tegelük met de bommen TER ZEE verloren 70 schepen ander schip of vütijtuig in de buurt Oodat mon vermoi t dat c n magnetische n ljn te vroeg ontp oft li In d kerk der Drieëei id te Oslo 1 Zondagavond een indrukwekkende plechtigheid gehouden een ditnat ter herdenking van de Nooraehe zecdjeden die het leven hebben verloren De natnen der omgekomen schepelingen uit Oslo werden voorgelezen De Üenst werd door den koning e de hoog te marlneautoritelten bügeiwonpd Over den ondergang van de Tempo meldt Reuter n der Kaby de pder van een plaatst aan da NoordOoetikujit van Enareland is een bo t geikenterd welke de naam Tempo Oslo droeg Twee der inzittenden werden dood uit het water gehaald de derde werd in uflgeputten staat naar een zleVowhuis ge bracht H herhaalde ateods hot woord veer tien VermoedelUik bwloeWe hij dat veertien peunnen in de boot hadden ze enj Een ralaohe reddingboot heeft twee andera op vanmltn van de Tainp aan land ge Engelsche mnnenveger Sphinx gekapseisd en gezonken De Sphinx wa Zaterdag doJr Duitaehe vliegtuigen beschadigd en werd naar een have gtileept Vijf ijo en 19 vermisten OXficieeljïÊrtt uU J iondej niëdogedéuld dat de Britsche ml ncii eger ijpHinx is gi zenken tlrwyi hy naii en Haven werd gesleept V jf opvarenden zyn gedood 49 wonlen vetiniat men vreüso liCt z4 enjronken Ijn 1 D Sphinx 4 erd Zaterdag j l bewhudigd 4 y vyandelijike Iu iiaanvall n en werd by iwaar wee r naar een haver gealeept daar de maeninos bescba iigd wairen ïoen de sleep de haven binno ilcwam knapte de sleepkabel en kapseisde de Sphm 7 ee en veertig geredden zyn ian l ii gt bracht Onder der d lod i i bevindt ich k commandant van don nnja m oger Het offldeele comm ijqué v n de Britsche admiraliteit luidde als volgt fie secretaris van 4e admiraliteit be treurt te moeten mededeelon dat Zr M Sphinx mynenveger commandant J R Ankerde de Mamura op Naast het schip vond een geweldige ontploffinK irinats j j Groote schade In den loop van Zondag is het Nederlandsche motjortankaobip ntkmura vao oe 11 aatscbaitpu 1 oorona dat m den niuidAü van ZateMe c il Januari j l ifi de l ng iBtne wauuvn ili oe miounexa van l uuis viuor een expuwie was besciuuügu aan ul kale van de iihell te PemiB gemeerd Het acMp amveerde VryUagnaiiht vorr dlZeeuwiclie kust on heeft daar vo r anker gelegen t t Zaterdagochtend ZaterdagmiUuttg Kwanl do Mamura b Hoélc van tt iliuul aan en naoat de imst eeitigdzuui waa ot getroluten is men d avonds opgovaren iaar Pemis Aangezien aan de kade geei piuate was ia net setup op de bo ien gegaan tot net Miulag naar de kude wtru versleept Van eenvge der opvarenden beuben wv hei relaaa van de ontplolfuig ge hoont B hpt oiflalen van het anker heeft dit een myn gvraaJct waardoor een geweldige ontploltmg naast het adup plaata vond Ue Ma mura heeft door deze ontplufflngi be langrvke schaide opgeloapen maar noodseincn zyn in tegenspraaik met mdertyd vev schenen berichten met gegewen De drinkwateirtank in het voorscihip woe Men acht in Duitschland een was van het water van drie meter mogel K uo iiüoiuiugouit ui uiiecioui ui ae uiicciic UiUciUL cuen uieitet Vdiii üuii Kijk watuisiiiui uet ii inuut uat uhjkuiui uuoi luiii uiuvtuiKuii tHiiiciit uut IJ6 vun ue Muezei LeiKibtetuu i KUictag over tu kiu IS iui KCkuiueii De kup vun ue uuwegeuue UEUniuiaii ia Ki ttuicn te ee i uur vooiuui uepiutaeeru iii uul cluuiia vuiwacnt mui uat tieden te miucoiiiuclit deze Kop Wt e zul burtiken oooui Dekcnu ut vuii een punt eeiiige kuometeis uenectcn Wezel tot uv Nuuurlanu ue rivier uu iaat bte uugcn vcubt geweetit Mo ucnt in uuttüciiiond een was vaii liet water van U le meter mogclUk Hoo zlcti jle waterstand op üe bovciiucaceitoii ücr liludcrlaiiübclic Kiintokkcn zul ont wikkelen la tlians nog mot te voorspellen Qterkc was Is niettemin waursctnjnlUk 4u Orsoy gelegen op ongeveer lu km boven Wezel steeg gistermiddag liet water vjcr centimeter per uur Hot la niet onmo ïelljk üut DlnsdaB In don loop van den dag hot ijs op de bovengedoelten van RUn en Waal In beweging zal komen In kanalen an rlvlareii Do listoestand en bevuarbaorhcld van de Waddenzee Is vandaag wegens slecht zicht niet të beoordcelcn bU Harlingen KornWorderzand Den Oever en Den Helder ijvenala het IJiselmeer bU Harderbracht waaronder kapitein ICnudsen Deze deelde mede dat zyn achip door drie DuitHche vliegtuigen tot xlnken waa gebracht I De T po mat flW ton I4r M Paylor by zwaar weer Iswergaaji te wyi het schij met onklaar geraakte hiachi nes een Ihaven werd binnengesleept stonden zeer hooge golven toen de kabil hraJc en het schip tenslotte kapseisde De Sphinx was Zaterdag j l ty lens vyandeiyke luchtaanvallen beschadigd J De bevelvoerende officier en vier mindirèn hebben naar bekend is het leven verloren Vier officieren en 45 minderen werden vermist Gevreesd wordt dat zi ziJn omgekomen Pe geredden twee officieren en 44 mlÉdei n zyn aan land gebracht De Sphmij 875 ton is een van de zeventien mlinejivec ers van de Halcyon la88e Het bc i p wftii oip 7 Februari 1939 te water gelaten Nederlandsch schip bil Schotsche kust gestrand Het Nederlandsche schip Belfzul i tof met een bemanning bestaande uit zeven personen is Zondag in eea hcftijce eU rm aan de Oostkust van Sdhotland gjo stttmd De bemanning bleef aan boord Een Nederlandsch schip van bovcnéo noejmde naam is niet beffend Waarschylnllfk gaat het hier om de Delfzyi den rand van rnqnenveld leK geslagen en net water airuoiiiue er mei uei üueuieul van vyiuen ton per uur umr it zoooat do tank welke nonderuiwmug iiii luui iA vULieli bpveui Vul gt iuu va vn iTiiuivvaieiuULK acnutr iii nei suu went lea iwtagen ivunau de uuunwik vioanui de rihve oni lwiC2aam wegvioeiue m net vooroalc werdeh ie spanten onuii deoraat een tiweeu watertank onuioog ge uiUKl wem Vtwti i i wg lucn jiec euioiuuu en uu Kum paa ckuoruuLOuar in net vuiksiugtit N eru een gewelUig ravage aahgericlit l e kooien van ae matrozen werden m de hoog te gewoi en en het meuDilair weru gekraakt Doordat de brandblu ch apparaten vernaeid werden begotucn deze sbhuinift spuiten waardoor ue Klecren v un ue nutiru zen werden aangetast en vunueld i e aiikerspU werd op i ie plaatsen gcMpKen en hel anker verdween met vytticn vadem keL tuig lil ue üieipiu l in l uui ncooeii bnisciie ni4iineotuuttieik du n iue uiiuenuciil ij kwamen tot le Blotaojii üat de üiitpluiiuitt door een iveraUferae ni jn veroo p aaKi moeet zyn Ue jutunura zOu diis geankerd hobuen aan aen raiul van een iiiynenveld Waaneiu oeze ero naersteiUng juiat is dan is net Bciup ook na de explosie door het oog van oen naald gekropen toen het de reis vohiu zette om op te varen naar Duim net dun wyk Ook do toestond van de Oude Maas boueuen Mullegut Dij oorüreeni lu van Uut upo bU biuinl io kan uiciiluiiKeVolgc niut woruen vuijtgesieid up liti Mallegat en op üe Ouüe Maajb boven Miulegut li ie icneepvuun voor btooin en luütorscliepen nietj belemmerd üocU ue zollvaart ondervindt ef tilnucr De toestand Is hier echter vcr nüerllJk Uc tocbtttud bil Werkendam op de Miuuwe Mui weoo Is ccnlgszlns verbeterd wus Zuierüag de rivier siechtM mut speciaal vuor de vaart door ük gebouwde schepen bevaarbaar heden la weer gewone bchk pvaart mogelijk doch slechts met kiijiciitlge schepen Hetzeltdu geiat voor Hollandsch Diep bij WUlemstad Ulj MoerdUk Is do scheepvaartmogclUkhcld van dit water wegens Silocht zicht nlot te beoprdeelen Hot breken van hot ijs op de Waiü Is hed i reeds gevorderd tot drlo kllonieter bonoden Zaltbommol men zet het breken voort Op Boven éh NieuweMer mede bevindt zèch over ongeveer do helft der rivier drlJlUs doch do rlvlèr Is plaat elljk blank De vaartoestand van de Kil la niet vor nderd en do Noord ISj evenals Zaterdag open Ingesneeuwde trein uitcegraven Nadat de dienst van weg on woikcn geassisteerd door een ploeg militairen twee etmalen lang ingespannen hccfi gearbeid om den tuaschcn Oostliulzcn en Mlddelle Ingcsnecuwdon trein uit te traven Is men daar ten slotte in geslojagd zoodat de lijn thans woer vrij is reizigersverkeer tuMchen Purmeren l en Hoorn la hersteld Gen majTH F M baron Van Voorst tot Voorst bü den Generalen Staf B K B van 3 Februari Is lo de gcnei aal majoor H F M bar n van Voorst tot Voorst van den staf der cavalerie eervol ontheven uit zijn functie van a mman ant der lichte dlvli i tevens Inspecteur der cavalerie en der wlelrljders 20 de generaal+mojooyjl F M baron van Voorst tot Voorsi VoörriSenMlinzljn rang en C Uderdon van rang oj plaatst naar den gencralen staf 6i IleIjaa ln celman en Se terberg De nlouw lwiyicmde oppaifaovclhebbe van landi en 2s acht i iaraal H O Winkelman Isjsloèhts kortei tijd commandant gewQCst van don luchtverdcdlgUwskrmg y recht JSocsterberg Van i Wavemlicr i an het vorige jaar at was hü na ecnlge Jaren commandant vi n de voormalige vierde idlvlsle te zDn geweest pas In Junctie In ile kOrto periode heeft hij echter bllJk gicgeven van bijzondere militaire begaaldlield In Amersfoort heeft men den nieuwen opperbevelhebber om zUn elge happen als mcnsch buitengewoon leercn waardeeren Tijdens zUn commando over de voormalige vierde divisie tieeft hij steeds getoond over organisatorische en wetenschappelijke talenten te beschlkllen Afscheid generaal Reijndera Qeneraal Rcljnclcrb heeft gisteren afscheidsbezoeken gebracht aan de ministers van Algcmecne Zaken en van Defensie Des middags heeft de afgetreden opperbevelhebber d rochtitreeks onderzijn bevelen staahde bevelhebbers ontvangen en van het personeel van hetAlgemeen Hoofdkwartier awcheld genomen Zal het blijven dooien De hoofddirecteur van het K N M I meeftt dat er kans is op nieuwe vorst In een Interview voor de microf i van de AVRO dat glsteiavond 1 tt algemeen programma wtul uliijizonden heeft de hoofddirecteur vun het Koninklijk Meteorologisch Instituut cli Cunncgloter benige lnterei untj i mtdeutcungen gedaan omtfcnt acn uttueclin weerstoestand Hl vertelde dat Noderlund precies Ugt op do bclieldlng van liet fcubicd vun ue vorst on dat van den dool Ja dat uezo icheldlngslljn dwars door ons lund heen loopt Die lijn loopt namelijk van de Frlesch Overljsselsche grens zuidwaarts naar den RUn Dultscliland In Daardoor kon zich gisteren Maandag het murkwaardlgc feit voordoen dat het In het zuiden van het land bU voorbeeld te Maastricht zeven grad en doolde terwUl het In Frleslaijd c n Oronlngen nog tea graden vroor De belde jiooraclUke provincies liggen numclUk nog üi het feblcd van hoogen druk dat zich over Scandinavië uitstrekt terwUl de rest van Nederland onder den Invloed is van uit het zuiden toestroomendc warmere lucht veroorzaakt door een hooge druk gebied dat boven Portugal ligt Zoo ts Nederland als het ware het terrein waarop de strUd tusschen deze belde belangrUke gebieden van hoogen druk wordt uitgevochten Qevraagd naar den meest waarscliUnlUkcn afloop van dezen strUd gat dr Canncgleter als zUn meening kennen dut do overwinning waarschUnlUk zal komen aan het NoordelUk ebled van hoogen druk Dat zou dus bc eekenen dat ons land weer overwegend Oostelijke winden zou krUsen die Koude luchtstroomOn aanvoerer dus dat Nederland een nieuwe periode van vorst tegemoet zou gaan Contlngenteerlngen BU do Tweede Kamer zUn ingediend wetsontwerpen ho idondP bekrachtiging van KonlnklUkc besluiten tot regeling van don invoer an waterglas van kachels iiaardkachCls haarden fornuizen en vocvoedcrkooktOestellcn van kantooren achfU f boeken en drukwerk niet anders genoemd vSn petten on baretten van vrouwenbovcnklGcdlng en van Sloten en espognoletten P