Goudsche Courant, woensdag 7 februari 1940

Mo 20240 Woen ag 7 Februari 1940 78e Jaargranff flOl LAD voor GOUDA EN OMSTREKEP ÏKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE SCH00NH0V 3 STOLWUE WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN eni ADVKBTBNTUa Bil8i Uit QomU an omatarakan bahooianda tot dan beiorgkriiuili 1 6 Mcala IJM Uta i f a maar ƒ 0 26 Vao baltan Oood an dan bamrjckrlng 1 C rainli IM tm rwp l maar 1 0 80 AATertanUfa in hat Zattordagnumma M 1 4 regeli ƒ 2 26 elk r l meor ƒ 0 50 Op ftlIEUWS EN ADVERTENTIE BBBGAMBACHT BERKENWOÜDE BODEGRAVEN r lOEUWËRKERK pUDERKERK OUÜEWATER REE pit blad verschunt da lljks biehalv Zon en Feestdagren hanaax tljn i k ltfkt f4p D l vu aar Admintatrttia m iUdaetI T l r i PortnkM MOO Aboiiii n wortMi U l fl4 Magenoman kan om Buraani MARKT IL OOUDA g BM gfi t n n loopan dan boakluixiel en d poatkantooran tfONNEMENTSPBU6 pv kwtna ƒ S 2S P r waak 17 eant ovaral wMr da imnliif par loopar nMeUcidt frMMo par poit par kwataal t 8 lt B INGEZONDEN MGJDEDEELINGEN ds voprpajbia 641 bfiogw Adv ri itiin kaïmaQ wom ingmonden door tosaehenkomst van aoUede Boek baadtlaraB AdvsTtantitfiaNauz en onze agenten en moeten daags vö4r de plaatting sa bat Boraan s n iacskomen teoeinde ran opname verzsloerd t liltt GswoiM advartaatUbt an tacMODden mededaeliiicei MJ contract tot saar geredocesidea pt a Qrooto tottan aa raadMi wordan berskand naar plaataraiml w MMhlaidt fnaeo 4 MANNERHEIMUNIE OPNIEUW VRUCHTELOOS BESTOOKT Kussen qoor Finnen overal teruggeslagen gerllfn verklaart Ke n militaire hulp aan Rusland verstrekt te h ltben IfET Fmwhe logorbcrlcht meldt N i ooa voortxTpWing door d artillerie heeft de iikI op 1 in Noordoooten van het Lapogameer erden aanvallen van dan vijand afgeslafOi met name b de rHtkftranta ilandeniroap De v j and hoeft hier eenigi honde ia dooden moeten a tcrlatenL In de aurictcn Llekno fn Kuhmo worden allt üandelgke aanvallen afgeslagen GeU e Rialtalin werden veriir gen b Mark jïrvl UI het district Sail i De Finsche luchtmacl t heuft o 6 Febr nitt lucces viJandelUifec joasea aanvallen en unienlukc TOrnlclIng i ang richt inoer de r tndeiukp trociien I e v andelijke lucntKtieints in den loop vajn den dag van ge n Madmiia Br ijn bommen necJ gefcomeiv op Kajaani en KtA VoUrens bejM ikbaro f Ha fans zgn twea paraonan eooou ca nige burgers gewond In Noord Flnland heeft de viljand pefii geproibeerd parachute afdeeljlngen te Ut n dalen Omtrent den trifd ten nonr lo tPn vaii hat Lodo meer meldt Reuter ut StockiNim Ofuchoon het hoofdkwartier der aci t tMIrie Russiwhe divisie vernield en de tii llile lelf volkomen Is ult engodn ven lijn Mf enkele op zich zelf staande afiieelmgen Vttfebleven met elke waarvan oe Finnen ftnB afreikenen De Fiitfche patrouilles Maten ten koate wan alles vermijden dut HWAlufHeleB r di isie zich voeufsn bU d divisie ongwveer vier teri noorden viB het Ijulae neer De dlc hUli yz nde inote Jlusslsche strijdmacht schyijt te Ix i ten noordoosten van Kitela te liggen 4Mh de Finsche troepen hebben liaar men lllaoft nnk de verblndintr van dejie strijdMeht afpv neden Volgen het Had Allehanda Ihecft d Tlliacho luchtmacht ook de Russii he verWwlln r 4 met de voornaamste ravitalllee hgsbaii te Petrotaiwodsk verbroken Het Mlfile hlsd achat het aantal Russejn d tt te Kitela m gedood op vijfduizend U meldt uit Kirkentts dat d RussiXhe luchtmacht aan hel noordelijk front fcn gwheèien dag 7eer actief is weeJt Eicadrilles van drie tot vijf vlfeRtuigen INVOERINC EENHEIDS IIRK AANGEKONDIGD Ook beperkende bepalinnten voor heerenkleedingr l 8el Derde I jk i binnenkort 70u ieluriift de fin corr van het Hl ld te B rIS aan zijn Mad teer waarKhiJniijik reodih ÜT het aA voorjaar eei eeniheuisjurk wor vrottwen en maiajas Invoeren D ze if k zal in di4e veraclhlilando kleuren wor Btfabrioa W n l iwart rood en bruin I t model zal zeer eenvoudig liJnL niet al n om et f maar bovenal om liaalgaren t laran waarovm men alechta in z cr beMkte nuite l eachi it Bat is nog niet bekend of ét aeoL omii ebe UiUng met do invoering van een Uenheldsk k wil te Mnaet komen aan de infect e kiduatrie ie ten zeerste wordt gelf ndicapt or het fait dat de thdtsc vrouwen van War kleerenkaart aledhts inoellUk eenmaal J Jaar de noodige puntfSn voor wn Japon talen missen Het g volg hlervajii is dat J 00 ze al tot den aankoop Iran een Itwim baahiitMi uitsluitend dure Ion meer jWede confectie de voortwur gevL b m n J oadkoopera genre Het llJitWiogeliik W de eenheidaJuHc fawan e n g asn I en miasilhUn wel haralsanaal titiOtr af van kleeraidiona wwdt ver rt i kt Bh viogeiv met korta tusschenpoozen zuidnaarta zij jomntoaKteerden den weg naar Peteamo maar het hoofddoel schijnt Rovanieml to zijn goweeat Ook Albo Is tweemaal obonftardterJ wnartjy velen werden gewond docli niemand fredood Twee Ruaaisohe vliegtuigen zöUdcA 7 ijn neergehaald Te Stockholm verneemt Reuter dat Rnssi he bommenwerpers jfisteren en heden het Zweedsche schip Wirgo 701 U n hebben aangevallen dat van Alio naar Stochholm op weg was Er werd niemand gedood Geen Duitsdie hulp aan Rusland H t Duitsche leuwrtmreau deelt mode De Engelsdhe pers en radio hehhen den laaUten tijd heriia ldeiijk gepield dat Dttll clw officieren en technici m Ruaaiachen dienst mdon zijn getreden dat Duitscho BChepen munitie en artillerie voor de Ru neche troepen naar Petsamo en Moermangk ronden hebben ebraioht dat eeai ruil van Dultsche oorlogsadheipen üegen Russische dulkbooten zou zijn geschied enz In veAand hiermede wordt officieel v u t gesteld dat Rusland nooit grevraa d heeft om ondersteuning van wvUoen aard ook tegen Fmlandj Duftschland nooit mlHtalre otidersleij nfngr an weVken aard ook In het RussischFtnache conflict aan Rualand heeft verleend Duitach Riiastach goederenveri r thans op gang vlsjs Op grond van Duitach Rusaische j ere ji komsten heeft thans het goe k renverke r tusadien bekle lamlen In grooten omvanif ctn aanvan r genomen en verloopt zonder stagnatie Een Duit SwJet Ru Rii th roederentarief is van kracht geworden ddt het verkeer over nejfen grensstatlona regelt voor do belangrijkste goederen als graen petroleum paraffine ijzer en taal iJzei en staalwnren garen uit hennep en ijzeran mangaanertsen Verdör is een grenaoivereenikomHt op f baar gemaakt dat de afwikkelingen van het spoorwe T erkeer op de wedopiijdpcha grensstations regelt alsmede ren afspra k o er het wederzij sche gebruik van goedp renwa gans Voorlooplg worden de vomr I u tschland bestemde goedaren op de 9 grensatalions In Dultsche goederenwageiLs rwergela4en Op twee gren Mations ryn v erncheldoil honderden kHJfrsteevangwieii aan het weip gezet om de onneiflBdinig der goederen te b Kpoedlgen De techiiinclie inrichtingen dei o er1aadatatiuiiM fiullen binnenkort vord n opgeteld de i to bopOiking in het gebruik textielgooderen Wanmaar het Derde Rik streeft is hot confectiebedrijf daarvan echter nog allesbehalve zeker Ook de heeren der schepping zulle een offer moeten bretigen J5en colbertcostuotn met twee rijen knoopen mag in de confectie niet meer woirden venvaardigd natuut lUk om redenen van stofbeaparing Een kleemialcer staat men nog toe nok coatuun met twee rijen knoopen af te levéren Mantela en Jansen kunnen op de kleereiH kaart niet wondert gekocht Men heeft daarvoor een apaeiale bon noodlg die in piiAclpa alachta wonjt verstrekt wanneer menzijn oude Jas of inantel inlervert I In vakloinsen jort men thans da ér in beginsel noir slechts in zeer spedale gevallen esn bon v r Jas of mantel zal woeden verstrekt Ret criterium Vols n5 hetwelk dergelijke kleedingitulckan In de toekojnst nog zullen Tioiden toegestaan zal vermoedelijk d t zijn ibiedt een onde Jas of mantel voldoende beadierming t g n ► l j of neen 7 Hoa het UaadingMtuk er verder uitziet of hdt geatoipt of vantal4 it speelt geen rol lodaU OÖring overiifena n aijn groott red In de eerste dagien Van dm oorlog re s du lUk te verataaiji heeft egeven Mat ingang vaii de volgende maaAd tuf nomische gevolgen van strengen winter in MiddenEuropa Winter tarwe voor een root deel bevroren tn de te Wecnen veradhijncnde Süd Ott I ho treffen wy eend berichten aan omtrent de gcvoi en welke de Btrengc winter in Midden Euroipa cip economisch fobied reeda heeft gehad of zou kunnen hebben Volgnns dit blad hebben do weersomstan digheden en de daardoor ontstaive storingen In het internationale spoorwegverkeer tot nu tie den Duitachen export betrekkelijk wein g beïnvloed maar wel heeft men de goederen moeten rarvgsohlkken nsnr hnn helangtijkheid Duurzame gevolgen kan de strenge inter edhter hébben voor den trraanoogst n Midden Europa vooral in de Donaulanden aansjezion de sneeuw dnar oip groote sohanl ia w gg iw ud waardooeide wintertarwe aan t6mi n ren van SO fr Is bloot geatold In Ilriny rije Is dit b v het geval terwijl er ook tlistmten aün waarltti het geheel geen snee iw is gevallen In eAScde gefciedsn doet zich schaarsehte aan veevoeder voor zoodat men zelfs maïsstengeU aan het vee moet voorin D Hongaaniche fég tritm heeft onder han elingen lot JoegoJSlavie aangeknoo voor onmiddellijke leverlnir van belangruke hocieelheden mals In JoegoJSlavie heeft de J o lgawa een ide NbordenwinJl het beschcrmemie iwJok eveneens doen verstnnen De ig van de vorataohade kan pas na het len van den dooi worden geconsta RoemeniS is de tempermtuur zelfs A3 gr p geweest waardoor groote wliade aan de winteruitzaai is aangericht Povendien is Ide met winter tarwe bebouwde opper vlakte dit Jaar geringer dan Inktte vroegitre Jaren zoodat men met een sterttei achteruitgang van ie Roemeensche tarwepro luctii rekening moet houden it Bulgarije komen de zelfde berichten vorst van IR 20 gr C en eer verstiiMng de 254 30 cjii sneeuw door ste ke Nojordwcsteti winden Groote Britsche Innboot getorpedeerd pe Beaverbum l Iaar vernomen wordt u de lijnboot vuii de Canadian Pacific Railway Co Beaverbum een dubbeischraef atoomacliip vun WU ton voor de Untsche Zuui Weatknst gejwrpKleerd en fozonken Ael intsèhe ministens van marine heoft de CanadiaA Pacific Railway Cy officieel Ai do toip eomg m kennia gesteld De United Preas deelt uit Lorden TM ie dat de Bea ertiium weid g ton ds rd kort liadat hot schip had geseind dal eeii ondene er in de onmiddeiluke naibiiheid w a opgedoken Men veronderbtalt dat het adiip door een Duitachen onderzeeër tol lirken is gMntufct eracheid ne schepen heUien zkh naar de pli ata van de ramp boeeven Het schip tind 80 menschen aan boord en was op weg naar ec 1 Oanadeesoho haven Br waren geen pas sa ter Oe 3 verbum behoorde tot da anelste vr ichtschepen tor wereld Volgens een later ontvangen bericht u t ndon zijn 76 opvarenden van de Beavnrw bim gcrad Eén lid van de bemanning w ipdt vermist Naar men gelooft is het ntal gewonden niet groot leh er oojk Ueerenkaarton worden ultgego voor babykleortjas die tot nutoo in tij ncipe ivrij doch in de praktijk vrijwel n et te krUgen waren Het is voorschrift dut babaykleertjès In het vervolg zooveel ogelijk op den groei gemaakt of gskicht worden opdat zo soo lang mogelijk njeo kunnen Sinds oevUigen tijtl reods is het vraagstuk akn de orde of het nieuw i pak en de nleu e Jurk dat k ndsmn hU n kerkeipe be Iging dragan vrtj zijn van kleoranbons dat ook de tr i ns Is officieel bepaald I JBtogeningskle iin r die m eeatal zwart du op de kleeren V riJ onpracWach Is alleen k inrt kan wonden laMht Vc rsterking van onze maritienie defensie Natir do N R Crt tei ooro komt ut tnden Ji Maandag gohouden ministtsTiaadde bosliSBlng over de maritieme ve sterking van Indië gevallen Waargchllulljkkan de olficleole mededceling omwentde plannen welker uitvoering du regccring thans vcximemens zou zijn te bevorderen legcmoi l worden gozlcn In doMemorie van Antwoord op het Voorlooplg Verslag van de Tweede Kamer overde Indische begrooting wilk stuk op het eind dezer we k zal verschijnen Het is Intuaschen mogelijk dat de legcerlngreeds ecid r al dan niet uon de StutcnOcneraal mededeeling van haar besluitzal doen Ofschoon OD dit ooKcnblUc geen enkele lnllLhUn van offlcleelen aard te vor krijgen wus aangaande den inhoud vun het door den ministerraad genomen bc sluit ineenen wij voldoende aanwijzin gen te hebben m het vermoeden uit te hftrcken dat hel neerkomt op een boslisiliig in de richting van het advies vun de z g technische commissie n 1 hul denkbeeld om de viool met drie Mugkruls rs te verstorkoii Tevens zou zoo hoorden wij nog verluiden wal de vlootbaais betreft beslotenzUn voor ic stellen de beslaande marine baala te Socraboia te versterken Dekeuze is dan niet op Batavia gevallen t Twee ontploffingen in Londensch station Vermoedeos omtrent complot I K A 1 Gkterodhlcnd heeft zKh in een imsti ik iLi op Het Euston station te tcni n nIt c n postwagen werd gelost een ontploffing voorgedaan Er zouden vier personen lyi gewond Een tweede ontploffit op hitzelfde statKm werd even voor Jin middag gemeld Het schgnt dat de goederenwagen pcatetukken voor Birmingluim bevatte waar vandaac twee leren Bamess en Richards zullen worden terechtgesteld in verband met de ontploffingen te Coventry Ook een ontploffing in hoofd postkantoor te Birmingliam Omstreelia hel middafruur he ft zich tOi ontploffing voorgedaan op liet hoofdpostkantoor te Biraungiuun Terwyl een der beambten een posUtuk behandelde ontstond eens n loffing Daman werd licht gewond I Het incident met de Asama Mam De uitlevering van negen der gearresteeiden De correspondentie lusschenMe Brituclio on Japanscho regecring over iTet uicidaiit n t de Asama Msru ui gisteravond te Londe tn T Aio gepubliceerd ZiJ l eapint met oen memorandum van den J panschen vice minister van buitenlanlMha zaken aan den Bntschen ambassadeui Craigje Het memorandum zet uiteen dat een aantal officieren van het Britsche oorlog8a ip uitisiveriiMr va 21 Dultsche passagiera van de Aaama Maru v rzocht zonder een precieze uiteenzetting te geven van de redenen De larpansche regeenng bc sohouwde het Incident als een emslige onvriendelijke daad tegen Japan die le open baro meening ernstig schoktei Craigde zette In antwooni hierop uiteen het incident diep lo betreuren en verklaar de dat er geen enkele onvriendeUikhoi i in kon liggen tegen eenl e mogendheid wanneer een oorlogvoerondo natio neutrale ach pen doorzocht op zee Het Britsdie ant woord verklaarde verdeer dat do Dultsche ivgsering een georganiseerde poi J ig doet om officieren cm nanachappen van Dulta koopva di ichepon naar Dultachland te loilgsn De Dultsche rngeerinff i zoo verlan ond van de diensten van deió mannen g 4 ruöc te maken dat zif dure en omalaehtlgie rolsroutan moeten afleggen over dèr Rtlllen Oceaan Ja Mn en Rlbarill niut Dultachland De Britsche rageering is op fc hoogte van het feit dat tenmlnate vlei groepen DuiUMhem op deze ijie ong veer geiyiktijdig uit Amerika vartroidcan op weg naar Dultachland De eerste groep van onRiveor SO man reisde met do Aaama Mam Van deze 60 man worden 18 offlclaran n lO macfhlnlsten van txiord gehitald Da overt gens moehten dK rela voortl ttan Dagorder Reyndertf van gmeraal Dankwoord oor wt ten offer vteton De afgetreden opj erbeveihebbcr van land en zeemacht gpneraal I H Rcyit genomen van de volgcndo dagorder van hel opporbe ol ders heeft afscheid wrcrmacht met do BU het ncorli ggen Is het miJ eén behotjftc ccii kort woord richten wil ik hen geden tct de wecrmachl te In de i orsto piaat ken die bU de uIUk fbning van hun taak het hoogste offer hebben gebracht Hot gfïvaarvolle verk dal aan hen werd opgedragen hebben dij ondcr aarzelen aanvaard Zij zijn daarbij gevoilcn eerbiedig eer Ik hun n lucdachtenli Voorts dunk Ik u allen die deel uilmaakt van de woei macht of daarvoor werkzaam zUl voor bc wijze waarop gij voor s lands volllghMd hebt gewaakt OU hebt naarm te hol JnargctUde ongunstiger werd cm er dus aan velerlei daarmede verband houdende mocUUkheden het hoofd motst worden geboden nlctumln uw gcesll r icht welen If bewaren tcrwUl allcrvikgcn opvallende bewijzen konden wordt n waargenomen van cn krachtig zich fcnlwikkelend saamhoorighcidsgevoel Uw taak zal ongptwUfeld nog moeilijker worden Ik ben er van overtuigd dat gU daarvoor niet 7ult ifn gschrlkken doch u door de mocUUkhcBcn zuil hecnslaan omdat ge op de m est ondubbelzinnige wij e hebt ervaren dat ric de waarUécring hebt van on volk dat voor zUn veiligheid op u vert ouwi Uit do onlangs dotlr H M do Koningin ullg aproken rede bleken hoe groot ook btJ Hare Majwjtelt de waafdcerlng Is voor hetgeen ge oor let land doet Hare Majesteit hc ft Hare rede liesloicn met de betreffe Mt woorden Ik zal veel aan u denken Mot dit KonlnklUl woord als uitgangspunt neem ik thans af scheld an u en neef u do verzrkorlig dat ik met grant virlrouwon uwo daiion vtxir de zaak des v idcrlandb zal blUvbn volgen IX gcnerajol Opporbevclhebbei van la id cn zeemacht wg REYNDERS De wisseling va i het opperbevel De lieer Van Poll vraAct inlichtingen te verstrakken aan de Tweede Kamer Hel Tweede Kunv heeft de volgende voorzitter van den on den mlnlslor v n Defensie I s de Rogcering pereld de K imer vol rlld de Hoer Van Pull raag gesteld aan den Raad van Ministers ledig In te lichten bmtrcnt de aanleiding tol het verzoek vin generaal Reynders om ontslag als Lppcrbcvelhebber van land cn zeoyiacht cn omtrent de overwogingen welkp tbt do inwilliging van U il voizoek hebbek geleld f Het boek iin de Prinses voor t Ned Koode Kruis Naar wU vornoikon Is een bU ondcru ultgavi In voorbet pldlng die bestemd Is als hulde aan Pr pscs Juliana voorzitster van het Nedeihandsche Roode Krui Di uitgave is gctltbld Hel bock van de Prinses voor het Rbodo Kruis on do opbreng si er van zoi len goede komen van het Werk dat otnmaal onder leiding sUind van wUlcn llrins Hendrik die zich mot hart on ziel icgevcn heeft aan den arbeid die nu rUr verschelden door zU i dochter met hetze fde èlnn word ovcrgonomon zal verder eonigo der meost Het boek zal worden ultgogovcii ondoi do auspiciën viu hi t Noderlandsolle Roodo Kruis cn inel medewerking vun zUn voorsiutcr H K K Prinses Juliana ZU zal hel ook petsoonlljk Inleiden Het bestaiJn uil bUdrugen vai Jaoriianslaandc Neder lundsrho autorite Ion lotterkuntllgen en b eldcndr kunHtenaam De bcdoelInK Is dat het ongeveer op don Verjaardag v n do Prinses zal verHchUncn horton van ons plaats InnMBU In dezen tUdVtpdt ontzaglijk ve l van don arbeid van hrl Nedorlandscho RtxKin Kruis gevorderd rn ook do flnnnolooln offer die van d rv ir anlsatle worden gevraagd zUn roer rwanr Men zal ongetwUfeld met ent uustnnme vun dit plan vernemen omdu men er op dubbelo wiJie door kan goLulgen van xUn sympathie en medelevoti Sympathie mot het Noiierlandsclie Rkodo Kruis en lympa thip voor onze nxinprlnses die in do volk oen ioo groote