Goudsche Courant, donderdag 8 februari 1940

yo 20241 78e Jaargang Donderdag 8 Februari 1940 Kta mmm mMm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD ¥ 00R GOUDA EN OMSTREKES BEIIGAMBACHT BERKENWOÜDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDBRAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN ST LWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Advi Oitblad verschijnt daj elük8 behalvf Zon en Feestdagen Oize bureaux iQn dacelUka geopend van 9 0 aur Adminiatratie én Redactie Telef imrc 3746 Poatrekeuing 48400 Abonnementen worden dageltfka aangenombn aan ona Bureau MARKT SI QOUDA oDie agenten en loopen den boekhandel en de poatkantooren ABONNEMENTSPRIJS pe kwartaal f 2 26 per week 17 cent overal w r d ItloiKUig par looper gvachJedt Franco p r poat per kwataal ƒ 3 16 iDVBR rENTIE3 RlJSi UU Gouda en onuliraken bchoorende tot den bexorgkrtnK l regels 1 80 elke reirel ine r ƒ 0 26 Van buiten Gouda en den boKirgkring I 8 fc lB 156 elk re rel meer f O SO Adivertentibn Mp het Zaterdagnumme M l jal R op den prtja IJefdadDtheida ad ertentifen de helft van den orUa INGEZONDEN MEÜEDEEIJNGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ O bO Op da TiorptTina 60 hooKar AdVerJenUSn kunnen worden ingezonden door tuaschenkomat van anliede Boek handilare n Adv rt ntiebureaux en onze agenten en moeten daam v6ór de plaatsing aati het Bureau lijn ingekopien teneinde van opname verzekerd to xi n Gewone af vert itian en nagezonden mededeetlngei bij contract tot leer geredureerdec prQs Qroote letters en randen orden berekend naar plaatsruimte SLOWAKIJE WIL MEESTER ZIJN OVER EIGEN LOT Streven naar economische onafhanlielykheid i ii j a t i t j j i i i H i PRI NSEb BE TRI LWT H VRTEi IJK JÏEDANM N 0R tl I F GEL KiVENSfHEN OP 31 J M AKI L L ONT t e j u e t j x ï Winterschs kwalen Dan Mijnhfardtjes halen Iti Gnep Koorts Kou Uheumatische pynen Spat Pynlyke ledematen 7iek en hange lig gevoel De echte ryn nie rt nd maar hartvormig 12 stuks 50 et 2 st 10 rt P y Apoth en Drogisten Handelsmogelijkheden met Nederland fcdi urreH ondcn t te Brntisl i u xc inif ons doiir on brief gi lifipdapeRt a in l r Ui hier iioigal eeiii i wind hg grwekt 11 t I lorie ipi n l ut den li rlintr I okul AnjeiKiT waarin de verhoud ng tusschen Hoii i irijp en Slowakye wcri besproken in waarin naar aanludii r van uitlatingen an officeili HongaarsLhe kringen openlyk fferd gepleit K 1 aansluiting aii Slowakyc by Hongarye dat nlPLhts yn iioodzakelykL plannen oor mduitnalmatie ou kunnen uitvoertn indien het oude Stefanusryk werd hersteld He opzien hiei door dezen brief veroorlaakt as vooral daarom zoo sterk wyl men van Duitsojie zyde zich tot nog toe ingstvalifr had onthouden van commentaar op lie heihaaldelyk geuite ambities van HonKurije in de geme de richting hoewel in de internationale pers meermalen werd gehoord dat Duitschland nameer hei in lUn kraam te pas kwam er gepn bezwaar tegen zou hibben Slowakije aan zyn vroe gero o erhceTschers de Hongaren uit te leveren als ware het een handelsobject Het as hiir een heele opluchting toen giute ren hekend werd dat de bedoelde bnef m hn B rynsche blad in ceen enkel opzicht de ipeeninj der regec ng an het Derde Ruk weergeeft Men betreurt te Berlyn Mlf dezo publicatie van een blykbaar on ervaren journalist dic zith door de Hongaren als spreekbuis heeft laten gebruiken Hoe Btaat Slowakije tegenover Duitschland Kn hoe denkt men ei m Slowakye zelf over Men begrypt dat Hongarye maar i te graag over de Slowaaksche grondstoffen lou hl schikken maar men voelt daarvooi uit dtn aard der zaak niets De positie waarm de jomgc staat verketrt ib verre van benydenswaaniig Niemand weet hos lie oorUig z il afloopen maar dat er by den vredt ernstig over de herziening van de kaart van Luropa zal worden onderhandeld el nagedacht om te voorkomen dat d lueni oor een nieuw conflict ordt gelegd staat wel vast ïlowakye werkt daaiom met de grootste energie om t gen dien tyd te toonen dat het over zy eigen lot kan beschikken Het vecht voor zyn bco aan en naarmate het daarin slaagt zal de kan dat het r nichts dir nichts doe HongajTje of Dui sihland zal worden geannexeerd ge nngei worden Hoe men hier tegenover Duitschland staaf Dit IS een pynlyke kvvistie en geen Slowiik zal zich daarover gaarni uitlaten Men K echter dolbly dat men in vergely king met Bohemen en iloravie in zulk een uitermate gunstigen toestand vel keert Of Schoon wel eens anders wordt taedej edeeld in de buitenlandsche pers is Slowalkye in Voortgezette Russische aanvallen in Karelië Sovjet troepeti genaderd tot eerste vestinrwerken der Mannerheimlinle Hot Flnschc legerberlclYt van Woens lag meldt Te la d op 6 Februari heeft de vijand op do landengte van KarcUë In het dl Wet van het Hatjalahtl mecr en Sumni i de aanvallen voortgezet doch al zijn pogingen zijn m plukt In de richting wi Summa heeft de vijand vier aanvallen gedaan gesteund door tanks alle aanvallen weiden met groote verliezen voor den vijand afgeslagen Ook de po 8lng der Rus cn om bij deze aanvallen e Infanterie met gepantserde sleden te vervoeren zijn mislukt Twintig vijandelijke tanks werden vernield of bulten ge v wht gestold To Cummusjokl heeft de vUand twee aanvallen gedaan welke erflen gfgeslagcn Voorts is op de landengte de arJtlUerle actief geweest Aan de oostgrens ten noordoosten van M Ladogameer hebben de nn clje de rdaad eui zelfstandige staat die zich alleen verpicht heeft tegenover guitschland mets te ondernemen dat tegen de politiek van dit Kind is frericht Daartegenover heef Duiththland Slowakye steun toegezegd by eventuecla aanvallen op zyn gebietl het geen me t het oog op de Hongaarsohe am liitie s n ker gewenscbt is Wat de regeling van bet binnenlandsch bestuur aangaat en den geheeleji buitcnlandschen handel daarniMle heeft Duitschland niets te maken I ven IS in ons land kan men er van alles krygen koffie boter kleeren vleesch ciu en jdveel men maai wenscht Streven naar onafhankelykheid op handels gebied Slowakye s innigste wenseh is thans zichook op handolsgebied zooveel mogelyk onafhaiikelyk te maken Het heeft reeds eenaetiene hande sbalans Het ligt in de bedoeling om den thans be staanden export naarDuitschland en het protectoraat langzamerhand geheel s top te zetten Men w il zoo nun mogelyk ifhankel jk zyn van het DerdeHyk in z kt 4aarom hieuwe wegen voorden export Vooral wegens zyn enormeh utproductie en de mogelykheid om hout cc lulose en papier uit te voeren s Slow a kye ook voor Nederland en België van belang Immers de groote houtleveranciers inland en Rusland zyr voorloopig van ijleinternationale markt verdwenen yi j Toen Slowakye nog met Tsjechië was vif eeii igd was de houtexport van wefiftg beling femds het land evenwel zelfstandig K reworoen wordt met groeten yver en voortvarendheid naar le ontwil kelmg tr van gestreefd met het gevolg dat bet ovei hot thans grooter is dan dat van de voormalige 1 sjecho Slowaaksche nepubliek mha ir gehee Slowakye hei ft jaarlyk ongeneer t millioen kubieke meter hout vooru voer beschikbaar ib van de totab oppervlikte van het land is met wouden bt dekt Het wordt hier betreurd dat Nederlan dm Slowaakschen staat nog steeds niet It ft erktnd oodra de zelfstandigheid van ovvakye was afgekondigd had de erketining i oor Duitsch and Hongarye en P den plaats D larop volgden lt alie het aticaan Japan Mant joekwo Liberia Spanje Oost i Rica Roemenie en Lcuador trk niniig de fitto had vervolgens plaats door Zwitser land Joevgo Slav e Frankryk e i België onder dralen werden geziKitschapjien lo gi ste d te Btrlyn Rome W a chau Boe4j i st en aticaan tad con fl l en generaal tl I iii ig on n en Parys V üDi den Slowaakseh NedeVandschen h indel is het wegens het ontbreken van etn i insulaat te Bratislawa en van een Neder I inds h Slow laksch hande sverdraglmoeily e de relaties uit te breiden hoewel ihieraan d or de bezwaren verbonden aan den Nede r landsch Finschen houthandel 7eer zeker te hoefte 70U bestaan troepen een bataljon vijandelijke skiloo pers vernietigd de vijand vcilooi meer dan 300 man dexidcn twee tanks werden vernietigd Finnen raken vermoeid Reuter meldt uit Helsinki Zeven dagen achtereen bestoken de Sovjct Russen nu al de Manncrhclm linle bij Summa en steeds worpen zij nieuwe troepen In den strijd tegen do Finsche verdedigers die eiken dag tot middernacht en soms nog tot wel later de stootcn moeten opvangen El wordt van de Finnen een groot uithoudingsvermogen gefelscht want ZIJ kunnen slechts weinige uren slapen Finland heeft haast nog mtoi soldaten dan vliegtuigen noodlg aldus Reuter en om deze redon merkte dezer dagen ten der Finsche soldaten op Men kan ons geen voorraad slaap uit hot bulten land zenden De Russen tiestoken do Finnen met circa SV zware stukken geschut en hebbon circa 100 tanks In don strijd geworpen waarvan de Pinnen er nu 22 vernietigd hebben Dat de Sovjets In weerwil van Aun numeflekc meerderheid tot nu toe geen vorderingen gemaakt hebben wordt In sommige Flnschc klingen ook aan oneenlgheld In de Russische legerleiding toegeschreven ovei de Wlfze waarop het offensief moet worden vooitgezet Mlddelorwljl hebben de Russen het voordcel dat zij hun vermoeide tioepen aoor andere kunnAi vervangen De Ka rellschc landengte is om deze reden vooi een offcncicf uitnemend geschikt omdat de Russische achterhoede over twee spoorwegverbindingen met Leningrad bc schikt Tusschon Mailcajtirvt en Salla zijn de Russen naar United Press verneemt Dinsdagavond in 3 uur tijds tweemaal tot den aanval ovcrgogaaj in belde gevallen zonder success Britsch passagiersschip op een mijn geloopen Alle opvarenden gered Schip onderhield dienst Belfast Liverpool Het Biltsche motorschlp Mullster Wis toni is op weg van Belfast naai Engeland ten gevolge van een ontplof img binnen anderhaU uur gezonken Eenlte Icdcu van de bemanning hebben verklaard dat de mtplotfing te wijten IS aan een mijn De Munstei onüerhleld met oen zusterschip de Leinstei den naelildienst over de Itrsche zee Het schip had accomodatie voor meei dan vieihondcid passagiers El waren er echter slechts 180 aan boord die allen gered zijn Ook de t emannlng Is in haar geheel gered Er zijn enige licht gewonden De Iunster bevond zich op 23 km van Hellast toen de explosie geschiedde Er ontstond gelukkig geen paniek ondei tie passagiers zij begaven zich rustig naar de booten Een van de reddingooo ten sloeg bij het strijken om on de inzittenden geraakten Ic watei Zij konden echtoi allen worden gered De kolcntramp Ringwall die zich op acht mijl afstand bevond zag de vuuipijlen die door de Munstci werden afgcsthoken kwam zoo snoi mogelijk na derljij Dit schip heeft tal van sclupbreu kdingen van dt Munster opgepikt De kapitein die twee gebroken armen had weigerde aanvankelijk de brug te Vel laten Ten slotte kon men hem echter tcx h ovDrhalen zich in oen der booten te bei cvcn De Munster was in 1937 te ater go liten en een oer grootste en piodernste schepen voor overvaarten als deze DK KARL ROOh TERECHTGESTELD i eidei der aulonomisehe bev iging in den 1 Izas werd beschuldigd van stnonnage jisl nx hit lid IS de leidei dei lut iii nnis tisthe beweging iii den Llzas di Kan Koos i n reiis sj ionnage ter dood ver II lukeld was terechtgesteld oürLobs ii dn gratie had gekregen is d lojdstraf viianderd in levenslangen dwangarbeid Koos wa s m P ebiuari 193 m hechten s genomen Hy werd in Octobei 193 door de 1 ransche militaire rechtbank m Nancj t r d od veroordeeld wegens het uitleveren v n KewichtiK e nulttain geheimen aan DuiUsche spiunnage agenten yn medeplichtigen Manu Hanauer en Kaoifmani zyn tot vyl jaren dwangarbeid veroordeeld een andere niediplicblige Lobstein werd eveneen ter dood eh tot mihtaire legradatic veroordeeld De thans terechtgestelde uit geruchtma kende piocessen bekende Karl Hoos werd op 7 September 1878 te Surburg in den Beneden Elzas als zoon van een leeraar die als zomlanig reeds voor 1870 dus in den Franschen tyd werkzaam was geboren Hy studeerde philo ogie aan de imveroiteit ten te Freibusg en Straatsburg en promc veerde in lOOJ summa cum laude te Straatsburg 001 den Wereliioorlog till 1 1918 was hy als eeraar aan verschillende onderwijs instellingen m den lzas verbonden Tydens den oorlog streed hy in het DuiLsche leger als luitenant in België en Noora Fiankryk en verwierf hot IJzeren Kruis a den oorlog was hy weder korten tyd als leeraar werkzaam in het Flansen ge worden S traatsburg Hy kon zich eiht r niet vereenigen met de Pranschc bestuurs methoden en cultuur politiek zoodat hy zich al spoedig iian do autonomjstisch be weging ging wyden Blj de oprichting van de autonomistische party in 1927 werd hy voorzitter Door eic maatregelen die de Fr n chen tegen deie beweging namen e door het tegen de m de Duitscli taaj ver sehynendt autonomistische baden uitg lardigde verbod zag hy zich gedwongenuit te wyken naai Bazel vanwaar hy zyn activi eit voor de autonomistische lievve n I irtzette Ondanks het feit dat hy door ii 1 ran sch rechtbank by verstek tot lo j lar tucht lui 11 if veroorde l t w igle hy Ie m 1 I29 op een openaare cigaJeiing te spreken temidden van een dichte laag van vrienden die zich rondom hem haddm jji geste d er voor zorgedragend dat hy niet werd gearresteerd D larna mekldi hy zieh by ic hian clie autoriteiten aan die hem terstond in iieeh tenis namen In Juni IJlJ v und het destyds 70er geruchtmakende proces tegen hem plaats Tot ieders verbazmg weigerden de leden van de jurv het schuldig uit te preken zoodat hij rijgesproken moe t worden Terwul zyn procis in hooger beroep ni hangende was vaarebgde minis ei Bartnoueen amnestie wet v or de hizassische autunomisten uit waardoor ook hy definitiefop vrye voeterk kwam i 1 len jaar latei iii tebruari l Jo i werd I dl Karl Roos wederom in hechtenis geno1 pien Is reden werd spnmnago opgegeven Sindsdien heeft Karl Koos givangm geze I tl n tot hy thans is terechtgesteld 1 J I Ene in rouw Duitsche pers buit de Br tsch lersche moeilijklteden uit j Eire was gisteren in louw in verband met de terechtstelling van de Icrstno I terroilsten Barnes on Richards Sportwed strijden zijn afgelast de bioscopen en schouwburgen bleven gesloten on lu de haven van Cork wair oen piotest meeting is gehouden waarbij Tom Biir heeft gesproken over de onschuld dei martolircn vcxjr de lersche 7aak In Engeland is do bewaking dooi poli tic on rechercheurs vanavond vcrschoipt als cxtri voor7orgsmaatregol tegen nngeltjke lUeuwo aanslagen door republl kelnen Daar voortduiend strenge controle uitgeoefend wordt in do Brltscho havens op de uit Eire komende personen gelooft men dat er geen terreur op groote U haal te verwachten Is enkele in Engeland wo nendo personen zijn echter beieid do campagne vin de Tra waar zy maai kunnen voort te zetten Deze onkcllagon blijven nooit lang op een plaats oh dit maakt het vooi de politic moeilijk hun bewegingen na te gaan Uit Berlijn meldt de United Press dat de avondbladen de terechtstelling van Barnes on Richards voorstellen als een voorbeeld van Brltsche onderdrukking en als wn bewijs dat Engeland hu fersche volk wil venilctlgon De Angrlfl BChrlJtt dcxjr dit vonnis te voltrel kon vv v vv laat Engeland zien op welke wijze h t U volken van zijn Empire veivol t H t IS kenmeikend vooi het iiuielii laelitibi EiittlanU dat op het zellu uogt iibliii uat twee leisehe stujocis vooi ie vuj lieid hun laatsten adem uitblazen ecii mistel Eucu cin icde aisteckt uiuipiiil van moiaal ovei üc viijnciy uei voikiii I De Naehtausgabi spucKt ovci den uii hieiiseluUjKcn alolijselijke 11 Vel ael iii s stiijd van EiioCl ind te ocn Uc l ieii Al ülaüen m kcU veel wciK van d piutesl betooguio ii te uoiiii Ned hulde vooi Prins Pauj van JoegoSlavie Het bestuur van de vereemgiug Neder land JoegoSlavie heeft in verband me t den voor den vrede in uid Luropa gunsti gen uitslag van de Balkaiicoiifcrentie en tilegram gezonden a in prins l aui van Joego blavie waann Z iv H hulde wonlt gebicht voor zyn vuortdurenile bemoeiingen ten oehoeve van den viede in Zuid Luropa welke zou wurdi in hel telegram gezeigd eoovcil hebben bygedragen tut den gunstige n toestand van dit oogenblik Untpioiiuig op poiitieDureau ie JbaUsanne Keu iJuitsiher h id een veidichi ait zimd lanje ontvangen Een doode twee gewondon Het i raiLsciie persbureau Ui a i cidl Liisteroeülciid itoii ici nuiiaa v o tii veilitiicidsuieiist te i us nn legen lialf elf heeft een Duilscli kleci maker die te Lausanne woont bg dun veiIgheiüs lentt een p ik e eüracho dal licn verdach oorkwain Het pak werl in by yn van len LuiUclier in net technische laboratorium geop id By de Dpun i j v lol ei een klein kistje uit Onmidaellyk d I d znh ten heviijc on plollmg vooi i inspieteui Jacoud veid op slag geslooU een brigadui en de Du tscher verden ern ig gewond De Duilscher had anomeme brieven ont vangen Hy werd sinds eenigen ti d door de politic bcAaakt Hel ondeizo l is m volkii gang Nader wordt vernomen dat de Duitscher een zekere Zuschnig van oorsprong e ostenryker uit Geneve t n pakjr had ont vangen eiat hem zeer veiduïlit vojrKw im temeer diar hy sinds dp prl in e ilingen hadden bereikt volgens welke hy zich zou schuldig maken 134 spionnagi lal van nno i iemc blieven had ontvargon waann bedreigingen tegen zyn Ipven werden gepi Het onderzoek der politie had oritr nt zyn pcr oon niets opgeleverd Het kistje dat de ifmetihgen had van een sigamnkistje bevatte een geladen maclimerie welke zou ontploffen op het oojKniblik dat het deksel zou worden opffolicht Q