Goudsche Courant, donderdag 8 februari 1940

Het ÜB bU SpUk Lobith en MllUngicn weer in beweKlnxLater bif de rlvtcr bU Lobith iltten Uit Lobith wordt gemeld Nadat gisterochtend de cweldlge U masBB B van den RlJn tusschcn 8pUk en MllUngcn aljn gaan kruien waardoor een gevaarlUliie situatie ontstond heelt zich het U cat na ecn klein uur tot sUbtaiul WOB gekomen gisteravond opnieuw in bcwiiglng gezet Het kruien bcr gon omiitrecksi kwah ovct tien te Lobltii en deod zich tien muiuten later te MUllngen voor Het schuren en bonken van de IJsschotsen was tot In den verren omtrek hoorbaaii SohMpawerf te MUlingen onder water geloopen Olsteravonil om elt uur hatl het voor bljschietende Us te Milllngen een fliel held van acht lot negen kilometer per uur bereikt Hot govjiar voor de ter plaat X Ingevroren zos schepen werd toen uU geweken beschouwd daar hot J IJ tusschcn de kribben vast bleet zitten en zich aan den kant Usdainmen hadden gevormd die do aandrijvende schotsen t genhleldea Het water steeg te Mlllln gcn tusschcn halteK en elf uur zestig tot i ventlg qentlmeter Een gevolg van dezen hoogen water stand was ddt de helling en de loodsen van de schedpsweri der firma Bodewes onderliep In allerijl hoeft men getracht de zich daar bevindende scheepsmotoren In veiligheid te brengen Te Milllngen werd glsteraittond een hulpplocg vap vijftig man onder leiding van den burgemeester In gereedheid gehouden doch er behoefden geen bljzondare maatreifeleti te worden genomen Voorzorgsmaatregelen te Nijmegen OlstiTavond om elf uur kwam to Nijmegen bU de wacht van den Rijkswaterstaat aan de Waalkade de mededeellng dat de Rijn bU Lobith en Milllngen aan het kruien was Hot zware Ijs ging door do rivier on voerde gro te watermassa s achter zich mode Tegen hall twaalf was het kruien VE n het lts In do Waal reeds gevorderd tol Erlekom en het fort Sprokkelenburg Hei water voor Nijmegen steeg per uur zes cm en de Waal bereikte om elf uur een hoogte van 10 84 plus N A P waardoor ae lage kade tegenover de Qrooto Straat onder stroomde De Waterstaat nam reeds voorzorgsmaatregelen en zette het lage gedeelte van deze kade af De toestand werd crltlok on de algemoene verwachting was dat do Waal voor Nijmegen nog dozen nacht zal openbreken De zg Usvordlkklng bij Gent bleek reeds zooveel to verduren te heb Mutaties in de Iioogere legerleiding De wijziging in het opperbevel zal gepaard gaan mot ccnige mutaties in de hoogere legerleiding Zoo is do genei ialmajoor H F M baron van Voorst tot Voorst gelijk re eds werd gemeld overgeplaatst naar don Generale Staf met bestemming als sous chcf van den Staf welke lunctio thans nog wordt waargenomen door kolonel N T Caistens wiens benoeming te verwachten is aJs generaalmajoor commandant van het 3de Legerkorps De generaal majoor A A van Nijnattcn die thaas dit Legerkorps aanvoert gaat met pensioen Voorts zal de kolonel L J Schmidt thans territoriaal bevelhebber in NoordBra bant on commandant van de Peel dlvisi f benoemd worden tot commandant van de Lichte Divisie a s opvolger van kolonel Schmidt is aangewezen do overste H C V d BUI commandant van hot lo regiment wlolrijders Het opvallendst in deze mutaties is do Benoeming van kolonel Schmidt als camtnandant van de Lichte Divisie een commando dat voorheen steeds werd opgedragen aan een cavalerlst Kolonol Schmidt is afkomstig van de infanterlo het wapen dat men in de Lichte EMvisle tevergeefs zal zoeken De Licht Divisie toch bestaat uit 2 regimenten wielrijders 4 regimenten huzaren 2 regimenten hu zarenmotorrijders 2 escadrons pantserwagons en hot korps rijdende artillerie De Rün kruit opnieuw ben dat men van desen dun nslnlg weerstand kan verwachten Ue rivier ilt opnieuw In den olgcloopen nucht selnae men ons nog nutior uit Lobltli dut het kruien Wiu aigeloopen en dat de rivier opnieuw vost zat Voor het zoover was heeft men in dt haven angstige oogonbllkken beleefd omdat het govaar dreigde üai do Ijsmassa over de kribben heen üc daar gemoerd liggende schepen zou overvallen Het liep gelukkig goed af want de vaartuigen bleven gespaard voor t aanbchuivcnde Ijs De overlaat werkte vannacht over do vvoUe breedte d l over een alstand van A40 mea r ÏX weg tuseichen Lobith en Upljk is als gevolg hiervan gebroken Hot water dat 15 contmioter hoog stond vloeide ovor de bedding van de oude Runmonding 111 do richting van Zcvenaar waar het weer In de rlvlor zou worden opgenomen Tijdens het kruien steeg de Run ziendcroogen met 2 meter doch nadat de overlaat in werking was getreden trad een daling In Vannacht om half één bedroeg de stand 15 3a meter In Lobith waar de gcheelo bevolking op de boen was bleef men het verdere deel van den niuiht waakzaam Brandweerploegen wurfen aangetreden en de douanewacht woi verdubbeld De iJek wordt opengebroken Qlstercn omstiloeks het middaguur was half Schoonhoven uitgoioopen om de komst van do Ijsvekors te zien Om kwart over ïén kwamen de Usbrokorg in de bocht bk Schoonhoven in het zicht Zware rookpluimen dreven over de rlvlor en de uiterwaai OQn als teeken dat de booten zeer zwaar we fk haddon Dat bleek ook ült don tijd dlc zlJ noodlg hadden om de § tad Schoonhoven to bereiken want over dit korte stukje van de bocht naar de stad dozen zij ruün een halt uur Het was duidelijk dat do ijsbrekers grooto barrières te overwinnen hadden men zag telkens oen der booten vastloopen daarna oen elndwecgs terugstoomen en dan met nieuwe vaart zich op hot IJ dek worpen Blijkbaar was het eb want het losgewerkte ijs werd met groote snelheid stioomafwaarts meegenomen Voor de stad Schoonhoven was het ijs nog zoo dik en betrouwbaar dat nog vanmorgen verschillende voetgangers dwars de rivier zijn overgestoken ten kosten van natte voeten omdat or oen flinke hoeveelheid water op het ijs stond Maar men kon toch voUl Öen overkant bereiken Thans Is dat afgeloopen want de vier machtige IJsbrekers hebben hot ijs zoo grondig losgowerkt dat zeer waarschijnlijk de scheepvaart morgen haar rechten zal kunnen hernemen Do kolonel Schmidt echter heeft In zUn gebied voortrclleHJk werk geleverd hi j organiseerde de grensbeveUiglng in Limburg en Noord Brabant en hoeft ala commandant van de Peel dlvlslo getoond dat hij over buitergowono Kwaliteiten beschikt kwallteitoi die hem ongetwijfeld ook In staat zullen stellen het commando over de Lichte Dl lsle met succes te voeren Dr H ColUn leidt bespn kingen van h t organisatiecomité jn het Vredeapaleis Hot organisatiecomité van regeeringsvertegcnwoordigcrs heeft gistermiddag onder vooratterschap van dr H Colyn zyn bo sprekingcn voortgezet Alle tien regeenng vertegcnwoordigers waren RLstcrmiddag in het Vredespaleis vereenigd liehalve d I ortugeeschc gciant te sGraviniiage de heer Des Santos Tavares die des ochtends van zijn regeering opdracht kreeg om haar op dt ze conferentie te vertegcnwoordi ien was ook de heer Hambro de presidei van de Noorschp Storting die gisterofHtend nog niet was uangekomtn aanwezig Voordat de besprjèkingen begonnen hebbon de gedelKeerdoh de secretaris gene raul van den o kenbond en do verschillendo afdeelingschcfs van den Volkenbond diode conferentie bywonen zich op de grootestatietrap van hot Vredespaleis opgesteld om den fotograftn gelegenheid te gevencenige opnamen te maken Nieuwe Statftsleening met indirecten dwang te verwaciiten De oorwaarden Naar wij vurncmon is bümenkort de uanKoiiüigiu to verwucliion vun een niuuwe aiuaisiédiung ten bedvaso van I u utxi uxj renienue 4 pet met oen looptuu van 4u jaar en een koers van uitgiuo van IM pet De ultgUte gaat gepuaiu mot cea inairecleu dwang voor 5 caiugonoeu 1 piirucuiieren ü Naamlüoze Vomiüül4 iiLppen 3 iiisUlutioneele goioggors upuaioajiKon peitoiocnstichluigcju De uwang zal niet geiuen vooi IiiuifiCiie naonuoefzc vennooisc inppen Wat bcüeu qen dwang voor particulieren vornpmen wiJ dat vermogons onder de ƒ ouo mot zuuen worden vorpucnt op de loenlng in te teekenen Pailicuiiereu mot vermogens van f M m lot f 4U IUJ zuued worden gedwün en indien de loeiiiiJ mot wordt volteekond voor ƒ lO in Jte schrijven Voor vermogens van lo upü tot ƒ su uüü wordt het geuwongtn liischrl vingst ediag ƒ iüo en zoo loopt het üiichriJvingsbceU ag sterk progrosKief op zoodat er op kan worden geroKcnel dat bezitters van groote vermogens ongeveer 3 pet van hun kapitaal m de nieuwe Staatsleenlng moeten beleggen Uo naamlofaze vennootschap pen zullen inOirect worden gedwongen in to schi Uven voor üO pet van do belastbare uitKeonng over het tijdvak 1 Mei 1938 tOt 3ü April 11 39 Do instituttonoelo bel eg gers zuilc h eventueel worden gedwongen voor i pet van de belegde gelden In te tcekcnen op do nieuwe Staatsleenlng Indien do loe ng niet wordt volteekend zal voor het nakomen van Co verplichtingen natuurlijk rekening worden gehouden met het bedrag waarvoor men reeds vrijwillig heelt ingeschreven en er zal eveneciu rekemng worden gehouden mot het bedrag waarvoor men heeft In geschreven op do vorige Staatsleenlng waarvan de obligaties kunnen worden geconverteerd in de nieuwe Icenlng En tenslotte is er nog do bedreiging dat degene rilo niet vruwUlig Intcckent zal worden gedwongen in te scluljvcn op een leening met lager rentetype Militairen schreven veel iiaai huis I usttervoerateiling over November geeft astronomische cijfsrs By wyze van uitzondering is in November j l een telling gehouden van het postvervoer Daar deze telling op zichzelf staat kan een vergelyking met 1938 toen de telling in een andere maand werd gehouden met plaatsvindon Wel kan uit de v èrkregen cyffrs de belangrijkheid worden afgeleid van Je militaire correst öndentie voor zoover deze portvry geschiedt t w ibriefkaarten h nieuwsbladen tot 100 gram aan en van niintairen beneden dert rang van officier De cffers zyn door vermenigvuldiging met 52 herleid tut jaarcyfers Aldus wer den de volgende resultaten verkregen aantal vervoerde interlocale briefkaarten 122 18r 63fi waarvan Distributie van vleesch in blik In verband met koude De minister van Sociale Zaken heeft in een circulaire aan de gemeentebesturen medegedeeld dat hij in verband met de nog steeds aanhoudende koude kan goedkeuren dat aan die personen welke voor de distributie van vleesch in blik in aanmorking kqmen gedurende drie ach tercenvolgcndo weken zoo mogclljl aanvangende In de week van 5 Februari 1940 boven de vastgestelde kwanta thans ook éto blik vleesch per week extra kan worden verstrekt Voor zoover de voorraad In een gcmocnto daartoe niet toorolkend la kan het gemeentebestuur per omgaande een extra hoeveelheid bij den rljkadlenai der Icwnsmlddolendlstrlbutlc aanvrage i Echter zullen per week nimmer twee of drie blik ken gehakt tegelUk mogen worden ver strekt Distrilutie van vatjfroenten De ml lster van Sociale Zaken heeft In een circulaire aan do gemeentebesturen medegedeeld dat hlJ daartoe ih do gelegenheid gesteld door zijn ambtgenoot van Economische Zaken heeft kunnen goedkeuren dat voor zoover een gemeente deelneemt aan do distributie van groenten In blik tevens aan de daarvoor In aanmerking komende personen vatgroentcn mogen worden verstrekt Aangezien de distributie van dit product ehter In handen Is gelogd van de Nederlandsche Groentenen FrultcentraJe geeft de minister aan de gemeentebesturen in overweging zich dosgowcnscht met oen verzoek terzake tot genoemde centrale te wenden VereeniRinK voor Vreemdelingenverkeer Dr L N Deckers tot vuorzitler van de A N V V benoemd In de gisteren gehouden vergadering van het hoofdbestuur van de Alqiemecne Neder laiidache Vere misrin voor Vn cmdelincon verkeei is nis opvolcrer van baron Kiayenlioff die met het oog op lyn loclftiW ontslag hiU genomen maar de funct p van voorzitter nadien nog eonigen lijil hoeft waarg nomen dr L N Iiofkor de oiidministcr ot voorzitti i im do V NV V f kozen Tn tegenstellinp me baron Krajenhoff die ook voordat hy voonlttor nn de A N VV werd landen tijd contact mei haur l i I gehad is dr Ocokors in cn krinp vu it A N V V een niouwe fini ir Baron Kravnhoff fa it nu dus werkelijk afscheid nemen van den actieven dii n l van do A N V V Hij hee ft hna no Ion dooi gehouden want hij Js ni do opnohiov geweest van den Nalionalon Bond voor Vreemdelingenverkeer waaniit zii In l is voortjrkomen toen di propaganda voor het Te mdeIinp enverkeo in ons land totn il v ed gct irganisoeniL Propagandist voor het vreendeliii iverkeer wr hy toch reeds door ijn funrtie bij de Nederlandsche Spodrwegeii on lm Uhei ook toen hii deze vjarwel piozeitd had met hart on ziel gpWevjn Op ziin velo reizen in het buitenland hii is ee i van demeest bereisde mannen van ons land heefthy altyd van elke golecfenheid cobru k gemaakt om do belangen van ons laml mdezen zin te behartigen en zij haddon 1 hem een opperbest advocaat want voor hemstonden alle deuren open baron Krayenhoffwist altyd nog heel wut meer gedaan tekrygén dan anderen Dit omdat hq een zeoraimabel en beminnelyk mensch is die dekunst met monschen om te gaan en hen voor zich te winnen in buitengewone mate V ff ji Kkin zakenverlof aan militairen WH hebt on eenige Inlichtingen kunnen verkrijgen omtrent het Bureau verloven aan militairen Van eind September tot 1 Februari worden bij genoom bureau rjilm 82 000 verzoeken tot het verkrijgen van zaken verlof ingediend ruim 73 XX verzoeken werden afgehandeld waarbij in totaal meer dan l ii 0 X dagen zakenverlof aan belanghebbenden werden toegestaan Dezq verlofdagen worden door de commandanten varf do oorlogsonderdecicn geleidelijk aan de betrokkenen verleend waarbij rekening wordt gehouden met het percentage dat tegelUkerlljd met zakenverlof afwezig mag zijn Do overige verzoeken zDn nog in behandeling aangezien alvor J ps een beslissing kan worden genomen omtrent elk verzoek advies wordt Ingewonnen waarmode uiteraard eenlgen tijd is gemoeid mt STAATSLOTERU Be klaaM Trying van 8 KvW Hoor orUtent ƒ 50 000 53 6 ƒ SWW S8M ƒ 1500 l ï 1Ï 0 f 1000 6M9 9Wi t STS f 4O0 4901 7W4 U0I8 1966S mm f aon u Ot i 2€ ï ƒ 100 l T3 781 W 4068 10 6 I PlUien n ƒ 70 f 18S Ittin m S874 nsj 7 l R2H 71 98 lOOIS lOloö m 113 11832 124 12 131 00 m m m l iDSl l riü 15H 163 iff s 17576 1S8 1963 2tl26 i 20847 21422 2160h 1154 1251 1 9 l 4 1777 1830 m 2229 2OT 267 S 2666 28 B 2 S9 EIM 8134 3844 3464 SS41 8 142 iPfi74 3089 8806 3S il7 STT 4067 4249 H 4Sfle 4466 Ift47 fifll 4688 4641 4W9 4P34 5077 fllOa Uö 5227 52 6487 56 n 5e4 V 570 1 r 707 5746 r 7 6945 6299 6601 06 2 67 i6 6773 fi7T i 6856 6887 f S7 7035 78S 7432 7417 7627 T784 77S9 7808 7H7 1 ROlfl 8 K2 R2 i7 8 340 37i5 8 876 8534 8 47 18698 8919 8927 91 i0 0398 9483 9529 9 Mv1 96915 9713 9760 9869 9 M 9962 10017 lOOeO 10064 10124 10128 10129 lOlfifi 102SK 10RR4 10425 106 2 1O690 Ofi W 107111 10817 10886 11144 11215 ll369 11422 11571 11633 11076 11694 11714 12071 12181 12207 12296 12375 l 38 i 12SI0O 112722 1275 © 12785 121849 12908 13127 13152 1522 13308 HUSl l fl73 13685 136713 13699 1 37a3 13816 1 968 14133 14167 14182 14277 1477 l4f 24 14664 14568 14664 14622 14725 14882 l WO 16109 16U3 15127 1 5276 l pl 15 8 6 18613 16619 15640 166S0 ir 7 i i 1 1903 16986 16074 16077 16089 1 183 16376 16309 1 6402 16546 16618 16678 168I 16870 171H2 I727B 17318 11505 17084 17735 17913 17948 18089 187 19105 19107 19186 19279 19421 19482 19578 19657 19659 19808 19 i62 20011 20276 20361 20456 20568 20558 2 ü 20876 20885 21082 21304 21327 21379 21425 21437 21476 21481 2 iftl7 2157 21872 21i929 21998 119 1 11 17 7 S zm 27 2öi 317 rij S64r vw li 42 $ 44 4Ml 48 i 6039 5K5 Nieten 1081 1112 1113 1114 1168 1176 llRl l 2 1284 1355 l ifiO 1422 1429 IW l49 14 W 1 603 1604 1782 1742 J761 1859 1935 1948 1984 2019 2022 tJOifi 2009 2168 2191 2193 2204 2251 22 S 2373 2376 2397 2404 2418 3439 2477 2517 2528 2660 2668 2672 2r 2 27 31 2738 2 50 2778 2804 2819 2 76 937 3026 a051 3060 3074 9081 3097 1101 3175 3206 3217 3236 3255 3311 t319 3381 3439 3482 36O0 3532 364 3648 i550 3603 3635 3671 $ 3784 3787 79 3W20 3830 3 41 3875 3890 3895 1941 4012 4102 4119 4160 41 8 4233 2 5 4207 4284 4286 4352 4 j56 4Ö89 4429 4456 4467 4483 4496 44 t 4503 4L541 4622 4636 4706 4737 477J 4786 4855 4bS6 489 1 4914 4936 49 4977 5005 6094 sk 5120 5130 5V6S 5170 52Ó5 Van df prleendL ifirloven werden ruim 43 pet aan landbouwers en bljiu pet aan mlddonstandfcrs hieiby inbegrepen kleine zelfstandigen I toegewezen Dat bl het personefcl van de ouden lichtingen moer behoefte best iat ati zakenverlof dan blj persoijieel per jongc elt dat van d aan do eerslt e tweede catc lichtingen blijkt uit het verloven ongeveer 60 pet en ongeveer 40 pet aan gorle werden toegestaan Koeienstal opdér stroom Vler15é 8ten op slag gedood i Gistermiddag heeft zjch in den veestal I van den landbouwei J Eist aan dt Niouwstraat te Wouw een geval van kortsluiting voorgedaan mot ornhtlue ge volgen In den stal bevonden zicli dcrtli beesten die mot ijzeren stangen aM elkaar waren bevestigd VormoedciUli door het breken van de aardicldlng Li kortsluiting ontstaan ten gevolijo waaivan drie koeien en eengg op slaü worden gedood Een aantal alïSere dieren kwam eveneens onder stroom te staan maai blijkt geen nadeellge gevolgen daarvan te hebben ondervonden De meld as juist klaar met melken toen het geval zich voordeed zoodat zU vermoedclUl aan oen groot gevaar ontsnapte 908 9 ftfS ff i 88 1488 fKM K97 tiw nu T 68 RI8I gim urn ve 766 lOOTH lOlSt 10IM9 10633 lOTiae 10919 111 11867 11446 lt 41 1187K 10066 121 7 1286 12641 12813 1S006 13283 134199 13664 14088 18 1 3 II perl Een droom ia even waar Als liU was voor honderd Jaar FEUILLETON Mysteries rondom Vredelust Een geval uit de practljk van Inspecteur Sanders lid der Centraio Recherche door UDO VAN EWOUD 5 Nu bevond zich in het vertrok slechts een rechercheur dien Wils nU do nog jonge maar veelbelovende Bartellnk kende on d polltlo fotograaf een reeds eenlgszlns bejaard man met weelderige grijze lokken welke nog herinnerden aan ren tijdperk uit lang vervlogen dagen waprln derze vo eigenaar behept met vele kunstzinnige ijolglngen en nog meer Jeugdig Idoallsmo aan het hoofd had gestaan van een bescheldfen fotoa teller ergens op een bovenhuis aan den overtoom waar stralende bruidsparen cr gelukkige Bezinnen zich rrrlson van zos gulden por dozijn In cnbinct formaat op de gevoelige plaat lieten vereeuwigen In dien tijd waaraan hlJ In verteren oogenbllkkcn nog wel oeas met eah gevoel van wofmoed terugdacht hid de klekkast zooq s hij aan het hdofdburoftu vrt algemeen werd genoemd in d ntitetors van don burgerlijken stand stond hU IngescHrcvon als Gotlleb Amadous Smulders hel praedlcaat Hofleverancier gevoerd Nu toverde hij npg slechts aan de Justitie maar de Jaren èn het vaste maandelljksche salaris hadden hem geleerd met dezelfde ambitie onder do moest ongunstige omstandlghodon lUken voeten vingerafdrukken te fotografceren als eens de feestelijk uitgedoste clientèle In het lichte atelier aan den Overtoom Ben Je klaar Smulders vroeg Sanders zich tot don fotograaf wendend die zijn toestel Juist weer aan de smderezijde van den divan had opgesteld en als vluchtend zoo schielijk onder dengrooten zwarten dook kroop Direct Inspecteur dit is de laat sto antwoordde het thans vrijwel onzichtbare marmetje nergens met degroote camera manoevroerend Mooi haast je maar niet dan zullen 1J Intutsschen den toestand bulteneens even opnemen Bartellnk cri Wilsvolgden den Inspecteur door de hall naarden voortuin waar de sneeuw op c plaatsen waar niet geloopen werd nogvrti dik lag Op het ovoi dekte bordesbleef Sanders staan en de anderen volgden zün voorbeeld Jiifjfouw Keizer heeft mij meegedeeld j ÉADok de sne uw In de oprijlaanvanmoaipl nog ongerept was toen zUterugkeerde Het was haar opgevallen omdat ze bt het zien daarvan onmiddellijk bU zichzelf vaststelde dat het wegruimen weer extra werk els ite waar zeniet op gerekend had Het is gisteravond begonnen te sneeu wen vóör dien moet de man op den divan dus hier in huis zijn geweest K De hulshoudster Is Zaterdagmiddag vertrokken zoodat de misdaad tusschen dat tijdstip en Zondagavond moet hebbwi plaats gehad Ik geloof dat wc niet viM oppervlakkigheid bcschuldlgdzuUen wwöen wanneer we voorlooplg aannemen dat men zich Zaterdagavond toegang tot de woning heeft verschaft Voor die veronderstelling pleit zoowel het electrlsch licht in do woonkamer als de om standlgheld dat zelfs in deze vrij vergaten omgeving geen vreemde het zou wagen op klaarlichten dag de woning binnen te dringen Vermoedelijk zijn het zelfs twee personen geweest meende Bartellnk te moe tenopmerken Do toestand waarin hetslachtoffer gevonden Is wekt weltewaarvermoodons van zelfmoord maar Ik kanme niet Indenken dat Iemand voor eendergelijke wanhoopsdaad deze verlatenvilla zou uitkiezen WH zullen binnen eens gaan kijken besloot Sanders die gewend was blJ eenonderzoek als dit de leiding op zich t nemen en daarbij geen acht placht teslaan op opmerkingen welke niet dlreotverband hielden met hetgeen op dutoogenbllk z n gedachten bezig Moid Smulders zal nu wel klaar zijn HU keerde zich om teneinde het hulsweer binnen te gaan doch juist op datoogenbllk scheen zijn aandacht te worden getrokken door een paar modderige plekken op het borde s welke hem voor heen niet waren opgevallen ZoO onver wacht bleef hij staan dPt hIJ bolde ar 1 men moest uitstrekken om zijn metgezel j len die iiiders zeker zouden zijn door jgeloopen tegen te houden Hallo wat Is dat hier zei hij mc ertot zlchzdf terwijl hij zich tcgtlijkerlildroeds over de modderplekken heen boogOnmiddelltik richtte hlJ zich ofhtor ookalweer op Laat me Je zooien eens kijken Miei De reporter voldeed aan dit eenlgszlns merkwaardige verzoek waarvan hlJ tie bedoeling troij wons wel gedecltcl jk kon raden Dank Je zei Sanders toen do anderzijn evenwicht weer had teruggevonden Draag Jli gummlhakken Bartellnk Noen Inspecteur en Smulders cx krilet want toen die zooeven bij het fotografeeron op z n knlofih lag heb ik bijmezelf Vastgesteld dat t hoog tUd werd dat hij z n laarzen eens naar n schoenmaker bracht De zool was blJna door ende hak danig scheef geloopen j us blijft alleen nog de man op de divan over concludeerde Sanders Anderen zijn hier vanmorgen niet geweestALs hit ook geen gummlhakken heeft moet hier na Juffrouw KeUzer t vertteknug een tweede persoon zijn geweest Dat komt overeen met Jouw opmerkingvan zooeven Bartellnk KUk maar ecasMier dit zijn onmiskenbaar afdrukken nn een hr k Deze hier hot dichtst blJde trap Is het duidelijkst Er zUn zelfsnog een naar letters te lezen H ermoodelljk van het fabrieksmerk De tweede Isnog als hak afdruk te herkennon zondermeer en de derde is niet meer dan eenvlek We zullen er Smuldeit In leder geval een foto van laten maken Dat dieafdrukken er vóór Zaterdag al geweestzouden zijn ia dunkt me ultcedoten want een zindelijke hulsvtrouw als JulIrouw Keizer zou dlcrti modder zeker vMr don Zondag hebben weggeveegd I Toen zij voor do tweodo maal de woonkamer binnentraden was d fot graai Juist bezig ztjn paperassen bUeen t f ruimen Sanders zelf voorzichtig geworden door de op het bordes opgedane crvarlns stapte zorgvuldig over den eikenhouten I drempel heen verzocht de belde anderen I dit eveneens te doen en gaf daaiM Smulder 4 opdracht de hak afdrukken v fotografqeren Daami begaf hij zich direct naar den divan w lke met een goel wltte U sbecf vacht w is bedekt Het hoofd van dco doodo lag dicht bl den kqip van de P beer Sanders boog zich over ln t W heen en bekeek dit eenlgenr tUd nau keurig Bartellnk en WWST die beldf reeds onmiddellijk constateerden ook de doodc geen Kummlhakkcn dro hielden zich hierbij eenlgszlns op achtct grond I De man op den divan kon onBCveo I vUfendertlg Jaar oud zijn Hij hui knap clean shaven gelaat ei dlcp haar Een zuidelijk type consUit er Wils bIJ zichzelf on terwijl hU de i clM J uitdrukking van den doode wat nftu tender beschouwde moest hlJ onw Ifcurig denken aan do bij velen schendc overtuiging dat deise moedstoestand waarin de doode 1 rende z n laatste oogenbltkken verlti de vrij duidelijk pleegt weer te g W nil T W n W port Kij 3 7 cl Pei