Goudsche Courant, donderdag 8 februari 1940

n Gelukkige keuze ZONDAGOCHTEND 11 Fr BRUARi Aanwahfl om IS Mur GARY COOPER HELEN HAYES ifoOLPHB MEN JOU BN APS HflD VOOR IMMBR Een grandiooa i t P nd ukwekkand fUmwerk DUTIM r OEGSTGKEST OFFICIEapLE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMteNjr VAN ECONOMISCHE ZAKEN Teelt Mn fjjne zaden In antwoord op desbetreffende vragen wordt van officieele zijde medtegiedeeld dai ii vergunnrng vóór het telen van blaiiw maanzaad brum mosterzaad en zaaitBen met uitzondering van zilverulen voor den oogst 1940 zullen worden verleend door de Provinciale landJWuwcrisisorganisaties Zooals reeds eerder is beikend gemaakt zal bü de bapalüig van de aan eiken teler toe te kennen opjjervlakt zowvedl mogtlijk 11 aanmerkinsf wforden genomen de gemiddelde oppei vlakte door den betfeffendei wrgajiiseerde li de jaren 1937 ISQS en 1939 met het betreffende product beteeld De vergunningen voor genoemde producten zullen zonder aanvrage worden verleend Van de toewjgzmgen is beroej opengesteld op de provinciale m jductiecommifisaf ssen Het beroep dient schrifteluk binnen 14 dagen na de dagte uig an de vJrgunning te worden ingesteld Daarby is verpchuldigu een bedrag v n ƒ 5 voor elke tjoewijiing van een dei genoemde producten lartagen beroep ordt ingesteld welk bedrag voor of op ueii dag van de ter post bezorging i an het beroepschrift op rekening van de befroffende landbouwcrisisorganiBatie dieoit 10 zun gestort Overieggiing vin een door den burgemeester van de plaati van inwoning of vestiging van den georganiseerde i f gegeven bewüi van ouvemiogen geeft ning daarvai hoo r feeroep open bji den Mmister van Economische Zakeln Ook dit Klecnd aaii org8nis eêrd en bü de l an K ouw h0t moakverbeterlngsmldde met de beste resultaten I Magg nei a opnieuw vullen Dat iti wdplla n Onvf SÉan 1ig e niau gri pt naar i booFd in plaats van naar j J een WITTE KRUISJE U een wip kon bij van z n barstende hoofdpijn bevrijd zijn Bovendien werken WITTE KRUIS poeders opbeurend en verdooven niet Ze zl n al soluut onschadelijk en ook de gevoeligstz maag zal er geen hinder van ondervinden itiik 12 p r tl o nf cacltetf Poeders Tablelten p r koket i Tabletten kuket 3 l l WtteKFvis bezwaarschrift di nt de bezwaren van den gtorganiseerde tégen de oorsironkely ike toewijzing en de beslissing van den pmductiecommisiarisi in te houden zoomede de gronden waarop die bezwaren beriisten Het bezwaarschrift dient vengez ld te z jn van de beslissing yan den productiecoi issarii Kosten zyn bij de indiening vdn dit b Mïaanschrift niet versdhuldigjd 1 De vergunning tot het telen Vpn geel mOBterdzaiad dat Heen als noodgewas zal woKten toegelateh dient aangevraagd te worden by de betreffenJfe landbouwcrisisorganisatie Van de beslissing de iandbc üwcrisisorganisatie die by haar beslissinr göbonden ia aan het oordeel van len prfjv incialen 1 roductiecommissaris staat beroep open op l i Minister Hetgeen hierfeoven ten aanzien van het beroefi op den Alinister is opgemerkt is hierbU van overeenkomstige toepassing Betreffende de teelt vaiv katwyiaad suikerbietenzaad en voederbietensaad voor don oogat 1941 waarvan de teelt eveneens is vertxxien wordt medeigedeeld dat dc vergiinnlngen daarvoor na de inventarisatie in du maand Mei 19i4ft rollen worden uitgereikt By de bepaling van de aan eiken teler toe te kennen opitervlakte lal zooveel mogelijk n aanmerking worden genomen de gemid lde oppervlakte door den betref fimdenl gwrgaiiiseerdc in de jkren 1988 1939 eji 1940 met het betreffende prod ct faitaalt ooitat man daarmede rekehing dient t hoadén M av nli4e 7 Fetmuui l940 KlCKt dan Uw uitzet van S wel helm s Linnenlndustrle Reed voor Circa f 100 Uw uitzet oümpleet verzorgd SchrUft naar Almelo om Swelhelm a Toonkofferof alshet slechts om een aanvulling gaat monsterpakket 76 Of bezoekt onze toon kamera Amaterdam Weterlnnchani 108 Tel 80689 Den Haaf L v Meerdervoort 154 Tel 391505 Siddhems LINNENINDUSraiI ALMELO OFFICIEïa E PUBLICATIE VANHIET DEPARTEMENT VAN ECONOMISCHE ZAKEN Teelt van haver Men deelt ons van offideele ztjde m ïde dat de Regeerinig zich genoodzaakt heeft gezien ten aanzien van het telen van have de volgende nadA e uitvoeHngsmaatregele te treffen Het Ls vertioden een grootere oppervlakte met haver voor den oogst 1940 te betelen dan door den betreffeijden teler het vori jaar met haver was bezaaid met dien ver stande dat de met havrf te betelen oppervlakte in geen geval meer dan I S gedeelte van den den teler ter beschiklijing staanden voor bouwland bestemden jjfrond mag bedraigen Indien iemand een gi ootere oppervlakte dan de vorenomschrevene met liaver wenscht te betelen dient hij schrifte lyk een vergunning aan te vragen bij de landbouwcrisisorgianisatie binnen welker gebied het bedrijf is gelegen Van de beslissing dw lawfcouwcrisisor anisatie staat binnen 14 daigen schriftelijk beroep open op den Minister van Econ miwhe Zaken Het beroepschrift dient de bezwaren van den aanvrager tegen de beslissing van de landbouwcrisisorganisatie en de gronden waarop die berusten in te houlien en vergeizeld te zyn van genoemde beslissing Indien uitsluitend in beroep wordt gekomen f gen de toewyzingi van dip opjjerviakte waarvoor vergunning werd verle id behoeft de vergunninp niet met het berobpsdirift te worden medejgëzonden Indien vergunning wordt ver ocht voor het telen van haver op na 1 September iSfl J gescheurd grasland zal steeds vergunning worden verleend Uiteraard dient niet In plaats van het gescheurde grasland aiwiei nieuw graslandvte zyn aangelegd daar in dat geval deze epaling niet toepasselijk ia s Gravenhage 7 Fefcruari 1940 OFFiaEELE pflBLICATTEVAN HET DEPARTEMENT VAN ECONOMISCIfE ZAKEN Verbouw Tan vla Van officieele zjjde wordt in aansluiting aan reeds vroeger verstrekt mededeelinren het volgende bekend gemaakt Zij die dit jaar vlas wenéchen te veAouven op een by de districtseecretarissen van de landbouwcrisisorganisaties verkrijgbaar formulier dienen voer 22 Februari a s by de landbouwcrisisorganisatie binnen eiker werkgebied hun bedry f ge egen Is 3en vergunning aan te vragen 1 Een ergunmTi g zal slecJits worden ve cri sisorijranisatijlr onder voorwaarde dat d georganiseertle zich verbindt de geheels hem toegewezen doch ten hoogste Ia aangevniag oppervlakte te z allen betelen M n moet dus voor geen grooter oppervlakte vergunning aanvra n dan weikeljjk ir het voornemen ligt te be telen Ds mogelijklicid bestaat immers dat indien ilf in totaal over het geheele land aangevraagde oppervlakte eet zeker areaal nief overtreft aan eiken georganiseerde die tijdip op de vere Scfcte wijze een aanvrage heeft Ingediend ivoor de geheele aang evraagd oppervlakte vergunning zai worden vc leend In geval de aanvrager dan een kleiner o l pervlakte bebouwt dan waarvoor hem vergunning is verleend is hU tueJitrechtelyfc vervolgbiar Mocht de in totaal over hal ge heele land aangevraagd oppervlakte e yv zeker anaal overtreffen dan zal volgeiji nader bij Ministerieele benchikking wt w htellen regelen het voor de vlaate lt b schikbaar areaal onder de aanvragers Warden verdeeld Ook om die reden is het luB wenschelijk dat een ieder zich in zUn an vrage beperkt om eon dergelijke eri ling zoo mogriyk te vooilcomen sGravenhage 7 Februari 1940 De Guld daUnt Is mM n alsaer algeloopen likdoorns JïirUt moet ge Ged4x lf Verkr bU KJI Apoth en Dr6c 0 d pleiflter zevr aaAbevelensw 0 dé Voetbadznutr tiniWtft a a ï lialia tiieater Van VRIJDAG 9 FEBRUARI tol en mtt WOENSDAG 14 FGBRUABI 2 HOOFDFILMS 1 EDDTR NUGENT LORB ANDR4 LÜCHTPOLITn I Een machtic gereven in ongekende apaniüng boeiend acnaattoneel het Toppunt van VUegtecbnlek POLA NteGRI ALBRECHT SCHOENHALS Twee Hnnatenaara Twee Temperamenten TANaO NOTTURNO Nn d ie beide kunatenaan uit Haturka elkaar opnieuw op het witte doek ontmotiten kan iheii weer zeker liJn van een electritch geladen en adejl beneinende spanning Ons voorprogrramma bevat o m de film Ned Koedtransfusiedienst l ftUd IS aar Gratis RijwielsUUing VRUDAG POPULAIRE PRHZEN 2fi 40 60 i gL SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDA M nuAit TEL 3750 VANAf vtuju ivi l C niv t m vVüKN i AiU 14 ki UH EEN STERK PROGUAMMA MET 2 èUBLIEME HOOFDFILMS lJhëster morris IN PEN VLIEG FlL f DIE IN EILK OPZICMfT AFWIJKT VAA HET GEWONE GENRE EEN HRIlilANTE SPANNENDE FILM VMPr KWAiSaiiH TaRUQ AVtoTUUKLIJK HELDHAFTIG TWEEDE HOOFDFILM Een vrooljjke comedjj met JOiVN FONTAINE in de hoofdrol ZIJ TIICHIW08 pWLM MBLKBOER DOL AMUSANT in GER ÖEESTIG TCE aNG BOVEN 14 JAAi BE PRU t 2S 40 S0 et sA toma 40 HACO TBEKKIKO So KLASSE 12a LIIST AN DONOEBDAG S FBIBUAU HOOOE PBEMIEN S 6S48 8M7 1M7 l aM 0 8961 16Sa9 8007 19690 15a4S iai s aoTt 1461 348 ia6T 18761 18814 1 PBEMdm VAN fn 614 88 T0 787 1068 IMt 1786 18 e 375i 3839 3680 3694 4111 43184647 59S 6367 6398 ÜUU6 b09a 6876 7084 7600 7838 8870 9054 9839 9894 1030 1887 3630 3666 4034 4638 8830 6071 6873 7535 8793 9759 isaa 3163 3860 3780 4843 8108 5781 6604 7387 7933 8317 1483 3330 3069 3783 4370 6178 6813 6814 7313 8114 8343 1691 3311 3149 3S22 4387 6336 6877 6633 7440 8198 9356 1878 3486 3461 3990 4440 6300 6060 6736 7503 8618 95Q1 1081 3360 3378 3985 4431 5368 0001 6874 7484 8588 9360 8964 10354 10380 10430 10487 1O501 10S88 11010 1U60 IU81 11573 11661 11665 13037 13037 13107 13170 13330 1386 13411 13446 13454 12470 13663 13079 13083 12817 13845 i2V27 12981 13016 1310 S 13154 13333 13375 13389 13639 13556 n647 13668 13683 13096 14032 140 i0 14157 14175 i 14348 14504 14659 14660 14838 14861 14918 14998 16064 132J8 15348 16363 16399 15463 15497 16538 16601 16868 1 1 79 l i7JT 16731 15911 16917 15935 16098 10156 10188 18189 ICtiO I634I 16355 10444 1C489 16645 16078 168S7 10781 10805 1M2I 16886 17013 17077 17148 17160 17188 17334 17870 17846 M75 17487 17633 17 155 17710 17730 18010 18059 18087 18387 VS334 183 5 18381 18387 18399 18468 18869 18087 18700 1884 18887 13839 19050 19138 19146 19183 19345 19463 19800 19633 M567 19584 19M0 18751 18781 30020 30IM 30303 30 18 3M1 3U494 30755 30893 3O8O0 00461 30878 BEMieN 131 Ua It 454 478 484 SH 8SS 878 1040 111 itaa 1470 1478 1831 1831 1837 1839 3347 3366 3388 3689 3686 3739 3883 3016 3878 3a5 i 3373 3390 3407 3445 3489 3916 3918 3962 4331 4344 4369 4450 4517 4619 4888 4913 4933 S103 6176 6331 5642 6666 5674 0019 0003 0007 l o 63 9 6696 6951 7478 7800 8038 8339 8876 8837 8338 9545 9773 0193 6589 0937 7441 7797 8030 8333 8669 8809 9180 9493 9761 0433 6761 7154 7548 7818 8163 8643 8764 9033 0337 9679 9900 6433 6487 e7 3 8877 7198 7300 7804 7007 7931 7BSt 8169 bl8 8613 8623 8767 6789 9049 9109 93 4 9340 9687 9705 8953 986 6348 6353 0371 8658 6701 0734 7107 7143 7148 7593 7644 7645 7871 7883 7900 8049 8077 8118 8434 8425 8473 8877 8881 8714 8903 18943 8970 9330 0350 9358 9571 9588 9663 9780 B783 9813lOO 10070 10080 10091 lOlop 1D179 10189 10196 10202 10313 10336 10348 10391 10314 10326 10331 10430 10424 10453 1046510489 10407 10478 10608 10518 10531 10551 10508 10568 1058010830 10063 10089 10668 10071 10676 10704 10711 10764 1083810B36 10973 10989 11006 11033 ljl41 11162 11174 11176 1118011318 11343 11353 11260 11285 11393 11430 11433 11449 1163811656 11661 11690 11816 11635 11636 11837 11648 11649 1186611671 11678 11680 11706 1IB16 11865 11878 11991 13031 1303 13185 13903 13313 13338 13434 13474 13507 12 24 12640 12686 13607 13637 13887 13731 13147 13760 13848 13880 13878 13939 13949 I 13967 13976 18010 IsOIl 13M3 13097 13111 13163 13191 13196 18300 13310 IS380 13399 13333 13385 13386 13399 13431 13448 134S8 13489 13631 13620 131 67 ifcOl 13603 13741 13774 13779 13819 13833 13B4S 13845 13 68 13B70 13896 13910 13925 13963 13088 18088 14083 14118 14ll34 14 53 14194 14199 14223 14375 14388 14804 14318 14319 I43Ö7 I4ti37 14614 14617 14564 14W9 14648 14646 14669 14684 146 e 14è91 14731 14774 14836 14888 14960 14986 14991 16008 IsdoT IsblO 16J70 ISIBC 15200 16343 16347 15218 16368 15207 iSSÈl 15 27 16338 16368 15370 16378 16413 15440 16470 15492 155B2 15M5 15546 15549 16653 18080 16096 16748 1678B 16776 167 7 16 93 16813 I6B60 16BB7 1887 iSSea 15079 19999 16003 16032 irj 7 16103 16104 16274 16380 18838 183SB 16361 16302 16402 1g433 16484 16520 16588 16594 laOOO 1M37 16006 10719 I67S0 16f49 16783 16798 10830 18B84 18883 10034 16943 18955 17081 17 58 17323 17262 17264 17383 1780 17 lf 17838 17338 17407 17442 17454 17571 17673 7976 1TBB3 176B7 17807 17613 17624 17379 17094 176D9 17720 17734 17741 1777Ó 17784 17817 17819 nfol 17848 17860 17973 1799 18080 18004 18074 18098 18108 IBIIB 18125 18132 18139 18197 tni3 18313 18314 18275 18284 lOlioB 1B303 1B349 18402 184 iKee 18534 18576 18609 18617 IséöB 18872 1B6B5 18861 18874 IMBO 18073 18990 1B993 19004 1934B 19006 10147 19219 19264 18104 19383 19365 19363 19371 10364 10456 1B49B 19968 I99JJ i5b84 196B1 19603 19040 10660 198 4 19684 19740 76fl J0778 1 777 19794 19801 1B861 1980 IBBSb lOBBO 19889 I99IJ 1W48 im7 1 W 1M60 IM70 30000 SOO l 20OS7 20086 301081 J018J 30170 301 aOMO 30431 30446 30 b3 20483 30493 30503 30808 aoiiS aSraS aSSi ao683 30706 Bofii 30731 o7bo 307 7l 7 aOTM 30834 30 48 a0 3 30977 301 13 l Ui Sde Wax 10 1 lUit W m n 18 149 18016 II Z 180l8 17164 m E 17184 tO B m 1083 iBoiri m Ï iBOii iwa aOOe U 111 Prftnlf n f 70 91T4 il Tw Sbib JondM i nni iwe m Vkn Vrtldag t m Dinadag PAT 0 BRIFA 111 Otmonin der Rienbain Zif Ho rdfllni JACK BUCHANAN n De Oetectieva van Stamford In strijd mii de Bagatells Club Ala extra De Bloedtransfusiefiii Toeffang boven 14 Jaar Zondagochtend 12 UUR SHIRLEY TEMPLE en VICTOR Mc LAGLKN Wae Willie Winkle WOENSDAG 2 UUR MATINEE met SHIRLEY TEMPLE Wee Willie yVinkie r 3 O at IV o Q N em toch een taxi U bespaart htt dubbel en dwars aan Uw kleeding BIKHOOIMEIJER Sehoenmakèi ij Hj V d POOL Raam 107 109 Alston Coops Droost WiJdstraatSl Rheumatiekverbanden Thermog ène vk atten Sloans Liniment Pain expeller Rheumagic olie WISKUNDE 7 Icewii Miitebodca ap lerr bUlUke Aaoh waarden T or leerllngoi H S i Gyiuiatfaia ntor candidateo BOUWKONDIQ OPZICHTER eoi door P i DAUVILLIER BUBO 1IARTEN8SIN6EL U en matte teint door Potter en Mbore a Poedercrémej iHibe jtg et 7h iOuuJi saAfvndi tot i vur óór lonupgang IB geluMM aalee v rl o 4ea Inipfen 4aa aMt kejiltehten eh enentteeln COPfiLM mMmiinsaD W dm doü Het Nederlandsche Roodc Knin Bloedtransfusie dienst Meldt U aan als bloedgever bi l laat eli ke wcrkonniissie ol N Secretariaat van de Centrale Gjjmmissie Prinsf isegracht 27 te i GrkiVfi Steunt met een bijdrage op giro 2 van den Pennlngmeeatet tt Over fnti A WET tha In nin toe d WöenJi