Goudsche Courant, vrijdag 9 februari 1940

VHidaÉ 9 Februkri 1940 No 20242 VrtfdaÉ f baan ftlIEUWS EN AqVERTENTIEBLAD VbÖR GOUÖA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOÜDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUI ERAK JÖEUWPKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE STOLWUE WADDINXVEENT EVENHUIZEN enz AOVBBTENTIBPRUSi Uit Gonda en omsior an behoorende tot den beiorxkringjt VS regels f 1 80 elke regel meer ƒ 036 Van bulten Gouda en den bemrgkring 1 iei U ƒ IJMS eUce regel meer f 0 80 AdvertenU i in het Zaterdagnumme 20 bgsUe o den pilis Uefdadlgheiide adverteiitiSn de helft van nn ortts INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagina SO hoogér AdverJAOtÜD ktaimen worden ingezonden door tosscbenkomst van soliede Boek handjlareu Advwtentlebareaiix en onze agenten on moeten daags vóór de plaatsing aan het Biueaa ign ingekomen teneinde van opnanfe verzekenl to xUn Gewone adverte tün en bigezonden mededeelingei bü contract tot leer geredueeerdea pifls Qroota letts en randen worden berekend nafur plaatsmfante i o ihet linff IJER OL 1 7 109 ips latSl lil Ücolie tóE CONFERENTÏE IN HET VREDESPALEIS Saijnenstelling van coijnnissie van 32 twijfelachtig ea JWKUN JËR r vc bij I i bij ♦ hivenhHg üro 29l behalve Zon en Feestdagen t 6 nar Admlnlitratie n Bedaette leM pit blad verschijnt dagelijks i ii I Ome burfaox dn dasrelQlu eopeod van KR 3746 PoftrekeulnK 48400 jlbonnementen worden dagelUka augenoilin aan om Bureaiii HARET SL GOUDA én de poitkantooren f t£6 per week 17 oent ireral waar 4 t per kwataal f S 16 v III agenttn en loopen den boeldwndelj 1 iBONNEMENtSPRUS per kwartaal 0 tiiias P r lower seiehimM Franco per NIEUW LÈENINGSON iWERP INGEDIEND Uitgifte van 4 leening gliióot ƒ 300 millioen è pari i Looptijd veffijtig jaar Gedwongen leening als stok adtt r de deur Geen belastingfacillteit aan nieuwe leening verbonden C jpT aangekondigde leeningontwerp i Aans by de Tweede Kamer ingediend In de Memorie wan Toelichting schnjft de gsiiater van Pinaneiën o a Ztumls uit den regehnatig geipuèliceerden trad van s Rijks kas Wpcen kan beloopt M totaal der vlottende schuld op het tdjwblik ruim ƒ 800 milIloen Wel staat to een niet onaaiiEienHjik bedrag aan vorderingen tegenover maar het saldo der ver pMitijigen is tocli van dien aard dat een finiere consolidatie van schuld thans niet léterwcge maig Wflven De minister stelt zich daarom voor leer binnenkort een leeningj aan te gaan Tan ƒ 300 millioeny tegen een koers van ritgifte van 100 en een jaariükscho rente an 4 pct Daar deze leening nog beschouwd kan TOden als te zijn aangegaan ter dekking nn nomiale kapitaalsuitgaven zal zü een iDoptad hebben vaJi veertig jaar Weliswaar It zich ander de tegenwoordige vlottende schuld ook reeds een aanzienlijk be linrg dat het gevolg is van de tegenwoor ip buitengewone omstandigheden lmaar wor het meerendeel der schuld geldt dit B t Deze stamt uit normalen tijd en kan 4 normale wijze worden geconsoHneerd Althans n at den looptijd der leening aa tui Gedwongen leening als stok achter de detir In een ander opzicht jal de leoning ook Il reeds een abnormaal karakter moeten iïïïen n l in Zoover zal moeten worden WnBijen n aar het middel dat rr uPTid den vmigen oorlog perpetueel Is toegepast en te iiierin bestond dat de leeninpr werd uitIMdireven onder de conditie dat iiiéitn niet voldoende werd ingeteekend eèn geil oliiren leenims zou volgen De vPTO Thtin wpIVp een oocrenMiJf bp t dat ook in oorlogstijd eei zuiver vrü Bge leening ditmaal e n voldoende be ligend r ultaat zou heJAen is niet ver tM geworden Daarom zal al strekt de ta aan te gane coiMoU atiplepnin tot i eHdne van normale kanitaalsuito aycn en WVltnort 711 derbnlvp niet tot dp Ippn ncen dd in art 1 onder b van het ontwerp oiingfonds 1940 de figuur van de semlfiwonfren leening ook nu reeds gevolei Wen worden poordat in 1914 bü het uit l van den wereldoorlog de vlotterde ld slechts e zeer bescheiden bedrag toonde bestond destijds de noodzaak om W andere dan fliobilisïtie uitgaven te Ice niet em deed zich derhalve de vraag in Vrer ook Wen oor in opr ogstijd het iWel van de sejni ngfediwongen leening toe ring moest vinden toenmaals niet voi r Binnen afztenbaren tijd emissie voor het Leeningfonds van mobilisatieleening IHt het voorafgaande volgt reeds diit te leening niet de laatste zal zHn n winen afzienbaren tijd zal moeten f M worden door een leening als fcé eM in art van het nTitwerp Lee iagfonds en af te lossen in vijftien fc r Wel tal intussehen de thans aangekondigd leeniag in zooiver zij wat lucht brenrrt vlottende schuldpositie van het RiJk iMM d urgentie van een JaJige mobilikatieleenli zich van jlrt minder schei p zal doen geivoelen en l Mt de uitgofte van zulk ce ieening in verband met andere baten weUe J kapitaaldienst van het Leeningi J ten goede kojnen art 6 van het ontJ Wiingfonds 1940 nog een oogea kunnen wótriBn Botm ht gechfongen leening welke volgen zal indian de vrijiwillig leening de beoogde om piut orbrpngt Doordat de Ibedragen waartct len aan een gediwongen leening zou moete deelnemen reeds nu worden aangekondigd can iedereen naunvkeurig nagaan in weBce mate hiJ oip de vrijwillige leening zal moeïen ijnBchrijven om zich te iwaren tegen Verplichte deelneming straks aan een leeningj die een lagere rente zal opbrengen en door inkoop beneden pari kan worden af loa i Mè vrij Waring zal absoluut zijn ook als d gpdiwongen leening doorgaat Want in dit geval sal de inschrijver op de vrijwillge leuning ziJi aan de gedrwongen leening kujnn n onttrekken door inlevering van de bewözen van stortifig die hy tegelijk meit 4e obl gatiee van de vrijwillige leening or ivang Wie 0P de thans uit te geven leening jvoior zijp competente portie inBchrijft is deiSuJlve beveiligd tegen de éventuali it vaij het intreden der gedwongen léwtng i Inkhrtivlng met obligaties der I Jongste staat leening mogelijk Dezie gedadite aan de emissies uit de rroo re ooWogsjaren ontleend krijgt than nog i een kleine uitbreiding in zoover de obligaties van de jongste staatsleening dosgewer scht i oor 10 in ontvangst zullen vordejh genomen bij de storting op dozij nie iwe Ieening Of daarvan veel gebruik zal warden gemaaJrt is onzeJce De rente is bü beide leeningen dezelfde Dcjbetastingbetalingsfaciliteit ontbreakt bij de nwjwe leening Het is dus zeer welSjjogelijk dat de deelnemers aan de laat ft staatsleening in groote meerderheid hun stukke liever zullen behouden en thant nieuw geld zullen storten Daar echter is gtWckete dat een aantal kleine inschrijvers zich toenmaals met eenige i moeite liquide heeft tunnten maken ei uit plichlsgovocl daarvoor eeh offer heeft pebracht komt het billijk vjxir hun althang de gelegenheid te openein hun storting in de semigedwon gen leening te doen met de ou ft bligatie 3 Meewerking van De Nederlandsche Baiik 1 Ten Blo e wordt nog medegedeeld dat in verband ibet het bijzonders karakter van de thans uit te given leening De Nederlandsche Bank zich bereid heeft verklaard om e n regeUng te treffen welke voor hen die bij de te verrichten stortingen li juiditeitfmoeilijkhedein ondervinden en deze mot eigen kracht kunnen overwinnen het verkrijgen van de noo Jige middelen mogelijk zal maken Zij zullen zich lot de bank kunne n wen ten met het verzoek voor hun rekeTOnjr tel storten en de tegen die stortingen te ontvangen obligatiën voor beleening in oivderpand te nemen Het surplus zal slechts 10 bedragen Het zal gegeven kunnen woHen in contant geld dat dan in mindering van de beleening kan gebracht worden öf In effecten voor zoover de bank deze als suppletoir onderjwnd kan aannemen en mits deze volgene den laatsten beurskoers tenminste 180 vertegenwoordigen van het surplus dat anders in contanten zou zün te geven Dinsdag in de afdeelingi n In de vergaderintr van de Tweede Kamer op Dinsdag 13 Februari te één uur zal bij de regeling van werkzaamheden de voorzit ter mededeeling doen van het bealuit der centrale afdeeling onmiddellijk na de open bare vergadering in de afdeeding en te door ondersoeken het wetsontwerp tot het aangaan van een geldleenlng of leeningen ten laste van het rijk ▼ erpUchitinWot deelneming van natuurlijke IkMnen kunnen wtpifcn gowacM Aan de bepalingen omtrent de gedwoiwuen Icen ontleenen wy voorts Be tructuur van de sJ i edwongen leeJJ dezelfde lijn alg in vro r jarwn 2 ïerste plan zal staan eein formeJl ifc j i ynSke een rente zal dra e l r hooger fai dan de rente ran de Art 16 1 De binnen het RiJk lUiiende natuurlijke personen dlei voor het bel istingrjaar 1M9 40 zijn t worden aangeslagen in die vermogensbelasting naar een zulver v rn i een van ƒ aOJOOO A meer f Un behouden het beipaaMe Oi iirt 2 verpliché deel te nemen in de in deze af eelin bedoelde leening door storting van zoodanig bedrag als voor elk vermogen vo gt uit onderstaande tabel Bedrag w iarvoot is Vermogens van deel te nemen in de ƒ ƒ Miner 80X 00tot 40 000 WO 40 000 60 000 ƒ 200 Bo ooo 0 000 aoo 00 260 000 ƒ 400 vebneerderd I met ƒ 100 voor elk ƒ 5000 ivaarmede het vermogen f 40 000 te boven Mt 260 000 500 000 500 000 750 000 f 43X16 vermeerderd met ƒ 100 voor e e ƒ 450O waarmede het vermogen ƒ 260 000 te baven gaat ƒ 9700 derd met ƒ 100 voor elke ƒ 4000 waar mede het ermogen ƒ 600 000 boven gaat 760 000 l OOO OOO ƒ 16 900 vermeerderd met ƒ 100 voor elke ƒ 350Ö waarmede het Vermogen ƒ 760 000 te boven gaat 1 000 0001 of meer f 2300 Vermeerderd met ƒ jlOo voor elke ƒ 8OO0 waar mede het vermogen ƒ 1 00O O0O tejjoven gaat Dr CWliiJn zal zitting nemen in bet Centrale Comité rje coiperentie in het Vredêspalei welke dr poliju presideerde duurde gistermiddag tot half zeven s avonds NS afloop wilde gpen van de deelnemers zich pver het verloop j Van de besprekingen uitlatep Sommigen ieiden kortweg 4ieén in hetFranacH pf in het Engelsch wannser hun een vraag gesteld werd f Anderen maakten er zich met eer grapje van af Tot die tweede categorie behoorde de Nediitlandsche regeeringsventeg giwoordiger M P H Fentener van Vlisingen oudvootzilitèr van den Intemation alt Kamer van IjCoophandel Toen de heer v in Vlissingen injde hall op het voorrijden an zijn auto w itte stapte een Engelsche journalist op he af en vroeg hem naaren pre ciseering v n het debat v n dien ddag Glimlache n4 antwoordde de heer vsU Vhs singcn iWell 1 did not listen all the time en id aarraede moest de vyageisteller genoogert nemen Verschalende gedelegeerden gav n tenantwoonj dat het nu nog te vroeg Jeas omzich uij tp ten over de besprekingen Er waren er bol die naar den heer Colijn verwezen dei pJesideuit van de coramis sie van tien Maar ook de heer Colijn was liet tothet aflegéen van een verklarinj te bewegen Deze geslotenheid van de gedelegeerden beiip t geen verwondering te wekken Men bedenke dat het doel dat deze conferentie nasitre iiieuw is In DeceJnber h eft de Assemblee van den Volkenbond besloten aan een commissie waarin tie i regeeringen elk één vertegen woordiger zouden b ioemen e plan te maken vodr een commissie van lien hoogste 32 leden welke commissie leiding zJ moeten geven aan economische en sociABverk in ntematïomaal verband Van die sFieden zouden er p4 als regeeringsvertegenwoordigera in deize commissie een zetel krijgen terwijl iten hoogste 8 leden in de commissie zouden kut nen worden toegelaten alleen en uitsluitend op grond van hun reputatie in aangelegei eden van economischen eo socialen aaiTC Het s nu zeer twijfelachtig too deialde rien ons te bevoegder plaatse nit de d it dese eerste besprekingen zullen leid n tot de samenstelling van een commiMie van 3 leden Daarvoor is de lyd voor de conferentie uitgetrokken tekort jHet l t zich aaiwléni 4 het Verplichting tot deelnemllig van andere dan natuurlijke persOne De binnen het Ri k gevestigde niet Ih art 1 der BelegglngE e t genoemde al dan niet recbtspersoonlijkiheid bezittende maatBcSutppijen fondsen bn instellingren welke üj de uitoefening va hun bedröf ƒ van iun weikzaamh ën in verband met door hen aanvaarde verplichtingen regelmatig gfclden rentfigevend uitzetten op termijneu langer dan één jaar üjn behoudens hoc bepaalde in art 26 verplicht deel te nemeiin de in deze afdeeling bedoelde leening door storting van W bedrag dat gelijk staat met 2 van d4 gezamenlijke waarde hunner besittingen i olgfflis de laatstelijK vóór 1 Januari 1940 jrastgestelde balans Inschrijving door vennootschappen De binnen het Rijtk ge tigde naamlooze vennootschappen coinjki nditaire vennoctscbi npen op aandeelen en coöperatieve of andere vereenigingei welke niet ingevolge iiet voorafgaand artjikel verplicht zijn tot deelneming voor een bedrag dat gelijk staat met 2 van de gezjameniyke waarde hunner bezittingen zijnj behoudens het bepaalde in art 26 verplidit deel te rtAnen in de in deze afdeeling tedoelde leemng door storting van een beldrag dat gelijk staat met de helft v ui de j on er een boekjaar geëindigd in het t dv van 1 Mei 1938 tot en met 30 April 1939 gedane uitdcflingeii welke vallen onder de dividend en tantièmebelasting Do verplichting vat deelneming bestaat niet indien het gezamenlijk bedrag van de ujtdeeling minder bedraagt dan ƒ 6000 verloop zoo zal z n dat na deze besprekingen die vermoedelgk morgenavond afgeloopen zullen zijn aan den secreta risgeneraal van den Volkenbond opdracht aal worden gegeven het besp okene op papier te zietten en uiit te werken en tevens in contact te treden met verschillende regeeri igen Deze besprekingen zullen dus niet leiden wanneer de lliierboven uitgesproken verwachting in vervulling gaat tot de samenstelling van het Centrale comité zooals de commissie Bruce het zich gedacht heeft Vast staat echter dat de tien landen vertegwwoordigd op deze conferentie een plaats krijgen in het te vormen Centfale Comité en dat Dr Colijn in het centrale comité zitting zaj n men Hy behoort uan tot de groep van ten hoogste 8 leden die op grond van hun persooniyke deskundigheid en niet als regeeringsafgevaarSfeden in die commissie zitting kunnen nemen Over de uitbreidingj comité zulien thans van het organiseerend de voorzitter dr H Colyn en de secretaris generaal van den Volkenbond Joseph Avenol m elkaar in voortdurend overleg hiyvtn Zy zullen aan de hand van de gejiragsiynen welke de conmnissie heeft bepaald nagaan aan welke staten en aan welke particuliere persoonlyjdieden iCn uitnoodiging gericht zal worden om deel uit te maken van het Centrale Comité Indien dit overleg voldoende gevorderd is zullen zy een voorstel doen aan de organisatiecommissie zoodat deze tot de definitieve benoeming kan overgaan Suiker op Bon 13 Eén Kilogram voor drie weken Gedurende het itydvak van Vrydag 9 Februari tot en met Donderdag 29 Februari zal bon 13 der Ryksdiatributiekaart recht geven op het koopen van een kilogram suiker TELEGRAFISCH WEEBpERICHT De BUt seint Verwachting geldig van hedenavond tot morgenavond ongeveer 19 uur Verder toe lemende vorst krachtige tot matigen ooetelljkc tot noordoostcïljken wind zwaai bewolkt tot betrokken plaatselijk eenige neerslag vooral in liet Widen 1 l 4 W Russische aanvallen als gewoonlijk af geslagen uit Helsinki Het Flnsche legerbcrlcht luidt Te lanft Oixde landengte van Karellë is de vijand druk blijven ultocfenpn op den Sumpiascctor hoewel op 7 Februari niet zoo lievlg als de vorige dagen Twee keer is dfö vijand tot den aanval overgegaan doch beldo keeren werd hij afgeslagen Vier tanks werden vernield I laar l ans Is komen vast te staan hebben eip 5 en 7 Februari verscheidene divisies gesteund door veel artillerie tanks eq vliegtuigen deelgenomen aan de aanv len Naar schatting hebft de vijand op 6 Februari omstreeks duizend man veiloren In mt gebied van het Ladogameer hebifAl 4 Flnsche troepen een aanval van den vijand welke werd gesteund door artlllleric en tanks afgeslagen Inden loop van den dag Is een afdeeling welke beschikte over vier tanks een pantserwagen enkele stukken zwaar geschuten meer aan zestig auto s vernietigd Inde richting van Kuhmo hebben de Flnsche troepen een vijandelijk detachementter sterkte van ongeveer qen batalon datpoogde do grens ten zuiden van Raatete overschrijden vernietigd D vUandverloor 230 man en de Flnsche troepenmaakten veel Infanterlewapens eii ander materieel bult Aan de andere sectoren yön het front activiteit van artillerie en patrouilles Ter zeej Aan de Oostkust van de Flnsche Golf en aan do Noordoostkust van het Ladogameer hebben de kustbatterljen de operaties te land gesteund In b lucht De Flnsche luchtn mcht heeft ierkennlngsvluchtcn en defensieve vluchten gemaakt Op verscheidene p a£ itsen werden vij andelijke afdccUngen gcbombartieerd alsmede concentraties van vrachtauto s In het oürloHSgebtcfl kwamen kleinevljandelijkte gevechtsnfatroullles In actie zU bestool ten do ttóepen mot mltrailleurvuur Het achterland oe vijand heeft een aantal dorpen gebombardeerd alsmede dé stad Kajaanl DUITSCHE BURcdlBS ZOUDEN PRAAG GAAN VERLATEN Ongerustheid h rscht In Tsjechische leringen De Times meldt uitjBelgrado In berichten uit het Dultscho protectoraat CBohemen Moralvlë wordt herhaaldelijk gezinspeeld jp de voorbereiding van de evacuatie ler Dultsche burgers uit Praag Ook schijnt het dat Duitschers uit de Oostzeestjjiten en uit Tyrol een nieuwe woonplaats Vinden In d tepen welke in een kring om Praag llggeiApeze berichten hebben ongerustheid gewfjkt In Tsjechische kringen Mèn denkt aan de Dultsche actie fc Polen en vreest dat Duitschc militaire en seml mllltalre organisaties tot soortgelijke daden zuUen komen ten aanzleh van de Tsjechen in Praag hAs duidelijk dat indien de DuitscherSoot oen drastische actie In Praag wenschen over te gaan ijet noodzakelijk Is eerst de 60 000 Dultsche inwoners uit de stad te evacueeren en wol mot het oog op eventueele wraaknemingen dor Tsjechen De ongerustheid der Tsjechen wordtNtot op kere hoogte verklaard door da gerucjfiten dat do Dultschers in het prdtec afaat zich voorbereiden het land te wrlaten aangezien ztj den toenemenden haat van dé Tsjechen vreezen en reeds den tijd zien komen dat Dultschland niet langer In staat zou ztjn eeiLevenscherp toezicht op het protcctoraaate houdeh als thans ilfgljeld vwi de Dultschers zou gevaar worden gebracht Ook de tóbcreldselen der ItaJlaanscfie Inwonprs va Praag om de stad té ver zoowel onder de Tsjechen Dultscherrfvpngerustheld ge or In laton heeft als Oliver de wtkt Men beseft 09k dat Indien de Tsjechische regeering er toe zou overgaan den eed van üouw aan Hitler flf te leggen In welke richting Dultjjchland reeds pressie heeft gcMrfend daartegenover als beloonliK een gedeelte van d e C tapo zou worden teruggetrok d aardi 1