Goudsche Courant, zaterdag 10 februari 1940

Zaterdag 10 Februari 1940 No 20243 78 Jaar gang NIEUWS EN Al BERGAMBACHT BERKP OI NIËUWEKKEKK OUDERKEI iVlteRTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTlREKET l BODEGRAVEN BOSKOOP IBOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOIfiKCAPELLii SpLWUK WADDINXVEEN ZEVENHli UilN eni BODEGRAVEN BOSKOOP ISOUDERAK JDEWATER HEEIJWUK SCHOONHOVEN Dit blad verschtjntdagelüksjbehalve iji en Feestdagen AOTBRBMtUriUJSi Vtt Qooda m 116 r ri m Hm m 1 ibmt e takwMWd tot Un bManckrtw Vw MtaB Ooiida I lm tww krt Dgi mMi têM AdTWtaMtfei la tot Zatordi puu w tt llT Mt umrM WMf da ft A trmni mabkt tt otiOA m IMMStt f taf AMNNSMKNTSfBUdi par IravMMl ft m wnriDK p r lootmt nMcUwIt tmibeo p r po par AbotuMiniantan w ni i dM U lu n g wio m Il OOM g Dt n o laop ri den 4MwkhaiKl l D dif poati Om iMnuux Mi dacW lu w p id vM tMr nth PoatntHslM MM InSiÓSoMDEN MBUBUBEUMOENi 1 4 ragUi UI Ik r ial ifmt ƒ Op tM vMnwslna M k hoogw ot nNdMmntaB TiB iplMa Baak CUwoM adTtrtBtll i tawMMOdui madwtMUatta ti prtlt ürvote Utton s nuideD wordan barakMU M r plaataniimta AdvwtantUa kwmn wordan ImiesoiidM 4o il tm a AaB to m K AdvartontUboiaattx ao onaa afaMM w V Deze Courant komt ii vele duizenden gezinnen g egarandeerde oplage 8500 ex üa WASHINGTON OPENT BEfSPlleKINGEN MET DË NEUTRALE LALDEN Ter voorbereiding van een gezonde internationale samenleving na dën ooj tog i4We Veoi hit a t Voorjaat Actutil tn zeer eoordttlig sident en den mitJster Van buiteniandsche anken Ccrdell Huil l re sitlcnl Koosdvelt zeide d it de e verklaringen aki strikt Vjertrouvelük zullen worden beschouwd Dr I oudon bij Huil T i li wpi lmren met de peutralf utater z jn nMtr Waahington u medeeedaeld boRonnen ifw t het uitiuxxlgeii van de di enwam4Miii adeun en ilt w ntcn van inn t oireniftiwlfcii ConJell llirtl io ft iTi t r iiorKen eek onderhoud firhnA nwt den Ne i rlarnhwhon ireaant dr A T t on l n vartagvnwoorijctr van hel depart iTient Van ataat h ft ntedecnMtold dnt d brspraUnAira niet begonnen uUu v t to vtrkriligeii d ch nm nn e r hne A treld KaorvAntmerd mod n ordop nadat vnde K akit n Ui iiimner Wcilea vertr t op 17 rebruur naar Europa met het Itallaanwhe mat achip Rmt dat ree1 tBtreeV i n iai Italik £ iart Sumner Welle ia 47 jaar en uit den dl plomatieken dienat voortgekomen HU m K zant ii nn at tn Zuid Anirnka en Japan ei in 1IQ4 werd h j alB bemiddelaar haai Honduiae gezonden Ier oploaamg van een geachll tuaaehen die rapubliak en de Bnt che regecring In 1987 werd lnj onder erretariü van buitehlandache laken Dohlmann e Amerikaunache siMiatsst ticiuUs van Imitonlaiidsche üiiKeii Coidgll Huil heelt volgreiij Jteulci iiu loj tdeeld djit inform ele diplom itieke beq rekm cii ijn goopeiul mei du neutrale 1 e t cringen m veilMind met het verluiijfeti van alle neutrale niktiea naar herstel van den wereklvrede Ilull voikliuirde vooiUs A i de btprokinifi ii Aouden küiiiien worden uitge reid tot de ooilojfvrnMendé naties wover m vra i r stukken omvatten van wm Koyond internationaal oeconoini sch Rtel sel en een bei ei king der Ix wiilxniiiK over de geheelc wereld Sumnei Welfes zal Italië Finnkn k Duiti cftKuid en Engeland beïoeKcn om di ii topjdanrf te bestudeerpn ï reHUleiil Roosevelt heeft gistei en een peisconforuntje medegedeeld iit hu ontlerstjiHtssacretuns Sumnelr Welles naai Eui opa zal Konden om perwwnlij k den toestand m Italiè Fiankryk Engeland en üiiit chlnnd gpde te slaan IIu voegde hter ian toe 4 t Sumnci Welles opdr icht heeft geen voorstellen te doen of verfsniteniisen aan te gaan in naam van de Vereenigde Sinten De verklanngeri welke hy zal ontvangen van de oificieele personen vim de Euroiwe sche regeenngen 7ul Icii alleen l eJitcnid zgn voor den pre STADSNIEUWS GOUDA 10 Februari 1940 Goudflch Comité tot ateun aan het Finsche volk Op ultnoodlglng van den burgemeester hoeft D ndcrduKnildd ig 11 een be preklng ten studhulze plaats gevonden welke geleld heeft tot de oprichting van ien Ooudsrh Cumlte uil VTTScWllcnde Krocpen der burgcrU tot het inzamelen vun gelden voor het bedreigde Plnscni volk Hot ConUt stolt zich vooi zich dezer dagen tot de burgerij te wenden en zijn plannen bekend to m k n t Blljkenf een ons toegezonden medcdecllng hebben de Ooudscfae Padvlndcnijroepcn het voornemen ncden aan ilc hulzen een oproep af te geven tcnclndi de Ingewtenen op te wekken flnancllelen en moreclcti bUstand tft verleenen voor het flnsche KoSde Kruin In verband met de oprichting van ht t hierboven genoemd Ooudsche Comité zul het aoAbcvellng verdienen dat dcïc liverlgena zeer gowaardeerdo poging drt PadvlndcrsgrpcpcA niet een oP zich zelf staande actie vormt doch in Samenwerking geschiedt mot het gcvormdo C it Beparét Utü tcmdm In hib 60 O tv2i cl doonn 70 et VenBoek tot dr ogl KRlng van het stadHgt deelte tus hen dinuif Floria wcg en KalnemelkMloot rf ti iiwh I rankwe r mlt organ Meert een prAefiateiiiniing onder de bewonera on publieke opinie U p ilm Het oudsch Drankwear ComlM heeft het voornemen den raad te verzoeken het h enig deal in de buitanstad deier g moenta waarvoor nog geen loo lanljf bentuit in ge nomen lroog te leggen dat wil zeggen tc besluiten dat in cjoze w k geen verguniningon ingevolge de Drankwal zilUen wor den verleend M liU raadiheaiait lü SZ da vanehll Imde hultenwUken roofgelfgd dit la toen Jn verband met d gyringe bt bouwing toen tertijd niet gewhind me het tadudeel dat be fren d wordt doo de Kam malkslo it de nrtievaart den Uraaf Klnriaweg en d spoormn Gnoda Hrhoorrfioran No inmiddels da bebouwing hlar aaiunarkalUk la altgebrald n hat ttadwUii aai helanffrt ka woonwDk ia gi worden ucht het Ueui wh I r inkweer ii niité h t fewenseht dat ook ieie buiten uk Zal worden driniggelegd n daarinodt liiK wordt liepaold dat hier Keen Ilnnkwel vergunningen lulleo worden virUend zo ilial het niet mogel k tal zun hier vergun ningazaken te vr aligen Het vt r m k lal zirh Il eert tot de verguilninjje i iK pnlen en richt 7ich niet tegen het verleonm van een verlof A viinr den verkoop vnii xwttk alt ohoimche lirankeii MUD KL WAHHCHMHI l Fa ƒ H oan Straaten Uedr ij HwaUr tou uaeht aiê regenwater H t Comit4 wU bU zün verioek het atandpunt van de bewoners in de lietrokken wglt mededeelt n n ilaarom organiseert h l m dit tadudeel een proefsUinming die ten doel heeft de publieke opinie in dit opzicht u pellen Dit IS dl derde proefHtemming die in onH lund KeliuuUi n wui ilt Zu tgn in 1UJ8 gi houden ie Koltcrdam in den Hergpolder en te Amersfoort in h t Soe itcrkwarticr waarh i toen de griHile meerdoriieid van de be Waar biykcna hot jaarov ralcht l t U hat alcoholgebruik weei zeer sterk tijgende i n de opbrengHt oVer dit Jaar ca ï ii millloen gulicU n mVér i dan in 11 3N de totale opbrengst over ISJlO is HIH mi Hoon gulden accünn opAe gediatilleerd acht ha Comité ter bel ri g en vemterkinij onzer volkakracht tHan fnéZ r dan ooit reden aanwezig om ona oW te liewarsn voor damo ralisatle en er met all kracht naar te streven dai stoffel ke en gceateiyke goede ren van ona volk ongeschonden biyven Op dezen grond xal het Comitj het verzoek ilpen hel l elreffend atadadeel voor het verIwnen van vergunningen te sluiten De proefaten mlng wordt gehouden van 19 tot met 2 1 V bniarl a n Aan de atammin kunnen deoltiomen allen die kiasgerechllfd zUn dus alle bewoners zooiwel mannen ala vrouw n boven 2U Jaar list Co tB Uxal aan de klexcra de biljettan batorgen en x na eenige dagen In gesloten couvert afhalen waarna op i Uirdag 24 Fa hruari dea middag 3 uur een eommlaale het zasultaat van da proefatemming xal vBstalaUen In dasa eommlaale hebban alttlni de wathnodara C S Koamana R A Vrtlet en W Sand ri Wethouder mr H P M de Wi t WUnen wa wegena drukke Wrk u nth den verhinderd in de commiaale ï ttlng te nemen Gestemd al worden over drie vragen ih m viior geen vergimningen in dit xtada deil ifi men voor beperkte toelating van iritunningen of m men voor onbeperkte ti i atin t vim vergunningen iV st mming m uiteraard tgeheim Als voorlichting voor deze proefatemming irn t 11 miensdagavond 8 uur in Cnn eordijf een oaenbure vergadering jehouden wnar jtprekfrJ viin verwhillende politieke en inlHdn nHtiKi Ih ginnelen ieder met een prteklud viitU ca 15 minutci hopen Ie prekel ver rlbie proefatemming ii Mr I In t Veld IburKemeaater van anidam S D A ï Smeenk Arnhem bd van diT ede Kamer Anti Kev pater W Art leider van hel K K Jïpuxdwerklnorenkamp t Kchaalr dwrKi ri AmheMl C J Toebea Den HaaK bureau leider van de V A S er tot lcoho be 4tnjdinK hg het Snelver keer Chr üiM T VIieminR Amenrfoort vo irz V d Intern Orde van Goede Tempe iienn neutraal WEK m LEVER GArOP ea u cult nioritenN uit lied NprlnKnn rrroMl o n iMircen te Teraetlea tMleren l n moet uw levtr an lt r l rnl In uw iriKfWtinilfn d n vIo l n Wjinn r 1 1 fttr ctni v n Iwvi r inil onviMo nde In v r iMrt uw aiMtt nl l net haderft V vo H u PrehU en u riuikr v rmtr i Uw l rhiimm Is verirtftlffvlf u vomft u h f rfl n llAnillK u l l iilfeli ilWAPf c mei vt laxeerililddelMi Bljn lethtu l ninUldxlMi l ilMWl CAniXR LBVWI PILI ICTIES n ni n nn tlrre Ml r l ver icn rrü tM liMii it i it t u uMii i CfhMrriituler mnnlH h MI0ii Dn r hl lflöU llin UHt lt r arh nu i trrlr rr it 11 1 1 l ver nl 1 il ii vhM l ii HMhll iir iiL r Fillet bU polheliMi I it lttt n t 0 76 I Hchouwburg Bloaroop Een zeer gevarieerd programma Een zeer gevarieerd programma wordt d z weck op hel l i ck gebracht wa u j van een leder kan genieten I Wal de combinatie vun vlsschcn melk tn con charmunte vrouw bU een jongen mun uls BUI Norman teweeg kan brin Kin toont oiu de lUm Zij trouwde den i nulkbocr In lol van konllbctiL seines laat deze film zien ho een Jung mebje ü il haar vereerder Wally Martin negeert verliefd woi dl op den melkbezorgcr dl d z K n W van en rUken zulvillabrlkunl U hoofdfilm Vul kwamen terug is en measlerwerk op hel gebied van d lilmlerliniek Hel vliegtuig Silver Ciueen indcrhoudl de dienst van de Vi ri i iilgde SluK n naar Panama Met dit vliegtuig vei trekt en wel zce r gtvurlecrd gilzelschap Do gefortuneerde Allee Meihom in dt evene ens zeer bemtÜdeldc Juqsun EUls reizen naar Punati a om uldaor hun huwelijk Ie dix n voltrekken professor Henny Bprngler een be juaid boUnl sl ini i zijn vrouw Martha die noo een wel nachuppelljk congi ea g imi de g ing ster Pole die hel uonlju Tomtrty van ljn thel bullen gevuiu bri ngl e lurvhdt een bendenoorlog de unurrhlst Vusqliez die naar Panama wordt ge SPAARDERSBAD rein en zuiver water J bracht door den detective Crlmp en Un Hkillc Pcggy Noian die In hel nauw zit door een politicus een vriend van haar De uit koppen bestaande bemiouilng weel het tocsteil beh uden In Seplc een lusschcnslatlon aan dun grond te zclboi Na hel vertrek uil Seplc knmt het terecht In zwnor weer waarna het tenslotte mede door slechte radio ontvangst uit den koers raakt Door het weigeren van e en van do motoren moot een noodlanding gomuakt worden In een geblud dat den bestuurder volkomen onbekend U Als na ocnlgc dagon de motoren horstcld zijn klinkt in de verte hel geluid van de Indloanache trommels hetgeen allen tot groolen spood aanzet Hot vliegtuig wordt gcslnri maar alras blUIct dat tde belasting te groot Is Er kunnen op zijn hoogst vijl personen mode on het Is de anarchist Vosque dlc met de revolver In de hond uitmaakt wie mee sullen gaan De tindcrcn waaronder hUzolf blUwn achter Vöf kwamen terug is een spanncDde en boeiende maar vooral technisch hoogdlaande film In het voorprogramma de film vulden Il oedtrnnafunle llen t In de Zondagochtendvooratalllng wordt vertoond Afscheid voor immer De roman van Irnst nemingway heeft da erd voor dnc ernatlÉ soedc StO ftlffl W Thiüla Thaatar Pol Pola I locrl Is nog stoeda een kuiVitenares vay groot formaat Dit komt i eer Hterk tot uiting In de spannende m ar bovenal uitermate uangrijpcndo tUm Tango Nbliurno een der belde hoof t nummon uit het Thalla4programmu van dcïe weck Deze biedt haar ruime ge icgcnhold haar veelzijdige gaven te tooiien ZU speelt daarin achterecnvolgcnü de gevierde zangeres die min of meer uit mcdelüden zich een door eciv arm romponlst uan haar opgedragen stuk laat voorspclün met dat atuk trlomphoh viert en daardoor ook den compuniat beroemd maakt de gelukkige beminde en later niet minder gelukkige vrouw van dezen die In haar geluk haar vroc$crcn vriend i cn koloniaal officier geheel vcrgeci d zorgzame moeder die echter haar zieke uontJc I ven alleen laat om te trachten Hen vriend dlc In zUn verdriet drclgl zlchielf en zijn carrière te vcrwocstun te redden de wanhopige vrouw als haar zoontje dat haar miste en ging zoeken daodelUk verongelukt Is en tenslotte de door leed gekwelde verlatene dlc nog slecht licft op drank en cih iïuc Van geheel andere strekktna Ls do andere hoofdfilm dlc ur aan voorafgaat Deze Luchtpolttlc brengt volop sensatie en een enervecrendc spanning Ze doet genieten van Ijzingwekkende luchtge vechten en verbluffende ataaltjeb techntachi vllegkunst en luchtacrobatlck Een Interessant Journaal en oen Indrukw kkende film van den Blocdtiansluslcdlen st voltooien het voortreffelijk programma VEKHUIZINCEN EXPEDITIE MEUKELBEK iN i L N POU ERVAART IHirf markt 1 TcL 2334 Gouda Keunie Bktscoop De dettlve van Stamford Hel b een vlotte ainusemenlsIUm v in het goide vxirl die JUunlo Biosciiop met Di detective van Stamford in strijd met UI Bagalellcclub vt rtoont t Is een vruoltjk detectiveverhaal of eigenlijk Un hl t een luchtige geschiedenis en een pakkende delecllvesUiry die op uitstekende wijze In elkaar zijn gevlcKhlcn Edwurd Everel Horlun spoelt weer pruch lat de hem aangemeten bulUersrol en dial beleckent tal viuv komische bclevenjlsaen van dezen fljngeostlgcn acu ur die er ook In deze film flink den gang In brengt en In het verhaal bovendien oen beiiingrljk aandeel heeft In de ontknoopln Ein deteetlvo gegtven pleegt een i iad U l te zUn In dit geval Is het geen I ladsil w uil men wiel als gegevens wli Il d idt s on wie de speurders zUn Hei naat er opi hoe de heeren geknipt zullen worden eh de niunlcr wuurop dul ge ichledt la de elou van deze gezellige film dlc veel hunVor brengt en daarnnasl de verdienste heeft de noodlge spanning te bcgltten Edward E cret Hortuu heOil goede ussl stenlle vun Oooglc Withers en Jack Bucluman al Ls het In de film nol omgekierd en gedrieën brengen zU er een gcnoegelljke vuari in Daarbij niet te vergeten dlc kfcurlge rol vttn die gwdlg dlkkcn dolccllvc met dul domme gedicht dol van zclfsvcrzekerdhold straalt De energieke figuur Pal O Brien Is do voornaamste figuur In hel tweede hexifdnummer Demonen der renbaan waar In zich temidden en rond do ninkendu motoren en racende auU s spannend gebeurtcntsson afspelen Er zijn tal van opwindende rennen In de zp rolprent maar daarnaast gaal er vun deze film een goede strekking uil omdat ze loert dat autoacrobatlek nlol Ivct voornaamste ls en dal er nog wat anders Is dan een groot coureur te zijn on in dit opzicht heeft Pat O Bilen In zijn forscho rol Iets te zeggen Vooraf gaan een Journaal en oen geslaagde propagandafllm dlc op hot belang von den bWedtransfusledlenst wijst en tol lednrs medewerking opwekt In de Zondagochtend voorstelling oen leprlsii van Shirley Temple s succes Woe Wlllln Winkle Huiie Juliana tie heer L v d Pol I2 i Jasr reganl In een Donderdagavond gehouden liUeenkomst van d regenten van Hul e Juliana la da haer U v 1 Pol de aecratorla van hat collage Dp hanalUke wtfaa gehuldigd tar galaganheM vHi h t f tit dat hQ ÜH Jasr regent is De voorzitter dc heer P Bokhoven haeft den Jubilaris loAguspr iken en h W namena regenten een zilveren aignret tenkoker met inscriptie en bloamen aangeI Joden Van de thana m Huiie Jubana Wollende Utwonera en bewoonilUra van de voohna lige gaaihauen xoomede van den heer en mevr Veenatra die de leidmg van het hala hebben ontvlnjt de heer v l Pul eveneena bloemen Ten alotte he rt de jubilarl dankgozefd Oèsiaagd voor liet artsexsnen Aan dc Universiteit U Utrecht i geslaagd voor het artsexamen onze tadgenoote mej M E Kortenoever I Qdensmednatlc van ibt J P ten Brink in de Ueref Kerk in de weken voor l aschiii hoopt da J 1 C ten linnk eiken VSm nadaguvomi N 15 uur lil de rtrcf ktrk LudonHmcditaUe te hou den De eer t m bepaald op as Woensdag 14 tebruan over Jetua en Judaa oor butonderheden verwuien wj naar de advertenue Lezing voor Rem ieref Gemeente Dr I Kuin over I e laak van den Christen in dezen tijd Gisteravond hield in Vntral Dr I Kuin van s Gravenhap voor do lede ior Hom Ger femi ente een lezing over I taak van den Chrmten in dcxen tud Da bueenkomst werd gcu end door den heor A van W nen vnnm i Dr tJCutu het woo l nam Niet alleen de Ohnslenen van dexei Uil mnnr die van sib Uiden hejAen een tanJt n uexe w reld te vervullen Kuat kent een Christen met HU i i een mede at1 Cider Godx en hu ia een boir er van datgene wit iikI in de wTreld wil brelngen In dit verband wijat I Kuin op e m lionkjo vriin Ds Hos Zal Bellamy ona kuni n redden wrnrult spreker een fcoit itu gavft betreflen de toestanden li rin beachrefn n aan het einde dor Oo eeuw en hoe a lea xal xUli n het Jaar 2000 Ook haalt mr aan een Vrtikel inW mi mater do lieer In Stemmen dea HJd ever ntt werk vah een Chriaten ln da n t d Pen alntto wmlde h nog een enkel wmii l atin een boekje wan den h ik i den Bniri IJihen arhrljv r f linw over de ittigeliikk ra gevolgen van onze aamonloving welke arti kelen alle dej tooatanden op allertoi g lbi d in onzen tüd belirhten imier op een an ore w lie leluHdmiiidndlgheid werkloosheid het lovon in dn aloppnn der froote a edi ii 1 et liJn alletnival problemen die om ol as King vragonJ Al dnio Instlttttinneele dingen heiyfrhnn over de menschheid en verweWeel een afeer vMi onrulit en anjr t Kik geloovig Chriaten heeft tot taaJc leta te doen wat gaat In de rlchllng van hervorming en oplossing en wie hierin tekort schiet atiuit schuldig fngenwer God Doxe oorfogatUd kan ook wsr ons een enormen st rm brengen Het la een lijd van beiproeving maar ook van loutering Groolapraak kan ona niet helpen noch bekrompenheijd Nu kan blijken hoe ater ona geloof la Do Chriaten moet prindlkon met tUn leven hierin gehoorzamende oaui da taak dl Clo l hem In l w weNld hewTt opgelegd Na de pauw w nf doof verschillende leden gebruik gemaakt wmn de gnlegwnheid om vragen te stallen waarna d bUsonkomat na een warm woord van dank aandr Kuin voor het vele ffoade dat hl fabracht h l door den heer va WUned mt geelotM