Goudsche Courant, donderdag 25 april 1940

GOÜDSCHE COUBANT Dwiderdag 25 April 1940 79i Jftargaftg No 20306 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Directeur T TI ETER Bur M rkt 31 Tel J7 PMIglro 4S400 TWEE VELDSLAGEN verwacht in Noorwegen J r 1 T TT w m M M M iwv TT MM maar op iets beperkter voet Versterkingem stroamen taé X op de Dinsdag Ingezonden fchrtftalyica vruea van het lid der Tweed Kamer den heer 0 U rchant et d Anaembourg aan den voordtttr wan den ministerraad m verband nut buiwoekiiiMaat tegenmaatregelen bij leden van de N 8 B loeft mlnUter O 0 r gisteren reeds geantwoord Va tlu niiL i k iÊL f N ken aoo taitat ditragloeroaeA ie antwoord dat inderdaad op iaat vta M procu reurgeneraal bij het Gerechtahof te tHartogm bosch huiszoekingen zijn geschied bij lede v a de NSB onder a is itolier der vragéa i De vraag of de mmister zjcb er rekeoaidup v n heeft gegeven dat de bedoelde hutsxo cinceawysen op een discrimlaatie van d S J B dm nJit in overeenstemming kaa wordta geacht met di door den minister in September j l en oek l r nog herhaaldelijk aangegeven richeiyóen vww het algemeen regeenngsbeleld beantwoordt d minister ontkennend wyi de Justitie gtea di cHnU r lapt kent DiM hè kuttbiutenj vuurt op Srttfcht vHegtvigen Met Romidal bij Drantheim vaar de lerM veUtlag uordt verwacht Dt BrU ekt éuOeboM Zeetnvm komt l N4 ur ttH Umlê WEER im AMERIKAANSCH SGIffi VAARTVERBOD VejgeM d n cormpondent te Waahington van dé M w Voi k Herald Tribune zal de reIMtag der Vereddgde Staten aan acbepeo die dfe r der Vertenlgde Staten De eorrcmondeec legt dit besluit uit als een mbreete ondeNtfUfltiit door de r atring vaa d rammbaVdMBBtme walk da gaalUeardm te iM varatOMMi Ia eea avendoht vaa de altaatle ia Koorwecaa aegt de Stockhoimsche emrespoiideat Ttm Caited Prasa dat twee groote reldalagen verwacht wordea eea la de aab held van Steinkjer de aadera tasecbea JUUehaiamer en ena Van den aitslag Tan dJe gevechten zou wel eens het lofran Noorwegen fcaaaen afhangen De Bnitachen hebben niet op den aanval gewacht doch lUa self tot het offensief oveigegaan Zelfs de gedeelteiyk omsingelde Daltsche troepen road Dronfhelia hebben een groot saceen kannen behalen door de besetting van Steinkjer Zoowel de geallieerden als de Dnltsehers beweren dal 11 LHIehanimer en R na Ivlaadtn hebben Be waarheid srhUnt echter te a n dat om beide plaatsen patronlllegevechtea geleverd worden Ja afwachting van den grootea stag Volgens dea oorrespondent te Röros van AItonbladst stroomea voositdnread geallieerdeTersterldngen het Gndbrandsdal in naar Ullehammer De correspondent verklaart dat geen van beide partyen nog eea besliste vordering kan opeischea ia het strategisch belangrUke gebiedvan Lillehamner Het hevige bombardement dat da Dultschers op het Gudbrandsdal richten heeft de geallieerden er niet van weerhouden den spoorweg e gebruiken voor het in ïuideHjke richtmg lenden van versterlcingen De Dultscliers worden ook krachtig versterkt uit 0 k en oefenen zwaren druk uit In het dwtrlct Aamot ten noorden van Rena met behulp van hun vliegtuigen Noorache militaire kringen verwachten blnneokort een beslissenden eiag om de cootrOIe over het Gudbrandsdal Het Duitsche nieuwsbureau meldt Dultsche troepen hebben b hun snellen 4 pmarsch ten noorden van Liilehammer ook Dirfsdag weer den vljandelljken veerstand gebroken Onder de tal rijke hoeveelheden wapenen en materiaal die daarbij In Dmtsche handen vielen bevonden Ich ook twintig machinegeweren zes stuks antitankgescbut en een mllUoen Infantenepatn nan van Enfeiache makeiy STEimJER Allah da het iSweedsehe blad bericht van het aoardelijk deel der Z redech I oorKhe grens dat ds Dnitache troepen fen slag bU Stelnkkr aumumm titbhtm rnlgaL het kM Is er eea flüHlerd gev cht grlcfrerd taaechen de gealUeerda n Noorscha ti oepen fen riyds en de Oultscbrn anden Jda iA hi dMriet van DKMrtheim D Dnltsehers zonden de lege b w haald hefcbe en thans de volledige contrAle over Steinkjer betitten DU beteokent volgens het blad echter niet dat de Duitschers een volledig succea in den ge heelen sector hebben behaald daar de Noren nog zeer stM ke posities bezetten tlén km ten noorden van Steinkjer Steinkjer elf zou tijdens het Dultsche bom bardement volkomen verwoest zijn De firitsch Noorsche troepen zouden in goede orde van Steinkjer teruggetrokken zijn v Fort Hegre dat zich In Noorsche handen be vindt heeft versterking ontvangen waardoor de mogelijkheid om de Daltsche aanvallen te weer staan ordt vergroot De kanonnen van het fort 7ijn niar het oosten gericht NARVm United Praaa meidt alt bettonwlwre geslUeer de bron te heUxia vernomen dat in het dorp Gratangen M km ten noorden van Narvik een geheel Duitsch bataljon door de Noreafis omsin geld en zich beeft overgegeven Van ds 1060 Dnitsehen noaden er altijd volgena Ü T IM aQn gedood Da ovargair aècbiedda Mandag aa een bale X lMC van MS dagen tengevolge van Rbrek aan nimitlé levensmiddelen e schnilplaataeB B a groot aaatai moderne wapens werd bnitge awakt aldoa het btricht van da united Press D geallieerden vreezen zoo gaat ÜP i verder dat de Dultschers als tij eenmaal gedongen z jn zich uit Narvik terug te trekken deO gebee len ertsspoorweg onbruikbaar zullen maken Vandaar dat thans Fransche Alpenjagers en an dere speciale troepen trachten zich een weg naar de Zweedsche grens te banen om een aftocht naar Zweden langs den spoorweg af te snijden Om de bezetting van Narvik wordt zeer lang zaaiji gestreden daar de Dultschers volgens United Press door d Noorsche burgers versterkin gen hebben laten aanleggen welke met mltrall leurs verdedigd worden Bovendien heeft er vijf dagen lang een sneeuwstorm gewoed Op de Rombakrotsen liggen uitgezochte berg troepen uit Tirol en Beleren en voor het oogen blik zün er geen teekenen dat zlJ of hun kame raden in Narvik voornemens zyn zich spoedig over te geven of naar het achterland terug te trekken DE TECHNIEK De militaire correspondent van Reuter schrijft dat de techniek van den strijd tn Noorwegen een volkomen eigen vorm kr Jgt De Dultsche opmar schen zflB telkens gesteund door zware bombar dements offensleven en de Dultsche vliegtuigen bulten hun kansen uit vora dat bet iuchtafwaergescbut en Eng die gevfcbtstöestellen tegm tien g nifl t lnmo wordm Vtrfgena oabevaa tigde gouchten Mbter liAben löj meer aebade toegebracht aan open steden dan aan miUtalre doelen Om dit tegen te gaan heeft de Engeiatdi luchtmacht aairvaDen ondernomen op de U velden te Aalborg KrisUansand Oslo en Stavan ger waar zij erin slaagden den v and veel onge mak en schade toe e brengen Te land moeten de troepen aan beide kanten het hard u verduren babbm vaa iMt weer Oe den gelijk aan die in Zwitserland in dezen tijd van het jaar De hellingen geven een uitstekende dekking voor het gezicht ta talryke boscchen maar In een zoodanig landachap is het moelijk operaties te verrichten te er een gemechschap pellik doel terwjyi ook de verbindingen met het hoofdkw artier achter het fVorit moeilijk gehand haafd kunnen warden SJTÜATIE OVERZICBT Op grond van de laatste beriohten uit Zweden geeft Reuter het volgende overzicht van de altuatle In het Noorden zlfo d vMnhopige pogingen der Dultschers den gealiiaerden opniarsch naar TTMidhJem te stutten mtslBtóL De Dultschers hebban den teallieeiden ring dif steeds nauwer om Trondhjem sluit niet verbr lcsn Steinkjer is door de Dultsche bommWi en granaten volkomen verwoest en 0000 mwoKcrs dak lose In het zuiden trachten de Ihiitsrhers JMiga drie wegen naar het jioopdef door He Arlvgen De mid deisle colonne i Koppang ongeveer SO k m ten nooiden van Elvenim genfiS rd Meer naar het oosten houden de Noren de Dultschers tegen te Osen 40 k m ten n o van Eiverum en te Trysail nabij de grens De Duitsche linkervleugel die In het groote Gudbrandsdal opereert heeft onbesliste gevechten met de geallieerdeii geleverd In den sfiategisch belangrijken sector tan LIllohammer waar het dal overgaat in de zuidelijkt vlakte van Oslo Het Wlangrijke spoorwegknjlspunt Storen ten zuiden ai Trondhjem Is In handen der geallieerden Koning Haakon zal niet onderhandelen 1 r Zoolang er nog Duits ie troepen in Noorwegen zün Volgena radio Storkholm heeft koaiag liaakon van Noorwegen in brief IMden voorvan het Naorsehe opperfrte gerechtahof verklaard dat de Noorsche regeeilng op geen andere basia met de Daltsrhers WH onderhandelen dan na een voiledig terÉgtrekken van Iwn Ifoepen ait Noarwegen 1tieldt Renter Bit Lenden Koni ig Uaakon Deze brief van koning Haakon was een antwoord op een schryven van den bestuursraad tt Oslo Op het voorstel den kroonprins door middel van de rrdio te doen spreken tot de bevolking van het door de Duitsche troepen bezette deel van Noorwegen antwoordde koning Haakoo dat de kroonprins geen toegang heeft tot de radio stations In deze districten De koning voegde hieraan toe dat van den kroonprins niet kan worden verwacht dat hij de Noren zal aansporen bevelen van de Diiitsche autoriteiten te aanvaarden Ik verwacht van hen dat zij zich als Noren zullen gedragen en hun vaderlandsllevenden geest zullen behouden zeide bij JOSEPH TERBOVEN DuHscb njksconunissaris voor de in Noorwegen bezette gebieden Hitler heeft opperpresident Josep Terboven tot rijkscommissaris voor de In Noorwegen bezette gebiedin benoemd Terbovei was totnutoe gouverneur van Essen Ruhr Rljkscommissaris Terboven staat in deze functie dlreet onder den Fuhrer In Berlljnsche gezaghebbende kringen zoo meldt U F beschouwt men de benoeming van Terboven als he begin der onbi perkte Duitsche heerschappij over de bezette gebieden Het burgerlijk bestuur dat nog steeds mm of meer In handen der Noorsche autoriteiten was gebleven zal voortaan volkomen Duitsch zyn De koning en de Noorsche regeering zoo wordt gezegd zullen daar zij zich aan de zijde der geallieerden hebben geplaatst in het bezette gebied niets te zeggen hebben Terboven zal slechts aan Hitler verantwoording schuldig zUn H zal samenwerken met de Duitsche militaire autoriteiten in i oorwegen Terboven zou reeds te Oslo zijn aangekomoi WEERVERWACHTING De Bilt seint Verwachting gekllg vmi hedenavond tot morgenavoad ongeveer 19 uur Aanvankeiyk tijdelijk opklarend en plaatseiyk mist later weer toenemende bewolking met eenige kans op regen Iets koeler des nachts overdag iets warmot zwakke tot matigen Weeteltjke tot Zuldeiyken wind Veel en overal belangstelling voor Zweden In bevoegde militaire kringen te Part s Is val gen Havas bevestigd dat talrijke Dultsche troe pen In de Duitsche Oostzeehavens op een transportvloot zijn ingescheept Deze transporten zojden door talrijke IJsbrekers vergezeld worden Bevoegde kringen in Kaunas Litauenj bevci ttgen dat troepen en oorlogsmateriaal uit oosPrulsen ziJn aangekogaen in Memel waar kort ge leden kazernes zIjiT muwd Men verklaart echter dat deze militaire lngen geenszins ge richt zUn tegen Utauen bijgevolg overbodig z n De Zweedsche admiraal Llndstrbm commandant van het kustmartnedlstrlct heeft er in ecB toespraak op gewezen dat Zweden tot dusvernitt by den oorlog nerd betrokken omdat het thans een nationale verdediging bezit nelke eerbied afdwingt en omdat het land absoluut eensgezind is Elke poging om wantrouwen te zaaien of het vertrouwen tusschen officieren en manachappen te oodermljnen la tot een totale mislukking gedoemd Het voornemen van alle Zwcden besloot de admiraal om zich Ie scharen rondpm den koning en de regeering tenelnd i Ziv eden te beschermen is eenstemmig en onwrikbaar ï In Engelache en Scandinavisch politieke krtn geH te Londen heeft men volgens het H N den indruk dat de positie van Zweden steeds onaangenamer wordt Men wQst er op dat Indien Zwe den verdere concessies aan Duitschland zou doen ook de geallieerden Van hun kant eischen zouden moeten stellen Onlangs heeft Duitschland aan Ziv n verschillende eischen gesteld waarvan e meeste door Zweden afgewezen werden Zweden heeft slechts toegettaan dat een Dultsche tuBbuiancetreii zich over Zweedsch gebied naar Narvik mocht begeven Echter gelooft men te Londen dat Duitschland vroeg of laat z n toevlucht tot een nieuwe actie tegen Zweden zal ne men Volgens de Daily Tel heeft men te Lon den belangwekkende inlichtingen over de hou ding van Rusland ten opzichte van het Dultsche optreden in de Scandinavische landen ontvangen waaruit blUkt dat de Rusaische gezante te Stock holm mevrouw Korontal Zweden heeft gesteund toen pultschland aan Zweden eischen stelde voor de controle op het Zweedsche telefoon en tele graafverkeer en voor de levering van bepaalde grondstoffen Uit de ontvangen inlichtingen aldus besluit het H N maakt men op dat Rusland het niet in zijn belang acht dat de Duitsche in vloed in de landen van de Oostzee toeneemt De Zweedsche regeering heeft een nleuvi e staatsleenlng ten bedrage van 500 millloen kro nen uitgegeven De opbrengst der leening dient in de eerste plaats tot dekking van de onkosten voor de versterkte defensiemaatregelen Zij heeft een rentevoet van 4 procent en loopt tot 1 November 1945 NEDEIHANDSCH GEZANT TE ANKARA Mr C G W H baron van Boetzelaer van Oostertiout Blanenkort is de behoeming te verwachten van mr C G W H l aron van Boetzelaer van Oo tri ont tot na toe gezantarhaiMraad b J Hr Ma gecantachap te BeriUn tot Hr Ms bnitengewoo gezant en gevolmachtigd minister te Ankara Mr C G W H baron van Boctselaer van Oosterhout is geboren op 19 November 1892 te Amersfoort Hy studeerde aan de universiteit te Utrecht en promoveerde daar in de rechtswetenschapper Op 9 Februari 1923 trad baron van BoetzeUer in dlplomatieken dienst eerst als attaché by het Kederlandsche gezantschap te Kopenhagen Nog in hetzelfde Jaar werd hij werkzaam gesteld aan het departement van Buitenlandsche Zaken en twee jaar later in Ftbruarl 1925 werd hU benoemd tot attaché aan de Nederlandsche legatie m Boedapest Op 17 Februari 1928 werd hy bevorderd tot gezantschapssecretaris in welkt functicibaron van Boetzelaer in October van dat jaar werd overgeplaatst naar Washington Na een kort verblijf in Mexico en bevordering tydens dat verbiyf tot gezantschapssecretaris eerste klasse werd hy op 10 September 1930 verbonden aan het Vederlandaehe gezantschap te Brussel op 3 December 1934 nerd baron van Boetzelaer bevorderd tot gezantachapsraad In welke functie hy op 2 April 1S35 Bur B rma giajt waar bO tiüuu aftdMld De ederiandsebe rrgeertngspersdlenst deelt mede dat van Zaterdag ST April at vertrek VrUdagavoad daaraan vooraf gaande wew aal Worden o eigegaaa tot het verleeaea van periodiek v rlovea i het op ieta beperkter voet dan tol dasrt het geval Is gaweest BU infotmatie in Den Haag veinamen vi dat er thans na elke 20 dagen dienst ï dagen verlof zuilen worden gegeven zoodat het tiende deel van de weermacht geregeld afwezig Is Be tot dusver geldende regeling van 2 dagen veriof na 14 dagen dienst had tot evolg itat voortdurend Jiet zevende deel der troepen m i verlof as i Het ligt m de bedoeling tot de oude vérloïreg ling terug te keeren anneer de internatlMlIle omstandigheden dit veroorloveu De huiszoekingen bij N S B eden De justitie kent geen onderscheid Refcord aaiivoer van éjera t te Bameveld op de heden te Bamevald gehouden eiermarkt Is een record aanvoer geboekt di S 020000 tukt wtik aantal circa 30000 ttuks hooftr is dan de hoofate aanvoer in het vorig Umr kWAM ITALIË TER SPRAKE in den Oppersten Oorlogsraad De Yorkshire Evening Post vveei om trant d i tmg van den Oppersten Oorloi t aad deze Week te Parijs ehouden nog mede te Jeetern v dat ook de houding van Itall ter sprake is gekomen Onder alle aanwe Igen bestond ovei eenstemming Uat Iia llë aan JoegoSlavl niet den oorlog zod kunnen verklaren zonder in oorlog mei de geallleeiden te geraken indien ltali een Inval ia JoegoSlaviü zou willen wagen onder voorwendt een DuiUchen actie te wlllei vóór zijn zouden de geallieerden terstond krachtdadige hulp veriee nea zeif op nog grooter schaal dan in Noorw gen btt geval to PETROLEUM IN TüRKIJE A NKARA 25 April Havas lijdens bonngen TO den berg Raotn Turkye il petroletmt ontdekt op etn diepte van 1042 meter Het boringswerk ordt voortgezet De Ingenieura zijn van meening dat hier een belangryke petroleumvoornwl aanwezig ia STRAF UITGEZETEN VOOR EEN ANDER Een Inwoner van poe die veioordeeld was tot vier weken ev ngenisstraf had Iemand uit Heer Arendskerke bereid gevonden dien tyd In Scheven Ingen door te brengen De man zAere L K vver er behooriyk voor betaald en hU meldde zich voorzien van een paipoort en een sigaretienkoker met den naam van den veroordeelde aan de poort van het sombere gebouw aan den Pompstationsn eg te Scheveningen De persoonsverwisseling kwam uil en K werd van oplichting van den staat beschuldigd daar hy rifksvoedsel had opgegeten zonder daartoe gerechtigd te zyn Hy werd veroordeeld tot z s maanden gevangenisstraf In hooger beroep voor het Haagsche gerechtshof Werd dezelfde straf geüischt Het hof beeft gisteren uitspraak gedaan en bewezen geacht dat K den staat heeft opgelicht ten aanzien van bet voedsel waarop by geen recht bad Dctiveg werd hy veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf In den ttjd dien hy te Schevenjigen heeft doorgebracht heeft K ƒ 230 v rdi ad Dit b irig moelit hy houden ondat ny bet ntt g n werk tiWft gekrvfen