Goudsche Courant, vrijdag 26 april 1940

GOUDSCHE COtBANT Vrijdag 26 April 1940 79e Jmtgmg So 203 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Directeur F TIETER Bur Markt 31 Tel 21 Poatgiro 4MO0 Mees en Uil weer op het K L M nest DRONTHEIM NOORWEGENS MOOISTE STAD Situatie in Noorwegen wijzigt zich snel Frankrijk stelde Rome nogmaals besprekingen voor Roeros in Duitsche hinden De heeren Oeysseyidotffer links en Sillevis rteUUJ j rtellen in het restaurant op Schiphol hun echtgenooten van hun uedérwaardigftèSen tijdens het itdwonten oponthoud in Zweden Belgische Kabinetscrisis om een kleinigheid metl i n diepen achtergrond Aaageadea b de behandeling vaa de oaderwUsbegnotiag la de Belgische fcamef alet voldoende eenheid aaa dea dag is getiedea Is hel kabInetPleriot gistermiddag afgetredea Pierlot Aan e orde was het ontwerp tot het instellen van een organisatie van het departement onderwys zoodat rekeninj zou worde toen was het de hervorming van de leiding vaÉ het departement van ondernys Een hervorming die nog uilgeneikt en voorgesteld is vóór den f ooiiog toen katholieken en liberalen nog zonder tneetahgheid des lands Dit p wej TsOciailLten regeerden en die thans door din soci men met 120 tegen 45 stemr tt en 5 i t soudan een Franschsprekenden Vlaming verdedigd moest worden Hetgeen hy overigens zoo overtuigend deed dat duidelijk bleek dat h i vele Walen van hel ongevaariyke van dien m 4l regel overtuigd lud zoodat de Interventie til den premier Pierlot die nog eens de vettrou wensknestie kwam stellen overbodig en ontac tisch leek Pierlot kwam volgens velen een Mak die al In orde gebracht leek noodeloos op d spits drijven HU heeft wafrschUultfk aaa eea oadaiUwa gewordea aftaatfe regecrsa mH eea partU dlf teikena moeilUkbedea aoek ea altiauta etd Mh elad wiOea Bi aa Ciano itchtte het oogenblflc niet opportuun int bavoegda bronnenla Bom wordt bericht du de Fnuiaehe am basBiide r Fnn oU Foncct een benoek heeft gebracht aan CUno In hett alaczo Chiffl waarbUhtl da igelUkheld hrttt anagednld datrnMkrtik en aU hnnbesprekingen over deFranseh taliaansrhegeschillen aonden knnin Volgeni agén ntt hoogst Poncet MtTMWbnre Éransche zoowel als lullaanseht VnafiOiittm ila noVeaa oord dat tot lUn sp4 t het oogenbUk niet opportnnn was meldt United Press t Poncet legde zUn bezoek af op den dag dat hij w teruggekeerd uit Parys waar hij met leden van da regeering besprekingen had gevoerd oji met den prqmaer Reynaud In doorgaans goedingellchte knngen te Rome veiiuidt dat verklaard werd dat ïVankrljk bereid was de tusschen belde landen hangende problemen aan een ernstige beschouwing te onderwerpen mits een hervatting van do besprekingen geenerlel bindende krac it il priori vóór de Fransche regecrlng zou hebben rolflenji en doorgaans goed geïnformeerd zegsman on Poncet die sedert het nitbreken van en oöriQg reeds Tier of vtjfiuaAl een hervatten ran de VnMIsch ltallaapsche besprekingen zon hebhen gttnn reerd waarbU hU steeds een hoffelijk doch wel g bemoedigend antwoord ion hebben ontvangt thans verklaard hebben d t het ditmaal wel MU de laatste keer ion kannen lUn dat Frankr k de grlegtmheld tot hervatten der besprekingen aan hebben eopend De kostwimiersvergoeding H t Ud dst Tweede Kamer de heer Postbumv bc t an den minister van Defensie de volgende vr g tt tteld 1 tl Bet Waar dat de koslwionersvergoeding oor de militairen die Hjdeiu hun verlof ziek word 0 deswege thul oKin een inrichting snoeten worden verpleegd met wordt uitbetaald 3 Indiin dit zoo is is de minister dan waar dit I en onbillijkheid wordt aangevoeld en in de betroken gezinnen moeilUkheden veroorzaakt beréd dit vérbod in te trekken WEER ERWACHTING De Bilvseintr Verwaehtlng geldig vin hedenavond t t morgenavond ongeveer 18 uur Betrokken tot halfbewolkt overwegend drool eenige verdere stijging van tem leraluur meest zwakke wind uit ZuidelUke richtingen haóe Vries afgetreden als voorzitter van de Technische Commissie van den K N Z B o heer Jto de Vriw heelt naar wordt ge meld ia verband mé b n ndere omstandigheden bedankt als vooMtler van de technische commisale van den kI ZB Het Bestuur benoemde den heer A W Sabel TzTi In de plaau van den heer De Vries m de TC Tot een de eerstvolgende algenn ene ver tderinc tal de heer S bel het vtaarnemend aanit nei p der T C bekleedeo Donderdag Is er als het ware een wedloop g weest tasschen de Dnitachers en de geallleerdea om de beheérechlng der stellingen om Bdros waar de slag om Trondhda waarschtjBltJk In de kenende dagen lal worden beelist Br was geen ver binding tnsschen lUiroB en Zweden jaogeiyk ea het eenliee nienws dat er te vememen was kwam ren TiachteUngen ea bH verschillende militaire brooaa te Stockholm die nog steeds vertroawei e B y atrangen betretlmde Ie aich snel w tSntirStaa ue De M 8te nifl rten irtjma erep dat de stad Roroe til Dnltsbhe handen U gevallen De geallieerde troepen die op weg ztjn van Dombaas vla Staren naar Boros x n gedeelteiyk gearriveerd en M hebben ia UerlH stelllagen betrokken op de heuvels teneinde die pnnfen In den komenden str d te kunnen beheerechen De ctreek Juist ten noorden van de stad zal vermosdelijk het gevechtsterrein worden Naar vïordt gerappoiteerd zouden eeds heftige patrouiHeschcrmutsehngen geleverd worden De elietheid waarmede de Duitschers door het OeSttrdal Vedrtrukken was Donderdag beduidead minde t l w de colonne de waterscheiding bereikte welke het Oesterdal van hel Gaudal scheldt De Duitschers vochten den gekeelen morgen ora t t ftoros te komen De spo lön en de weg waèrlahgs de Duitschers voorttroiaten klimt door bochtige ravijnen de hooge bergen in het geen voor de verdediging een ideale positie is en inogetyk het zwaartepunt van de verdedigmg van de geallieerden zal worden Eenmaal over de wa terscheidlng loopen de weg en de spoortijn van de heuvels af naar beneden m de vallei van de Gaularivier tot aan Trondheim dat honderdtwintig kilometer verder m noordwestelijke richting ligt Twee gemotoriseerde diviêtee In Oaltache kringen wordt bevestigd t de colonne welke poegt contact tot stand te breagea met de iandlngstroepen In Trondheim samengesteld I alt twee iwaar gepantserde en gemotoriseerde divisies De dIvUlts aUn voilnmen gemotoriseerd en trekken geheel op wielei voort In strategisch opaicht lea een dergelijke colonne met nik en laige verblndingslHn tasschen de v4jaadelU a hesvels ernstige noeUUkheden oatmoetea Indien Mi Vf tegenstand soa stnitcf en aoa moetea stoppen Daarom trachten de Oaltschen ban posities Terbreedea Aan de greni wordt eehter gemeld t de Noren aieh hardnekkiC in het bergacht CeUed aan weerssWea vaa dea weg te weer stellen b dit gebied Is aameiyk gemechaaiaeisrde kracht vaa geen beteckenls en daar oatmoettea de Noren de Daitacfaersoadergeiyke omstandigheden ea zUa zU la ataat hen tot staaa te breagea Aftonbladet beweert dat de positie van de gecombineerde Noorsche en geallieerde stnjd klachten om en ten noorden van St$inkjei nog steeds uiterst moeilijk is Het blad voegt eraan toe dat de Dultsehe troepen bij Stehikjer voortreffeHjk zyn uitgerust en panUerwagens en tanks tot hun beschikking hebben Tevens zou den zü gesteund norden door een lichten krui ser en mmstens twee torpcdobootJagers die tot aan het eind vSn de Trondheimfjord zt n doorge droht en en die de geallieerde posities onder vuur nemen Aftonbladet meldt tenslotte dat veislerklngen voor de Duitsche troepen In het district van Trondheim uit bet zuiden xyn aan gehomeo Skioeea en mrlieê De tacceaaea der Daltsche troepea ten aoordea vaw Trondheim meldt bet D NA zUa voor de verdere oorlngtoering van het grootste belang DoMr de bezetting vaa belanp ke engten en Ka ma vMcbt ran l l mmr sQb d KJi M toeatellen He UU door het Mnaeiitrckken Tiaa de Dattaebcr tB I eBenarkeB en doorwegen aaiiTankelUk het vUecTeM Tan Malmd in Zweden werden opfebonden op het Amsterdamache Tiiegteld Schiphol reillg geland De bemanning van de Mees bestond uit gezagvoerder Geüssendorffer telegrafist Ooigaard boordwerktuigkundigen Akkerman en Bernaert en steward Korstenije de Uil was bemand me gezagvoerder Sillevis marcomst Bossen boord werktuigkundige oolenaar en steward Massa Voort maakten deze vlucht mee de stationswei ktulgkundige van het rllegveld MalmÖ Houtbrake en de veitegenwoordiger van de KLM in Stockholm de heer J H d Stoppelaar Geljs$endortfer n Sillevis vertelden het een en ander over het gedwongen oponthoud dat zij in Z eden hébben gehad Op Maandag 8 April aren ziJ met den normalen lijndienst van Amsterdam naar Malmo gegaan en het was de jcdoeling dat zij Dinsdag 9 April naar chiphol zouden t rug keeren In den nacht van Maandai op Dinsdag evenwel trokken de Dultschers enemarken en Noorwegen binnen De Zweedsche regepring nam toen den maatregel de vliegvelden haar t zuiden van Zw eden te ev cueeren zoodat de Mees en de naar het XtJSA vemanmrt ket gebied vab TrondheiBi tegen iedere hadi alglng van iet noor dea alt beveiligd De gencMawaarda van de af derlingen die de Dilteche Irecpen tegenover dch vinden wordt vo ena de tot dasvw opgeda e iadrakken als gertag gekenmerkt Het Brltgche mlnisturle van oorlog heeft officieel medegedeeld daf het niet waar is dat de Britoche ijdmacht tn Noorwegen moest terugtrekken wfl is een voorht ie d é tach eroent op weg van Ninsos naar Trondheim op een sterkere Duit sche afdeeling gfstooten De Duitschers liadden over de Trondhelm fjord versterkingaangevocid en dreigden de Britten af te snijden van hun hoofdmacht Be Engeltchen trokken derhalve te rug Zij wenjen niet achtei volg4 en naar ver nomen wordt graven de Duitschers zich aan het boveneinde van de fjord m De Ëngelsche troepen hebben ecnlge verliezen geleden De Dominions en de oorlog Dondeidag is te Londen de landing van het Dit beteekent een overeenkorasttge toeneming In de militaire bUdragen wsikf de Dominions In den ïnidigea oorlog knnnen ijeveren Bovendien had Anstralle in en vorigen oorlog 00 vUegerofflcleren gezondenj die SOO vOattdeItfke vliegtnigen hadden neergehaald Onder het rUksopMdlngHdiena voor piloten echter soa Anstraliü 14 000 piloteu ea ISJWO andere leden van vliegtnlgbemanningen benevens Z7 00C man personeel voor den gronddienst zenden In totaal londea M eOO AastraUsche vUegerofflcleren geaeadea worden teged de MO van den vprigen oorieg Geiyke vorderingen ztJn gema kt in Canada It een veel grooter bevolking heeft dan Australië Hetzelfde is hv geval tn Nteuw Zeelai d en Zuid Afrika en er kan geen twyfel aan zyn dat de bijdrage van de gezamenlijke Dominions aan de oorlogsinspanning zelfs nog effectiever lal zUn dan van 1914 1918 Spr geloofde dat de Dominions wederom een der beslissende factoren voor de overwinning der geallieerden zouden vormen Duitsche müneii en Britsche pamfletten Aftonbladet verneemt uit den omtrek van Malmö dat visschers hebben medegedeeld dat de Duitschers n het zuiden van de Oostzee uit gebreide nieuwe mynenvelden hebben gelegd nabU de Zweedsche kust Er Is vooral gevaar in de wateren om het voormalig Deensche eiland Bomholm eo de visschera worden gewaarschuwd zoover mogeiyic uit de kust te biyven De TiascheriJ wordt door deze nieuwe mijnen zeer belemmerd Uit Verberg wordt vernomen dat bij vértiesing efn groote Britsihe liommenwerper Dinsdag avond boven de stad heeft gevlogen en pampl U ten heeft gestrooid die gelicht naren tot de Duitsche soldaten n hen adv iseerden zieh niet by het zpedltte leger voor Koorwegen te yoe Uil Donderdag 11 April van Malmb naar Stock holm vertrokken waar zy veilig op het oogen blik van vertrek konden nachten Aan branfl Ofttmapt Als byzonderheld vertelden de hceren Geljssendorffer en SlUevIs nog dat belde machines In den nacht van Maandag 8 op Dinsdag 9 April aan een groot gevaar zUn ontsnapt In die i nacht Is er brand aitgebroken op het vliegveld van Uaiinii De groote hangar nadUu de NedeilKsche toestellen stonden getiorgen brandde gelïeel uit en het is aan de tegenwoordigheid van geest van het peisoneel van de Zneedsche luchtvaait maatsthappy ABA te danken dat Je K L M toesteilen kqnd n vv orden gered De bengal brandde geheel uit Daaiin bevpn en jiich de radlodienst de meleoi ologische dienst de telefooncentrale en het magaz n van resetVemaie naai van de ABA n elke door bet vUur en groot Veriies heeft geleden Snetle lerugreu Omtrent de voorn aarden naaraan Geyssen dorffer en Sillevis moesten voldoen om naai Ne derland te mogen teiugkeeren zeiden ztj dat de Zweedsche regeering een speciale route bad opgegeven nelke iets zuideiyker dan Gothen burg lag en de machines moesten over dit ge deelte van Zweden flp een voorgeschreven hoog te vliegen De legeerlng bad de luchtdoelbatte iijcn op deze route in kennis gesteld van het pdsseeren van de Nadcrlandsche machines De Duitsche regeering had geen speciale voor schriften geeischl Alleen had men gelegd dat het aan te raden was zoo hoog moge Ok te vlle gen In lechte lyn zOn de KLM machines van Stockholm over Gothenburg dwars over Dene marken naar de Noordzee gevlogen en vandaar in zuideHjke richting naar Schiphol Deze vlucht duurde ongeveer 41 2 uur Om 7 minuten voor 3 landde de Mees een kwartier later streek de Uil neer Op voorschrift van de desbetreffende regeeringen mochten geen passagiers nprden ver voerd hoewel men een kleine veertig aanvragen had van Nederlanders die van de gelegenheid wilden gebruik maken om naar het vaderland terug te keerciv Onder deze aanvragers nas o a ook de bemanning van de Bcmisse TUdens den tocht van Stockholm naar Amsterdam was het weer voortreffeiyk en het zicht uitstekend Noch Geyssendorffer noch Sillevis hebben evcnnel iets gemerkt van den oorlt i Op Schiphol werd de bemanning der vliegtul gen welkom geheeten door den heer D J de Vnes hoofd van de afdeeling handel van de KLM die namens den heer Plesman uiting gaf aan de dankhaaiheid van de KLM dat ook de ze vosels o r in het nest zlln teruemekeerd van gehouden met de aangenomen onthoudingen Onder de t genslanders waren 20 jeralen ten gevolge naarvan Pierlot de mfmiing was toegedaan dat een dergeiyke verloo en ng door een der fracties die de regeerin smeerderheid vormen hem geen voldoende gezag liet Men mag wel als den dieperen grond van deze guerrilla tegen het door den kpning genenschte kabinet van nationale eenheid beschouwen d t men de handhavers van een strikte neutrajlteit naar alle zyden wil wegwei ken Hej is zeer begrijpelijk dat ip een land waarin de herinnering aan den oorlog van 1914 18131100 zoo levendig Is waarin zoo n diepe liatde iCeft voor de wapenmakkers van toen de symnat ltC van zeer velen ook thans weer naar de verHondc nen van teen gaan en dat men zich gewild tlla t aandoen om zieh aan den nieunen koen dien van absolute neutraliteit aan te passen De liberalen maakten nel deel uit van de coalitie maar lagen toch steeds op de loer om het kabinet mociiykiieden te bezorgen Eerst werd d vHop eitr wlB t êla TsormndMi Mom Britten in de Trondhjemfjord STOCKHOLM 2b Apiil Reut Volgens hier ontvanggen onbevestigde bericliten zijn Bntsclie oorlogBhcliepen de Trondlijeni fjord binnengedrongen na zicli een weg te liebben gebaand Men gelooft dat tn de binnen fjord een lichte kruiser en verscheidene torpedojagers van de Duitschers liggen die de Britsche en Noorsch tioepen in den sector van Steinkjer met gra naatvuur hebben bestookt Verklaard wordt dat reeds Britsche gevecht vliegtuigen in actie zyn geneest en volgens een bericht hebben zU een znaren Duitschen bom menn erper neergehaald Nu zooals gisteren gemeld nog meer Biitsch en ïransch luchtafneergeschut aangekomen i beschikken de geallieerde en Noorache troepen thans ovei doeltreffende middelen om aan de bedreiging van voortdurende bonfbaidementen het hoofd te bieden Vreemdelingenlegioen begint STOCkHDIM 2 April Un Pr Degens h e t e r mrldt dat trurprn van hrt Fransche vrevmdellngrnlrgioen nndrr beichattlng van de duisternis In Noorwegen geland sUn en nlt NamMIS direct naar hrt slagvrld gezonden zyn Bovendien knnnen Ëngelsche bommenwerpers rn jachtrlicKtuigen snel In aoüe gesteld worten van drie nieuwe Incbtbases alt ergens aaa da noordeiykr fjorden De voorhorde van een gemotoriseerde Dnltaehs colonne die door het Oesterdal opmkt soa volgens Stoekbolm Roecos bereikt hebben doch relgrns nieuwe onbevestigde berichten Is dese stad neder nntminid an Dombaas en Staren nlt rakken gealUecids troepen door het Osterdal op om den Daltsohaa Itopmarsch te stuiten MO Noorsche soldaten en talrijke vinchtriingen zonden uit Reens over As Zweedwhe grens getrokken zUn aUagllgt llehaiida te Namsoa meldt daf 100 k ni ten van Trondhjrm de geallieerda troepen zich hardnekkig tegen Duitsche aaavallaa verzettea ff Sedert het uitbreken ran den oorlog heeft koning Leopold gestaan op eea nationaal kabinet uit de drie groote partöen zoOdat PlértotiIJn tdnnm lige regeering met iet socialisten moest ultbrri den Hy zal waarschynl k traobten ook than deze eenheid weer te herstellen maar dat Hjkt onder Pieriol de béte nolre der liberalen Intl TUmlngcn en antt neutralMl riecbt mogel