Goudsche Courant, zaterdag 27 april 1940

GOUDSCHE ecu BANT tmkg 27 April 1940 79 Jnaxgsag No 20308 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Directeur F Tlirr ftttgii 4Mdö akmtÉm VERKLARI NG VAN VON RIBBENTROP i ngelsche actie in Noorwegen was sinds lang voprbereid Documenten zulten j bewijzen ♦ BUITSCHE OPMtRSCH oN BRITSCHE OPMARSCH Z spooRwEseii Theorieën óver den strijd in Noorwegen Londensche bladen sim niet optimistisch DE STRUD OM ROEROS Stoeren yooÉooipig het doel van Duitsch offensief Rn RSro bez t te hebben zyn de DUitKbe troepen Donderdagavond wtlr ttmggetrokken Üb ttn tamgtoclit der etr jdkraebten ran het Dnltaebe loldelUke ieter ott RBroe aoo meldt de correspondent van AIt9nbladet werd er fel gestrcden te Tolga halTerirege Xüniett ea Rbros Se Palmlmt laden aware TerUesea maar werden reraterkt door troepen dl oplMiitkaa deor het dal ran Rena VrUdagmatgen heenchte er een groote Dnl he actirltelt tn de tteht In het Oeterdal WaarschUnUfk rerroerden de rllegtulgen reiv att Mw it Oaio PSTERDAL pUDBRANDS D AL TCTklaard wordt dat de Dnltachers Donderdag B iroa zijn binnengetrokken han roorhoede beatond uit Tier pantaem agens Toen meer troepen atrireerden leek de positie der Noorscbe troepen ten noorden dar Mad ematig bedreigd Plotseling ng men dat de Dnitschers tlMglrokken Idat la den arond trokken zU door Os een dorp eren tea i l Iea ran Koroa en VrDdagmorgen rroeg waren al In Tolga B het rerdercB ran den dag rakten zii In zaidelljke richting op tot tt toa MUhooa de correspondent van Aftonbla 4 t m t dat de Duitsche terugtocht veroorHgkt werd door den onverwachten tegenstand tUf Noorache troepen kan het ook xijn dat ziU freed teweeggebracht doordat de Duitschers beir p n dat xlj hun linies te ver hadden gerekt B dat IQ op versterkingen moesten wachten mat bat oog op de aanwezigheid van geallieerde 8tr jdktachten te Storen het knooppunt dat het doel la van den geheelea Duluchen opmarsch naar het noorden United Presa meldt flet ontbreekt het Pritsche pnbliek niet aan naarschnwlngen tegen te groot optimisme wat de rordcriagea ran de oo pagne In Noorwegen betreft De militaire correspondenten der Bcltschf bladen analyseerep de sitnatle In reallstisdie bewoordingen De Evening News nit do klacht dat de regeering het pnbliek totdnsver Bi t tcaroll in tantronwen genome 4eeft doch Vooidat Roros bezet werd ontving de Ifoorsehe comniaadant aen Ouitsch ultimatum tt arm ve Uaard werd dat de OultsC ers zonder medrdoogen de gebeete stad zouden bombardeer n sn verwo ten Indien ook maar één enkele Dul sche aoldut gedurende de bezetting gedooa werd Hif p gaf de stad zich zonder strijd over D Duiucbera namen elfhonderd liter benzine In beslag de itache ilirasle heeft voorgesteld als Iets dat bQiia In hefNcoQideel van Engeland was Zoolang geen noodvliegvelden z n ingericht achter d Brltsche linies en zoolang geen Britscbe gevechtsvliegtnigen en bommenwerpers van Noorfchen bodem af opereeren zal het een govalarltlke illusie zUn te denken aan een gemakkeltike of zelfs snccesrljhe campagne Evenmin zal Engeland iets van beteckenis knnnen bereiken zoolang het met een of tnee voor name havens herovert De Evening Standard merkt o De Duitsclle troepen hebben nog steeds het voor deel van het feit dat zij het initiatief genomen hebben Laat ons een goed begrip houden van de moeilijkheden m de Noorsche campagne United Press schrijft De geallieerden lealiseeren zich dat 2 i voor een moeilijke situatie geplaatst zullen worden mdieu de Duitschers eun slagen de verbinding met hun troepen in Dionthelra tot stand te brengen Dit zou zelfs kunnen beteekenen dat de operaties van de ge allleerden zich dan slechts zouden kunnen beperken tot noord oor egen Het doel van de geallieerden zou in dat geyal zijn de Zweeds he pens te bereiken teneinde het noordelijk deel van Noorwegen voor de Duitschers af te sluiten In aanniGiking moet worden genomen dat alle oprukkende Duitsch colonnes door het beigland geen z delingsche Verbinding ijiet elkaar hebben en dat zij totdusvjr op hun weg slechts onvol doende bevvapenderNoorsche detachementen ont moet hebben of voorhoede afdeelingen vaU de geallieei dp troepen Zelfs Indien de Dnitsche colonne die In de meest oostelijke richting opereert erin zon slagen de verbinding tot stand te brengen met de O correspofldent van Uageas N ha er aa da jfoorsche grens meldt dat Vrijdag een lt c maat Doltacfae genietroepen Roroe IntmojgtMk richting heeft verlaten om de groote SMie jim üieto door da Noren toen zM Ich leT fB0 Kerd opgeblazen te herstellen Ue KSMSCke troepen trokken zich la aóoi elOke ricbtloy I ag i apoorlQtt naar StSren temg OFFENSIEF HERVAT Ij t Mtt tt d van betrekkelljken stilstand in de operaties welke tyd door de geallieerden lenu la om troepen te ontschepen heeft het nuitsc e ï er lp Noorwegen overal het offensief hervat en Ib alle richtingen om Oslo gemotonsee de c lohbe op weg gezonden De naar het schijnt b lüngi k e dezer colonnes is over Rena en Stor elvdal opgèiukt in de rlcl tin van Roros Het achtjnt dat deze colonne in het gebied van Röros te O en te Tolga op krachtigen tegenstand van Noorsche vrijwilligers detachementen i5 ges uii tloch Atxé tegenstand zou gebroken zgn Vaa officieaze doch geloofwaardige udr wor t aametUl medegedeeld dat de DDitsctaen dek ra ttSra meester hebben gemaakt en Zells tot Sturen doorgedrongen zonden z n WEERVERWACHTING De Bilt seint Verwachting geldig van hedenavond tot morgenavond ongeveer 19 1 ur Hier en da p wusl overigens meest gcdeeitetyk bewolkt plaatseiyk enkele buien tAet kan op onweer weitilg verandering In temperatuur i ij UIT DEN TWEEDEN SLAG BIJ NARVIK 1 ES i0m VSS ïMbehtu MraJUcea n vurcsd kvê lb t Ut r Oroag BrUtcK torpeioboot aBen ojr Dit Trondhjcm opmkkenda Diiltsche troepen zoo dit een Irit z n zonder danrzame beteekento want de geniotorisccrde colonnes bunnen in verband met de geringe sterktf der effectieven het gebied niet vast beret honden Het gros der in Noorwegen ontschejpte geal lieerde troepen is nog niet in den strijd geworpen Hun aantal neemt voortdurend toe Te land zullen de Duitsche troepen in den komenden t d stuiten op sterke goed geoefende geallieerde divt sies die over ultramodern materiaal beschik en Tot de Fianaehe troepen behoort het korps Alpi nisten het elitekorps dat vertrouwd is met Oiie raties in lotsachtig en met y bedekt teiiein zooals het tegenwoordige strijdtooneel m midden IM OOI wegen Militaire ilrrhiiniH ii iiil rrn er evenwel van ov rrtuigd dat onrciscliil1 hde dt afloop in Noorwegen zal zijn de oorlog zal Vordcn virloren o gewonnen aan het westelijk front waar men het groote treffen in 1941 verwacht Koning Haakon naar Engeland EüME 27 Apiil Stefam De pe ciale coiiespondent van de Message ro te Oslo meldt dat daai haidnekKig het nog met tegen p=prolven geuiclit de ronde doet volgens hetwelk konni Haakon per vliegtuig zou zijn aangekomen in een plaatsie in het uitoi te noorden naar h t schi nt het eiland Seiland aa hij zou wacliten op een Blitsch ooilog chip dat hem naar Engeland moet biongon Kroonpnns Olaf en de leden der regeering ouden zicli m een dichtbij Zweden gelegengebied bevinden Dienstbode uit Oegstgeest terecht De vermiste dienstbode Chr D uu Oegstgeest IS opge i ooid en aapgetioffen bij de familie D te Heemstede Het meisje dat z r zenuwachtig is was per tiets naar Katwijk eh Noordwijk gereden en s avonds zwervende bij D aangekomen Deze gaf haar onderdak en stelde toen hij de berichten over haar verdwijning las de politie hiervan m kennis Diefstal uit militaire keuken De Haagsche poUtde heeft den 31 jarigen militairen kok A C W aangehouden verdacht van diefstal van een partij vet margarine aaid appelen enz uit de militaire keuken en van eenige wollen dekens ter gezamenlijke naarde van ongevee ƒ 100 Ook is aangehouden verdacht van heling van een deel deer goederen de 40 jange caféhouder F E M V aan het Bijenburg De militaire kok is In arest de caféhouder tn Toorloopige paUueben uig aeateld I IB de groote ontvangzaal van de Rijkskanselarij heeft de Dnitsche minister van baltenlmd schr znken on Rihbentrnp hrd niniddag in tegenwooi digheid van de gezanten en de hniteBlaadsche pers namens Ie RUk regerring een in groote spanning afgrwarhlr verklaring afgeirgd De verklaring werd over alle Uuitsche zenders Uitgezonden en gerelaveerd door vele buiten landsche radio stations Ik heb u uitgenoo ligd zei de heer Von Ribben trop om u beken te maken met een aantal docu menten die voor de geheele wereld van het giootste belang zijn in het bijzonder voor alle neutrale landen De Rijk niinister betoogde dat r ngeland en Fiankrijk reeds lang stelselmatig trach en de neutralen te bewegen aan den oorlof tegen Dultschland deel te nemen De ogingeii om door druk en dreiging hun doel te bei eiken culmmeei den tegen het eind van den Finsch Russi=chen ooi log De geallieerden maakten toen hun ang gereed om Duitschland pconomisch en militair te vernietigen en zouden rich van de neutiallteit van Noorwegen en Zne ien niets aangetrokken hebben om Finland met een pxpeditieleger te hulp te komen In tegenstelling met Zueden dat zich strikt neu traal hield betoogde Von Ribbentrop heeft Nooi wegen zich met Engeland in het geheim ver staan Documenten die bij de gevangenneming van enkele Engelsche bataljon den Duitschers bij Lillehammer m handen zijn gevalen zullen be wijzen dat de landing van Britsche expeditie troepen reeds lang was voorbereid De Engelsche spionnagedienst had iri pel m Voorwegen om tot m kleine bijzonderheden alle regelingen te treffen Vooial bij de Noorsche marine had de intelligence service vrij spel Snet medeweten van de regeering Koth die het er zelf op aan ge tiuiirt heeft dat Noorwegen in den ooi log zou wOHlen mce esieept omdat zn vree de op den duur aaii de verkeerde zijde te uilen komen De viede tusschen Rusland en Finland Is de geallieeiden zeer ongelegen gekomen niettemin zou uu de documenten die de hcy Voft Ribben trop den g aanten in een witboek overiiandigde leeds blijkat djt de Engelsche reSecnng op 6 en 7 April bevel heeft gegeven troepen In 9te vanger aan land te zetten die zich dadelijk van de vliegnaven in de nabijheid meester inoesWn maken Toen de Duitsche ooHog schepen uitvoeien om zulks te veihindeien he plkn was uitgelekt IS het tianspoil teruggekeerd Daarop zijn in de Nooische tenitonale v ateien mijnen gelegd om Duitsrhlanrt af te sniiden an de Zweeflsche ei tsbronnei De Duitsche Rijksiegee ring heeft toen een eind gemaakt aan de plan VOLK EN VADERLAND IN BESLAG GEl OMEN De pi ocureui genei aai bij het Gcrechts hof te s Gravenhage heeft op grond van de persverordening van den oppeibevel hebber opdracht gegeven de oplage van het weekblad Volk en Vadeiland dat gisteien is veischenen m het gehceie aiiondissement s Gravenhage in beslag te doep nemen Staat van Beleg was voorstel van minister De Geer Eenstemmig kabinetsbesluit Het ANP meldt uit Den Haag In een der bladen stond dezer dagen het vol gende te lezen Toen de oppei bcvefhcbber met den eisch kwam dat de staat van Ijcleg in ons land moest worden ingevoerd had de regeering daar zij geen tweede crisis in het opperbevel kon wenbchcn mpelen fiftreden teneinde plaats te ma ken voor oen kabinet dat wèl de waarborgen bood door Onze militaire overheid verlangd W ij hebbt n naar aanleiding hiervan aan den ministei picsident geviaagd of er iets waars was in de voorstelling dat de staat van beleg op eisch van den oppei bevelhebber was ingevoerd Ue mlnlitcr prcsldenl heeft hlcn graiitwoord dat dc7e roorstrlllng op de meest Tolsln kfr fantasie beriKt Tnt de afkondiging van len staat van beleg zeide de minister Is op itnoalaan voorstel van des president door de lenen van het kabinet rensteniniig besloten Verscillllendr ovem gtngi n hebben het kabinet daarbij Weleid Wanneer voor de afkondiging achteraf og eenige rechtvaardiging noodig nas dan zoo dele wel grgivrn worden door het left dat ii dezrli tUd ren rdrrland4ch dagblad dt nr drrgrlijk ninli rieiis mordwiliig boos tai diE geschrijf de ll osi tls van de Kederlandscbe regeering poogt ti on denuljiieBt nen van d tMlUMrden welkt i sanMnwarklnf ntet de Moortohe regeering waren b r md Slechts wikel uren Is Duitschmnd Engeland vódr geweest om de stellingen te bezetten dia voor de Britsche troepen in gereedheid aren f nratht In naam van waai held er recht zei de neer Vo Ribbentrop tot de gezanten e i de j urnallsteB overhandig ik u de documenten waa iiit de leugenachtigheid van rte Engelsche en 1 r nsen oolitiek blijkt Aldus In het kort lulode de verklailngi dl dl Duitiche Rljksmlnlster van uuilenlandsche zakeo hedenmiddag in de Rijkskanselarij heeft afgtlegd KONING LEOPOLD TREEDT OP Kabinet Pierlot moet blijven en zün plicht doen De Belgische kabinetsraad is onder oorzlttarsihap van den premier Pierlot bitcengekonirn rn heeft besloten op 011 dnikkeiyk verlangen van den koning ziin taak voort te Zetten De tck st van den brief welken koning l i pold tot Pierlot nceft gelicht luidt als volgt Op het oogenhlik dat het p er de narjit houdt aan de grenzen ep dat de tpo tand aan alle Belgen den p olit op legt zich nog hechter aaneen te siTiiten 1 de tnd niet geschikt een mini tarerl i te openen over kvsestie van binnen land ehe politiek fk zou tegen de hoog ste belangen des land handelen indiö ik het ont lag van de regeel mg zoi aanvaaideii iui t nadat de Senaat OD lang nog bevestigd heeft dat onze bu tenland clip politiek practice h de voi komen in ttiiuiMng van de natie heef Ik V ei ook u dus oii eivM l de laii vooit te zetten welke de regeoiinj o zich genomen heeft en welke het b lang van het vaderland veiei ht ü nieuv pieek ik in u mijn vertiouwi uit vEOPOLD PROCLAMATIE VAN TERBOVEN Het Diiit tii Nicuwsinir rf meldt üe oois chc peis publ ceert een pioclam van den Duiiscli n rljkscomni saiis voor de zette Nooi sche gebieden loseph I erbov en n m oa verklaard wordt Op bevel van den l uehrcr icb ik alt ri commissaris voor den düui uci hezetung van ooi che ebieden aHe maclu b voegdheden bestuuisgebied op ml genomen Mijn voorna ste taak zie ik in de handhaving tan rust va held en orde in de warboi ir van een geord economisch en cultureel leven van de bevoil lomede in de scheppin in alle voorwaar voor de militaire behoeften elke noodzak blyken In een land waarin tegen den wil legeering van het Dult che rijk heiaas i wordt gevochten Een besli scnde voorwaaidc da iivoor is da nevolking tijn maatregelen lovaal opneemt bercidwillK nakomL De limrgerrpgeei Welingelichte Dullsthe klingen decten tnlted Press mede dat Terboven ali riteen roinmi aiia een siaf an twifitig perso heeft meegenomen naar Oslo a roftder een hooge nfficleele persoonll kheld van Gestapo bevindt Deze kringen v rkla iidcn Tcrbovens nosltie In de bezette gebieden R zal zUn aan die van Frank In Polen of van Neurath In het protectoiaat Vaar viTkl Wordt wil Terboven nsgeeren in naUwu sa werking met le kleine Noorsche reg ertng missie elke echter in geval van meening S hil zal worden ontslagen In dat geval i nog steeds onze bronnen zal ferbove rte ge regeerehde autoriteit n het doof Dultsci bezette deel van Noorwegen zijn In Du land bevieprt men dat rte msielline van Iniïgeitifke legeering In hel bezette ffvbled zieniyke voordeden zal hebben boven een sluitend miliUire regeering zooals bDvoor In het b ett ded v n Betgl in den owlog