Goudsche Courant, maandag 29 april 1940

Maandag 29 A jril 1940 79e Jaargang Xo 20309 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Directeur F Tl ETER Bur MarJtl 31 Tel t7 t Poitgiro 4S400 Prinses Juliana morgen 31 Jaar In weerivit van den iorgelijken tijd waarin wij leven tal morgen in ons land de vlag loorden uitgestoken Want dan viert Xederland den 31 iten verjaardag van Prinses yuHdno en hechter en inniger dan in normale tijden schaart zich thans het Nederlanésche volk rond de Koninklijke Familie die immer de stuwkracht is geweest voor de handhaving vfin de beste Xederlandsche tradities waarvan thans je onafhankelijkheid het zwaarste weegt Direct na de mobilisatie is het Prinselijk Gezin on zijn tehuis in Soestdijk naar Den Haag verhuisd opdat ook Prinses Juliana zich aldus doellrelfender zou kunnen wijden aan den arbeid i on het Nederlandsche Roode Kruis en Het Xationaal Fonds voor Bijzondere Nooden van welke instellingen Prinses Juliana het presidium bekleedt en welke arbeid thdns meer dan ooit steun behoeft Elke week bezoekt Prinses Juliana trouw de bestuursvergaderingen van deze organisaties en ooie overlgeiii is zij ter met toegewijde belangstetting voor in de weer al dringt daarvan niei zooveel door naar buiten Tevem heeft Prinsét Juliana In onze constitutioneel monarchie heeft df Kroonprinses geen taak en al heeft Prinses Juliana die blijkens haar belangstelling voor alles wat t in Nederland gebeurt gevonden in de voorbereiding op haar toekoraMigt taak als Koningin zij kan aldus moeilijk indruk maken door forp ffdaden waarvoor sommigen dikwijls zoo gevoelig zijn Het Nederlan§t he volk als geheel kan daarom des te meer waardeeren haar voorbeeld alt mentch en als democratisch volk bekommert het zich eer om hel karakter dan om de wijsheid die men van de ministers vfrlangi die tenslotte verantwoording verschuldigd zijn aan de Kroon waarvan de waardigheid door karakter wordt bepaald Het bovenal hartelijk en eenvoudig echt Nederlandsch karakter van okze Kroonprinset hebben wij weer béter leeren kemien door de radio uitzending van het huiselijk kerstfeest van de Prinselijke Familie welke uitzending was bè doeld en zoo ook ten volle is gewaardeerd als blijk van medeleven met onze soldaten te velde itoge onze Prinses nog lang vOöf ons volk btspi en versteviging van de schoonste Nederlandsch volk door haar voorbeeld zoo goed kan doordringen spaarrblljven e trbdities w tot handhauiitg aarvan zij art Foto ZIegler De spoorlijn van Dombaas bedreigcj Film van het Noorderfront Voss in Duitsche handen De imuchtn hebben mb lUUiTal ondernomen op Vou na wel tu de Har Iluiger l ord en ran Bergen ntt Vom Is n l het hoofdkwartier Tan do Xooreche trUdkrachten die Bergen Tan de landzUde omsingelen Het Ugt xtt g Ulometer tm aoord ooeten t Bergen De Dnltache zeeMrUdkrachten drongen fan de nld knst de Hardmiterfjord t B nldoosten Tan Betlen binnen en xetten eenheden aan land ia de kleine haTeas Eide en UlTik Dit geachledde Zaterdag deie laadingetroepen Un Zondag noordwaarts getrokken naar Voe terwijl DulUche troepen ait Bergen den aan Tal naar het Oosten nUn begonnen langs den spoorweg naar Voss Volgens het Noorsche legerbericht is Vos door de Dnltschers bewt Een omTangrUke Dnitsche gemotoriseerde colonne die Toorwaart trok alt 0 lo naar de HalUngdaliTaUel is tUdeiyk door Noorsche troepen opgehoaden bU GalsTik op M kilometer ten noordwesten Tan Oslo Ben door de Noren opgeblazen brug Volgens de laatste berichten heeft een Diitsche gemotoriseerde colonne uit Tynset den bcrgpas bU Kvikne bereikt en daarmee tweederden van den afütand naar Ulsberg afgelegd waar het doel is den vilaleo spoorweg van Dombaas naar Storen f te snUden Ulsberg ligt 75 kilometer ten noordwesten van Röros en 45 kilometer iuideUJk van Storen De berichten wijzen er volgens United Press op dat de Duitsche colonnes den eersten ernstlgen tegenstand ontmoet hebben nadat alj den tocht bergafwaarts begonnen waren uit den bergpas van Kvikne naar den spoorweg De Duitschers controleeren nu alle telefonischeverbindingen van Horos Dit wordt ook bewezendoor het feit dat Zondag United Press voor heteerst geen telefonische verbinding met Röres kon krijgen De Noren hebben de spoorwegbrug te Orvoe Mveji kilometer ten noorden van Röros opgeblazen waardoor d Duitsche opmaTSCh tljdenjk werd vertraagd AALESmD nt ergeaa in Xoorwegea werd Zondag door Bentér geadeld me landingstroepen vooi oorwegen Dpltoeh tMtmbard meatsTliegtatigta hebben tyden het weekeiade eea aieaw ntM lacbtaaif TaHea boren Soo rwegea ondeMosNa De aWlR dedigde stad lalesnad oBgeTeer 100 cm tea ovalea raa Bérgea oadfirging Ter chilkkeHJke aadfhllêli dl him twee anr Énardea Ka t tnlgea Ttegea heea en weer over de stadfen wle pen bommeh van SOO poad neer Veel partfcnlier huisen erdta ToDtoraea TerdleM ea eea groot aanUl aailére werd oabewoonbaar Eea groofe kerk o welkel k doideiUk eea eaorm kraia was geschilderd kreeg eea treffer Taa eea laagTÜegead toestel Op straat loopende menschen en tairyka hnliea werden met machinegeweervnnr beatookt Roode Krais personeel dat tracht te gewonden te redden moeet delddng soeken TOOI het felle machlnegeweerrnnr ïotiooTer het Noorsche bericht Het OJtfi meldt ffpischcn gaan aan bood van een expeditteschip Xaar haaleidipg Tan het Renterbericht orer be weerde Dnitoché lachlaanTallen op de onbeschermde Noorsche tad Aaleannd wordt Tan beTeegde zijde TerklaaH dat herhaaldelijk dnideiyk Tast gesteld is dat Dnitsche Tliegers slechts militaire doelwitten btfmbardeeren en steden en andere plaataea slechts aanralien wanneer deze door militaire betetting tot militair doelwit zijn gewoMen Bet T rtrouwen in Duitische kringen datDBitschlahd er in de volgende tien dagen in zalslagen den geallieerden weerstand in centraal fjoorwegen te doorbreken is zeer toegenomen toen het communiqué Akfrshut aan de Oslofjord het Duitsche hoofdkwartier De opperste legerleiding die in laar communiqué van groöte successen gewaagt bij Lillehammer en Steinkjer maakte gebruik van de gelegenheid van RIbbéBtrops aankondiging vao een witboek dat immers gedeeltelijk gebaseerd is op documenten die bij de Britten in Lillehammer gevonden zijn om de Duitschers voor het eerst op de hoogte te tellen van het nieuws dat de Engelschen oper eren i centraai Noorwegen Radio rede van Prinses Juliana naar Indië Prinses Juliaha hééft vanmiddag te éri uur voor de Nirom het woord gericht tot de luisteraars in Nederlandschlndië zulks in haar kwaliteit van voorzitster van het Xederlandsche Roode Kruis in verband met de aanstaande Roodekruisweek in Indië WEERVERVVACHTING De Bik seint Verwachting geldig van hedenavond tot morgenavond ongeveer 19 uun Jh tok bifanterie In opmarsch trg n $ in Kooru egen Betrokken tot zwaar bewolkt met plaat selilk mist later tydelijk brekende be wolldn geen neerslag van twteefcents zwakkf tot matigen in het Noordoosten tijdclUk krachtige Zuidelijke tot Ooatelüj ken ft d De voornaamste voetbcduitslagen y lM le UwÉJU i DWS ÜOS 4 Or 1 8v Ha rMem 4 0 KFC Blauw Wit 0 1 ADO t Gooi 0 Ajax Stafmvogels 3 0 Md rlint II Di X HBS 4 2 RFC Xerxes 7 1 CVV Feijenoord 2 3 Sparta VUC 9 3 DHC H=rmes DVS 2 2 ildeel g ni NEC Heracles 5 1 Go Ahead Tubantia 3 2 Knsch Boys Enschedé 2 4 Hengelo AGOVV 2 2 Wageningca Quick 4 3 Afdeclihg ir NOAD MVV 4 1 Eindhoven Llmburgia 3 2 N VC rRoermond 5 3 BW Helmond 1 2 Julianar Wiüem II 3 0 Aldccling V Be Quick Velocitas 3 3 Heerenveen GV W 2 4 HSC Veendam 0 2 Leeuwarden WW 2 1 Sneek Achilles 2 1 Directeur van De Misthoorn gearresteerd De politie te Jutfaas heeft Zaterdag in opdracht van de Haagsche recherche een inial gedaan in de woning van den heer N directeur van het antisemietische blad De Misthoorn Verschillende brochures en geschriften werden in l eslag genomen en de heer X werd gearresteerd De heer die in het Mgemcen Politieblad gesignaleerd stond vertoefde veel in het buitenland zoodat de politie niet eerder in de gelegenheid was de hand op hem te leggen Opperste oorlogsraad weer bijeen In 10 Downing Street Zaterdag is In Londen de negende vergadering gehouden van den oppersten óorlogsraad Frankrijk was i vertegenwoordigd door Reynaud Daladier Camnitichi en Eynac die vergezeld waren van Corbin generaal Gamelln admiraal Darlaii en generaal Vuillemin Engeland was vertegenwoordigd door Chamberlain Hallfax Churchill Stanley en Hoare oie vergezeld waren van sir Elexa der Cadogan sir Cyril Newall sir Dudley Pound en sir EdmuntI Ironside Ook de in l ionden aanwezige vertegenwoordigers van dB Poolsche en Noorsche regeerlngen namen aan de besprekingen cieel De rcrgadering welkt een voortzetting watt Tan de eerder in de weck gehonrt n bUren om I In Partjs werd gehouden in Donning Strrc no 10 om bnltdrie s middiiLü in een korte bijeenkomst bereikte de raad eenstemmigheid oTer een aantal kwesties voortsprultendr uil de hnldlgr fase Tan dén oorlog De raad bestudeerde de ver cbllieade aitaatles welke in de naante toekomx knaaen oatstaaa ea nam lotn Taa de maatregeiea welke ontwerpen zUn om aan die sitnatiee het h oM U Ueda 5ritschë pers hevig ongerusti Zij pleit voor grooier actie en regeeringsveranderingt LOKDKN 29 April Part Nü het ni entvs Tan hit oorlogsfront voor de geallieerden steeds on g n stiger wordt de l ekende hoofdredacteur viii de Observer J L Garvin spreekt zelfs v n een plutscllnge en crnMIge crisis begint df iiolitieke oppositie en beginnen ook leden Tan dé conservatieve party ontsteltenis aau den dag te leggen De er toont zich ook ongerust hoe wel zij in de meesie gevallen beproeft Tertach te de verUaringen te geven van de tegenslajj n die de geallieerden op het nieuwe oorlogsterrein ondervinden pe News Chronicle pielt voor èen stout mèedige poging Trondhjem aan de Duitschers te onfnemen een taak die aan de vloot zou moeten warden opgedragen Het blad wil een Narvlk viCto ie zien Een deel van de pers en van de politici geeft uiting aan de vrees dat het oorlogskabinet genend is den oorlog in Noorwegen te beschouwen alsj van een secundair belang De N ews C h r o nltle komt krachtig in verzet tegen deze opvat ting evenals tegen het inzicht waarvan het blad blijkbaar kennis heeft gekregen dat zuidelijk Noorwegen eventueel kan worden irijsgegeven en dat het voornaamste strategisch belang ligt In het behouden van Narvik en het gebied eromheen in het noorden van het land Het blad oordeelt lat de campagne in het zuiden niet mag worden opgegeven daar dit de rampspoedigste gevolgen zou hebben zoowel in strategisch als In diplomatiek opzicht vooral in dit laatste opzicht daar de neutrale en niet oorlogvoerende landen er een nieuwe Duitsche overwinning en een nieuwe geallieerde mislukking in zouden zien Het blad wil de campagne in Noorwegen beschouwd zien als deuiterétepi oetvan de geallieerde oorlogsleiding Aan de stoutmoedigheid van de gealHeerde strijd krachten en haar féijnen geest kan niet worden getwijfeld maar het blad schijnt eraan te twyfe len of deze eigenschappen even krachtig zijn vertegenwoordigd in het oorlogskabinet Bovendien openbaart zich critlek op de gron dlghcid waarmee de Engelsche expeditietroepen zUn uitgerust Verscheiden parlementsleden zien in het verlpop van den strUd in Noorwegen het bewijs dat de Brltsche troepen onvoldoende waren toegerust en zij meenen dat ook maatregelen hadden moeten worden genomen tegen het Duit sche overwicht In de lucht dat in de eerste plaaU de voor de geallieerden hachelijke oorlogspositie heeft geschapen Zij vinden daafln een bevestiging van hun vermoeden dat het oorlogskabinet de Noorsche campagne niet van den aanvang af als een onderneming van het hoogste gewicht heeft beschouwd hoewel zij dat naar hun oordeel wel degelijk Is Ken groot deel van de critlek Is gericht tegen het ministerie van oorlog maar de regeering In haar geheel ontkomt er niet aan en In sommige politieke kringen gaal men thans zoover de Ter warhting uit te spreken dat de gebeurtenissen In Xoornegen tot een grondige regeerIngsTerande ring zullen leiden Men Tindt daar maar weinig IroosI In dé wel ferme redevoering tvh air Sa niuri Hoare voor de radio waarin hij zei dat de geallieerden den Dnitn hem nirt alle middelen waaroTFr zU beaehikken tegemoet znllen treden Woorden schrijft de Manchester Gaar di an zijn alleen maar goed als de dadan ic wnarear Het slagkruiserplan Die Volksraad üéwimati tot aanneming 4 In de vergadering van den volksraad v n Mdenmorgen maakte het college een aanvang tnêtde behandeling In tweeden termijn van de vooi stellen tot versterking der maritieme rtefertsl Deze behandeling geschiedde In zeer strel tempoen te kwart over elf was men hiermede gereéüi vaa na een pauze is gehouden Vervolgens w erd een vergadering gehoudenvan het college san gedelegeerden waarna omeen uur de vergadering van den Volksraad werdheropend en de regeeringsgemachtlgde de com mandant der zeemacht vicc admiraal HelfrioJI het woQrd kreeg om te antwoorden op de opmerkingen gemaakt bijtde behandeling In tweeden termijn De V o o r z 1 11 e r van den Volksraad mr J A Jonkman steltle vervolgens de clndstemmlng aan de orde en stelde voor mei hel oog op het late uur de behandeling van de moties uit te stellen tot Vrijdag a s De heer Thatprln N F Parindra deed een tegenvoorstel om de eindstemming uit te stellen tot Vrijdag Na een discussie werd het voorstel van den heer Thamrln met SS tegen 10 stemmen verworpen aarqp de heer Thanirin verklaarde dat hij da twee door hem Ingediende moties Introk doch dat zijn fractie niet aan de stemming zou deelnemen Ook de Indonesisch nailonallsilsche groep verklaarde IJlj monde van den heer Moh Vamin zich van étemmlng te zullen onthouden De heeren Kasimo P P K 1 Wlwoho P 1 1 Soetardjo P P B B en Hoedojo tpartyioos verklaarden voor het ontwerp te zullen stemmen in het vertrouwen dat de regeering aan de geuite wenschen zoo spoedig mogelUk gevolg zal geven Toen daai n de clndstemmlng over Bel uit t brengen advies aan de orde werd gesteld verlHten de Nationalistische Fractie en de Indonesisch Nationalistische groep de zaal Het resallaal van de temminff was dat deVolksraad met M legen 0 stemmen odTiseerde totaanneming van het vlootplaa waarbU de ledenTan de Kaftonallatlsche Fractie en de Indoiiesiacli Nationalistische Groep zich Thn stemming hebbeéonthouden Nadat de bUbehaorende aanvullende begrooUagen zonder hoofdelijke stemming waren aangenomen stelde de voorzitter vast dat de onderwerpen waarvoor de buitengewone zitting van den Volksraad was uitgeschreven waren tfgehandeld De Volksraad heeft met algemeene stem men gunstig geadviseerd Waar de memorie van toeUchtlng Is gericht tot het Nederlandsche volk is het Innicidels van belang dat men In Nederland weet dat het advtet weliswaar met algemeene stemmen door de aanwezige leden s gegeven doch dat er in den Volksraad velen z n die van meening zyn dat naast versterking van de maritieme verdediging van VederlandJchIndiS en de verdere versterking van het leger de staatkundige ecoènmische en Lntellectueele ontwikkeling van dit land op de eerste plaats moet komen De buitengewone zitting van den Vciksraad werd hierna te tien minuten voor halfdrie fe