Goudsche Courant, dinsdag 30 april 1940

mim GOIDSCHE NIEUWSBLAD VOOR 30UDA EN OMSTREKEN DtMdag 30 April 1940 79e Jaargang No 20310 Engelschen melden gevechten bij Hjerkinn en Kvikne MOED BELEID EN TROUW H M de Koningin ontvangt ridders Militaire Willemsorde IJl itdiUif ttiuutn het puliti na de oiitiutiyst don tl M üt kon iijtit Op üti i oi grond met kolbah de gep Imtenunt generanl van het Kon Ned Indisch Leger H N A Sitart de eentge commandeur m de militaire Willemsorde Persoonlek woord van de Grootmeesteresse der M W O Ter gelegenheid a bel IU ariK 4 pstaaa v nn de MiUtaire t lUensorde heoft H M de koningin GiootmeesteiTne van de oixie de ridders in Ncderlaqd gislTmlddag om kalf vijf op bet palrix oordeilHle In Uea Haag ontvangen Hltrmet i de herdenking v in deze brlaqgHjke gebenitrnls begonnen Kr zijn In tderUqd 221 ridders In de Militaire l lllemaorde van nle er IM officier en 113 bene den 4ea rang van aflicier zt n la N edcriaadsehIndia telt de orde 140 leden n t 13 o l eif B n lit beatdeu dien raag Oagevee WO riddoa begavea sic ciatfTCHiddng aaar Ifef paleiaJkoordeInde De on clere ct id i kwamei op eigen gelegenheid aan de overigen kwameik la aulobuM e n iHe TjeTtemeenta t Onp venhage gedurende deze dagen tot bun beachlkking beeft gesteld r t hrt gezelschap behoorden F M L baron aB Geen kanselier der MM M en de commandeur in deze orde gepensihnneerd Inltenaut generaal van ft Koninklijk Nederlandscb lndhichp leger H N A Sn art Baron Van Geen heeft namens de ridders het oord gevoeld en H M de Koningin eerbiedigen dank betuigd voor het feil dat H M in haar hoedanigheid van Gi ootmoesteresse van d Mili taire VVilleni oide de samenkomst van de riddei heeft willen bekronen dooi hun heidenkmg In l zetten met bet in ontvangst nemen van hun ge voelens van tiouv en veikiiochtheid Tenslotte bood baion Van Geen de Koningin aan een exemplaar van het in oixiiacht en op koeten der regeeiing samenge stelde gedenkboek der M W O dat ook a n alle riddeis lit Nedéiland en in Netieiiand overzee nidt aangelxiden Gedenkboeken Dit gedenkboek is samengesteld door den neci G C E Kofflei secietaris ter kanselarij vafi de Nederlandsche oiden Baion Van Geen schieef er een voorwoord in Het boek bevat de namen van alle rhlders sinds de Instelling der orde m totaal 3874 Veidei is in het getlenkboek opgenomen een koile voorgeschiedenis van de stichting Het bevat poitietun van de due Giootmeesters Koning Willem 1 Koning Willem 11 en Koning Willem UI en van de tegenwoordige Gi ootmeestei esssUm net zuiden van Noor egen behalen de belrm n psg i Iftt Kweedwbe bM AftonbUdat meldt r mt ait NoorwrgeD dat de Daltache iroepco op bet ottgeiiliUk laage vier wesea op trekken De bcdoellnR U de ctad Stdreo die rel de eleutel vaa DroDlbelm wordt seooemd In te aencB a de geallieerde troepen tuucben Dom baaa ca Droatbelm te laoleerea meldt Caltcd Preah Da Brlticbe en Kooncbe troepen weerstaan dea Daltaebea drab nit vele richtingen Hel Townaataat tooaeel vaa den etryd cbUnt nog teeda t xtf het dorp Kvam tnnrben de ber gen gelegea la bet Gudbrandodal waar de geal lieerden een poaitie lanemen en naar zU aanval iea bebbeo afgeilagea van sterke Dulttcbe tro pen die ileb een neg trachtten te banen naar bet belangrUke knooppunt van Dombaas Br komea berichten over gevechten nIt HJer klHB aan dea epoomeg ten noorden van Dom liaaa eb uit Kvikne op M k m ten noordooetrn TBB HJerkiaa Sterk Britsche eenheden hebben da Am van Hierkina bezet aan de spuoilijn van Dombaaa naar Sturen De DuIWchers zonden gemotoriseerde detaehe inenten In wes elUke richting langs de eenlge twee wegen over de bergen In het Oester dal tep lulden van Roros De ceiste weg loopt vah Alv dal langs het Folldal naar rfjerkinn dat In han den Is van de geallieerde troepen die versterkt i n m het hoofd te bieden aan den Ouitschen opnvr ch Intusschen bieden Noorsche troepen tegbiistand aan de Dultschers te Kvikne op den weg van Tynset In het OesterKial naar Ulsbeig an de apoorUln Dronthelm Dombaas Bijzonilci heden over de geverhten op belde punten ont bleken maar men eloott dat de ontwikkeling van de operaties I dit gebied zal leiden tot een Iti yd op groote schaal Volgen de laatste berichten Is de Duitsche op marsch ten noorden van Oslo li de Gudbrand en de Oeatervallei tpt staan gebracht te K am 50 k m ten zuidoosten van Dombaas en benoorden RörOs Bij Kvam hebben de Britscbe troepen den opmarsch gestuit en benoorden Roros de Noren De laatsten hebben een brug over de Oiommen opgeblazeji Da Noren hebben zich ingegraven ten noordon van de rivier ep hebben de contrdle over den tpoorweg naar Storen Men heeft veel Duitsche vliegtuigen zien vliegen in noordelijke richting over het district vanlUnA ttatgeen aangeeft dat versterkingen envoorraden gezonden worden naar lirontheim De venteilclngen voor de geallieerde troepen ten zul TO t yiS Uroathelm Worden nog voortdurend be BtMVr ultsche vlNtulgen maar Inctiut rkinonnen dwingen de Dultschers thans op trn hoogte Van 3000 nieter te vliegen zoodat ïIJ niet lAtiger In suai zijn aan te vallen waar zij willen I tSen opmerkelUk telt is dat de Duitsche ver ilei kingen dl tn Röros it het zuiden aankomen ateeds gaéscorteerd worden door pantserwagens n tanks een teeken dat de Dultschers den doo tocht door het Oesterda lang rAe i v eilig achten te Luchtgevecht boven Noorsche fjord Reuter verneemt uit Londen dat een Sunderlar d vliegboot beter bikend onder den naam Vliegend slagschip aangevallen is in een Noor Bche fjord door Duitsche vliegtuigen terwijl de gezagvoerder een zeker bericht overbracht aan een ÈnteUch ooilogsschip dat op korten afstand lag flet Alleen ontk am de vliegboot aan de bommen maar tenslotte slaagde zlJ er zelfs in een DultlCh Messerschmitt toeste naar beneden te hflien Ban twaaVtal Jankers vielen de vlirgboot en het oorlogSKblp aan terwUl de gezagvoerder van d vUegboot zleh aan boord van het ooilogsschip barend Da gezagvoerder begaf zich In ten boot aaar Ua vllegtnig en temUI overal om hem haan bommen neerknameu nist by aan boo d te kOman vaa de vliegboot die rondtaxide om de bommen ta ontwUken Toen de vliegboot opsteeg werd 41 aagevallen door een Messerschmltt 110 doch dit toastal werd ld enkele seconden door de vliegboot aeargeschotan Het nrak van de Mes aerschmltt werd door manschappen op den grond gevonden Het werk der Sunderlanda to Sunderlandmachines zijn zoo el met beweegbare geschutlorens als met andeie wapens uitgeiust Van gezaghebbende zijde verneemt Reuter echter dat Sunderland vliegbooten die neergestreken liJB in Noorsche fjorden groepen deskundigen san land hebben gezet ter voorbereiding van operaties te land en irpfle lucht Het maken van fc to l een van de belangryk te taken van het kustcommanda én er is geen fjord die niet ducht geèxploreefd en gefotografeerd la I r Is practlsch geen scheepvaart metT langs de Noorsche kust met uitzondering van Brit aclie oorlog schepen Vliegtuigen van het Brit fch kt sftommando zUn goed opgetieden en de verliezen in de laatste drakke maand zyn ver rassend klein geweest Veel goed vcik is veirlcht door het neerwerpen van explosieven en biandbommcn t em mei kW aardige gebeurtenis deed zich voor tydens een vlucht vfan een v erkeniiingsrv iiegtuig dat foto nam Op de zoekglazen van de camera leek een 8tofplekje te zitten De fotograaf I trachtte h stof vyeij te wlsschen maar h plekje bleef Bij liader toezien bleek tlat het een atof waa maar het beeld van den coniiliando lorcn van een duikboot die gemeerd lag aan l ku t van een fjtird Onmiddellijk deed he ll gtuia een aanval op de duikboot met b nuiiew De duikboot werd of tot zinken ga mat d tnuug bentbtdicd gen aanvallen door zich in de bergen schtiU houdenda Noorsche troepen Van Duitsche zijde ontbreekt elk bericht om trent den strijd In Noorwegen Ten Noorden van Drontheim Ten noorden van Dronthelm bezetten Pranschr en Noorsche skitroepen de geallieerde frontlinie aabU Stelnkjer zoo nordt gemeld door den Noor chen bevelhebber In dezen sector Ue Britsthe troepen zitten In de tnerde Itnle waar zQ hun stellingen consolidee en De geallieerde linies Uggen verspreid om bet meer Snaasa de Noren liggen aan den oostkant de Franseben aan de westzyde De Dnltscher wier voornaamste troepen naar nieirgelooft geconcentreerd zUo om de btnnenfjord ai Dronthelm en de BrIsUdfjord achijneta een grooten aanval voor te bereiden Oemeld wordt dat de fYanschen in een soner mutseilng gewikkeld zijn geweest itiet de Bult schar langs den weg Beisiad Namsos 06k heb ben zich vooi postengevechten voorgeddati te Beistad en veider naar het oosten Resito Aét begint er volgens CJnlted Prras naar yit te zien dat de geailieeiden langzaam maar zeker hun posities gaan rganlseeren zqodat zelfs als de Dultschers erin slagen veiblnd ing tot stand te biengen tusschen hun hoofdmacht die uit Osto Is opgerukt en hun troepen in Drontheim de geallieerden terke stellingen zullen innemen ten zuiden van iéatstgenoemde stad die Ji als bas s kunnen gebiuiken voor nieuwe operaties Ook ten noorden van Dioniheim nertsen de geallieerde troepen goede posities in Hier staan uitstekende Fransche troepen In het veld die volgens ooggetuigen kalm en doelmatig voortgaan met net bezetten van sterke posities j Autorit doof Den Haag van de r i Koninklüke Familie De Konihklijke Familie heeft vanmiddag een autorit door stjravenhage gemaakt Te kwart Voor vier verliet de auto het paleis Huis ten Bos i GÏEN HOOP MEER VOOR DE WILLY SGH 6L De schipper van den in Ufnuideiv bmnengeloo pen Heller KW 163 heeft op de Noordzee opge vischt een mand gemeikt FV Dit zijn de inltia lea van de iCedeiJ Fiank Te IJmuiden is ook binnengekomen de TCW 73 die in de onmiddellijke nabijheid van de WiUy heeft gevischt Op oen gegeven oogenblilv werd de KW Tl dooi een hpvige ontploffing opzii gpshn geid Daarna heeft men geen spoor van de Wllly meor gezien Joego Slavi en de oorlog In den laatsten tijd zi n ei veisclieidtn meiden ten geweest die de tijgende s mp athie ze t Lnited Pi ess van Joego Slavie vooi lTankii k en Engeland heliben bewezen Er zijn velschillen Ie OOI beelden v a clemon=itiatits in de ttfo co Pen van Belgiado waaiUiJ scenes uit Engeland en Irankrijk naduikkelijk en enthousiast werden toegejuicht De le eering te Belgiado heeft volgens Reuter bekend gemaakt dat m den veivpige het vuur ge opend zal orden op militaue vliegtuigen die o e de gienzen van loego Slavie vliegen Naar veiluidt is ze maatiegel hoofdzakelijk genomen op giond van heihialde vkichteh van vieemde vliegtuigen over de nooidcliike giens van Zu d Slavie geduieiide de afgeloopèn zeven v eken De Duitsche Hongaaische n italiaansche regeerin gen zijn Van dit beslultBn kennis gesteld Laatst hebben op één dag nietwunder dan acht vreemde vliegtuigen de grens overvtogen Enkele Duitsche toestellen hebben boven de stieek v an Maiiboi het centrum er Duitsche minderheid gevlogen De consul te Ivlagenfurt Qle geprotesteerd heeft kreeg ten antwoord dat de bestuurders bij oefenvluchten verdwaald wa ren aldus Reuter uit Belgiado Contact Drontheim Oslo BERLIXN 30 April D N B Het opperbevel van het Duitsdie leger deelt mede De var Oslo over Tynset naar het Noorden oprukkende troepen en de van Drontheim naar het zuiden trekkende Duitsche afdeelingen hebben vandaag aan den spoorweg ten zuidwesten van Stoeren elkaar ontmoet Hiermede is de verbinding over land tusschen Oslo en Droilth eim tot stand gekomen Noorsch hospitaalschip gebo ibürdeer4 7 p Tegenströdige berichten Reuter meldde Maqnd uit Londen Hrt Noorsche hospMaalachIp Brand 4 Is volgens er NoOrsdu telegranfagentsibap zwaar nIt de Incht gebombardeerd balten Aalrsnnd 25 1 k m lén noorden Van Bergen Vijf personen werden gedood o ni een arts Velen nerden gewond Hel D N B meldt nader Volgens een door Kenter uitgegeven bericht zonden Duitsche vliegtuigen vour Aalesand een Koorscb hospltaalscUp met bommen bestookt hebben waarb een arts n eenlge andere personen zonden aljn gedood Van neliagelichte zUde nordt In dit verband gecaaslaleerd De Duitsche vliegris houden zich ovrreeakonistlg de bevelen streng aan de iatei lioaale o viiinj a ko maten en vallen noch lazar teii noch li i f ilaaLHrhct Pn aan nelke onder beacl4hwiag ataaa vaa het Roode Kmls voorzooter m als aooOaaig kenbaar zUn gemaakt Bijzonderheden flet Noorsche telegraafagentschap meldde vanmorgen Twee hoorsche hospilaalschapen de Brand 4 en TO Bethel zijn Maandag door Duitsche vliegtuigen gebombardeerd Op de Brand 4 zijn een aita drio verpleegsters en een lid der bemanning ge dood een lei soon zwaar iai Bderen 1tcht ge ni De Brand 4 had Juist 90 gewonden naar het ziekenhuis van Aalesund overgebracht en keelde terug om nog meer gewonden te halen toen het verscheiden malen met bommen en machinegeA eervuur wefd aangevallen Het schip werd aan den boeg aan bakboordzijde getroffen Ai is aan den grond geraakt Een Ouitsch officier die thans hi het ziekenhuis van Aalesund wordt verpleegd vertelde dat hy eenlge dagen geleden vla Stockholm aan de Duit sclie autoiiteiten teicgiafisch had medegedee d dat de Brand uitsluitend voor den dienst van hft Roode Kruis werd gebezigd en derhalve speciaal zou moeten orden gespaard Het andere schip de Bethel dat gewoonlijk als kerkschip voor de visscherij word gebiulkt stond eveneens ten dienste van het Roode Ki uiswei k Beide schepen aldus het Noorsche telegraafagentschap waren wilgeschllderd in iwereenstemmmg met de conventie van Geneve Yaren Roode Ivruisteekens S gebracht De aanval geschiJUne blJ daglicht WEERVERWACHtiNG De Bilt seiht Verwachting geldig van hedenavond tot moigetiavond ongeveer 19 uur Meest helder tot halfbevvollj dioog vrij arm weel zviakke tot matigen Oostelijke tot Zuidelijken wind Défilé voor Ridders M W O Hedenmorgen heejt ie ederla dsche iLeermachtgedefileerd voor de ridders Militaire Willemsordeop de Van Alhemadelaan te sGratenhage DeKoninklijke Militaire Kapel opende het défilé dat teel belnnqslelling trok H M de Koningin Ook vindt men er afbce din gen van de due gedecoreeide vaandels fotos van de Neaei landsche Grootkiuisen met generaal Van Heutsz als laatste en van de Kanseliers iNadat baion Van Geen het gedenkboek had aangeboden zijn aan H M de Koningin nog drie andeie boeken aSingeboden De ijqmmandeur der MWO gcpensionneerd luitenant generaal Swait en de heer J Jongman voorzitter van dep Bond van Ridders M W O beneden den rang van of ficier helDben een boek aangeboden bevattende de Uagordors met betiekking tot deïiNHVaO Verder boden de gepensionneei d Itiitci ni CTieual R ten Seldam en de gepensionneerrt ijWieiaalmajoor PDA Fiankamp beiden vftin het kiNIL twee albums aan bevattende de X itreilen van de offioieien iidder MWO HJI h Koningin spreekt Na de aanbieding van deze boeken heeft H M de Koningin de liddeis toegesproken H M sprak als volgt Op den dag naai op vódr 115 Jaar de mlU taire W llirnisordc werd lageateld doar titttlands eerntpn koning gevoel ik MU alt t GrnotmeeittPtrmie gedrongen om en peraoonHi i noord te richten tot u allen KIdders Aiamvrbonden door denzelfden eed die op dezen ffe devkdag zyt bUccngrkomen zoonel In Nederlaag als In Nederland overzee Itldnrendr de reeks van Jdren volg de op haar opnchtiog hrpft de MiHtalre WjUltaisardf niinriiieod voldaan aan het doef met de taatet ling beoogd het opnrkken en aanknrrkeii aa krOgsinansdeagden dmir dr helooning iaa liéi die zkh door hel bi drijipn vjn uitsirkrnde daden hebben onderst heiden Ook op de toel maC Is myn lollr trrtruunrii srveMigd Vloogl af ridders daarbij voOr allen ern lichlend roorberld blUvcn voor Vloed Brlrld en Irouw Militaire beschouwingen uit Engeland Tegenslag wordt erkend De Times diiijU Het moet openlijk eikend oiden dat iM gealtieeixien in de nood akcllj 1 8 jng van hun terbindingen ral vooi duien cn i hun troepen en schepen zullen tol moeten blijven betalen De tmarheid De Engelschen zijn schim t onze Londensch coirespondent inderdaad In hun verwachMngen iel urgesteld Zij dragen ae leieucstellirg geniaKkelijk en blijven naar allen schijn onverstoorbaar hoenel zij thans b grijpen dat de Sooi chr cam pagne in een einftig st idium i aanzclahd Aanvankelijk geloofde men dat de landingen ten noorden en len gulden van Drontheim dé puitsche basis daar zouden laoleeien en roudêh leiden tot een spoedige veroveiing van dez zeer belangrijke haven Hel lerkenbrgrlp had veel te veel naarde lorgrkend aan de zoogrnajmde afHluilIng ran hel Skagerrak hrt Kattegat n het znldrliik deel ran d Oostzee door de Britsihr mUnenreidep leldelUk drong hrt Idl de mmnhrn hlrr dnor dal deze afsluitingen feiteliik mm p ii aiuii pl dan een malrrlepl karaktrr Jhadden en dal bet practi ch pffeit ervan onvoldnendp nas om de rsterk g van de llnltschr MrUdninrhten In Noorwegen met jjawe te vprhln rrpn De geallieerd B Bdkracliten die rith bovten Üio iiheim opst ni voor de belegpimg nÉtn deze Duitsche basis moesten een offensief dom Slaan naai tegen ze nauwelijks opgewassen nen Een snelle opmarsch van de Duitsihei uit het gebied len noorden van Oslo gal den geallieerden troepen die ten zuiden van DionthWm geland waren handen vol werk waarbij het aan vankelijk plan om uit h t zuiden Dronthelm te helpen omsingelen moest worden prijsgegeven De mtliiaiie dcKkundlgen in de Engel clie bladen hebben gcM 1fl 9ffi n den toeiiantl te vernachten nemen aan dat de Engelsche natie de harnT waarheid kan verdragen en zlJ hebben liaat ddu ook ds imiif ii C i