Goudsche Courant, woensdag 1 mei 1940

GOUDSCHE Woensdag I Mei 1940 7 c Jaargang Xu 20J 1 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Ulijecteur I l IL l CR Sur Im i kl 31 rel 27 t PnÉtKiro 48400 DOMBAAS EN OPDAL INDUITSCHE HANDEN BERElDt ITALIË ZICH TEN OORLOG Communicatietniddelen op oorlogsvoet Hét tempo van actie wordt iets langzamer Er Is in llalii een rouinii sie in hel leren l roepen welke een snellen en ori elUktn orergaag taa de llaJJaaasche commaniratlemiddelen V oerlofSToel zal moelen verzekeren De commissie lal zich bezig honden mei tel oon telegraaf en radiolelefoniscbe verbladlk De directie van de Wlaneesrbe jaarbeBra keett befioten op het terreia waar de Jaarbean tM4 wordt gfhoéden aardappelen t gaan telen piMto van de bloemen die er loldnsvrr werdiüi gekweekt i Mussolini zal vandaag de ziiiiog van net kabinet in het Viminal paleis te Rome piesideeren ioawel er op de agenda slechts geuone punieo voorkoioeci is er alle ledeiLaan te nemen dat de imernatlonale situatie zal VoiSien b spiok n en wei voópal ie iïci ek JT iiiï met Knaeland en i JoegijSlavi met Dulisdiiar en tel Vgticakn DE RIJTOER VAN PRINSES JULIANA f 1 Jr T D 4 I Ü Oveiaj was Je huldiging hiirtelijk bllj UOK Üe rfinSeSjeS UeairiX wonderlijk i net eigenlijk dat men Chen van 1 ie de meesten aluieif lang hebben ge taan nof en Irene reuen Oiee o krachtig en luld kunnen juichen Op zoo n moment voelt echter niemaiwl vermoeidheid Oe luden an dagen De veihuurders van klapstoel jej hadden al altijd goede zaken gemaakt Oedc le straatmuzikanten Die hadden hun arbeidegebied voornamelijk in het Lange Voorhout a het ging ei hun voor den wind Vog geen half uur nadaf hij de stad was binn i gereden reed de auto met den PriiifelijUen standaard vooiop eer o er den I eidsctl itraatwef terug paar het Huis ten Bosch Slechts kort hadde rijtoer geduurd Doch in aanmerkinj genomen dat de rijen geestdriftigen langs den eg diende auto had gevolgd el ineer dan dubbel zoo dik waren g eeM al ander np zulk jriigen kon men wel zeggen dit heel Den Haag frinsee Juliana en de haren ftad toegejuicht Engelands koopvaarders zullen om de Kaap varen In gezaghebbende kringen te Londen verneeiiit Ifeiiter dat de uitspraken van Italianen die verantwo ordeüjke posities bekleeden en de houding der Italiaanscjïé pers den laatsten tijd van zoodanigen aard zijn geweest dat het noodig is ger orden voor de Engelsche regeering om zekere voorzorgsmaatregelen te nemen betreffende de Britsche scheepvaart die normaliter door de Middellandsche Zee zou varen Zij is echter niet voornemens deze voorzorgsmaatregelen langer dan noodig te laten voortduren en hoopt dat de omstandigheden in staat zullen steH en ze in de naaste toekomst op te heffen Deze voorzorgsmaatregelen voor dé scheepvaart iil de Middeilandsche Zee betreffen o a het verleggen an de route van alle Brit sche koopvaardijschepen om Kaap de Goede Hoop B n EngtlMhe Lockhttd Hudson kwttm met docrschalen vItugeU met een mm ftslegen itvuroovtdmotor een getprongtn band een zitoar beschadigd roer en dóör 4n vrd an toch nog ttilig op hoor basis terug M m gevecht lijn ge veest beiitn Ifwripeaw 5 Het opperberel de Uuitsche necrnacht deelt mede DlnudiiisniiddaK hebbtn de Doltache troepen In bet Gndbrandüdiil bel belanjp Uke knooppunt eau roor en atraatwegen Uombaa bezel Bü hel iipi iiliken iVg e Ulijn Drontheim Pomba t werd 0 dal Ingenomen zoodat thans ook de apoorlijn Oslo DTlwiheim n Dnltsche handen In NoIrcus het communiqué van ict Brltsche ministeiic van oorlog hebbon de Engelsehen in het gebied van tlomhaas echter deu Duiuchen drtik weeistean Men geeft toe dat de toestand voor de geallicei den moeilijk is Het cojiimuniqué zegt verder dat er weer nloiiwc geallieerde troepen zijn eland In Zweden Is ook nog geen bevestiging van de Duitsche overninningsbcrichten hr ewfl de mogelijkheid erkend wordt Bekend is eclflor datpji verscheiden plaatsen langs de spoorlijn DomlJ S Storen contact is gevestigd tusschen de geallieerde en de Duiische strijdkrachten Vcvder woiTlt in Zweden gezegd dal ii m troepen aan land gezet zijn ten n o van Andalsnes dat met een rechtstreekschen weg verbonden Is met Opdal aan den spoorweg Doiubaas Storen op ongeveer 65 k m ten noorden van Dombaas Een tweede troepenlanding is geschied ten z k van Vndalsnes vanwaar goede verbindingen met hel district van Uonibaas bestaan ol 4L ns dv laht te Zwecdschè te egrammen werd do strijd iio voortgezet bij lljerkinn aan e TOörliJn halverwege tusschen Dotiittaas en Oodal waar een s l nucllanl el rd tJuilscn detai iiement van de bergen is at eilaald na doorgebrok n te ïijn over een rrioeilijken met sneeuw Bedekten weg uit het üesterdal Een tweede Duitschdetachement dat vertrokken was uit Volgens dc Duitsche luilchtcn zou hieratfn dus eetl ind gekomen zijn ülficip le bei ichten van anilore dan pultsche zijde ontereken Hevige aanvallen Saa hri front vun Steinkjer len noorden van DruMlhelni hebben de UnItsehr troepen onder te nachten op Teislerkhigen uil bet zuiden heTlgr venascendeHanvalleii gediian zoowe op de Fransrhü als op de Noor i he linies ah beide i Werelds grootste zeilschip lijdt schipbreuk SroCKHOi 1 Mei Havasi Het grootste teilsrhlp ter eirlri en T tiscli vaartuig heeft vo M lic haven van Kcpeiihagcn ctlil blcllk ge leden DE NIEUWE SUIKERBON Gedurende het tijdvak van Afdeelirtg Generale Staf 60 jaar V ndaag Is het zestig jaar geleden dat de af deeliiig Generale Staf aan het tiepartement van Defensie enV ingesteld Met tegenwoordige hoofd v n de afdeellng luitcnar t kolonel A H Nyhoff heelt vanmorgen in een toespraak tof het personeel van de afdccling dit feit heidachC kaatea van het Saaaumeer Draadlooi heeft de Xoorsche regeering medegedeeld dal den Dnliachers rerliezen rerden toegebracht De reden voor de plotselinge alinTallen is naar men gekwfl gelegen ta da komM Tan armer neerv iraardoor apoedig de wtgea zeer moeUUk callen worden roor gemechaniseerde troepen De B B C zégt iD eeta mededeellng van de B B C wwd vaiiiii org n gezegd dat volgens de laatste vsih het Noorsche front ontvangen t erichten bij dén opraarsch der Duitsche troepen in het Gudbr anctedal en bet Oesterdal in de richting van Orontheim In de laatste 48 uur geen vordenngen ijn gemaakt Er hebben zich gevechten voorgedaari in hej Gudljiandsdal ten zuidwesten van den ixx rwèg naar Uombaas DAGORDER VAN HIfLÉR Aan de troepen i Noorwegen Voor de troepêneenJieden dié deelnemen aan de gevechten in Noorwegen heeft Hit er een dagörder uitgevaardigd waarin o a iJordt gezegd In onstuimig opdringen hebben Duitsche troepen de verbinding over landtusschen Oslo en DronthéSm tot standgebracht Daarmede is bet voornemender westelijke mogendheden Duilseliland toch nog door een bezettingachter af van doorwegen op de knieën ie kunnen krijgen definitief mislukt ï Offióieren onderofficieren en manschapiwn sU IfbtJlR het N qoi sche oor M g t n l de ontzaglijke taak dia ik u gdoovcnde aan u en uw kracht mo i if ragen vervuld Ik ben trotsch op u 1 uiterlijk teeken van erkenlelijkhe d verleen Ik generaal S on alkenhorst het ridderkruis van het IJzeren Kruis Ik weet dal gij de u gestelde taak ook verder zult vervullen Leve ons GixwtDultschland Hft Prinselijl Gezin tijdens den rijtoer door Den Haan glatenniddi g Duitsch vliegtuig valt op een Britsche stad é II u w II il Dooden en gewonden Een officieel Riilsrh cnnininiiit né luidl Oinsdag nond laai zUn Dnltsche rürgtnigenop Terscbelden imMen de Britoche oostknsl genaderd I nclttdnel farhnl kwam in aetie en In eenkuststad In Easnr is en vUandrl k vHegtnig neergenlort en iii hnind geiaakl In de bann staande hulzen werden besehadigd en eealge bevronersgeH nd Nader ordt gemeld dal ongeveer veertig p ï sonen wonden hebbén opgeioopen en naar eeh ziekenhni moe len worden overgebrachl Be heele i U balzèii werd Imipluidlgd Er lijif mnamchyamk ook een aantal dooden Volgens een oognitnige he A de bemnienwerprr i es of zeven halzen geraakt en hrrft hij daarna vlam gevat Alle vijf inzittenden van hei vliegtuig zijn om hef leven gekomen len meent dal er onder hel puin nog mensrhen bedolven kunnen zijn Pas bij bet aanbreken van den dag zal de gebeele omvang van het engeink Ie overzien t in Het vliegtuig ver icheen boven de stad ioif iia iat ep eemgeii ifsiand luchtdoelgeichut was gehoord Het irkeld me dan een lalf uur boverkde stad taar het schijnt om een terrein te zoeken voor 3en landing Het is binnen 200 m van zee ver Dngelukt Er as een ntploffing De brandende benzinetanks en het gevaar voor ontploffende kogels heeft het onmogelijk ge maakt in de eerste minuten na het ongeluk bet vliegtuig te paderei Den geheelen nacht hebben reddingploegen met groote inspanning gewerkt om slachtoffers te kunnen bevrijden ail het puin üe mannen werkten bij liet licht van fakkels Officieele mededeeling Het minislerie van blnnenlandache veiligheid deelt mede Thans wordt gemeld dat bU den val van hel vUandelijke vlirgtnig Ie Clacton on sea vijf perv sonen zUn gedood en negentig gewond van wie 4 in een xiekenbuis moesten worden opgenomen Hel is mogrlUli dat er nog meer dooden der bet puin liggen Van de vU totnntoe ge iHirgen doiHlen z n vier Onilsehers n het ge yieel zijn ongeveer 10 hnlzeii beschadigd De schade wordt op liOO OOO pond sterling geraamd Op 5Ü0 m van de plaats van het ongeluk is een parachute gevonden Ook zijn vier revo vtrs gevonden Tot ver in den omtrek liggen brokken steen De brandweer is nog steeds njet de nablussching bezig WEERVERWACHTING De Bilt seint Verw BChting geldig van hedenavond tot nlorgèhavond ongeveer 19 uur Droog Vlij warm weer helder tot half bewolkC pcest matige wind uit Oostelijke richtingen i N afuuflljk was het eigenlijk een rijtoer van het I Prinselijk gezin De Koningin die volgens de aanI kortdiging zou meerijdep bleek zich te hebben Ijei dacht zli gaf er de vtïorkeur aan thuis te blijven Maar het spreekt vanzelf dat Prins Bernhard niet j ontbrak g elfidat het weer dit toeliet waren ook j de Prinsesje Beatrix en Irene van de partij tntusI chen was het dan toch ter gelesrenheid vjn den 1 verjaardag ah Priiises Juliana dat de rit door de stad tot vreugde van duizenden werd gtmaakt I Di AFWACHTING De talrijke wachtenden die den langen toêht langs den L idschestraatweg hadden afgelegd om den aan ang van dei rijtoer te aanschouwen HadViert hetjieigenlijk al el vermoed dat de hootdtngang gesloten zóu blijven Om kwart voor vieren zou de rit beginnen en het was even hal vltr tuen iTien een hofauto voor de deur van den pechtervleugel zag aanrijden Dat behoefde echtet dog niet iet bijzonders te l eteekenen meende een enkele De auto staat daar maar even om voorden rit in gereedheid te worden gebracht zei de mandie hft H cet die nooit in een achtende ménifte ontbreekt Doch ditmaal had hij het dan toch mis Als het alleen maar was om er die dekentje voor de Prinsesjes in te dragen hadden ze toch geen looper uitgelege 7 repliceerde een juffrouw vinnig Inderdaad was voor de zijdeur een looper uitgelegd Dat leek bedenkelijk De man die het nlet ist gmg maar een eindje verder staan Er aren nog anderen onder de wachtenden die zich niet al te zeer op hun geipak gevotüd n Dat waren zij die Ireenije nog nooit hadden gezien Een juffrouw was zoo dom het të bekennen Zij w eid er met booze oogen op aangekeken Zdó achterlijk In Den Haag te wonen en dan nog nooit de kleine ii ene te hebben gezien dat lé Hou net of je in Pijnacker woont en nooit w len 4 n toren scheef hebt zien staan Of de Prinsesjes zouden meegaan wa het volgende punt der opgewekte discussie A aarmee men het wachten kortte Vanzelf kwam men toeh neer er op dat Ireentje eigenlijk een Jongetje had moeten wezen N let dat men het haar k tlUk nam dat zij toevallig als meisje ter wereld la gekomen daar nas natuurlijk geen sprake van viaar toch zoo n Prinsje zou dat effetjes fijn zijn geweest Hel volgende kindje van Prinses lutiana zal een Jongetje zijn orakelde een stokoud mne de rtjc dat bij de kleintjes in de eerste rij mcicht staan En grootjes weten het Hoe zij het zoo precies wist In oorlogstijd woi den altijd Jongens g bo HET VERTREK Maar toen was er opeens het oogenbUk dat aan alle gesprekken een einde mliakie De deur ging open Prinses Juliana kwam naar buiten ei ais een zucht van verheerlijking steeg het ulf alle niooderharten op i ielf droeg zij de klelne Irene Wat zij aanhad de Priiwes De weislaffgever aagt zich slechts aarzelend op dit bij uitstek vrouwelijk terrein Hij mefnt een lila cobe en een groenen hoed In elk geval wst zij snoezig daar waren allen het over eens Hel oogenljllk duurdemaar kort pigeotUk veel te kort vonden velen In een ommezien had de PirinseHjke familie plaatsgenomen en reed de auto weg fl rooldrpoUtle i oorafgegaan en gevolgd T HM DE mmGm Do § Wjtt gèb uj de daar Waarom drftn de DieiilA ópêMi iia r voren Waarom liet de iii Haar nadei pn tot vlak voor hét palels V Hir ii f0itihiiiers had men de Konlnjii ontüela die haar kinderen en klelnkUuleien n wuifde Een luid hoer9 ging op men zwaaide methoctlen eii zakdoeken Vn de ningin werSnietmoe voor dié spónlane hirldé te danken Overal langs den neg waar de niet lange een voudifi ftoet piMèeTtU itoiiil a d Onze Marine denionteerdf totnutoe 5S8 münen In totaal reeds 859 aangespoeld Koninklijke onderscheidingen In e ra bUeenk m t in Den Helder Ier ttelegaoheld van het demonteerrn van de lMIO le AiMli door de ederland chr niarine refl vkeaflai taal 1 Tb Fiiri ner vanmorgen medrgede 4t dal sedert hel begin van de moblIiioMlie op OHMkn l 839 mUnen aanspoelden waarvan ongttetrde helft van vreemde nalinnalilril Van dll te aanlal werden 5W mUnen gedrinonleerd en Ccrfsl werd door vernietiging nniH badeliJk Inmaakt op enkele niynen na die il zichzelf lrili ploften De gehéele niaiine heeft aan dit resultaat me ge erkt maar h t leeuwendeel van onze n aardeèring komt toch toe aan hét korps demonfeUri én voor een deel uit hurgei beambten en erklléden der mijnenmagazijnen bestaat en hetwelk werd georganiseerd en opgeleid dtnjr den iuiienint tel zee dpr eerste klasse tfl X Sluijier Het as vice admiraal Kür iiier lUa nm een bil zonder viwrreclu namens den oppei be elheböirvan landen zeemaclit mededèe in e mogendt en van het Koninklijk Besluit waarbij Hare Majesteit de Koningjn i et geheele coips myn ndemonteurs heeft w illen beloonen door een tweetal onderscheidingen te v lcenen I luitenant ter zee der eei ste klasse J N Sluüter is benoemd tot Ridder In de Orde m Oianje Viissau het versiei sel te dragen rtiet üe zwaarden den commandeur bij het mUnenmag zijn te Veere H A Meyers is de san die orde verbonden eeremedaillc in zilver verleend ROEROS WEER IN NOORSCH BEZIT FJÏLL VES I Mei l alted Pres Noor soldaten en Znrrda ïhe rrUwilliger hebben iMI dennrbtend om vUf anr Rora weer teraggfa meiiv Kleine Xoorwhe f n 2weed iehe patraBlIlea l ra pen gedarende den nacht voorrjrhtig KörOa Ma hen en namen raetig In de hoofd en z iitoaéii poallies lil ZiJ openden on rüt aur ét i naacA waarbU de l leinc Daitaehe becellinc v lfcai ra verrast werd Mj bode alei bts geringen true stand en trokken lich onmiddellijk naarbetairt den terng langs d é weg welkf naar TjMMt Kèt êuece laan Jfepr STOCKHOLM J Mei Havas In een hier n$f vangen mededeeiling wordt gezegd dal In 4 alSeloopen nacht hit vliegveld van Hanvlek fel vernield Elf groote Dultsfche bommenwerperg werden vernietigd He lort Begre kee IKan veri lndl g net geallieerde lH epen 0e ravttaftleeriag van MgMCfeMAt