Goudsche Courant, vrijdag 3 mei 1940

Vrijdag 3 Mei 1940 70 JaaWaiig Xo Jo nJ OUDSCHE NIEUWSBLAD VOOR cbuDA EN OMSTREKEN Ulrecuur K ntTER Bur Mirlit Sj T 27 1 PottlWi o 41400 Dtiitsche vlag op Andalsnes HET PRINSELIJK PAAR IN NOORDWIJK die uit het zuiden oprnaicheeren en de Duitschetroepen te Drontheim Efeneena spraken zij dehoop uit dat dé gèalliecidJM pen uit het noorden gesteund door Biifip vlootoenheden instaat zouden zijn de Agd n t foi tificaties te nemen welke den ingang vaffde Drontheimfjordbeheerwhen en die nu m h itielen der Duitsciterszijn 1 f t ó n h I a d e t êrn tT e4M li blad beeft ren aanval gedaan op de hnip iin Krallieerden aan Voorwegea In het hli oml 5J efrnt men rltleli uit op het feil dat dr7e hi voornamelijk uit Rn£elseh soldaten beht iat i jl9 niet opgewassen zonden zU tegen rtevzooieel Mer geoefendc Duitsche soldalrn en tle n rt gewnd rUn aan het klimaat Er zouden meer FntnHI troepen moeten niirden gezonden Iilhen lir het Karvik dlslrlct zouden goede soldnten zijnj otUelUk Canaderzen A De Noorsche regeering lieeB het internationale jfeode Kruis te Geneve meitleèedeeid dat volgens JB orien van ii et lipoWkv i vaijhet noorriel E legeiop 1 Tei vóoi 1 Jferde maal tian si or ten van gcw ondeii en zit ken tn de Noorsclie territoriale wateren dotrr Du tsehe vlicgti igen zijn aangevalkn Do lK nil aniepiCT ten veroorzaalcfen groote ei liezen onder tie slarhioffers bevinder zich doliler i en vtr leeg l i De i egeering heeft het Kooile i iruis vcT zndit IAi krachtig vertooii tot dl Diilische r t e iiiiK te lichten opdat de Öuitschers liet Ttoodc Kwu ii t ken op de XooiSche schepen die dat nooit nii tii Bikt liehben en nimmer zullen misiuiiiken eei i iedigen Bellangrijke spoorlijnen ini Duitsche haMen liet Prinselijk Paar hij een aardiye bloemenversiering Ook tie soldaten in Sooidu ijk hebben er in be I Inngrijk male toe hiji crlrafien de bloemenvtnie i ring mooier dnn ooit te maken Prins Sernhard filmt een soldalenkwnrtier In de atito Printes Jvlinna AMERIKA INFORMEERT NAAR ROME S PLANNEN ACTO OXGKI IK TE GOES Woensdacmiddap oni treeks twee uur reed te r oes mr H G J M Wiigenaar secielari s van de Kamer van ivoophandel en F ijrieken voor s Hertogenhosch en omstreken en inspecteiir an het ceinraül distribuliekantoor voor de driu zuidelljk T provincies verniue ièjjl doordat hij on i l werd met zijn auto tegen een boom De heer Wagenaar kreeg een schcdelbreuk terwijl hem tevens de borslkas 3en toestand en dat er geen verandering Is gekomen in de betrekkingen tüsschen beide landen Rome heeft trouwens geen commentaar gegeven op Engelands besluit zijn koopvaarders om de Kaap te laten varen Men zegt alleen dat dit eens temeer bewijst dat de Middellandsche Zee voor alle landen behalve Italië slechts een scheepvaartweg is en geen levensbelang Egypte Ook In Eg pte zDn Inmiddels defensieve voorznrgsroaatregelen genomen Zij betreffen een toeïlcht op het havenverkeer vaij Alexandrié en Port Said Reuter zegt dat Egypte zeer kalm is en dat de tegenwoordigheid van een groot geallieerd leger In het nab e oosten stimnleerend werkt Het heeft Ie Kaïrt voldoealng gewekt dat een geallieerde vloot naar 4le Yandrlü op weg Is De Brltsche ambassadeur de eerste minister en de Britsche en Egj ptische bevelhebbers hebben Donderdag vergaderd en geconstateerd dat alle vereiscfitp defensievoorzorgen reeds genomen zijn en dat pgypte op elke gebeuriykheid voorbereid is De Egyptische senaat behandelt een nieuw wetsontwerp dat de tloodstraf bedreigt tegen sabotage ea spionnage Niet provoceerend In Engeland ontkent men dat er iets provoceerends zou zijn in den genomen maatregel Hij dient alleen als wenk aan Italië dat de recente toon van zijn pers en zyn fmlitieke sprekers niet in overeenstemming Is met het BritschItaliaan sche verdrag Er zullen dan ook niet op groote schaal schepen teruggeroepen worden Het plan zal geleidelijk in werking treden Goederen voor Middellandsche zeehavens zullen mogelijk worden overgeladen in niet Engeische schepen De Itoiperial Airways doen tot nader order geen lus scheniandingen in Italië Inplaais daarvan landen xi3 in Athene en in Marseille Bij den omerdienst met vliegbooten op Alexandriëskomt de overnachting t Roro M verviUlW De Duit l he vine wooi vanmorgen boven de stai Andalsnps nadiit 4e Brjtsclie troepen zich uit dit gebied haddèii tcnignolinkki n niolddn l outor vanmorgen Aai de andore fronten bli jtt de algeineenej oes=tand evenwel ongewijzigd Dondprangavond in Stocklioiin ontvangen lipriditpn melden dat de Noorsclie troepen die Woensdag door Eöros getrokken zijn thans stellingen hebben betrokken ten zuiden van deze fitad teneinde jdon Dnitsflien opmarseh tussclien Tolgalen Tyiiset tégen te hoti don Vóór ijl uit Tiöros teniet rokken varen do Duit sHiers bozig mot hot vor terken dor rilaatp lot oou basis voor hun opniar ioh luanrde lijn Domhaas Storen l Het chUnl een rit melcll liiited rre rt il èr ïkh geen Kngelsrhe of Fransche scjjdaten beTdpden onder de reep die Röro heroverde Uc S odrwhe i oepen té Riiros zUn niet laliijk RCBoeg pm de Dultsener te nchlervoijsen en hen langs de vallei teriic te drijven l nnroni i het ook nief niOKeli jk nni Ie kunnen zepgen of de ioren In Vt nt zondïin zl tn de Diiitselie Itnie die over T vns t eu Iflsbei g lang s den hoofdweg naar het Orkdal lo l te lied rtgen De berichten dat èiiros en Tynsei linxenonienïljn heeft de omhme ileninilng wjiarln geallieerde en Noorsrhej nillltnire kringcu nn dellllitsche birirhien dat de iluil ieliers naarTrondhPlni en door db vrrdeiliglng lii i DonibaaséewrRedralie B waren kerkeelden Een Duitsche In onpcl de iveg le noorden V8n Rörns is nauwcllpks een meter breed en het terrein is ccr giijistig voor de verdediging Men gelooft dat Uc 4ren than de gehecle Xal Oörlogsri ico premies aanzienlijk gestegen Voor de Middellandsche Zee verviervoudigd De premie vooï oorlogsverzokering wat betreft de scliGepvaart in de Middellandgohe Zee en de Zwarte Zee is ongeveer verviervouiligd meldt United Press uit Londen Kndere premies zijn verdubbeld volgenk het nieuwe scliemé dat Donderdag door het instituut Voor assuradeurs tiï Londen werd uitgegeven De prerrjie voor reizen tusseheii twee Middelltindsche Zee havens fn tüsschen Middellandsche Zee havens én de Zwarte Zee ste g eveneensxip aaii iealijke wijze VyeERVERWACHTING De Biltjseint Verpachting geldig van hedenavond tot morgenavond ongevedr 19 uur ANDALSNES Andalinei fn htt Romsdal teaar onlangs üe Bruten landden en umat thaiu d Duittchl Drixig vrij wann wepr behoudens plaat tHJk onweer helder tot half bewolkt iwakke tot matigen vind uit Oostelijke richtingen lei contrpleeren welke een grooten boog van Tyn set naar Sioeren vormt BIJ het Jorp Os halfweg tuBschen Röros enTOIga In het Ocsterdal schijnt gevochten te wor den Ue terugtrekkende Duitschers die Röros hebben verlaten helibeii blJ O po t gevat DUmmiAND MELDT Het Duitsche nieuwsbureau meldf Duitsche troepen die uit de z6ne van Bergen oostwaarts optrekken hebben de electriciteits centrale en aluminiumfabriek Kinsarvik bezet De spoorweg tusischen Dombaas eïi ülsberg ten zuiden van Drontheim Is in zijn gelijeten omvang in onze handen De vatv Bergen Bar het oosten en uit het gebied ten noorden Wn Oslo naar het westen optiekkende troepen hebben elkander ontfnoet itari de spoorlijn van Bergen naar Oslo In den nacht ob i Mei ieeft de Xoorwche generaal Hang opperbevelhebber der Noorschc troepen in Moren en het Komsdal capitulatie aangeboden en bevel aan i IJn troepen gegeven den tegenstand te staken Kr werd onTUorwaar dclUke overgave geë tscht De van Oslo in noordwestelijke richting ingezette Duitsche strijdkrachten hebben in aanzienlijke mate terrein gewonnen en de Sogncfjordbereikt WASHlNGrOli ZEGT In militaire eii politieke kringen te fWashing ton acht men de werkelijke waarde van de Duit he oyerwiniiirtgen in Voorwegen betrekkelijk gering tiehalve dan dat zij het prestige van Duitschland tegenover de andere neutralen zullen verhaogen ineldt United Press Men is v in nieenina dat Engeland N arvik zal weten te l zetten en daaifmfe Duttschland zal i herooven van belangrijke ertsaanvoeroji De geheele strijiiv in Nuorwegen ijs volgens deze kringen nog niet in een bei issertd stadium getreden De Engelsche regeering zou er tenslotte In geslaagd jjBnile fransche regeering ervan te overtülf n aai liet cenige punt van werkelijk belang NaivlMf 4sj zoodat men alleen daar troepenen njateriaal moet bamenirekken in zulk eenmate datZweden en Dultschlanb gealarmeerdzoiidt n raken CRmEK 1 ilitaircn en burgers waren in hé zonder verrast nocji teleurgesteld erlaiiis verkiaring vemamen Deze ren dat zij nooit hebben verwacht schen in staat zouden z n Drom zuiden uit te veroveren maar we lat de Britten snel genoeg zouden g ie drijven tüsschen Ie Duitschers Noovachê geheel niet bi toen zij C iar kringen verkl dat de Engi helm van het hoopten zij zijn om een wi Geen verandering zest Mussolini De ambaMadenr der Vereenigde Staten te Bome William Phillips heeft Woensdag een bezoek aan Stnssolini eh Donderdag een bezoek aan Claao gebracht ojn zich op de hoogte te stellen van Italië a piannen in de naaste toekomst MnssoUni zon hem vei ekerd hebben dat In ttallë a houding van nonbel Igerentie voorlopig geen veraDdering zal komen Éen volledig vérslag Van het onderhoud is naar Washington gegaan i Het vertrek van de Rex uit Napels naar New tork heeft In Amerlkaansche politielce krlngen grooten intirak gemaakt daar dit een bewijs zou zijn dat het niet waarschijnlijk is dat Italië onmiddellijk pen oorlog in zal gaan Men veronderstelt namejük dat Italië het verlies van de Rei niet wil riskeeren Ooit de Hritsche zaakgelastigde sir Noel Charles heeft Cianb eeh bezoek gebracht Hij heeft geen nota ovcrnandlgd In Brltsche kringen in Rome zegt men dat Engeland zijn maatregelen genomen talie te doordringen van den ernst van heeft om Prinses lullana en Prins BrrnhanI hebben op llrmelv iart dag een bezoek gebracht aan In een auto bestuurd door den Pi ins zijn df Prinselijke gasten des ochtends omstreeks elf uur in de badplaats aangekomen Zij werden hier begroet door den burgemee ster den heer J B V I J van de Mortel Ten stadhuize w erden d pf cn rail het biormencomité aan het Prinseiyk Paar vodi gi i ri Vervolgen s hebben de Prins n de I rin pv niet groote belanir r lütic rle moza iken en de met bloemen versierde kwariieren an d militairen bezichtigd De Prins fjliniie telken en Prinses Juliana maakte tal van fnio Ztj zijn tenslotte met den burgemeester naar het raadhuis teruu ekee d en hehhe i later op den flag den terugtocht aan aai f Temidden van de enoime verkeersdrukte op den I ejdscheti iatweg bij J t viaduct ft ond tuf srhen de hnrMerden wachtend a ito s Dcinderdainiiddag ook een auto met en gelukkig echtpaar er in dat twee kindertjes hi i zich had van wie het OU ï e Plotseling klonken tii een i a feici tle auto kreten van levende prinses leve prinsps Reatrlx Tol verrassii jg der honderden wachtenden bleek aldus Het Nieuws van den Dag dat tiissclie n de file in de auto van jirins Bernhaid stond dié veigezeld van prinses Juliana en de prinsessen Healri x en Irene een aiitotn htje had gemaakt Vmiral prinses Beatrix had veel ncliik In al die drukte ZIJ zat op haar knietje voor Hn der autoniltrn en wuifde naar het pnhlirk dat eerbiedig groette en veel pleizier had in de levensvreugde van prinses Bealri v De verkeerspolitie die eerst niet bemerkt hjid welk hoog gezelschap zich in de oneindige autofile bevond was niet bij machte de Prinseiyke auto uit de drukte te locxi sen Trouwen s de Prinselijke Kamilie bleek al die etuirnie drukte niet oninteressant te virtden n volgde het geweldige verkeer met groole helang iteliing Een hofchauffeur zat athler het stuur t Na eenige oogenblikken wachten kon ook de Prinselijke I amilie passeeren onder luide toéjulchinten van het publiek en vroolijk handgewuif van prirtWes Beatrix waarna de Vorstelijke Kamilie naar het Nuis ten feosch reed HET WEER OP ZONDAG Goede vooruitzichten voor het week end In liezen tijd van de lente spelen in vele Jaren de Vooitlelijke winden in WestEuropa d w z de winden die van hoog NoordenlUken oorsprong zijn zeer koude lucht aanvoeren en ons land meestal bereiken als Noorilwestelijke w inilen een groote rol Waanneer zij optreden bcheerschen zij het weer van de Noordelijke IJ szee tot de Middellandsche Zee en van de Brltsche Eilanden tot de Oostzee en veroorzaken dan hel bekende gure voorJaarsweer soms itiet regen en hagelbuien en altijd mét een Ie lage temperatuur Deze gure winden treden min of meer periodiek op en wlJ zien dan dat de temperatuur nu en dan en gedurende eenige dagen een diepe inzinking vertoont Elk Jaar omstreeks den tijd der z g IJsheiligen iO 13 Mei kan men op iod n inzinking der temperatuur rekenen al is deze niet aliijtj even sterk De lente van in4 l Is gekenmerkt door bijzonder weinig Noordelijke wiriden en al w s de maand April over het algemeen te j fcoiid toch kwam het echte gure voorjaarsweer jilet zoo dikwijls en in nicfeMp l sterke mlite voor ais in menig anifp arf Xu in het midden der week dat wg on verwachtingen moeten opmaken v oor het week end is de algemeene weeis toestand voor zooverre te overzien niet gunstig voor doorstaanden Noordelijken of Noordwesteiijkcn wind en het is ook niet te ver ivachteii dat i i over eenige lagen het echte ijsheiligenwéer zullen ki ii geii want dan zou er heel eel aan de luohtdrukverdeellng moeten veranderen en zulke yeran ieringen verloopen niet snel Kr is nok een andere rwlen waarom Ki niet dat gure weer voor het week end verwachten Dat zou niet uilkomen met de periodieke temp eratuurschommelingen waaraan wij steeds vasthouden Volgens daze schommelingen zouden 5 en 11 Mei kouder moeten zijn dan de daggen die er onmiddellijk aan voorafgaan en óp volgen m a w fiagen mei een laagste temperatuur en daarom is een afkoeling van heleekenis pas tegen Dinsdag te verwachten Zaterdag en Zondag zal het dan wel niet bijzonder warm zijn maar naar onze bereiieninrf ook niet hijzonder koel Uit den aard der xaak sluit dit ook in dat de kwaliteit van het weer overigens goed zal zijn i een slechte vooruitzichten dus voor het week end 1 Nadruk verboden