Goudsche Courant, maandag 6 mei 1940

k GOUDSCHE COtBANT Maandag 6 Mei 1940 79e JnaiKajig Xo J iJ 4 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN DiiPcleur h lil I ER Bur Markt 1 Tel J74S Posigiro 4SI00 Thans begint de strijd oift Narvik BRITSCHE K klJGSGEVA GEXEX TE DROSWEnt Duitseh doel breken der geallieerde blokkade tta fjiiMp lli hihc I 7 jiliii iji II lüul II IjmuI It iliimllieiiil Belangrijke documenten op weg naar Italië A merika gelooft nog niet aan uitbreiding ran oorlog Icti ge be t nï door de ffeal ee d troepen tot vij el v vtnci p 1 lining de ei tioepeh zegt tc 1 an lei L P bei ch De bevolkinE Is ten zeer e ve hitlerd door het leruglrel ken der gea eerden olg ns de laatst bei chteil vaij Reuter con WEERVERWACHTING De Bilt seint Verwachting geldig kin hedena onr totmojgetiavond onge oef IJ uar PUatj lJK oclitendmilt heldei tot halfliewolkl droog eer ig 8 fJidering in tenii eratjui meen z a oulnd De jacht op nieuwe haring Niet 7 Mei maar 14 Mei In de Jatcrd gmi Idag te t GuixtiihaBP t Chou den alKCiiioene lc inl cl dficl tn drr U tdMs ti eentgmg ooi dt Noderlatid c hp Mi n i fb iii Is b sloten Dinsdag 7 M i th i li n n nut Ier haiing Ibscheiij te laten uit jn r m ni men is hoi De eerste ploeg lal verdekken Dinsd ig 14 Mri en de aditsie op l lii dnK 2 Juli 7nod it iio iiun bepeikt znl naiden dan iiaii d leodiis dooi de regeering is opgelegd Vtl zal hei icgeiiui vdoi I i lltndt hu êanial met te noni n ncliLi wti u niiigehou den De eerste ploeg vaait uit mtt 10 netten diicli de tweede ploeg met bO netten De spionnage te Pancras Wederom een arrestatie Eind Febrjiui heeft de pi iiin che recheiche In menwerking met de ri K iTcheiche zes plon ren geariesteerd nadat up den Nluildi een uto met gemteineti Itii is a i i rno idcn de wilden vluchten In Jl ia i n au oi c dan tot dt atrc t u e v n dm tweeden fam n r de g noc der K ie Sint Pancia i m Nocid Ho and be ee ar stee fle K i d va t dm pn r pi rndd ei id van het kwkfte t i u vu de Gr cTt ncnde Ge meen te Duitseh legerbericht van Maandag BERLIJN 6 Mci D B Het opperbevel van de l nitsctie vvoentuicht niaakt bc end In de zone van Narvik i n id eeen ge ei htshandelmgcn van botct cni oi staan De vijand voelde van liet noiiden uit veulrie v li teiKingen aan Titilleiic aan De Du t clie ge vevhtsvliegeis die tt i bt chik u aren ge leid om de tioepcn m dt zom v ni vik te leunen slaagden eim olu vii ni h siigciip met een vvaieii iHun ie titllLii Vuoit deden jiij een aanval op m iioeptiikani en ijiachten daaibii c n mun Khpm t n ontplofllng in jiomMto eli van Nnnists wit zijn onzelio pen lit j niï i i ii i i het noorden begonneu In mid itn en i ui vvt i i i t e i paLilitatie ui iiet alc i ni n aff i Imi n De lei k tn Briuche duikbobi vjeid na dooi ee i mijn tieiai beschadigd te zijn op den vinden Mii dooi t ee Dulls hi vliLgtuiJen in lat Kattij al aangehouden De tots ellen da ldeii op zee naast de duikboot De eumniandaiil van de duikboot en een oodeiofivciti weiden gevangen genumeii en aan booid van de vliei uigen get iaent Vaaitui gen van de Duitsolie ooilog maiine sleep en vei Bg TeischelUng vverdeii twee ButscUe Biistol Blenheim vliegtuigen necigeschoten Noot liei te an 1 Is aaai wij e bevoegder plaatse vernamen van dit lei mets benend zoo dal hei ver builen dé tciutouaie wateicn moet kijn geschied Ked V N P Noorsdiie ministers te Londen De minister van bultenJandst he zaken van Koornegen Koht en hiunbiig di niinistor van defeneie £ n ondaguioigen in Loiidin u ingeko Aien 01 met leden van de Hiitsilu itgitiim tan gedwhten te wisselen ïUi mUeo ren betsek brengt n lan llalila en ogelijk an andere BrilMhe brnindsiltdeu Kohl hecfl In een ladioiett van Londen uit gezégd Ik ben 01 nlgc dagen m Londen 0111 te lic IC ken hoe v ij het best hulp kunner kiljgen Sai hier ga ik naar Pani maar vandaar ga ik na ir mijn land leiiigoir on tujd tt herv men Hete oorlogvoerenden htbticn Noorwegen hciliaain lyk ervan b cliuUligd de heutiallielt ie stiikt m chl t ovnnwi r j I i het bt ste bewits dit nn e nrulralltelt waaiUik onpirtlid g wa De westeUjke inosciidliedm iKlihu i icn ereia k van gemaakt Voorwegcn ie vcilosacn B ly luUttt b t doen oo l nlted Pic s meldt uit Stockholm Aa do veioveiing ran zuid en inlddenNooè Vveg Mi schijnen de Dnitftchers hnn plannen doof W zetten oi k het grberle Noorden in hnn bezit te ki geu Diiilsrlie bronnen houden rol dat liujistliland moilirieulingen ticft hnn g iini z oen Ie N iivik te leislerken en de reroveiing aw hrt nooidtii te voltooien voüil f ttbi Duitsihc llni In gtallietrde n neutrale kringen eveneens lp Stotkholm gi Iooft men nog sti eds dal do t cillucidon in lul noouitn den stiiul zullen Naivik willen veiovcien ilet nel = ihijiu te ziin de Fngijgthen van het Vd telaiid tt veidiijveii om daania via de Siiisilio w Tie en de lilokkide dti fjlallleerden te I uktil sommige belichten hel bei de Duit tills gioole tenhetlen diukhooten naai nooid NoiMvèeen gezonden en gclTiuiKen zi de fjoiden 14 ie streek van Nanisos en Tiondheim als b b vofjr het ontvviichttn vUn liet tian poit 1 Hoepen en initeiiaai dei fec ihtcrden nair I idNoniwegen Dg iuciumactit die haar basiste Iionlheim hei ft wei kt hieraan mee Duitsclie geallieerde en neutiale bionnen zij i htt eiovei ctii dat waaiscliijnll k de stiljd OM Naivik binnen twto weken beslist zal zijn II d en vrtór dien lijd de gealliceiden Narvik luliien lieioveid is het zeker dat nooid Noorw i jï m ireilliceide handen zal blijven zooniet dm is de Hnficlie supiematie ter zee ein tl t 1 1 n en de Bi ische bluksade van detiansatlmtinchc koopvaaidij zeer veizvvakl aldus meldt U P Toenemende stryd De Zweedêehe lartio meldt dat in den seclor van Narvik tie stuj i toegenomen Het Duit sriip garnizoen heeft cc itnval uit het noorden ttiuggSÈlajon lif Enpilsthe vliegtuigen vielen de stad a ii en bonden c i sti ijd aan met Duitsche vlegtuigen die opstegen van een vei borgen vliegveld Twee EnflI lsche vliegtuigen V Pidpn neei gehaald T De stiIjd weid gevoerd n elr zwaptn spcpuw s mm De geilliceiden bombardceiden de Duit sche stellingen te land en uit zee De voornaam ste Duitsche defensiestellmgtn bev inden zich bulten de stad Heêre en Róros Duitseh Het Dnltsihe nipuwshiirnu meldt nit Berlin De dooi Oiiitsihe heigtioppen omsingelde Noor sthe bergvesting Heaie heeft ziih Zondag met vi ftien offltiertn en Itifl manscitappen overgegeven I ZIJ bereidfc er Du rh bewind te komen u inieh vloiig een Duitseh 0 Rüios S wee do r de E ui schets ver o r d De bevolk ng s opgew inden en ner eus in 111 beiu t in h nr o zest l P c h op voor irder Orft ir de D 1 i i hu zen werden Ie hu en ken Er z jji S nds ver Röros geen s de laa ste igd van vol e i bo t n e 1 i i wieip ieven bommen II a j I mt It l n 1 Pie s Twes L II n V 1 aile beien n oviiL 1 de 1 1 ft e vo gen openden de Duit cho s het V lur ui hun machinegefwe en De be ia vliK iiie naa dt bu tenw i n menchenlevens te beireurefr heiden dagen bevonden zich t Noo elie sidt en meer Hei tomiel n den Nanisoa ectoi De voornaamste voetbaluitiilasen V f eiitU n g uur voUonien gewij VFDÏEUNC I DOS uw Wit D W s V S V 2 0 K F 5 2 DO Haar ein 2 1 Bl jax 1 1 IPDFhIINf Il D F C R K C 2 1 C V V H B S 1 2 Spaita APDKfcLING III Heracles o AH EEUNü n NO M Uoeimorid 3 2 S il c i II I inibi gia 2 11 Juliana Pb V 1 O Juiiani ivamp oen M V Lifidhovenn 1 n V LONG 2 2 Hdimond N C 2 I ifDEKUNG V G ifsC 1 2i Veendim Sneel 2 3i T solideeien de Duitschers hun stellingen bli Nnm Os j hebben de cftor de geallieeidcn achteigea en vooujjen m beslag genomen vnoizoover dje nog nel doo de Noorsche bevolking waren tjgchaald Steeds meer troepen Het Duitsche troepenli insiioitvrrkerr naar Noomegen gaat met onveiiulndride intensltiit vooit door de lui ht en ovei zee zoo meldt de coiieapondept te ioHienbiHfvan de N e Dag ligt Strijd verplaatst naar noordNoorwegen SinCKHOI M 6 Mei l nued Pi ess Met de be zetimg van Roros docr de Diut cheis op ondag middag ihet laatste punt van beteekenis waar vei et weid gebndei teil zuiden van Namsos er dweneur en de Duitschers zifn er tenslotte in g laagd door de Oestei al en luUlah alleien een vei binding tot stand te hiei ireii t is thi n Osin en Dionthciin Geheel Nooiweien ten zuiden van Nainsos i ru n Du tnp inden en verdere In lichtingen zullen piactlsch met nieei te kiiiaen iin uitgipznndeid die elke wmden verstiekt door het Duitsche oppercom nando Pijlnten an militair belang bl ven ten eerste Nauik wjar de stiijd worp vooiteezet maar w laivan vilder niets beken Is en ten tweede de Diiltche opniarseh in noiilcliike ritliting van Namsc uit Gemeld voidt da kirkenc in het ul terstenooiden aan de No5i eh ïlnsche grens door Duitsche vliegtuigen vveid gcjjpmbardeeid Er zifndrie bommti uitgeworpen die alle dll ƒ tot ontploffing ziir gekomen zon Ier notlitans veel schade aan tc richten of vei Hes aan mensthcnlevens c verooizaUeii Ook een In de buurt gelegendorp werd elwmb iidceid Men denkt dat dezevlucht tn Hoofdzaak versenningen beoosde omna te gaan of z ch geallieeidi strijdkiachten Inde buuit bevinden t Uitgebreide volmachten voor Churchill Volgens dé i I T e I e p r a p h pn de e w r Chronicle 7l n o in U in ton 1 hiiuhUI den Brf tsohen ijnistt r an marine nitftcIn elder ol nnotflen refïeend om de l e Initen ten aanrlen n d oiirtgioeiinc te eouidinei i n en ten nit oeT te hR Cn booul i an een torpedobootjager ChurcfiUl aan m Voor f nan altlus meldi de Da i 1 v Tel egra ph ulltn dl Indiërs an don Bntschen generaii n idf de tiitsIiiUei tje bcxofgdhcid htbixn lol het nijitdirieeieii an etn at tic ChuKhill zal hun bi eenkomst vnoi ilien pi indien viaag tukken door de rcgcenns 7uil mi moeien woidci goed sjikeurd zal Chuuhill bij een ooilogskabinct de ttnige nnnfd o idri 7i u De e brlat gi ijKe hi ni min 7ou het gp oIï 7ijn an de ctitieken op het onnooflic ttjd erlir tiis chen het plan van dr eorMniissIe in rle gene aten stof er de goedl enting en er oIe prs d uit of iing dc or hei ckh logsKahinet ai lrie aan hurchill rerlrende mlniaehten al dere i eek tlidens hrt tueedaagsche debat fn het lagerhuiii o er de oorlf g o rlug niekling worden gemaakt Hit Teiirek ran het Vmenkaan rhe as ashinfston naar Italië is i PtAng rolgem Keuter t e Oor rertiaagd aangezien na een telefonUche 7m od chap nit onbekend xehlev en bi nn te Washington ge n ht moe t worden op drie kken met wat offirteele kifngprt noentden Me laugrMke po t uit Waühlugton De kaptleln ran het nMiNt hip heefr noj Ter klaaid geheiii4e order te hebben ontvrtngenToor het Ker d ti deri de yeU an het Mhip Tijandelijkheden In de MjiMeltandv be Zee mochtennitbreken Terw ijl het ïaatsdcpaitemetit te W ashirygton zich n stilzwijgen huU aangaande ïioï Aclu pogingen uitbreiding van den oorlog on komen veiklaait men in oihcieiue knngpij a dus meldt United Press dat lta te houding inzaKC het deelnemen aan d n oorlog in een teer deli raat evenwicht is en dat in de onmitudljlc toekomst wel eens zou kunnen woiden be i st tusschpn oorlog of rnkole politieke vvaainpmets gt loo en dat Roosevelt met alloen beoogl een udbrtid n van don oni log te voorkomen nmi eveneens lekt nair een algemeenen iede hoewel 7i toego t n dat de kins op succes op het oogenblik uireiinaie guing IS Al bewijs Toor hun redeneeiing votten 7iJ aan de rooriduremie conferenties van den preïiident nipt talrijke staalsUedeu onder me de rroegei e sta il v t ret ai is Stlinton die hoewel een republikein altijd een oreitnlgd aanhanger is gevïeeht van Roosevelt vredespolitiek Bovendien z o eggen zfj nog altijd vnigenv L P Wanneer het staat departement van mee ning nas dat ItaÜe Frankrijk weikelijk met een ooi log dreigde dan kou het aangeraden heb Belgisch visum kost 10 of 15 francs Zitc dig I leeds gemeld dat de Belgische re geering voor Nedeilandsche onderdanen die Zich laar Delgie willen begeven tegen veimindeirien pi Ijs e n toeilsten visum heeft ingesteld geldig voor den duui van 14 tlagen of een maand Ihans vt riiemen wij dat de luijs hiervan waaiscliiinliik jO fi iiKS za bedragen voor etn reis van 14 dagen en i j fianeb vooi een reis van een maand D t V itum Wüitit gedrukt op een geldig paspooit het elk de loenst moet bezilten Het visum woidl veileend door de Belglsi he consulaire agenten in Nederland lleed ceniei is medegedeeld dat de Bclglseli utoiileiten tnii ienkaaiten verstrekken aah Bel g che onleidanen voor leizei van di e of negen dagen naai Nedeilind leji n 3 francs of 10 fiancs DM stelsel is enkel toegepast bij inteinaiionale voitbaiwed tnide I en w r dus n et van algemee nen aaid Mn ing mg van 10 Mei wordt dit stelsel a Re chaft Nwiitans ligl het in het voornemen an de l i l i Ik uitoiiieiten dit strlsel weer In e V leriii en dm ilgiineen toe te p issen in lien ie NtfileikiiHithe autoiite ten wederkeerig het i lfd tiNil iiKitn invoelen voor Nederiandsche i ei 1 ei n i MrlstiP De houdets v an deze toerit enkaaiten ouden dan met In het bezit behoeven M zU ii v pupoort voorzien van tta visum ben rtat de Amerikanen die in Italië rerblijTeB dit land zonden verlaten En tenslotte ivUzen cU nog op de bespieliingen van Philiipi met Mn olim ternt il Ciano nauw contact hield net 1 Noel Cbailes en ook Phillips met zijn BrttKbea collega hetpiekingen voerde blijkbaar met to lemming van de llaliaaasrhe leiders die naaf ineo aanneemt op bon benrt BeriUn op tt hoogte hielden Dit alle witst eerder op tea poging lot een algemeen vergelijk Ie komen dan alleen maar te bemiddelen tatackea ItalM en de geaitfpcrden WAT DOET ITALIË Een reis van Muti en een waarschuwing van Balbo TfOMi 1 Mei l iiitul Pios p enp aii aii ie tast i ti lif imitij Kltoit Miiti is oiixciwai lit ot 2 i lif iii liiklit tli n Muil vi ilvlaar Wij iiKictPii vijj orul en iiii ltn fft iid weikpii Ilct fasfisine eii hot volk ninttcii ffoippfl zijn wannner 1 Diicp lipt piii tilt opniarcliporpii j ppH In een hoofdartikel in de Cnrrlere Padano liet org ian van Balbo wordt Engeland erna brseKuidigd in hel geheim begonnen te rijn mei de rooi bereiding om in Griekenland vloot ea lucht bases te stiihten tegen IlaUe Het blad dat gew4 nlUk de meening weergeeft van hooge Ie geikij ingen naaischuwt de geallieerden dat iedere poging tot moreelen of econoniischea dl uk Italië naanehijniijk in den oorlog sel bienÉen Bptsche torpedobootjager gezonken I o degee Afi ld De I rin DEN 6 Mei Reuter Officieel wordt m eeld dal de Biitsche toi pedobootjager is gezonken Viiih kverd tot zinken gebratht door een lerwrjl iBet schip een tonvooi uit Namso t ggftrokkenulritsche troepen begeleidde Ma ilboot opgesloten I voor de Fransche liust Eert mallboot vaV den dienst Oo tenie Dov r die virleden eek un Engeland as vertrokken Itgt nog steeds voor de FranJche kuit daar In d A nacht V in Dinsdag top Woenwiag TJu tscMe vlieiftUlgeii m ignetisclip iViiinen hadden gestrooid l en volgeftden nacht knam het Fransche afweerge chut herhaaldelijk Irt actie legen Duliach vlle tuigert de voor de haven van Duinkerken mag neiist ie mitneii wilden laten va ien I ma boot was Zomiagavond nog niet 14 I