Goudsche Courant, dinsdag 7 mei 1940

GOUDSCHE COUBANT DioKUg 7 Mei 1940 79e Jaargang Xo 20315 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Diicileiii t TreiER But Marki Jl r l J7 Poslgiro 4S4tlO LOOPGRA VENOmWG BIJ NARVIK Duitsche versterkingen stroomen toe Bevoegde kringen e Berlijn verklaren aldus meldt l nited Press dat eei Duitsche colanni over den kronkeligea bergweg naar het noorden bij de poging de geïsoleerde Dultschers ik fl nlk te beviyden lo bereikt heeft oncc valt eer iöO kiu ten noorden Uronthehn Het Duitsche oppeicummaado bevestigt de nerdscbe DRONTITEIM NA HET BOJIB iRDEMEXT Te Diorftheim zei is liet thans fij geuuithn omdat het tooneii itin den stnjd ich meer naar het noorden heeft lerplaalst Ihaiis slcat er het ruimen rnn het puin op het program De tegenslag in Noorwegen en zijn effect op de Britsche regeering WEERVERWACHTING De BUt seint Varvtichtlng geldig van hedenavond tot morgenavond ongeveer 10 uur Kuu op nachtvoist overdag vry koel we r gedeeltelUk bewolkt meert matigt wind uit noordelUk richtingen ALLE VERLOVEN EER eETllllKKEN De Nederlandsche Regeeringspersdienst meldt Periodieke acan lie bui teiigew one kleine zaken en t i liev8rlo en vrorden roor zee en landmntlit ingetrokken BoTendien worden ingetiokken de weerma lits indu trieverloveii an liet perBoneel ingedeeld bij de Inelitdoelartillerip luclitdoelmitrailleurs de luelil trijdkrac hten en de zoeklicliti fdeelingen en de xeejnaclit De verlofpangers moeten onverwijld naar hun onderde elen terugkeeren Zij aan wie buitengewoon verlof is ▼ rleend wegens ernstige ziekte of overlijden van gezinsleden keeren na afloop ▼ an dit Naar wij vernemen moet de intrekldng van de verloven ei en worden als een TOorBorg 8maatregel iket het oog op de toegenomen onzekerheid in den ïntematimalen toestand l BRUINE BOONEN WEER VRIJ Ta offliierle ijde Ternei iei wU d loop T n d thans loopende litUstribntieprriode welk op Donderdag 9 Mei Hndigt de dl tri batieregeUng ToOr boonen rapiM tfoers en graaire TH tea komt i TervaUen Met ingang van De verkoop en aflevering door giootgro Wïiers an grossieis en door giossiets aan detaillisten valt met ingang van Vrijdag as evenals vóór den aanvang der disliiliutie het ge al as onder de bepalingen der L andbouvvcrlsisvvet Dit brengt o a mede dat l et vervoer van gi ooigi ossier naar groaaler en van giosslei naar detaillist evenals thans xtf i bij gioene ei w ten en splitervvten het j er l i gedekt behooit e zijn door vanvtege de Nederlandsche kkeibou centiale door de Vereeniging Rotterdamsthe Korenbeura ter beschikking van den handel te stellen ver voerbe iizvn H t ligt In de bedoeling dat de Akkerbouw centrale alsnog een nader vast te stellen hoeveel held boonen caputijner en grauwe erwten ter beschikking van dei handel zal stellen De ambttu oning ion den comnwstarw der Koningin f Assen die latinacht dom brand i geteuttri De zolder waar de brand oiitstond op tnkttt i eTkool ie balken na geheel lerdaenen Ia ommige krtagea te Loaden la nea rolgena ÜBited Prec Tan meealBg dat de atrUd om arrik een Bitaicrieg rordt Da operaUes doren nog teeda voort doch zeer tangiaam tengevolga van da Toortdaraade anarr aaeeawstormen In tegenateUlng met den atr d In midden Noorwegen die caa beweglngsoorlog ira la er een loopgrarenoorlog ontatkan De Dnltschera hebben lich ia het diatrict Tan Narvik volkomen Ingegraven Men legt er evenwel den nadrnk op dat onder deze omstandigheden een snelle beslissing toch niet onmogelijk is Er zijn aanwijzingen dat dt Dultschers betrekkelijk leine tioepenmaeht die Narv zet houdt vel stel ken De conespondent Social Demokraten een Zweedsth blad aan de Noorsch Zweed che grens weej althans te melden dat glsleien den g lieelen da gioote Duitsche i iansixi tvliegtuigen ai i schllnliik een hondeul ov er de Narfidalenvallel in het gebied van Namsos naar het noorden vlogen veimoedelijk na l Naivik Aayden aiideten kant gaan er g ruchten dat de gjfBlIieeirten hun landingen in het noorden thans voltooid hebben De debaikatit punten ziin echter met bekend De zooeven genoemde correspondent meent echtei dat in Bodo en Tromso of mogelijk in beide plaatsen troepen der geallieeiden aan land gezet zyn Ook volgens Reuter vrstevigen de geallieeiden hun gieep op arv k Gemeld wordt dat de Noien de Ijzereitslij vin Naivik naar de Zwecdsche giens hebben beleikt Naar schatting jev inden zich ongeveet 4000 Dultschers GROOTE BRAND TE ASSEN Ambtswoning van den commissaris der Koningin vö fvoest Vanitacht ongetreeks kwart voor vier werden de politie e brandweer te Aseen gealarmeerd aanvartkrIUk Voor een schoorsteenbrand tn de ambtswoning van de commissaris aer Komngin In de provincie Drente mr dr B H baron de Vo van Steenwijk aan de Klooaterstraat no 1 Spoedig echter kwam men tot de ontdekking dat het hier geeti achoorateenbrand doch een uitslaande brand gold welke zich zeer ernstig Het aancien te meer daar de anibtsironin onmiddellijk grenst aan het gonvememen gebonw aan den Brink De Asser bramdweer rnkte daarom oHmiddeilIjk met groot materieel alt om het vnnr te bestrijden doch reeda dadelük n aankomat wat het dnidelUk dat ook hnlp van eldeis noodzakelUk was zoodat groot alarm werd doorgegeven naar Groningen vanwaar de brandweer eveneens met groot materieel naar s n toog Spoedig had h t vuur dat op den zolder woed de zich medegedeeld aan de eeiste etage On middellijk weiden maatiegelen genomen om den Inboedel te redden waarvan een groot gedeelte behouden kon worden Intussthen was de Gronlngsche biandweer ter plaatje aangekomen die met de Asser brand weer het vuur dat zich iraniddels tot den bega nen Jiond had uitgebreid met kracht bestreed Daar er groot gevaar dieigde voor het aangren zerd gouvernementsgebouw dat op de plaats staat van het In liiS4 geslooptenklooster en waar m de archieven alsjnede het museum van Dren sche oudheden zijn ondeigebracht Gelukkig slaagde men enn na betrekkelijk korten tijd den brand ipeestei te vviorden en tegen halfzes had men nadat de gezamenlijke brandweien met ne gen stialen het vuur hadden bestreden den brand bedwongen Zoowel de ambtswoning van den commissaris als het gouv ei nemei tsgebouvv zyn rlJkseigoiV dom m dit gebied doch nauwkeurige cijfers zijn niet bekend De Noorsche tioepen houden nog stand In het woeste Gul dal tusschen Roros en Storen aldus het Noorsche telegraafagentschap Z j hebben stellingen in de bergen Ingenomen Een detache ment van ongeveer 200 Duitsrheis is Miandag door Roros getiokken op eg naar het Ouldal 1 Dultschers bereiken Mo berichten dat de Duitsche liorpen uit Mo Jon te Mo ifn aangekomen Vért bi voegde Duitsche 7l 1e eid tegenover Inited l uss verklaaid Ik ben enan oveituisd dat hetioppeicommandovan plan is de geallieeiden uit d sticek bij Naivik te veuliyven Het Oiipcrcomnnndo heeft zich echter vandaag tot de lakonieke verklaring beperkt Onze tioepcn trekken van Giong noordwaarts en de bcvpstiging dat de c pedltle Mo be eiKtheeft GoodmRtlichte Luitscheis gclooven dat decolonne onmiddellijk den tocht naai het ncji flenheeft vooitgoret Vandaag belooft het een beUngiijke politieke dag te worden meldt onze Lxindensche correspon dent Zoowel de piemiei als de diie mintsteis der oorlogsdepai tementen iicbben voliedigei mededeeIingen toegezegd ovei rio omstandigheden die hei ben geleid tot den tegenslag der gedllieeiden m het Noorsche oorlogsgebied Dooi den vonn waar in Chamberlam de ooispionkelijke aankondiging van den gealliefideii af tocht rond Trondheim hulde snoeide hiJ dei tiltiett den mond Hi kon niet alles zeggen en luj legde daai steik den na druk op de oppositie zoowel de otfitiefie als die in zijn eigen kamp moesi haar ooideel opschor ten Geen crisis Maar flat dil ntweede tiallipoH vérstrekkende politieke gevolgen zal hebben in den loep van den week mag ernstig n orden betwijfeld Er zijn wel heea wat menschen van gewicht hlei zoowel in pojitieke als in maatschappelijke kringen die In den piemlcr den man met het af peasement verleden blijven zien en nooit moede Woider in hun Insloten ki ngen uildiukliing Ie gtven aan de oveiTuiging dat himiieilain de man niet is die met h ii t en ziel Diiitsclilaiul kan be ttljden en dat gev uien woidt dooi nagenoeg die politieke ttgenstandeis van deii premier gedeeld Zelfs 1 1 zou de legeu ng zich echter bij monde van Chatpberlam Lhuithiii Sir Samuel Hqar e en Oliver Stinlej niet viij kunnen pleiten van de slapheid en bct gebiek aan doortastendheid waarvan beschuldigd woi dt dan nog is ne 7eer onwaars hijnlijk dat de oppos e op du kritie e oogeiiblik in den oorlog tei stond een eji eermgscrisis zou kunnen forceeien Dat zou alleen kunnen gebeuren als de onteviedenh id van de Tories zoö hevig en zoo ruim verspreid zou zijn dat zij 2ii h genoodzaakt zouden voelen gemeene aak te mè en met hun politieke tegen standeis Weliswaar 7Ün veel Tones door de Jongste ge beu enism In hun vertiouWen in de regeel ni i geschokt maar tot heien is met gebleken dat zy bvtmlrilii CUmlMTiUt plii$3 LMKHê 0 §U t De 21 geïnterneerden Geleidelijk iljn er steeds meer namen bekend gewoiden van de 21 gelnternecide staatsgevaar lljke Nederlanders De lijst ziet er totnutoe als volgt uit mr M M Rost van Tonningen Den Haag W N A Kiöller Rotterdam A J Fev Rotterdam an Oort Den Haag l alieu Amster fam F E H Jelinger Rotteidam de Rotterdam mcr J Proost dic communistisch gemind Is A G Bouten Rotterdam J van den Hoonaard i oortugaal G Hasperhoven Oveidinkel H A van Hilten Fnsoherie Fcltmcvei Lliecht leider van de z ius erigarde Voorts zijn te Eind hoven vier Llmhuigeis gearreHocrd ler na men nog niet bekend zijn in totaal 7ijn dus thans 42 namen heKend en van vier Reinteineer den weet men dat 7ii afkomstig yijn uit de om ev ing van Roermond en geen algemeen bekende fleuren 7i n Ofsclioon een officieele li st met namen vangeïnterneerden gewenscht 7oii kunnen 7iin tervooikommg van geiiichten zal van regeeilngs ifde een officieele opgTve niet te v ei wachten i n Ten de c houdt de icRoptinB 7ioh geheel aanhet In uht der hooge militaire autoiltelten dievofgens aitikel 31 vap de wet op den staat vanooi log en hcleg het recht hebben gevaarlijk ge Tchte peisonen In bevvaung te stHIcn en waardoor de geaiie tfeulen de gevangenen zijn vanhet militair ge ig dat publicatie van namen omveisdillend ledcnen niet wcnschelijk achtDdaibij meent de legeAlng dat niet mag worden velgeten dat mede hel uitzondei lijk karakter dei aire taties en de uitschakeling van de ge 1 echtelijke inoceclure andcie gediagmgen tenaan irn van de openbaamiaking van namen jioorde ov ei heul wettigt f verlangen dat het regeelIngshoofd nieuwe man nen aanstelt Ir IS een kleine Torv g oep waaitoe Churchill Afgescheiden van de verhouding tusschen d politieke strUdkrarhten die oo orerweidigend in rhambrrlains voordeel i Is thans van bUzonder belang de persoon en de positie van tTlhStoii Churchill die van zUn dankhaartield dat ky in het kabinet Is opgenomen getuigt met iinrerhreek hare trouw aan hel kabinelshuofd Churchill was zoo lang hij niet In de regee ring was de man van de Amerv groep llij l or de emlge politicus die op een oORen llk alf het huidige met het l ind In een hachcMike oor Ing posilie in slaat zou zijn gejveest zich met succes aan het hoofd te itellen van een Tor ip staixl l zoo dat Ie veel zou zijn van een beweging voor een giondlge veiandering In het politiek ooilogslnstrument en de personen die het zouden banteeren Churchill Is niet langer lieschlkbaai voor zulk een taak En kan ze zon der hem ten uit oer worriep gebiacht Een politieke btlsis ou m dit stadium alleen kunnen worden veiwacht als de vier martnen voornoemd stiaks hü zaak zouden verknoeien of als zl weikelijk or ullingen nioctep doen die getuigen van onvergflifUlke flatei s In de politieke leiding van c ooNcHvoeiing Het teit dat alie dile mlnistcis v in Ste ooi logstiiensten met een zekeip giaagte hebl n aangekondigd dat t i het l geihul lUaks uu zjjn dioom of uit zijn onweiendheid zullen helpen moet doen verenidiMtsteilen dat ztj baa nooidjt ellKiM Berlijn komt met een onthulling welke Parijs fantaisie noemt WEYGAND ZOU 20 MEIKLAAR ZIJN i BERLIJN 7 Vlei Lnited Fiess Als de groott sensatie van den dag publicecit de geheele Duitsche peis een beweeid telefoongespreic tusschen hambeilam en Reynaud Waaiin zij zouden zijn oveieengekomen dst generaal Wevgand tegen 20 Mc geieed zou zijn voor een miiitaiie actie m het nabije üostjen Bevoegde Duitsche kiiiiger ffeeid n dat de onthullingen uit officieele kringen afkom tig z n en m de geheele Duitsche peis worden gepubCcceid Het Zwolf Lhr Blatt was het eeiste da er mee kwam Men weigerde eêhter te veiklaren hoe men aan den inhoud vani dit telefoongesprek zou ziju gekomen Het D B voegt hiei aan toe De tekst van het door de Duitsche bladen gepuIjlicceide beiifhi houdt In dat op 10 April 1940 des avonos om tien m niiten over tien V Eur iiidi een teletoopgespiek is gevoeld tusschen dm t nschen piemier Rev naud en den Btitschen premier f lipmberlain Na over linancieele kve liett hebiwn gesproken heefi Hevnaud gezeg 1 lal Wevaand hem beloofd zou hebhen voor 1 Viei defimilet gereed te i n oor de oveieenae sojiieii ac ie Inch zou Lhimber ain dezen datun niet te ii cc es moeten nemen daar ei eenige eiirji nc znu kinnen komeh C hambei lam hieiovei teleiii scsteld antwooal de dat met meer ti d besteed mne i woi en dan stiikt nopdig nas Daarop zou Rev naud heb ven geweien op de tallooze te oveiwinnen moeilijkheden met name met Puikije Ie den aanzien OU hij ge pio en hebben jv ie varl dag tot das toenemerde eischen van lu kije 1 Chamberlam zou hierop lyeloofd hJbben de Turken npg eens onder handen te nenlen i och nets te kunnen gaiandeeien nd en nier daarginds met zou oiihouden met pa t cu ri m en hoogmoed Rev naud beloofde hiciop zijn best e doen dt niue lijhneden weg te nemen Chambertm heeft hierna op tame ijk jebiedenden toon Rcvnaud geviaagd hem uiteilgk 20 Vlei mededeeling tt luen van de bee ndigmg der vooitaeicidinged Om 10 uur Ij was he gespiek afgeloopen Chamberlam had nog aan Revnsud geviaagd het nood ge te doen opdat er van Fian the zijde met opnieuw indiscietles zouden woiden b giia i PVRIJS 7 Me Havas tk ofl leele l iantclit i K n wordt li t volgende gemel De BuUieii 7 er5 heeft vanmorgen een beiicht gepublu e nJ waaiin tol m bijzonderheden een eletoonguspnk wordt weergegeven dat op JO Apii ji gevoerd rou zijn van J2 uur 10 tot 2Z uur Jj iU srh n den ilii schen piemier Chanij ei lain en den Maasclren premier Revna id tijdens neik gesprek plannen besproken zouden zijii over een ÖDtiedcii m de Middellandsche iet Het gaat hier zoo vervogt de mededeeling uit officieele MansUie bion om uiver leugenachtige lewet ngen zoowel wat betielt het feit If vin 4ict telefoongespiek da nooit gevoerd ts als w t Iwtieft de aan de regeeiingen der geallieeiden oegeschreven vooinemenSmd geiuimen tijd had de Duusche piopaganda met zulk een vol maak vwi beeld van haar mmhod n vei schaft Ook in officeele Londensche kiingen woi dt het Duitthe berlch gedementeerd Men noertt het fantas isch zegt LP BI navraag aan Dow ningsiieet 10 heeft Reuter ten tategoilsche ontkenning gekiegen van de btI chten uit Berlim over een telefoongesprek lus then den Britscher en den Fransihen minister president DE MOORD TE DELFT Militair en fiets gezien op plaats van misdaad Tot de talrijke Inlirbllageii die de politie ra Delft aangaande den moord op de Irerllng ver pleegster niej G Mrlaard heeft nntTangen hc hooit de mededeeling van een dame e een heer die De man nas blootshoolds en van flink postuur Tegen de afrastering stond een fiets 01 het een damesfiets as konden de dame en de neer niet zeggen Wel wisten zij dat de fiets in goeden staat verkeerde De justitie heeft thans het ii k van rnej M laaid vrijgegeven Het zal Woensdagochtend tt Rotteidam ter aaide worden besteld De stoet vertiekt om 11 uur van het ouderlijk huis san d VVaterloostraat 63a naar de begraafplaats Ci oot wijk De prüs van het Belgisch visum IndieR niet voor toerisme 0 francs of 150 francs G JiLei en U eed medegedeeld dat d pi IJ v het ktsurn voor Xederlandsclii toeristen die naar België willen reizen 10 francs zjil bediagen voor eep veib ljf van JJ dagen w Belgl en 15 franci VOQT een verblijf van een maand Thans vemenwa wij dat Ivet visum vooi een reis naar België dl met a s toetmne is beilocid 30 fianc zal berti gen vooi een maand en 130 francs voor drie ma l dca