Goudsche Courant, woensdag 8 mei 1940

GOUDSCHE COUBANT Wocnidag 8 Mei 1940 7 Jaaigans Vo 20316 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Diiectcui K TIFl KH Biu PoMgiio Islim MliMSTERlE ECONOMI SCHE ZAKEN GESPLITST I Mr dr A A van Rhijn minister van Landbouw en Visscherij Minister Steenberghe houdt Scheepvaart Handel en Nijverheid MALTA MIDDEN fN DE WDDELL 1 Motordienst en mrtuigendienst In aansluiting op de bcucljtpn belieficnde d m trekking tan de verloven ntaal L hel departenent van Defensie bekend dat de vi ijivilligeis van de land ioimkorp en motoidienst en vaaituigen dienst aan wie onbepaald klem voilof is veileend op giond van de oniNtandis ncKi dat 7ii te goeder tiouH meenden niet veiplitht to i n tot opkoiist bij mobilisatie thans met bc iO tn op te komen Chamberlain bij den koning Omsingeling van Narvik neemt toe Noorsch hoofdkwartier ontkent Duitsche vorderingen De Noorstne regeerUK hecii vertegen oordlger gezonden om la U ndea een Noorscb minister e voor scheepvaart te vormen dat in samenwerking met bet Brlucbe miiiutaria Ml eptradea i Xfdrrlandwbr irgrrrlngaprrMlirn mrldt R r b arden eenJiCD tüó U rbleken dal ten grtolie ran drn pnilo türi ta id dr brmoritncrn Tan hri buldlgr dr iarlriiiiiii4 tan Lcononiisrhr Kakra In dir mate In onirani ornrmrii dal hil muuiIIJIk nioKrIIjk 1 dal hel lirhrer ran dii drfiaiteni n door n veraniM Miidfli k brninds mn tillifi grtorrd Hoewel ae lungeeiende mlniiter van Lcuno mmcJie ü sken in bfginsel e n vobi l iniler rs Vdn den toe tand zooals die thans be iaat en dan ook mj z n optreden m 19 7 de leiding an het leenigd departement op zich genomen lieett nadat dit in de onmiddeln k vooidtgaande jaren gesplitst Aas ge eeï t in een de aitement van Handel Nijverheid en bcheepvaait en een depar temcm an Ijndtwavv en isschorlj Is hl van OOI deel een meeninu welke loor het kabinet woidt gedeeld dat op dit wifjeiiblik die toe itand niet kan oidei i ehandhaala en dat om alle betiokken belangen ook in de toekomst be hoorlijk lot hun recht ie doen komen een spiit itng van de werkzaamheden als oniermijdelljk moet wolden beschouwd Bü KunlnklUk Bolull cao lirdPu Is daaioni pDlenw lngr rld een ministerie ran Landbouw ni lUacherU trrwtjl trgelUkertiJd roor bet be taande departrnient de naam uordt hersteld ran mlBlsleiie ran Handel NUverhrM rn Meberpvaart Tot minister ran Landboun en isscbeiij ia b aornid d beer wr dr i 4 r a b K b U thans tcreUu ls grncraal ran bel departrnient ran luo omlsihr Zaken Ut nieuwe minister heeft In zO voomoeaidc Inawtle en als roonltter ran bet col lege ran rrgeerIng K nniiiiKsarlbsefi roor land bonwtrlbis aangelegenbrdrn reeds eenlge jaren dcB huldigen benind man gradviierid zoodat eenbeld ran behandeling der nununiiMhe traag lukken mag nordrn rerwacht Onitrenl het teiiein dat ledn der beide de partementen zal omvatten zullen dezci dagen nadere mederteelingen woiden gedaan Ut MEL t MLUSrER De nieuw benoemde minister i In 1892 te Gior tngen geboien Zljn vader vvas hoogleeraar 4n de theologie aan de univeisiteu aldaar Ml nister Van Rh n stuv e ide aan de Groniiigseheuniversiteit leünswct schapjwn Zijn candt daat en doitotaal ex omen geschiedde cum laud Aan de unuereitert te Utiecht studeerde hii later ttaatsvs etenschappen De heer Van Khijn begon zljr loopbaan m J918 als plaatsvcivartsond secietans bij he echeldsgerecht voor spoorwegpersoneel In 192B werd de heer Van Rhyn benoemu tot refercndaiIS bU nel depjitemeni van Sotlale Z iken afdeeliiig Volkgezondheid Tvvee aar later vrcid hlJ benoemd tot administrattur daar b belast met het ontwerpen van de bedrijfs radenwei ter gelegenheid van het totstard komen van deze wet werd de heei Van Hhijn benoemd tot Ridder In de Orde van den Neder landsche l euw In velband met de splitsing van het departe ment vah Economische Zaken en Als 6ecreian genei aal van het depaitement vah Economische Zaken na hIJ tevens voor titter van het college van icgeenngs commïs arlasen In zake de landbouwciiaispolitlek voorn vooraitter van de centrale commissie landbouwcrlslswet en w amcmend regoermgs commissaris voor de vigeciierij In deze functies heeft de heer Van Rhlln blizondeie bemoele nissen gehad met landbouw en visscherij Zoo iM hU voorzitter van iwee commissies samen geat td nu ambtenaien en bediijf vertcgenwoor digei s die rapport hebben imgebrarht over de mogelftkheld om de landbouv crKi niaatiégelen doer den landbouw zelf te doen uitvoeien Ver cheidere malen heeft hlJ referaten voor land bmiworganisaiip gehouden Op sociaal er economisch terrein publiceerde de heer Van Rhijn een gescSrtft over vrije ci o currentle en collectieve arbeidsovereenkomjl vooru Ui van prae adviezen o a over het werk loosheldsvraagttuk artikelen In de Economist Wiarvan hij vast medewerker is In de Economteeh 8tati9il che Berichten enz Verder ts de heer Ven RhIJn lid van d redactie van hel Alge meen Weekblad voor Kerk en Chrtstcrrtom Minister Ven Rhdn la nté j ren lid ran bet MriUkKta bestnni iw MBgareMer va de C H lHUk HtMoriMbr l nle OMurenae den uja aat de beer Van Rhlln m AaiMntbiin heeft gewoond bad hU voor de ChrlJi UlUk Hl iorl cne tjnie zitting Ib de provinciale Uteti van Noord Holland In 1932 werd bil be noemu tol lid der Tweede Kamer in de vacature Snoeck Henktman De teer Van Rhin nam d ze t ttwnti m nJttt Main vubaad met im pM bt Umiiter Van ü iyn ivleeden van zijn nieuwe tanctie als set neraal van het departement van Econonn ken Ook op sociaal teriem heeft de heer Van Kaun veel gewerkt Zoo was hij eemge jaren voorzitter der scheidKgerechten voor spoorw egpersonee Voorts was hij meermalen leider van de Qtirieteiljke sociale cursussen te Lunteren Het vorig jaar heel t hij op het congres der Internationale Pixit Ciir Vakorganisaties te Zunch een referaat ehouden ovei Het Chr stelljk geloof en de nleu t economische orde welk referaat ook 1b dfuit is verschenen De heer Van Rhyn is lid van de kcrkvoogdt der N ed Rervonnde Gemeente te s Gravenhage lid van den raad van beheer der Econotntecne Handel Hoogeschool te Rotterdam en curator van het Etonomtsch Instituut te Rotterdam Het N oorsche militaire hoofdkwartie in het noorden ran oomegen spreekt tea stelligste I ïen dal de Dultschers steden beiet belbea ten noorden ran Dronthelm Geen rnltscb soldaat o zegt het heeft nog de grens gepasseerd losschen noordTrondelag en de provincie Koirland Deze grens loopt ten zuiden van Majavann in bel Namdal ten aoordrosten viln Nanisos Ook radio Stockbolm meldt dal In weenril vbb de DulUche verklaringen Dnilsche oepen noch de siad Mo noch de sud losjon zU binnengotrokken De geallieerde opeiatles tot oms ngeling van de Duitsche troepen wo x en voortgezet in het gebied van Narvik waar de Duitsche pos en herhaalde malen z n aangevallen zoo meldde de BBC Dinsdagavond In midden N oorwegen blltven de Noorsche contingenten weerstand bieden Parachutisten Van Noorsche militaire zijde werd verklaard dat men in het kleine Oesterdal Duitsche troepen heeft waargenomen die daar per parachute geland moeten zijn Daar de geallieerden ten noorden en ten zuiden van Narvik een constanten druk uitoefenen en het Oesterdal van Narvll gescheiden Is door bergketens die door de Noren beheerscht wonden zou het voor Duitsche troepen onmogelijk rijn een punt bulten Narvik te bereiken anders dan dopr de lucht V olgeni een ander waarnemer van United Press IS de snelheid waarmee de Duuschers voortruk ken niet anders te verklaren dan doordat zU svsiematisch troepen en voorraden per parachute 3P den weg naar h noorden neerlaten Aftonbladet een Zweedsch blad ver neemt van de Noorsche gren dat net Duit sche bataljon d t tracht langs den eg ten noorden vin Röros op te rukken teneln de zich tei vereeiugeft met de Dultschen die lilt Sören In zuidelijke richting trekken er ot Dinsdagmiddag twaalf uur nog niet In ge lasgd wal den tegenstand weHcen de Noren boden te breken Volgens Voorsche bronne sou het fiootste deel van het bètaljon vernietigd z o in de n iuwe bergnas bij Inbraak bü bejaard echtpaar Buit van 5000 Vannacht Is te Boekei in oord Brabant ingebroken bij het bejaarde echtpaar Van Doom De inbreker is met een bnlt van ƒ 4000 i ƒ SOOO aan geld en effecten T Vannacht omslrecks halfdne stond de SOjai ge A van Doorn op en zag dat In de woonkamer waai een peLioleumlampje biandde een man staan maar biJ het spaarzame licht kon hij den indiinger met hei kennen Bovendien bl es de man de lamp uu en vluchtte dooi het laam naar buiten Van Doorn wekte zijo SSjange vio en alarmeeide de politie De inbreker is door een laam aan de achterznde van het hun bnnengekonien en heeft een kaït In de woonkamei opengcbioken lion waaide van ƒ 40 0 A ƒ 5000 aan geld en effctten wordt ver mist De politie die onnuddelliik een nauw keurs onderiLjek instelde heeft nog geen si oor van d n mbiekei gevonden Sir Roger Key es aanklacht maakte den meesten indruk GISTfcRWOND A DE BER STEV D G A of TWEE DIE VOOR L GERHI ISDEB 1TTE GKRESERl EEBU W tRF N 114 CUAMBKRL 4IN DOOR DE KOM G O NT VA bE s Middags had Cbamberlain In een roor velen telrnmtrllend betoog brt pylement verleid dal brt Engeland OBDiogrl k was geweest Drontbeim te hêraveren tooals ét Noorscbe regeering had grameekt omdat tnlb een cónrrDtratie van mansehaiipen materieel en vliegtuigen in wanrerbonding sou hebben gestaan tol de tota Naar verluidt wordt de stryd nog steeds voort gezet Maatregelen Havas meldt uit Stockho m De verliezen die door de Du ischers in Noorwegen worden geleden moeten vrij belangrijK zijn zoo Wordt uit Oslo aan de Zweedjche dag bladen gemeid Men constateert dat dage IJks vrachtwagens beladen met dooden en gewonden in Osio aankomen De dooden werden begraven in gemeenschappeiyke graven en in groepen van vyftig Er zijn weer verschelden scholen in Oslo gerequueerd door de bezettlngs autoritelten Men gekwft dat dit geschiedt ten behoeve van het on derbrengen van Noorsche gevangenen De toestand der levensmiddelenvoorz enlng wordt In Noorwegen steeds verontrustender en de Noorsche minister van landbouw heeft een op roep gericht tot de bevoiking waarin ill zegt dat het Noorsche volk zich In dat opzicht nog nooit in een zoo emstigen toestand heeft bevonden fn den oproep wordt gezegd Ieder moet zich ten zeerste Inspannen uch voor te bereiden op den komenden w nrer Ie Engelscfar strijdkrachten Chanibrrlain rrkrn de dat de Duitsche troepen hem te ving en Ie sterk waren af gj vveest lluilsrhldnd U ovciiscns zoo rentrn il gelegen dal men mei een a iiiv il ïuiar vrel zijden rekening lioiiden moc t Aoo diirnde Bwas niet veel merr da een dirlslc n i ir Noorwegen gezonden Chamberlain kondigde verder aan ddt Churchill voortaan petiaal veianlwooiüeliik za zyn voor de mililaire opeiaties van iag tot dag Dat de oppositie in het lagerhuis bitter en vlj ardig gestemd waa tegenover den premier was f bekend maai de led€ J lln e an Attlce en i Sinclair de oppositieleiders waien hoewel crl I tisch toch geen luideli Ke s eg ng daar van Wel had Chamberlain vooildu eid te lijden van inteirupties Attlee zeide dai Chamberlain getracht had zichzelf te veiontschuldigen en dat andere ie i geeiingileiders gewen cht waren Sinclair stelde zakelijk vast dat m een oorlog slechts eucces en telden en dat een eind moest komen aan hatve maatregelen Hoogtepunt De belangstelling van hot laseiluii tiie in het begin van den niiiklag zeer groot vvai gew eet t v ei flauw de aanmerkelijk na de7e twee prekers en de zaal liep haff leeg Totdat als een loopend vuur de mededeehng de ronde deed dat admiraal ir Roger Keves zou pieken de veteraan van den Wereldooilog di held van Zeebrugge Deze vloot oogd die een slecht spreker it gaf ontier adenilooze stilte een verslag van zi n tocht naar Cliureliill wicn luj verzocht had hem een paar oude scliepen te geven om Dronlheim te veroveren eci wapenfeit dat vo gcn = hem niet onnio gelijk was Cliurcliill had peweigeid en tiij hoorde nu sir Rogers verwijten aan met het hoofd op tie boi t bleek en nerveus Deze rede was het hoogtepunt van de span nuig De leden van het lageihuis die vol belangstelling weer toe waren komen stroomen juichten den admiraal luide toe en men viaagi zich nu af of de legccimg den aan V al van dezen veteraan zal kut nen ov ci lev en Maar daai er vandaag nèg een iHg van de batten volgt kan nog niefs met zekeiheid ge zegd vvoiden Vandaag voeien oa Chuichill en Sir Samuel Hoaie het ooid Reacties Amerika veiwacht d=t Chambeilam met net machtige partljappaiaat dat hem tteunt den storm zal kunnen bezweten Men acht de bic welke in het piestige van Enqcland m de nou tiale landen geslagen is eclitei met geoicht Beiljn noemt Chambeilar piech ton slapkost e Dat het thans In de Viddell ndM he zeelustigcr IS is men met den Engel chen premierniet eer Italië IS in zooverre voldaan dat Chimher lain blijkh iar geen critiek op Italië heeft willen uitoefenen De Hongaarsche ners die den laatatcn tl 1 weer meer anti geallieerd woidt egt dat Chanibnlams dagen al premier getrid znn De rest van de wereld wacht I et vciloop van lie debatten van vandaag af Labour eischt stepiming over Noorwegen LOXDEX 8 Mei Reuter De parlefiiont frartie van d lahoiirpartij lippff hpslotPTi eo n tpininin te ei clion in do debatten over oorwegeii ft ai ticke ittcl ion MuUa ae uudi buiüu dit uit htt Heiliqe Land en daarna tan Htiodos yf komen ridder ta i de Johnnndrr Orde f 15 UI IS nog loU tnc ï i tact te tiurldr n tan alle mo deine Brttscl t forttlicalics De hniehihcn ver out den Vnltn in ISOO Nederlandsche voorzorgen in het buitenland lit Ua hiii jlon nuldt Rrutci De Ncdfrland lie Mjfftnng lippfl dr Lfirnhnt den NrdPrlaiK ictien jïiaui U a iiins on hpnociiiti tot aj Cpmflfn bet alntpp ter vonr al haar inihtcnarrn tn hrt l iiil lil iiid tn irf ni in anod Verklaard ordt dat indien Sedeiland dno ccnjccn aan a1 zou orden geiioffen de he I udon zou optierien als tie orjpr en de verantVOOidc nKheid op ZiCl zou nemen oor de unbetalmp aat NrdeMaï dMïhe teitegonwooiri tjers innet hmrenian Ci l e inden zich groote Nedcrla idscl e ciedie ten In d ei p nlede Siaten welke Rit inftiriiMlM te bfioegder pLial e iii DenH t ij Kierktp men ii i ir a inl idir an tflt ensUand ipIpri liet Tuigende typ Xan clf prclvfrid npfnif Pcn neutrale sta U 6 cru intrmntioii i ii lonfhu nii de en oiiiiaiifi op elk g inul alle oor de hand liggende loor urJi V m ntipeplen oor het geval dat dooi lens ï c doen dan o ijn rpgepiing ti dpli k van het n nnale veiliier m t 7 u reit enwocrdigert m hot huilt iitaml ipihtukeii zon g raken lie kpn s op dr WEERVERWACHTING De Bilt seint V crviacl ting geldig van hedei av nd MJC mo te av ot d orgev eer 19 uui 1 1 t met kaïifc a i uj t p i aimèr ri oog ler t ak kr tu I t gen Nooidelyke tot ÜO U ij k 1 H ij w L L CIITBESCIIER II G nrRGERREVOLKr G De mtitiiter van Bmncniandsche Zaken heeft den heer A v Batenburg adjunct imprctevr der luchtbescherminq met Ingang van t Met uoorfoo ptg belaH met de leiding van de m pectie voor de bcscheiming lan de Uvrqerhrioiktng legen fu4 4£uW U U M W