Goudsche Courant, donderdag 9 mei 1940

GOÜDSCHE COIBANT Donderdag 9 Mei 940 7 Jaanjaiig No 20317 NIEUWSBLAD VOOR OOUDA m OMSTREKEN Dirwteur F TIKTFK Bur Maikt 31 Tel ns Postglro 1S400 MOREELE NEDERLAAG VOOR CHApERLAIN r J Slechts een meerderheid van 81 stemmen met veel onthoudingen Men meldt ons uit Rotterdam Gisteravond beeft een felle brand de w asch gelegd De brandweer bestreed bet vaar dat hardnekkig In de brandbare voorraden woedde met acht stralen ZU kon echter niet voorkonen dat d fabriek geheel nitbrandde Het gelxiuwtje waarm de fabriek Is gevestigd bestaat uit een ongeveer 40 meter lange loods uit steen opgetrokken Deze loods staat naast een houten loods waarin een expeditiefirma 1 ge vestigd Daarnaast bevindt zich weer de groote opslagloods van de N V Ixiuis Dobbelmann In het middengedeelte van de fabriek tievinden zich d persmachines en de ovens Het voorste gedeelte aan de Vierhavenstraat wordt als opslag plaat van het anthraciet georuikt teiwljl het be dryf zelf m het achterste gedeelte van de loodajs gevestigd De dl ie mannen die in de fabriek werken h den hun arbeid om kwart over zes beëindigd ZU hadden zooals de gewoonte is het vuur in de veus gedoofd en één van hen had de gloeiende itokei buiten de fabriek gebrpeht Omsu eeKS kwart voor zeven iiamen v ooi bij gangers op de luchtbrug over l et Havenspoor waar dat i ook uit het gelwuwtje kiiarti Zij waar sdhuwden de brandweer die direct middelalarm maak Slangenwagen 57 was spdedig ter plaat se en ving met twee stralen de blüssching aan onder leidmg van den onderbiandmeester den hc4r L Caspers den bi andmeester den heer J Boen en later onder opperleidlng van den hoofd man den heer Th A W Roys Het vuur dat vermoeflelijk bij de ovens was ontstaan vei spreidde zich snel door de g heele loods Door het dak sloegen neldra de vtamlnen naar bulten teiwijl zich een dichte grijze rook ontwikkelde Zoowel aan de achterzijde als aan de voorzijde woedde het vuur zeer teik In de daar opgeslagen voorradm anthraciet anthia cieigruM en andere ingrediënten die voor het vervaardigen an briketten orden gebruikt Slangenwagen Jinood nam spoedig met twee traien o de waterleiding aaa de bestriding De Engelsche regeering heeft de felle aanvallen die twee dagen lang op haar zijn gedaan overleefd maar op een manier dat men gerust van een moreele nederlaag kan spreken ivant bij de door labour geeischte stemming behaalde zy slechts een nfeerderheid van 81 temmen 281 tegen 2ÜÖ wat vernietigend voor haar prestige is Aftieden aftreden werd er geroepen toen dit resultaat bekend werd Hoorn Is het hos niet gekomen maar toen Chamberlafii fe al verliet tag hfj er alt als en gebroken man Het Tertronnea Tan de Jongere leden ran xU etjcen conservatieve party bad hU verloren en men kan zich afvragen ol dianiberlalB nit de geringe meerderheid dl hU Terkregtn heeft dezelfde gevolgtrekkingen zal maken als Daladler eenigen t d geleden moest doen en idlens voorbeeld van aflroden zal vol gen Ongeveer dertig conservatieven liebben sich bU de ojmosltie geschaard en ongeveer bonderd bebben zich van stemming onthoaden De zitting van gisteren begon met een felle rede van het labourlid Morrison die de Britscfie diplomatie beccliuldigde lan zuak optieden Hlj zei ook dat lilt niets gebleken nas dat de ac tie in Noon egen behoorlijk was vooibeieid en dat Churchill Sis een soort schild wordt ge brulkt Dit Is unfair De geestesgesteldheid en het temperament Van de ministers deugen niet Dit sloeg zoo verduidelijkte Morrison vootnametét této Ch mbertSln Slroon eir Hoaie Zf mis en moed initiatief fantasie psytliologisch begrln levendigheid van geest en zelfrespect Moaie gaf vervolgens een overzicht van de tetle der luchtmacht In Noon egen waarbij hlj te kennen gaf dat de Engelschcn den Duitsehers driemaal zooveel vei liezen hebben berokkend al de Duitichprs den Engelschen Hienut is gebleken dat de Brltsche vliegtuigen slagen kunnen toebrengen Het gebrek aan vliegbases In Noor Vkegen is echter de oorzaak van den tegenslag Lloyd George Llo d George de premier nit den vorigen oor og lel dat het thans geen tijd Is om eikaars Terllexen op te noemen Men moet de feiten onder de oogen zien en die z n dat de geallieerden sIch in een strategisch slechter positie bevinden dan ooit tevoren Hitier heeft Engeland In grootrr gevaar gebracht dan in 1 14 het geval Is eiveest Het is nutteloos critiek te pefenen op Noorwe gen en bovendien met welk recht mogen we cri tiseeren We hebben beloofd te redden en tis be chermer Ve hebben geen vliegtuig naar Ptalen gezonden en in Noorwegen kwamen we te laat Dft minister president tnoet den toestand b tien uit het standpunt van het volk en rtietials een persoonlijke aangelegenheid De minister president is evenwel niet in staat ziin persoon los ta maken van de belangen van het land Chamberlain vro c rat de bedoeUsg van de e noorOen van Llojd George was Llojrd George zeide hierop dat d ministerpresident ilch moet herian ren dat hy Hitler tÉt oorlog efi vreds beeft ontmoet en dat lilU Éteeda heelt vCTloren Chamberlain beeft h iMd gevraagd offers t brengen het land tf blert bereid De mlnlHei prwident kan fae voorbeeld geven njets kas miit bUdragen to 4 oVerHinoJng daa dat hü de zegels van z jn A paHe M bffert Duff Cooper en Churchill Duff Cooper de volgende spreker zei dat hij hoewel met tegenzin tegen Chamberlain zou temmen n de eerste lord van de admirdliteit Alexander el dat hy met voldaan kon zijn over de verklaringen van de legeeiing Het slotVI o d van de debatten werd gesptoken dooi Cliurchtll die oj zti ID dezen oorlog wordt ons vaak gevraagd raarom y het mitiatief met nemen De leden oor dit ernstige padeel dat wl het Initiatief nie hebben kan niet spoet ig oi n v cggt no IB n ZU ligt in het feit dat wij d atste vijf WEEÏ VERWACHTING Oe Bilt seint envachung geldig van hedenavond totmorgenavond ongeveer 19 uurHelder tot halfiiewolkt dioog weerlangs d Waddeneilandni en in Noord Hollar weinig vcrandermg in temperatuur in het overige gedctjte van het land f ri arm zvcakke tot matigen Noorrte I lUke tot Oostelljiven wind DUJTSCBE MIJNENVEGERS V DE EMARKEM De bescherming tegen luchtiaèvallen Verplichte medewerking jaren in gebreke blijven de pailteit in d lucht njet Duitschland te handhaven of te herkrijgen 0 t is een oude geschi ienls en het is een iange geschiedenis In de laatste t ëe jaar kwamen ae OPIMwitlepartlJeii ovei de brug en gaven gioo te kostbare hulp maar het feit biyft dat wy in gebreke bteven de pariteit in dt lucht tot stand te brengen welke vitaal geacht vieid voor onze vel Iigheid Ik heem tezamen met den premier en de andere ministers de volle vci ant oording op mij voor het feit dat vvy zonder uitzondei ing rie meentngen van onze deskundige adviseui s heb l en aangenomen Ik was van mecning dat zij het l ij het I echte eind hadden op giond van inlich tingen die w j hadden gekregen Ik zie geen en kele reeen mlin opinie te wijzigen na wat wiJ smdsdicn hebben v ei nomen Hierna werd de stemming gebonden met het in den aanhef vermolde resultaat De Opperbevelbebbor nui wuid en ZeemachtJieett gebruik gemaakt vav nijn bevoegdheid wifxigingen t brengen In ds vret betreffende de be cherming tegen Jnchtaaiiralitn De strekkingvan deze wUzigingen is t ieder die tot bepaalde diensten of werkzaamtfeten in verband met de iInehtbescherming irordt Crroepen v e r p I i e h tis daaraan gevolg ie geM Ocik wanneer bepaiilde goederen rorden gtv derd zUn de hondri of eigenaars verplicht üt ft verstrekken Inoit is de bargerU verplicht itfUe gevraagde voorzieHingen te treffen en aUe erlge mcdeiferking te vrrleeaen I e verordening treedt bedek In wtrking f In eci Dctiiidie hmen itcot een j i ciitit jl ltie c oniiei bilaiiyiunwij lan hn pul lick i J Indien een buigehifestesmet of niei behoorlijkvoor de uUvoeung vaïi de luchtbeschérmrngmaaliegelen zorgt kan door of namens den mnister van Blnnenlandsche Zakpn daarin wordenvoorzien Schiphol dicht voor buiteniündsche vliegtuigen VOOR SPIONNEN EN LANDVERRADERS gevangenisstraf overzee Burgemeesters en het iBilltair geiagjzljn De vocgd mzake df luchthesijherming bi 7i n ltre me dl ai M egels voor te srhrijven waarn iar ledf vei plicht Is zich te gedra eti Brikettenfabriek uitgebrand 10 Mcl Plan van minister G rbrandy Mtt inf aiis in a hit ebiuik dooi bui gei luchtv all tuigen van de lucht haven Stiiiphol wolden bepeikt all dien datum af zullen op eede kamer Been nMni tir Oerhiandy hl leiland he eli ter lKgtu gen d ger genlssiraf in een gebiedsdeel overzee l doen Hrtiden toegelaten Dez e anaatiej j t gel brengt dus geen wV agJnsUi B neer it mderzoek Is fgel oprn z l hij rermoe cle hfjtaande veihmdingtn r delijk Irinnin vlei neUen niet een tweede weUionlwerji komen dat KIM de I Wrede Kamer in de gelegenheid zal stellen een WnliMing te De luchthaven Echte i aange k est e van de dnodMraf ezenC vooi het gebtuik dooi docr buitenlandsclie lüchivaait maatscfiappiien De KLM li WBeert m hoeverreliet mogeluit M SÜB ecftjian l UlUiteoJe verbind ng ttUêcSieïi bcniphol en ïEWï tot tand te bienaen Zaterdag w er nQntta e treinenloop De Gloria K W 51 verloren oeschouwd InganiMte alridag U U t o dl de noi i l ilr dkn trigeli g voor hel peisoneaverToer op j Jtf l neii der NedeilandMhe Spoorwegen heritela IIe tuinen opgennmei in de noimale dien tleaelmg van la Ottobei 1939 zullen diii wertlilden Zeven opvarenden venptst De olcciii he en dic clti iiui uMen weer 0 de oiiile amcnalelling oiden gebracht Alléén ie tfiomticinen ziiiJci de eei tvnlptnde dagen nog met een kleiner a inial rijtuig loopen De n otoilogger ioria KW il die Hoen dag 24 ipril uit de haven van llmuiden vertrokken e uaaivan sedeit Doiidiidag ïj fxi niet nieer is rerniiinen wonit na ah verloren beKïhonwd De prei ikanten van de Hiivoimue Gemeentete Krtwijk aan 7ee hebben het ciioevige be licht aan ile naT it familie le l n n de opva renden medeged eld Het chip h ho i i lan lici itedci Kct ting De biina niiiR n toi 1 uil cvm Ititv i keis vanVre i e oon van dti itcdei n de 2 jiM C 1 ivcltiHii stlnipii e i J jaiipe J KctlHV rt t Kil i I iitl de 4 lallgt t Hemniil naal tuuiirun 1 4 jiiigi r ni n twe le moouliinei le W J u u K Guvt mi loskok die elt Kindeien aci t iliT de ma tnios N An der la oud 4 jaar en de 19 ja uge lichtniatroos I van du PI i = Gebluscht met acht stralen van het vuur dee later nog aangevuld met een straal van slangenwagen 35 één van slangenwa gèh 55 en twee stralen van motoispuit II die te hulp was geroepen en op het water van de Kei lehaven kon werken Daar de fabriek geheel vrij staat kon de brand van alle zijden worden ingesloten De rook vermindeide echter niet waaruit men kon concludeeren dat het vuur nog sfeeds hevig voortwoedde Van buiten af was echter latti van dit vuur niet veel te beraeiken Het werd slechts zichtbaar aan brandende daklijsten en goten Eerst tegen 8 uur ging de brandweer op het vuur winnen De look w id mindei Gerulmen tijd moest echter nog met watergevep worden doorgegaan omdat het moeilijk nas het vuur in het anthiaCietgruis te riooven De fabriek brand de viijwel geheel uit Het bedr f w s niet verzekei d HOFMEESTER K VEROORDEELD TOT 15M JAAR f e Ani eidam 4lie lethtlmnk lieell laiKliiag vonnis gi wezen in de gerurhini ikende trnf il k legen d n hofmeester P 1 K Ie Amsterdam ejen wien de officier vkn jnstltie mr ltd llli ionrl levenslange gevangeniMtraf heeft ge ei i ht wegeiiA moord op zijn vrouw gepliegd op 22 Inni van het vorige jaai In de nnnidg In de rynacken tiaal IN DE WATEREN T O VAN KORFOE lie reihtbank veroorfeelde K negens dood lag hel iibsidiair ten laste gelegde en wegen het vei bei gen en het wegvoeren van het lijk om het overlijden te verhelen tol enn gevnnge nisi traf van rijftien Jaar fn zes maanden De lethtliank ovciwoug dat de steek iB de haiifctjetk den dood had Bij de uil piaak waien vele bclanjuStclieilden aanwezig De publieke tribune en de ge eserveerde plaateen waien geheel bezet 1 Weer 24 millioen Britten onder de wapenen LO Dfc 1 Mci Itelitcr De koning heeft een nieuwe proclamatie ortdenee keiid op grond waaivan met tkeio uit omleimgen alle manru li ke Biiiochi on derdancn rlie den l fii d lai 19 doch t eig niet van 37 jaien hebben littieiki vooi flirnsl bi de gowaiicrtd inacht kunnen worelen opgeiociier aar schat ting zullen meer daB 2 500 Wi marl bnde deze nieuwe proclamatie de vicide op giond van de National Service Act vallen llr l he yn tn ih Ina tolt liggeii in ttaliaantche oorloyiscKepen Te anti iuaranU vaar ile Mhnn l d it laeUltn Ujdl telKem i r wordt een wijziging beoogd In dehuidige pmceduic van inschnning naarleefiijdsgioepcn m opklimmende volgorde