Goudsche Courant, woensdag 5 juni 1940

EERSTE BLAD WOEl4 AG S JUNI 1940 NA DE INNEMING VAN DUINKERKEN HIEIUND Dagorder en proclamatie van den Führer De vlaggen moeten worden uit gestoken en de klokken moeten morden geluid krijgsgevanCenen kwamé nog niet léd Famili wieii brachten nacht oitder blooten henMil door 7i udrj Jul b nitil b ktnd werd dalj UI üKj V4tl üinsdag nn groot aanj Ni III lI d chc kri gt angirtn 1 r It 1 m tl Ol cnza il ou arn I W 1 i ri gioote t roi p belang I r I I I i uvv gu 114 1 n utt OldclM II k fidt piaatstn naai ii j i krin III om g luigi tt i j Il i 1 om t d ir man chtppen 1 I iiiiiJdag lot la it m d n u II I v ti i n I I rm t fitt VI I UI II Mn vrt LI I t I I vu I 1 H de hl I t t I r lult r ochtgtnoo 1 an wl n zij Un hoog I m Dull chJ kuiK i 1 Ui lejontmoc a I VI 4fli ai W J I l1f l 1 l t V 1 t t in h ntluim i 1 I I I 1 u 1 I 1 I I I trt II kw in I 1 II nu t vai n Diri d ignamidi I I I i 1 I till K rt n n lilt I lil I i a n m i J C 1 1 M 1 allg colli a it V 11 Ji d riiolcr t c h II t tn fit kn j t nlvai r Vi uil i i 1 fill llificr van gt ondhcid 1 ki I ui 1 lit uitdtf irt i 1 Lt l 11 t iiiajuoi admini II I t 1 K 1 IV V I r U ri 1 II kvv itif iing l I dt bur I lil I h ipi I n in grotnen 1 II voiii d gcin i ntni Oldcn 1 1 I li 11 I M ii i n Almt i 1 1 wordt dat de f t 11 i afw k 1 I I ir II ril I i r gt vetr tl 1 ol riui Heel il wachUrdt III hl 1 tn on algt loopt i hl jn tu lalijhdil d 1 grtns ordti I loolni mill f uoit bi nht Ut 1 I wK liiuUr nam iii dtn Moc 1 i t t in itnl k iK bil infur 1 11 f If d It i p hl 1 t tigtnblik in j h pptn tr Ftnlht im laiipiktini n U ir wn vtrncmi n I 11 ldti7a 1 een volltdi i kt ui ir j 1 lil hebbin waarbi de pla t6elijkt II lom ist ntii rullen viiltciin una zHiiin dt nvinschapen m groc t wtirdfn dlMlrgt tJnd n mar Al i II Hen lo ei i hjifcche li tiiwijl dt Miigm U Olden jal zulUn biijvin 11 lil tn rooveil uiogtlijk bi partRU II worüen onderttbratht Oplichter maakte misbruik Van de omstandigheden l LKtHAP NI DLRLANOERS IIT BKUSSiL BENADEFLD Op den ttnden Mei den dig waal o uij in den ouilog wiidtn betiok ki I tiochtlen enkeh Nederl n i che ir w iitrs V m Bruwiel inderhaast ons la I tl bereiken Onder hen bevond iili im iy jaiige dame die zich had aangesloten bij twee heercn Na vele in t Iiiklit len te hebben oveivvorvnpn bi Li ildt het ge chchip in s Her tictnbosih wi ir Kt et r vol wis en Vilt menschen ich in de straten be wtgen In de menigte ocht de 32 jarige avonturier W L zonder beroep en onder vaste woonplaats naar fldohloffer Hy wist 7ich e mengen m hit ge l t h ip V Tn de dame en de 1 dl hctrtn w is zeei hoffeiiik en 11 Ktc ctn oeden indiuk Hu bot d II medewtiking aan tm boven de Wik Ie nvieien te komen en daar men vtili uvven m hem stelde gaf de dame htm reed den eerttAi dag een bedrag V tun puldt n voor dt moeite Dtn vi miidpn du ontving hij van het ge Isrhip Mjf en twintig gulden en 1 iti 1 nog eens honderd gulden Het gezelschap wenschte mar Den Haag te gain en inderdaad bereikte men d e stad na vele omzwei vingen 1 verltlt e dat hij een zaak wilde be finnen en dat hierin voor de dame en hl m ten tt ekomst was weggelegde Door du aanbixi veilejd stelde zy hem nog niajli geld ter hand en wel een bediag V 111 vijfhonderd gulden Hierop begafL ich naar Amsterdam van waar hijeen uitgebreide correspondentie met de dime voerde Dezer dagen ontving zij f n brief waarin hy een afspraakiraakle om haar te ontmoeten op hetn sivijksche Plein Deze ontmoeting iud gistermiddag plaats doch daar de4inie de laak niet meer vertrouwdeUtl Il de politie er m gekend Dezelu W d i jTian aan toen hij op de afge roken plaitB aankwam Hu bleekl e cent me over te hebben analle iMlragen die hij achtereenvoleensfiid l inciBs Td L bleek niet geheelonbel pnd te 7nn aan de Haagseh poli tie HSj w e reed eerder ter verantWnordlmt peroepen n gehoord Hii l voorloojjig jn politic bewaring gesteld ADVERTEERT IM DIT BLAdS Dr N M Josep ius Jitta ovei Ieden ODO VOORZITTKR GEZONDHEIDSDIENST Te Grarenhage is overleden op 82 janten leeftijd dr N M JoM phus Jitta oud voorzitler van deo sezond heidsraad Dr Jostphus Jilla ii 16 Mti 1858 te Amsterdam geboren In 1875 werd de jonge Josephus Jitta ingeschreven als studtnt m de mediciimn aan de Ge meintthjki Universiteit in de hoofd sud In 1884 werd hij tot arts bevor derd er een jaar lattr promoveerde hij op proefschrift Expenmcnterle hai mat lubinuble en hatmaglobinaimie F n jaii lattt vv t rd hij asEi tent vandl 11 hotielieraar ir de oogheelkunde S M Ct ining in welke functie hijt M j 11 vvtikzaam bleef Oogheelkupdi tudicn ma ikle hi ook ir Bel nn en Pants Dr Jitta vest ue ich lil U An lerdim in welkt kvia iti it hij al heel spit dig eti gt n vva In meoi chi commissies van dl I kt I bond het ft hij ook bc ang I jl VM il vtiiitht Il 1 1 werd hl vvelhoudtr vanp onaht d en armvvt en t Ut hii n ooghtrUundigc p iktiik I I t 1017 I kit hij wtthoudir liin s elde hij zich niet meer verkies 1 11 Dt rt geering legde onmiddellijk be U t p hem en benoemde hem met iiiSJng van 1 Januari tot voorzitter van dt n toenmaligcn Centralen Gezond hl I Isi lad Later werd de gezondheids utl i twij igd en dat college vervan grn door den Gezondheidsraad advi scertnd co lege voor de reg ering Dr lilt 1 werd ook hier weer de voorzit ter M dl door zijn groote beminnelijk heid vvtrd dr Jitta in talrijke medische tn n TTlschappelijke vereenigingcn en II st mties uitgenoodigd een bestuursf ip tit te vervullen De crematie van het stoffelijk over ehot IS vastgesteld op Zaterdag as Ip Wcterveld na aankomst van trein 12 14 uur V LRKOOP VAN SPIRITUS Het departement van Handel Nij vii u d en Scheepvaart maakt bekend dat nut ingang van heden de verkoop en aflevering van brandspiritus spin Uis edenaturcerd met methylalcohol en bluivve kleurstof volgens rijksvoor schuft door fabrikanten en impor tei 1 s lan handelaren alsmede door hardtlaien aan detaillisten tot nader tid I l toegestian tot hoeveelheden pil 14 dagen geiijk aan 1 28 deel van dt aun den betrokken handelaar in het It h ilfjaar van 1430 afgeleveide hoe veelheid Van deze afleveringen dient dooi fabiikanten importeurs en h in delTrcn vvekeliiks opgave te worden se daTH ain de sectie spiritus van het 11 k 1 UI eau voor chemische producten Uattiingscheweg no I te D e 1 f t NI AR VFREFNVOrDIGING VAN DF RFCHTSPRAAK In het kader van de bezuiniging Volgens het Vad za men op het Depirtement van Justitie in verband met bezuinigmgsovcrwegingen thans spoedig een begin maken met het aanV brengen van vereenvoudigingen in de rechtspraak althans in de gerechtelijke adnirstritic Den verschillende colleges zal vermoedeliik per circulaire verzocht worden om op te geven welke vereenVfoudigingen kunnen worden aangebracht POSTCHÉQÜE EN GIRODIFNgT De directeur van den postcheque en girodienst vestigt er de aandacht van de rekeninghouders op in het bij zonder aan hen die door de tegenwoordige buitengewone omstandigheden een ander adres zij het tijdelijk htbbeo moeten kiezen dat zij m hun eigen belang goed doen van hun adres wijziging zoo spoedig mogelijk bij af zonderlijk schrijven en onder vermei ding van het postrekeningnummer mcdedeelmg te doep aan het centrale postsirokantoor te s Gravenhage dan wel aan het kantoor der posterijen ter plaatse Hiermede wordt obereikt dat de uitreiking van giro bescheiden evenals afrekeningen en formuiuren onverwijld en dus zonder verUaging kan plaats vinden HET VERLEENEN VAN GROpT VERLOF Aanwijzingen van den Opperbevelhebber De opperbevelhebber in Laud C Zcpmacht heift aanwyirgen gegeven voor hel verletren van groot vërloT aan reserve tn dienslpuehtig pcrso neel Met ingang van 5 Juni 1944 kan door den cumriiandanl von elk i keivuudig oorlogbonderdetl cein p t nit en groot verlof worden vrtetrd aan hel nog in werkehiken eiitri l zi nde reserve en dien p ichtig perst neel Het groot gemtenhtliap al ki Uicn Be dot Ide verkitring moet znn g e galiscird a door dm bttrokken buit enee tei b V 1 ir hen dir m ov r i bet eWkins zijn dotr Yi letrrkken diensthoofd ter pla i c Korporaals tn mar ch i tr m gen e t geen grooltr aarta rt rejot ver lof worden ge jnden dar moge ijk is om te kunnen voorzien ir er i oe zakeliikc dlei vten Officii I en m tmderofficit rt n wor den tot aun f nolcr aar i mit groot vtrltf tt onden dan mcfic k is om en vilkinde Kttiktc ar I dei te houden li il restterer c deel var het enktu jUi ig oorjogsi i r t i TKIIWERBINDING MIT Dl ITStHLAND Met mfcan van Dont e dag 6 Juhi al trein D 112 van Her ijn r i Dtn Iliag SS VIP leopen Pe ten ver liekl vui Beil n em lSs uur v n Btnllieim 10 40 uur en r nt ii Dei Ha g SS dan om 2 ui r an den volg nden dag BUITENLAND Memorandum van Koning Leopold De buzondere correspondent van de r avoro Fascista meldt uit Brussel dat Koning Leopold namens het opper bevel van het Belgische leger Zondag jl der m Brussel nog vertoevenden diplomatieken vertegenwoordigers nl den ambassadeurs van Italië en de Vereen Statei enden pauselijken nun lius een memorandum heeft overhan digd waarin dag voor dag en soms uur voor uur de verschill rde phasen der canitulatie van het Belgische leger worden weeigegeven Het document zoo constateert de correspondent slaat Fianknik en Engeland aan de schardpaal Het is een aanklacht van boms butende ironie zoo bv wanneer het zegt dat het niet mogelijk was een bepaalde inlichting aan het Fransche of EngelFche pperbevel te doen toekomen daar beider als gevolg van het succes der Duilsch wapenen niet te bereiken waren Het document vermeldt verder dat Je Kt ning nds 18 Mei nn den v tI van Kameriik Londen op de heogte l ad gesteld van het gevaarlijke karakier der situatie dat de geallieerden op 31 Mei V Tn elK ar gescheiden vv iitn ti aan de Belgische troepen den bloedi gen tank van hun dekking hnddtn oveigcdiagon dat op 23 Mei een Engelsche teeenactie bii Hel blad schruft dan De Engel schen en Franschen znn dus tot het laalst toe op de hoog e geweest van het slechter wnden van den toestand Den loyalen Koning en zi n dapper leger hadden zij tot onschuld en zondebok gcmaait VRIJWI I GE ARBEIDSDIENST IN NOORWEGEN De a s mvoentig van de i vrjwili gen arb idsdeist voor de cheele Noorsche jeu d wordt door de pers algemeen begroet niet aUeen om eco nomische doch ook om rror t t cde nen a dus het DNB In p aats van ds jeugd te laten rondslen Ten schryfl Aftcnposten tn te laten vtrworden naar geest en lichaam zal men haar thans m den groot t m gr ijl tn om vang werk v cnaffen di r aai het Bevredig nde gevoel geeft zich nuttig tt kunnen maken Dit is een positieve opbouw tnde vT s aak bi de bestrijJmg van de werkloosheid waardoor ZIJ gehard wordt voor de toekomst Drie generaals Hitler heeft deh vt lg endén da oittt r uitti lid t J Se ld lit n V n htt Westelijk front Dumktrhtn is K vallen 40 H ü fint itn en Ln il tlit ii wn ali laatste rest van etna grode le eis tvangt n geioram Ètn onov izitn bart hievtel ieid materiaal is buigt maakt Daaimedt is de grootste slag dei vvt reldye thiedenisl Un einde Soldaten M in ve ti ouwen in tiv as itnziiilüos Ge hebt mij nietïeUuTgestcld Het strtitste plaV dnotilogs t st i edinis werd door uw uuibteldif c dappirhiKl door uwkr e it lut hel verdraghen van de itolslt iiispa in il en Ifie zwaarstebeprct v n ïen en niocitel vcrweztnIilKt I Soldaten In enkelf weraen tuds iiebf gij in den zwiren stnidltt cn v rak bii nndt r dapptie tet n l rder t ee t itt tl t eaj tiiktie J edvül t1 de 1 1 tt dl 1 its van Fraiikiij vei i et gd itt Bi l e t I sptt t t rpa verlaat 1 ev ini cn L t i n f v an l et oortment veriaagd Alli e r ieden van de wterm cht te land en irt do loc it nn nut clj finder eon edtleit wediiver loiiUtgaai in dtn tr d of i ons vrjk en het Grot t Duitsche rijk Dtpptrp m iniit n n n e o rk s t ai nt n i n 1 n dezt feiten dei 1 Soldaten Velen van u hebben hun i uvv met iet leven bi ei tld a dt f n znn evond Dt 1 arti n vanden volk vtivvyltn in diep dankbaarheid bi hen en bii u De pUitocrlt srhe b atujiiders va Ens Ijnd Frar v njl echter die ger v oreji hidden het opblt cien v m ee i n tuvvt betert wereld nicl at nidcklin te verbindt ren wint tn de voort ttlng van den enirlog Hun wensch zal in ver vulling gaan Soldaten Met den dag vin hOfle n begint de strijd aan het Westeliik front opnieuw Tallooze nieuw t i les die voor de eerste maal den vijand zullen zien en verslaan trek ken naar u toe De strud om de vrii heid van ons volk om yn of niet zi n voor than en vpor de gtheele totkomst wordt daarmede voortgeztt tot aan dt vernietiging van die vijandelijke machthebbers in Londen en Parijs die ook thans nog geloqven m den oorlog liet beste middel te kunnen zien om hun aan de volkeren viiandig gezinde plannen tot uitvoe ring te brengen Hun historische vexirlichting ial on e overwinning znn G heel Duitschland is echter in dtn geest weer bij u OPROEP VAN HITLER AAN HETDUrrSCHE VOLK De Fuh er heeft den voigcpden oproep tot het Duitsche volk uitgc vaardigd Aan het Duitsche wik De grootste slag van alle tilden werd door onze soldaten zegevierend ten einde ge bracht In ti kejt weken tiids znn n ter dan 12 mil uen ttgtnstandtrs m on e gtvangensthap gtraakt Nederland en België htbbtn gecapitukerd Het Eritsche txpediticleeor i voor htt qiooMe dtil veriittigd voor htt an dcre deel gevangen genomen of van het va tt land vtr iitvtp Drit Fran sche legers hebben opgehouden te bc slaan Het gevaar voor ten birntn dringen van de vijanden m het Roer gcbitd IS daarmede definitief voorbij Duitsch volk Deze rotmvolste daad in de geschitdtnis hebbtn je soldaten met inzet van hun leven tn hun ge ondncid me ongtkendt in panningtn m bloedigen stud verrithl Ik beveel daarom v an heden af in gtheel DuitseW land voor de i duur van acht dagen de vlag uit te steken Dit is bedoeld alt een eeibttoon aan onze soldaten Ik beveel verder dat gedurende drie dagen de klokken moeten luiden Hun klan ken mogen zich veretnigen met de gebeden waarmede het Duitsche volk 7ijn zonen van heden af weer zal ver ezelltn Want hedenmorgen zijn de Duitse he divisies en luchteskaders opnieuw aiogetreden om den striid voor de vr ubeid en de toekomst van rs volk voort te zetten DRIE GFNERAAL8 GEVANGEN Onder de gevnngenen die bij de lerovering vin Du nkerken in Di it rhe hand zijn gevallen bevinden zich ook dr e generaals Zelfs een voor loopjge raming van het daar buiige naakte gcehut de pantserwagens en ander ooilogsmatcriaal is nog niet mogelyk aldus het DNB Tot dusver kon slechts worden vas gesteld dat de hav r van Duinkerken vervvoest is en Jat behalve tallooze b sc1iadigde k eine vaartuigen rond twintig grootere schepen als resultaat van den aanval van het Duitsche luchlwanen op het strand liggen Het beeld der vemieti ging kon niet vollediger znn gevangen genomen j Hnofdkwailicr van dtn t uhiei 5 Juni Het opperbevel van de weeimacht maakt bektnd Zofjals reeds in een af onderlijk be richt 1 veinveld utid dt vesting Duiii kerjttn op den 4tn Juni na ten zvv iieii lii d ingei omen Drie generaaliy en ongeveer 40 ÜOÜ manschappen vai ve ichJiiende Fransche et n trien gn on ith aan onze zegevierende trotpen ovei Bij Abbeville is een vijandthike aanval krachtig geleid door artilleiit tn pai tserwagcns afgeslagen Ook mis lukte een aanval op onze gcv echts voorposten len Zuidi n van Lontv me f are veilie lii vror den v nand Het luchtwapen deed met gevechts en Sturzkampl vliegtuigen aaiv allen op vijjndehjkelconctntraties ten Zui den van Abbeville alsmede op h vci werken van Le Hav re In de vrtege ochtenduren v ir heden ijn rjieuwe aanvalsoperöties begonren vanuit let beslaande Verdediging fiont 11 Frai krijk AMERIKAANSCHE VOORZORGS MAATREGELEN Mobilisatie van de Nationale Garde GROOTE VLROMRLSTING ONLNER HEr PlBtlEK De w sth én president Roosevelt het rethi van beschikking te kuigin over de Njiicnale Gaide slaat tcp nieuw tn het middelpunt der belang telling in de In oe maime commissie van dtn Senait deelde de vooiziltei WnKh mede dat de regeering naar zijn meen n tp hel oogênblik maatregelen voor nieuwe steunpunten van vcide lifjing moet nemen in Midden Amen ka In een formeele verklaring aan de peis heeft de republikeinse he af ge vaardigde Fish zich uite e piiii n teg r dtn vvensth van pie idtnt Roo nevelt naar een recht van beschikking ovei de Nationale Gaide in een tijd van ot 1 loeshvstene Het Cong es oo zeide ïi h mag geen enkel van znn oorlogsvoonechten aan Roosevelt af staan E n nader bericht van het DNB meldt Daar de wensch van president Rro seveit hem machtiging te verleenen tot mobilisatie van de Nationale Garde te zamen met bepaalde verklarin cr V in den chef v m den generalen staf greiote verontrusting onder het publiek heeft verwekt werd de toestand in knngen die in nSuwe betiekking staan tot het Wille Huis yheden als volgt af geschilderd De president heeft door de wet v n 1006 de volmacht de Nationale Garde te mobiliseeren maar deze wet schrijft voor dal de Nationale Gai e onder bevel van eigen officieren en com mandanti n blijft De chef van dem generalen staf acht du volkomen on geschikt Een andere wet van 1921 verleent den president machtiging de Nationale Garde te mobiliseeren wan neer het Congres het bestaan van een noodtoestand uitioept De president zoo wordt verdei ver klaard wil hel congres tijdens de warme zomermaanden net dwing r in Washington te bluven Hij houdt ook hef ontstaan Vdn een buzondere crisis in de k icnde maa iden vror onwaarschunlijk Niettemin bestaat de mogcluKhcid dat zich een noodtoe tand twikkclt Daaiom leeft hu het Congres verzocht hem nu ree die volme ht le eevcn Dit b eekent met dat de mil e tro pen buiten de bezittingen der Ver ï at i gebruikt zouden worden Veeleer wa n en voo netr n hen als vervanoing te ge hru Ven bv voor de ea n nt ns in Portoneo of in de zène van het Panama kanapi in oval de aldaar ge t pï de ffere tro en buiten het and noodig den zim c RADIONIEUWS Danttriit Juni JAARSVELU 414 4 M NCRV liion l IIM eiuiil teMuur M M hIJS piano Pil lamofooomuaek HM BtiirtlïiB = 5 ii Binthten A P l Graain V Itk ïv UlrcehtscB rl lik artel 1 Era I mu7i k 3 10 Olhcköle btriclUtn of loesprakeii 4 00 Blltx Uenne sas Cia TuXoonn u l iv Ilandtnjpbetd voüi de ui d 145 Zaït im p ai otaiEeleldm n Eia 1 1 11 ziek 630 Apo o kwartet 7 M Bti ichten VrKO T li CvtliH C Kolt laimi i Ijcvingm NCRV SM Ol M na llll 7 30 Oftltlttli bi lichten nf to p i Be Ithlei ANP 15 Posli U S 0 voeding laak m ümc lyil taui lAinl le orkentvci eci icInK II Sti uiit 11 e 100 B m tl A N r KOOIWMK liiIS M KRO HOO Rii 100 I II Ij 1 k Bi u tt I 11 I i n A N P BS C aii l ik IH n 1 f 1 I 9 Ij G II l PK Itlei 4Ens I 11 Cl I iltunlillO KRO Ml i il I J4 10 A NP 1 1 10 Giaii OU UI t lekBil tl een iFo im Crin i I xi i i ick 3 15 Bt ï nt li It 1 i 3f Ecrs f acu a n de 1 I D J N n ri p 1 10 KPO kcbt ül 4i Cl 1 titjor i 1 11 n thIt f Pt 10 f a nif 1 11 Mti Kiui 1 c I 1 7 10 C I ck 7 4 Kococo optct SM Bc lil 1 AN I 8 15 Bt Irlitrr Ers Tl KRO f ic t tf kt I US Be 1 1 r 13 e rai ru tk lti S IIM5 Bt r VNP Il 15 1110 r 1c 1 r Enorme defensie uitsaven De S I a f letlt k ttii i ct v lorstel ac ngent n 1 1 w tibj 2 o i nulliori diülar vv dt uitgetri 11 vtor de uitbreiding van de maru e luthtfiveei vviubii o a 10 000 v litigtuif ouden voorden gebouwd IS OOI v liegtuigbestuuiders oudi wordt i opgefid tt tv iHtig luehthav i t i ot In let kader van het b ondel e de fei ie pifgiam heeft Roii tvtl het CuigifiN tn goedkeuni 1 vci icht voor ia tt Sial 127T7 nuUiuen dollar VI r legei en maiinc Oa i et met aei aanbou w van Cï 0911 g ei epen bcgrni er vvu dtn nl dut v 11 aigmoederschepen 11 kfuisers 22 duikbootc tt dttti tfiptdtj i Hermede IS tei aan het C nf re v orgesteide bedrog vtti rt evvore en bui i ttngtvv Pe Itgcr Degioo irg ge Ug rt tot 4600 millioen d 1 i De getaedsdeelen op het nïèstelijk halfrond M i ler HuL hec u cti bt cf aan 1 V i it ei de comnii ii v oor Buitel al ri ehe Zal 11 vin lie Huis van Afgevaardigden veiilSard hfjt volkom I ecr s te z n mtt de u btidt huizen ingediende mot c tfgi r de i eidiarhY van een oi der Euiopecr tie lüvtitii tt t staiTd oee van Amthka aart et i andeie niet Amen 1 ansthe mcg idheid Hul scl njfl Velschil ct de turupet tl t s ten lebbe Janger tijd bezittingen op liet Westelijk haUiord gehad en dt Verccnigde Stalt n hebben rooit ic s gedaan om dit fe storen doch in overeenvtemnurg net naai tiaditiut tele polititk met ae Xnienkaarsoi e regeering eraan vaslhoudtr dat deze gebieden niet het voorvveip var ruil of veroveiing door conti rreere nde turopeeseho mogei dhedei Ot het tooreel van Europee ehe moeili kheatn w ut der De republikeinse 1 e afgevaardigde Fish heeft een Wetsontwerp ingediend I houdende dat de SPORT ATHLETIEK G A C begint seizoen COMPETITIE EN PKOMXCIALE JIBILEIM WEDSTRIJDEN Slecht weinig later dan het voornemen was bcgml dt Goudsche Athletiek commissie aan de afwerking an hair pro ramma met een eorti petitiedag de eerste van een serie van drie te houden op 15 tn 16 Juni op het Olympid terrtin Hu raan ulItn dt aangtsloten veretnigingen met belangrijk sterkere ploegen kunnen deelnemen hetgeen het karakter van de e onderffnge krachtmeeling en ook de spvnnmg ten goedi zal komen De te verwerken nummers bestaan uu 100 400 en 800 meter hardloopen hoogspringen verspringen kogelstoolen spterwerpen en 4 100 meter estafette Deelgenomen wordt dtxir dames heeren en junioren Op Zondag 7 Juli zijn eveneens op het Olympia terrein p jpvinciale wedstrijden vastgesteld ter gelegenheid van het 15 jarig bestaan van de GAC De dtelneming hieraan staat open voor heeren A B en Cklas sers en junioren Het te verwerken programma vermeldt de volgende nummers Heeren 100 yards A B en Cklas 400 meter C klasse 800 meter A B en C klasse 3000 meter A B en C klasae hoogspringen B en C klasse kogclstooten B en Cklasse 4x100 M 3x1000 M en Olympische estafette A B tn C klasse Junioren 100 yards tn 4x100 meter estafette Men verwacht voor deze jubileumwedstrijden een belangrijke deelneming Htt programma is door de vele loopnummers en vooral door de estafettes d e door het publiek meer tn pms worden gesteld dan techni che nummers stellig de belangstel1 ng waard