Goudsche Courant, donderdag 6 juni 1940

TWEEDE BLAD BINNENUND DE TERUGKEER DER KRIJGSGEVANGENEN De instorting inde Valkensteég MEN KEmMBT NAAB OVEBU88EL De fadonel terrltoria ai bevelhebber jn Overtjoei n Gelderland mcuikt bekend dat velen aich per trein per rtjwiel te voet en met andere middelen van vervoer bef even hebben jiaar de gemeenten CMdenzaal en ZevenaajT teneinde aldasr hun familieleden die uit Duitsche krUcsgevangenscbap mtslageu worden te ontmoeten Op de toegangswegen naar deze gemeenten dreigen hierdoor ernstige verkeersstremmlngen te ontstaan bovenxllsn wOTden de aldaar aanwezige Nederlandsche troepeiïcommandanten ernstig in hunne liewegingen belemmerd terwijl eveneens Toedselsohaarsctote in die gemeenten dreigt te ontstaan door den toevloed van personen aardoor voor de vrijgelaten soldaten onvoldoende levensmiddelen zullen overblij ven De kolonel territoriaal bevelhebber in Overijssel en Gelderland slet zich hierdoor genoodzaakt alle t jegangswegen tot deze gemeenten door jnilitaire polltietroepen te doen afzetU n en lederen toegang vftn niet tewonenden dezer gemeenten met gestrengheid tegen te doen gaan In het belang der vrygelEten soldaten en mede in haar eigen belang wordt de Nederlandache bevolking mitsdien verzocht haar plannen tot vertrek naar deze gemeenten op t geven ol zoo noodi van haa r reis daarheen ten spoedigste terug te keeren Alle maatregelen worden getroffen oisdat de vrljgrelaten krijgsgevangenen In zoo kort mogelljken tijd naar hun haardsteden zullen kunnen terugkeeren EISCH tegen gem ROTTERDAM Men zal zich herinneren dat te otterdam op 11 Mei 1938 aan de Valkensteeg een blinde muur Is Ingestort waarbij zeven voorbijgangers door het neerstortende puin op ag werden gedood De gemeente Rotterdam heeft met de nabestaanden vail e verschillende slachtoffers een dading tot schadeloosstelling getroffen doch ten aanzien van die van een der slachtoffers den 18 jarlgen Van der Walle is het toch tot een proces voor de rechtbank gekomen In deze procedure contra de gemeente Rotterdam Is door mr O d e Bakker die H trad namens den vader van het slachtoffer gepleit PI begon aldus de N R C zijn pleldocd met de opmerking dat het onder de huidige omstandigheden wel tragisch is te moeten pleiten over de gevolgen van één Ingestorten mutu De schuldvraag was aldus pi sjpoedig opgelost De gemeente Rotterdam moest reeds spoedig toegeven dat destijds bü de verbreeding van de Valkensteeg een muur van de Afmetingen als de onderhavige niet had mogen blyven staan daar deze gevaar voor de publieke veiligheid opleverde Bij dero eene fout is het echter niet gebleven Eerst na het ongeluk was het aan de gemeente gebleken dat de betrokken muur haar eigendom was en dat er in jaren geen controle op den muur was uitgeoefend Dit gemis aan toezicht zou reeds eerder ontdekt zijn wanneer een df or de Botiwpolltie gedaa erzoek omtrent een onderzoek naar de bouwvaliigheid van dezen muur tijdig aan de desbetreffende afdeeling ware doorgegeven De gemeente heeft deze feiten erkend PI voerde aan dat één der voor schadevergoeding In aanmerking komende nabestaanden de elscher Van der Walle was Diens 18 jarige zoon had ten tijde van het ongeluk een betrekking waarin hij ƒ 5 per week verdiende ESschcr is gemeentewerkman met een verdienste van 27 15 per week terwijl zijn dochter als dienstbode een loon van ƒ 6 per week geniet Het behoeft aldus pi geen betoog dat kinderen van den leeftijd van elschers zoon tot hun huwelijk bijdragen in de lasten welke hun ouders ten aanzien van het gezin in den stand van elscher te dragen hebben en daarmede tevens in l ct noodzakelijk levensonderhoud hunner ouders ESscher heeft er rekening mee gehouden dat zijn verongelukte zoon wellicht na eenlge jaren zelf een gezin zou vorihen waarna hij derhalve niets meer zou bijdragen in het onderhoud van zijn ouders en dier gezin Eischer heeft daarom zijn allmentatievordering beperkt tot een bedrag van ƒ 4 per weeken zulks gedurende 5 Jaren Tegenover den bescheiden elsch van den vader stelt de gemeente Rotterdam zich op het standpunt dat door het overlijden v den zoon de gezinsinkomsten relatief eerder meer dan geringer zijn geworden PI heeft vervolgens aandacht besteed aan dat gedeelte van den eisch dat betrekking heeft op de toekenning van immaterleele schade waarbij pi herinnerde aan een beslissing der rechtbank te Amsterdam waarm wordt overwogen dat onder het in art 1406 BW gebezigde woord schade ook de z g onstoffelijke schade Is te begrijpen PI concludeerde tenslotte tot toewijzing van den elsch SLECHTS ENKELE PLAATSEN ZWAAR GETROFFEN Nog geen vaste plannen voor den wederopbouw VERKEESSMOEILUKUJSDEN Over het West Brabantsche land spreidt de zon een milde zomerstemmtng Alles bloeit weer in dit land dat drie weken geleden onder den OM logs torm lag en er ls maar betrekkelijk weinig wat ons nog herinnert aan de enkele dagen van angst en verschriifk waarin de bÉwoners van dit gewest afn de ergste beproevingen waren overgeleverd In de eerste dagen toen overal langs de wegen het vernielde krijgsmaterlaal lag leek de verwoesting grooter dan zij In werkelijkheid was Maar overal is aanstonds met groote voortvarendheid het opruimingswerk ter hand genomen en nu dit verricht Is blijkt dat de verwoesting in het gewest betrekkelijk is meegevallen Slechts enkele plaatsen zijn in werkelijk ernstige mate getroffen In Breda zijn een groot aantal woningen voornamelijk tengevolge van de bomaanvallen en daarop gevolgde branden vernield of zoo ernstig beschadigd dat zij niet meer te bewonen zijn Ook Etten hefft zwaar onder de l ombardementen geleden een dertigtal woningen is er vernield In r c n ïaa ziin 90 woningen vernield Het zwaarst zijn evenwel het stadje Zevenbergen en het grensdora Putte getroffen In Zevenbergen heeft een geweldige brand gewoed die niet minder daa 125 woningen vernield heeft en in Putte bleef vrijwel geen huis onbeschadigd Vcc rts ziin er ook op den weg van Breda naar Antwerpen in df dorpen Zundert en Rijsbergen vele 1 tiizen ingestort Het onderbrengen van de gezinnen die door deze vernielingen dakloos waren geworden heeft vrijwel nergens moeii ikheden gegeven dank zij de algemeene medefrerking van de bevolking Overal zijn hulpacties ingesteld V De wederopbouw Wat betreft den wederopbouw vande geteisterde gemeenten zijn nognergens vaste plannen gemaakt endeze zal wel geheel È p het particuliere initiatief worden overgelaten dat thans nc ® wacht op de medewerking die dé rbü van overheidswegezal worden gegeven Inmiddels heeft oveijal i de streek het leven weer zoo ongeveer zijn normale aanzien gekregen Het h stukje voor stukje gegaan Eerst ging de telefoon plaatselijk weer ïn werking toen werden de regionale netten ingeschakeld en daarna kon men weer als van ouds alle deelen van het land per telefoon bereiken zij het dat men ook tjians nog het noodige geduld moet betrachten voor het tot stand komen van de verbindingen Telegraaf en post hebben de isolatie van het Zuiden weer wat minder hinderlijk gemaakt doch nog altijd blijft de moellHkheid van het verkeer over de rivieren dat nog wel langen tijd met de noodige hindernissen gepaard zal gaan Rijkstextielbureau PLANTAARDIGE VÏZELS BU het rijkstextielbureau te Arnhem is ingesteld een sectie plantaardise veze s Deze sectie omvat alle harde en zachte plantaardige vezels voorzoover deze spinbaar zijn Hiervan kunnen worden genoemd hennep slsal manilla cocos ramie en dergelijke Kitosn jute en viz zijn hiervan uitgezonderd aangezien hiervoor reeds eerder afzonderlijke regelinïen zijn getroffen Ondernemingen die van de bewerking of verwerking van of van den handel in hoogergenoemde grondstoffen alsmede van de daaruit vervaardigde halffabrikaten en eindproducten hun normaal bedrijf maken zijn verplicht een verzoek tot inschrijving te ridvten tot de sectie pbintaardlge vezels van het rijkstextielbureau Wlllerasplein 5 Amhem Vrin deze verplichtingen zijn uitgeionderd handelaren die deze artikelen uitsluitend leveren voor direct verbruik door den uitelndelljken consumen ONBEWERKTE TABAK Dispensatie van leveringsverbod Het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend dat van het verbod tot aflevering van onbewerkte tabak voorzoover het betreft aflevering aan de binnenlandsche industrie dispensatie wordt verleend voorzoover de verkoop Tóór 15 Mei 1940 heeft plaats gehad De houders der betrokken partijen tabak zijn verplicht van deze afleveringen kennis te geven aan het rijksbureau voor tabak en tabaksproducten op staten die door dit bureau op aanvrage ter beschikking zullen worden gesteld Zoolang de resultaten van de inventarisatie der voorraden onbewerkte tabak nog niet bekend zijn worden vergunningen tot verkoop van onbewerkte tabak In het alge meen niet verleend Teneinde evenwel stagnatie in de verwerkingsbedrijven te voorkomen tal een uitzondering worden gemaakt voor die falbrikanten wier voorraad onbewerkte tabak niet voldoende is om hun bedreven te kunnen UU ven uitoefenen Zoodra het resultaat der inventarisatie bekend Is aal worden be§Ilst welke verruiroii b den aankoop van onbewerkte tabak kan worden toegestaan KERK EN SCHOOL PAARDEN VOOR DEN LANDBOUW EEtT BELANGRIJKE MAATREGEL Dat het de Duitsche overheid ernst is bU haar streven onzen landbouw weer aoo spoedig mogelijk op het normale peil te brengen blijkt wederom uit een belangrijken maatregel die thans van deze zijde Is genomen en wtiardoor een groot aantal paarden zoowel van het Duitsche bezettingsleger als van onze eigen weermacht voor de uitoefening van den landbouw ter beschikking zal worden gesteld Deae paardenT sullen worden verkocht en de koopers zullen een bewijs mtvangen waaruit de rechtmatigheid van den aankoop blijkt Jndien men niet in het bezit is van een dusdanig bewijs zal het paard in beslag worden genomen en zal de betrokkene worden gestraft Tusschenhandelaars zijn van den verkocH uitgeschakeld Haats en tijd van verkoop aal nog nader worden beland gemaakt ACADEMISCHE 1 AMBNS Leiden Geslaagd voor canii ex wifi en natuurkundr letter 1 mej G de Graaf Ovcrveen doet ex rechtiTi de beer P C Maas loeiden Amsterdam Geslaagi voor cand ex wis CU natuurkunde D de heer H H Geer doot ex pharmacie de boeren W van der Baan J P Kieft en M 11 de Moor cand ox klassieke lettf ccn mej V C C M Prinzen en d beer S A Watormaa Amsterdam Pcvor erd tot arts mei A C Rofiman Hroda en de heren N Lubtwn Boomstcr en J G Wegdara Uoogwood Geslaagd voor artsexamon Ie ged raej E 1 Beyer Bandoeng en de beer W C de Roer Hoogwoud Gosla ipil voor doctoraal ex lardnjtK kunde vrije eludicrichting do heer O van Ro em en voor l et oarid examen sociografie de heer G J Visser Groningen Geslaagd voor cand ex wis en natuurkunde de hoeren R B Tcrveld Groningen voor letter F en K Terpstra Hecrenveen voor letter L BEICHSKBEDrnUSSE KantoOT te Scbieda n fa verband met het feit dat Rotterdam geen geschikte kantoorruimte betchikfcaar heeft is het kantoor van de Reichskredlttasse voor Rotterdam n omstreken te Schiedam gevestigd In het gebotiw van Oe voormalige I iopuyts bonk Lange Nieirwstraat 187 De wCTkiaamheden van de Rdchskredltkaaw beperken xkdi norloopig nog voomameljjk tot het schikbaar stellen Tan de ReiehükrediUaasensefaelae t eenlge in Nedeitand geldige Duitadte betaalmid i voor de Rdebsmarknoten Bne bUletten zijn in omloop gekOMen door de aaniEoopen der DvltMiie mUttalzen ZU iri n evenwel e B wettig betalübnidiM In ons tend Q mogen ook niet als aoodanig ge n kt wMdea Oe ae ra ieid tot in teaünc ému BetchMiwilmoten tcKB BakiMkiedltkaaaenMbeine 1 Pwnim t M M BSMt Ziiterdi t HM it Bat O NED HERV KERK Beroepen te Cornjum Yhorstl o Wijk voor zijn Rroducten ontvangt terwijl aan den anderen k£nt de consument 1 voor het verkrijgen van groente geen bedragen behoeft te betalen die bulten zijn bereik liggen Afie soorten groente van het seizoen n in het binnenland verkijgbaar en ziJ zijn niet duur De verbetering van den export van groenten waarvan de Nederlandsche tuinbouw het uiteindelijk toch moet hebben heeft het gelukkige gevolg gehad dat de tuinder met nieuwen moed aan den arbeid is gegaan en met meer vertrouwen de belasting toekomst tegemoet kan zien dan eep jaarlijksche ONGELUKKEN EK DE MIJNEN Twee dooden fa de staatsmijn WiUielmlna te TenHnaelen 1 de 42 Jari e houvrer J L J b neld geraakt tusschen een iHdetMo ap die door een sciirapertamd werd meegevoerd en den zijwand van de gang waar hij werkte Toen de own bevrijd was toieek bij reeds te 4 n overleden In 4c Domaniale mijn te Kerkrade b a ai ai4ge J K onder vaUend le rt t cn te getukt en gedood sedert jaren mogelijk was ROfTERDAMSCHE KINDEREN NAAR BUITEN ONTROERENDE GASTVRIJHEID Duizenden Rotterdamsche kinderen voor het meerendeel in den nog iet schoolpllchtigen leeftijd zullen binnenkort naar buiten kunnen worden gezonden Van alle zijden worden ultnoodigingen ontvangen om kinderen voor eenigen tijd in gealnsverbaud op te nemen Wij hebben eet onderhoud geb id met den Rotterdamschen wethouder L de Groot die naast zijn werkzaamheden voor onderwijs ook regelmatig overleg pleegt met den Rotterdamschen Raad yooT Kinderuitzending Nadat de noordelijke provincies het initiatief hadden genomen om Noord Brabant herstelt zich Verwoesting valt over het algemeen mee Bnggen hersteld In Brabant zelf zijn vele vernldde bruggen met een bewonderenswaardige voortvarendheid hersteld en ook voor zwaar vervoer bieden de overgangen thaiM weinig moeilijkheden meer Nadat de stxjorweeen al vrij spoedig lokaaltrelntjes hadden kunnen inleggen die alle stations op de lijnen van Bergen op Zoom tot Den Bosch en van Den Bosch tot Bnd loven aandeden is ook het bnsverkeer weer op gang gekomen Met beperkte dienstregelingen kan men op het oogenblik de meeste plaatsen van Lkinderen ui de getroffen gebieden eenlge beteekenis in West Brabant tijdelijk op te nemen in een vrije en weer bereiken Slechts enkele streken gezonde streek hebben tal van anwaaronder de hoek van Baarle Nas dere plaatsen dit voorbeeld gevolgd sau ziin nog van elk verkeer bui Van alle kanten heeft de wethouder ten dat met de reddende fiets natuurlijk verstoken Het bedrijfsleven Het bedrijfsleven is reeds vrij poedlg na de oorlogsdagen weer op gang gekomen en de moeilijkheden die de toestand uiteraard voor een aantal bedrijven met zich teengt in aanmerking genomen mag men zeggen dat over de geheele linie een verheugende activiteit te constateeren Tot Wel worstelen aUe bedrtjven in de gi heele streek met de transport en verkeersmoeilijkheden waardoor zoowel aftet als aanvoer van grondstoffen belemmerd worden Vele Bredaache fabrieken moesten aanvankelijk een belangrijk deel van hun personeel missen daai dit no niet van de evacuatie was teruggekeerd Op het oogenblik zijn er nog steeds enkele duizenden Bredanaars niet in hun woonstad terug Een en ander heeft in verscheidene bedrijven geleid tot nkrimping van werktijd en van personeel doch daar staat tegenover dat groote aantallen van de bü de arbeidst eur7en ingeschrevenen konden worden te werk gesteld bij de opruimingswerken terwijl nog dagelijks groepen van werklieden voor allerlei werken worden gerequireerd Wat voorts de hindernissen van de geheel op autotransport ingestelde fabrieken en bedrijven betreft heeft men gegronde hoop dat deze spoedig tot een oplossing zullen kuni en worden gebracht waardoor de werkgelegenheid over de geheele linie in belangrijke mate zal stijgen Bemoedigend Is het dat enkele der grootste bedrijven te Breda aanstonds eer op volle capaciteit aan het werk zijn kunnen gaan Ook de tuinbouw heeft in de eerste dagen na den oorlog met transportmoeilijkheden te kampen gehad doch aan de vellingen te Breda en Bergen op Zoom is nu het verbruik van voldoende benzine voor de aanvoeren toegestaan hetgeen vooral met het oog op den oogst van het zachte fruit die dezer dagAi zal beginnen en overvloedig belooft te zün van het grootste belang is aanhiediingen ontvangen en alle brieven en telegrammen waarin kinderen worden ultgenoodigd geven blijk van een ontroerend gaHvrü neid r U zult versteld staam hoe gezond en vroolijk de kinderen er uit llen zien wanneer zij een tijdje in onze streek hebben doorgebracht want ze komen bij gezinnen die er een eer in stellen ae een tijdje gastvrijheid te verleenen Deigelijke uitlatingen komt men in ie brieven herhaaldelijk tegen en het Is dus begrijpelijk dat de autoriteiten heel gaarne een aanta kinderen op dergelijke ultnoodigingen wil iritzenden De Rotterdamaohe Raad voor Klnderulteending werkt momenteel aan een plan CO p cd g mogel Jk zal T ord n kend gemaakt Het onderwijs draait thans weer rlj normaal hoewel een groot aantal leerlingen slechts gedurende een halven dag onderwijs ontvangt De wethouder heeft contact gezocht met de gemeenteijke sportstichting en als o evolg hiervan heeft men een regeling getroffen om te kinderen die alleen s morgens of s middags op school zijn de andere helft van den dag op de sportvelden te verzamelen waar zij in de gezonde buitenlucht aan sport en spel kunnen doen mn PFONDS voos artsen Aangezien door den oorlog vele artsen in moeilijke omstandigheden veirkeeren heeft het hoofdbestuur der Nederlandsche Mil tot bevordeliiig der GeneMkunst besloten tot het stichten van eejfühulpfonds Militairen uit Brabant en Zeeland Steunend op de A epalingen van het huishoudelijk reglement is het hoofdbestuur begonnen met in dit fonds een toedrag van f 10 000 te storten uit het spMtitonóa der maaltschappij Het hoofdirestuur doet een dringend beroep op alle leden der maatschappij om het 4ïulpfonds 1940 met ivoed en In ruime mate te steunen De bijdragen der leden worden gaarne tegemoet gezien op postrekening 58083 der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Amsterdam met vermelding 4Iulpfond8 1940 TE OOSTENDE MOESTEN ZU KIEZEN Nog Steeds heeft men in ons land geen bericht ontvangen van Nederlandache militairen uit BralJl t en Zeeland die met de Praneche troepen waren meegetrokken naar het Zuiden Naar de Prov Zeeuwsche Ot meMt heeft de conunissarlg van de Ktmlnglng medegedeeld dat hem was bericht dat deze Nederlandache mUltairen Oostende bereikt hadden Daar werd hum de keus gelaten tusschen twee mogelijkheden te vertrekken naar Engeland of Frankryic óf terug te keeren naar Nederland Qngeveei de helft der Nederlaodscbe mllltalreó verkoos den terugkeer naar l et eigen l nd Het moet zeer waalsctUJnliJk geacht wordui dat de verwanten van de anderen nog in langen tijd nieta vernemen UND EN TUINBOUW VERBETERING VAN PEN TUINBOUWEXPORT Sedert 18 Mei 1500 wagonladingen uitgevoerd BINNENLANDSCHE MARKT RUtM VOORZIEN In zijn verwachtingen over de verbetering van dennUtvoer van groente no na den oorlog hier te lande een nieuwe orde van zatren is ontstaan Is de Nederlandsche tuinder niet teleurgesteld geworden In de periode van 16 Mei tot en met 4 Juni welke vijftien e q ortdagen omvat konden ongeveer 1500 wagone met de voornaamste esoportaitlkelen xooals sla bloemkool kom j kommers tomaten en peen worden uitgevoerd Dat i dus ongeveer 100 wagons per dag Trots dezen zeer ruimen export is de binnenlandsche behoefte aam deze en andere tuinbounwproductcn ten volle bevredigd VIER KINDEREN GEWOND Botsing te Hecrien Op den Sittardscheweg te Heerlen heeft een botsing plaats gehad tusschen een tram en een autobus waarbij de zijkant van de bus geheel vernield werd Veertig schotdklnderen die de bus vervoerde Hepen roeer of min ernstige verwondingen op Vier van hen zjn na eerst in de verbandkam r van de Oranje NaasanmUn te rijn verbonden naar het ziekenhuis overgebracht DOODKLUK N4GEVAL Het tweejarig dochtertje van deii heer Weterirygs te Raamsdonkveer is in de Steenstraat aldaar door een vrachtauto overreden en gedood Het ongeluk geschiedde toen de chauffeur achteruit een erf op reed ekend Bet is gelukt dit hoogeexportkwantum te handhaven niettegenstaande vooral in den eersten tijd na den oorlog het transport der groenten dat In verband met de lichte bederfeiljkheid der producten vlot moet verloopen groote moeilijkheden H leverde doordat de voornaamste verbindingswegen met het buitenland verbroken waren en de besohikl are hoeveelheden motorbrandstof tot een zoo efficient mogelijk gebruik van de verkeersmiddelen noopten Dank zü de activiteit van de Nederlandsche Spoorwegen bestaat het ulteicht dat hinnenkort wederom zonder onderbreking van het rallvéïvoer gebruik zal kunnen worden gemaakt Dit zal het tranfiportvraagistuk voor de groenten uit den aard der zaak belangrijk vereenvoudigen VERKOOP VAN SPIRITUS Het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend dat de verkoop en aflevering van brsndspiritus door fabrikaBten en importeurs aan kandelaren alsmede door handelaren aan detaillisten is toegestaan tot hoeveelheden per 14 dagen gelijk aan 1 S6 deel vaa ie aan den betrokken handelaar In het Ie halfjaar v 1939 afgeleverde hoevtelbcid Vanzelfsprekend komt er in den loop van het seizoen verandering in de soort producten welke ter markt worden gebracht Ztoo wordt sedert de week geen da meer uitgevoerd mede omdat nu de buitenlandsohe markt met dit artikel van eigen bodem kan vrorden voorzien Andere groentesoorten zullen daarvoor echter in de plaats treden De regeling van de mlirimum en maximumprijaeh welke bil den handel ter veiling in acht moet worden genomen heeft het mogelijk gemaakt Idat de tuinder een redeiüken pri s DONDERDAG 6 J UNI 1940 RECHTZAKEN wAtcn vooe dnipormen VESDimrEn De AmsterdamKhe rechtbank ae t de strafeaken inzake de verduistering van watten bestemd voor de vervaardiging van miUtaire unlftormen voort In den loop van den dag stonden g acht confectlonnalrs terecht Tégen aUen werd drie maanden gevange traf geëisoht DaarftaJswamen de kooplieden aan de beurt die dé Trstten hadden opgekocht om ze langs een omweg weer aan het Rijk aan te eden ZU werden verdacht van heling subs schuldheling De eerste koopman die in tameliik groote hoeveelheden niet slechts t Amsterdam doch ook te DeUt watten had gekocht betoogde dat hij zelfs niet had geweten dat er militaire goederen werden verwerkt Ueestai kocMT hU snippers e d op doch op aekeren dag bood men hem pakkeii watten aan BU die firma s werkten 40 i SO menschen De watten werden op klaarlichten dag opgeladen en geen oogenblik had hij gedacht dat de goed bekend staande firma hem verduisterd goed had vertocht De Officier van Justitie achtte de schuldheling bewezen en requlreerde een gevangenisstraf van vier maanden evenals tegen de andere verdachten die wegens heïtag terecht stonden DiVERse Berichten Ji De Spaansche ministerraad heeft de staatsbegrooting voor 1940 ten bedrage van 5960 mUUoen peseta s aangenomen Generaal Jordarus werd tot voorzitter van den staatsraad benoemd en vice admiraal Manuel Andreu tot acnout blj nacht bevorderd Heden Wordt te Londen een nationale collecte voor het Roode Kruis gehouden Ongeveer ISO CKM personen zullen zich belasten met den verkoopvan 20 mlllioen vlaggetjes aan hetpobllek De Parijsche politie heeft 101 leden van de ontbonden communistische partij gearresteerd en naar eenconcentratiekamp laten ojferbrengen vcdgens door het D NB uit Nanking oiuvangen berichten zijn deJapanners in de provincie Hoepeh ten westen van de Uan rtvier eengroot offensief beeonnen en de rivierovergetrokken De Italiaansche bev dklng is door een offlcieele mededeellng opmerkzaam gemaakt op de voorschriften die moeten worden opgevolgd In geval de omstandigheden een verduistering van het land noodzakelijk 0 d n Tisken De staatspifcsident van Letland die een groote rets heeft gemaakt door de zuidelijke en oostelijke deelen van het land is weer in Riga teruggekeerd De vooruitzichten voor de graanen krachtvoedervoorziening in Noorwegen zijn gunstig Bij een normalenoogst reeds zou de graanvoorraad bij de tegenwoorjUge distributie v Aloefade zijn tot einde Juni 1941 In Oslo en omgeving zullen In de komende dagen tankplaatsen voor hout en houtskool worden geopend ten behoeve van de auto s die dezebrandstoffen gebruiken Naar Stefani uit Algiers meldt is een liesluit genomen over de oprichting van een territoriale troepenmacht Tevens werd de toestemming voor hpt öpnchten van militaire organisaties geregeld In een kunstzijdefabriek te Horos Zweden is in dgn afgeloopen nacht een brand van enormen omvang ontstaan waardoor de fat rleksgebouwen vrijwel geheel werden verwoest De schade wordt op 2SO 0OO kronen geschat Gelden welke eeiügen tijd geleden tn de Noorsche kerien ten batevan den wederopbouw van Finland door de Noorsche kerken ilJn Ingezameld rullen op grond van een overeenkomst ten goede komen aan liefdadige doeleinden in Noorwegen zelf Het Éngelsche consulaat generaal te Istanboel heeft den Britschenonderdanen aldaar schriftelijk instructies gegeven zich bij oproep gereed te houden om Istanboel binnen 24 uur tp verlaten De Britsche onderdanen zullen zich moeten begevennaar het binnenland van Anatollë fijorgen wordt te Rome de rtjksminlster voor Landbouw en yoedingsweMn dr Walter Darre verwacht Hü zal gast zün van den Itallaanschen minister van Landbouw en Boschbouw Het Bulgaarsche parlement heeft voor de buitengewone begrooting van Oorlog vvor het loopende Jaar eenextra credlet toegestaan van 28 millioen lewa en v oor iiet fonds Algemeene Verrekering van 30 mlllipenlewa re b iiuóaie van het Amerikaan sche Huis van Afgevaardigden heeft een voorstel aangenomen den wettelijk vastgestelden limiet der staatsschulden Van 45 mUUard tot 40 mllUard dollar te verhoogen B Peygel te Het Britsche consulaat te Philadelphia V 8 heeft van de kapiteins van twee opgelegde Deenschevrachtschepen geèischt hun schepen uiterlijk 8 Juni aan Engeland Krachtens een besluit der Turksche veiligheidspolitie zal leder die in Istanboel geen vaste bezigheden heeft naar de provincie worden teruggestuurd De Roemeensche invoerrechtenvoor verschillende landbouwmachinesworden met 50 pet verlaagd Verderzal een credlet ten bedrage van 300 mlllioen lei ter beschikking wordengestew voor den aankoop van landbouvraiachlnerleën President Roosevelt heeft te verstaan gegeven dat hlJ de voorI stellen goedkeurt om de verdcdlgings I vaa 1 BlIUoen dollar te verhoogen zoodat d e opbrengst bereikt i